Die openbaring van Jesus Christus

Die openbaring (Oorspronklike Grieks = “apokalupsis” = onthulling ) van Jesus Christus is een van die skokkendste ontdekkings en tog die heel beste belewenis wat enige mens kan beleef. Baie min mense lees die boek in die Bybel met dieselfde naam – Openbaring, omdat hulle luister na blinde leiers wat sê dat die boek handel oor gebeure wat teen die einde van die fisiese wêreld gaan gebeur. Johannes, die skrywer van die boek en al die apostels, het nie gedink die openbaring van Jesus speel eers aan die einde van die uiterlike wêreld af nie. Hulle moes dan alles doen wat geskrywe was! 

Open 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar (Grieks:”tereo” = doen/bewaar) wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Om die profesie te “bewaar” is om dit te DOEN. Hier is dieselfde woord:

Joh 14:15 As julle My liefhet, bewaar (Grieks:tereo) my gebooie.

Johannes het bitterlik gehuil toe geen mens gevind kon word wat die boek kon oopmaak nie:

Open 5:4 En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie.

As mens Jesus wil ken, sal jy ook bitterlik ween indien niemand vir jou kan wys en vertel van Hom nie. Maar God het Sy diensknegte wat vir jou wil wys:

Open 5:5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.

Die inhoud van die boek (soos die hele Bybel) is die openbaring van Jesus!!! Dit is waarom Johannes (en almal wat dit lees en hoor) so graag alles in die boek wil doen want dit wys ons hoe om “salig” of gered te word:

Open 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Open 22:7 Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar.

Die hele inhoud vind plaas in die lewe van hulle aan wie die openbaring van Jesus gegee word deur God.

Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Die “tyd is naby” is die “kort tydjie” vir hulle wat dit kan ontvang om Jesus te leer ken in die tydelike leeftyd:

Jas 4:14 julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.

Die sewe seëls verberg die sewe trompette wat die sewe plae aankondig. Sonder die belewenis van al hierdie plae, kan niemand in die tempel van God, die stad van God, ingaan nie:

Open 15:8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Baie verkondig dat om die sewe plae (“die groot verdrukking”) te vermy is goed. Dit is een van die grootste leuens wat opgedis word want dit is duidelik dat ons alles in die boek moet ervaar om Jesus regtig te leer ken:

Hand 14:22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Open 7:13-14 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.

Hoe is hulle klere gewas in die bloed van die Lam?

Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Rom 8:17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to Die openbaring van Jesus Christus

 1. B________ sê:

  Ek perSoonlik dink dat die boek openbaring nie net handel oor die openbaring van wat God van ons wil he nie , maar ook wie onS lewende Vader is en dat Hy heerS oor die wat nog lewe en die wat alreeds gesterf het . Dis waar daar is n lewende God en ons sidder ook in die hande van n vyand genaamd satan , maar ons tyd is beperk en ons as mens weet nie wanneer ons , ons laaste asem gaan uitblaas nie , daarom moet ons nou ons lewens in orde kry want more kan te laat wees . En soos die Bybel aan ons veduidelik is die doderyk n plek waar ons God nie meer kan aanbid nie (hoe hartseer is dit nie) maar dan is dit te laat om dinge reg te probeer maak , ja ek weet mens lewe net een keer , daarom moet ons dit van die begin af reg doen , asooki stel ek voor om die boek openbaring te lees , ons kan dalk met n skok wakker skrik … Ook die hele Bybel kan handig gevind word want onthou … BIBLE- B-basic , I-instructions , B-before , L-leaving , E-earth … 😉 …

  • Hallo B_______

   Dankie dat jy op die “blog” kom kuier en ook die kort artikels hier lees. Ek waardeer ook baie jou skrywe oor die boek van Openbaring. Ja, ek stem saam met jou dat die boek ook ons ‘n pragtige beeld van ons hemelse Vader gee. Hy en Sy Seun, Jesus Christus, heers verseker oor die lewendes en die dooies:

   Rom 14:9 Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.

   Ja, jy is ook korrek dat Satan ons vyand is soos hy God se vyand is. Ons moet tog egter erken, vanuit die Skrifte, dat Satan nie buite God se totale beheer opereer nie. Satan is nie almagtig soos sommige beweer. Sy mag en krag kom van God. Die boek van Job is baie duidelik dat Satan net kan doen wat God hom beveel. As mens die eerste twee hoofstukke van Job lees, onder andere, kan niemand wat die waarheid liefhet dit ontken nie. Jy is welkom om met my te verskil oor enigiets, maar ons kan sekerlik nie met God se Woord verskil nie en dan glo ons het die waarheid nie. Net die Woord van God is die Waarheid:

   Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

   Joh 17:17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

   Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

   Ons kan dus nie tekste kies en keur volgens ons oortuiginge en dan daaruit probeer om iets te bewys nie. Die Woord van God moet ons oortuig en lei. Die “hele inhoud” is tog van belang en nie sekere gedeeltes nie. Ek het reeds geskryf oor wie Satan is en wattter rol God aan Hom toegeken het. Dit val onder die gedeeltes wat handel oor “Die waarheid oor die identiteit en rol van Satan”. Neem jou tyd en lees dit noukeurig deur en laat my asseblief weet as daar een gedagte is wat nie met die Woord van God saamstem nie. Ongelukkig glo ek nie in die verdraaiings van God se Woord wat orals in sogenaamde Christelike organisasies opgedis word as waarheid nie. As ons die lewe in Christus ken kan ons nie met leuens omgaan nie. Dit is ‘n leuen dat ‘n mens sy eie lewe in orde kan bring. Die Woord sê dat dit die Vader is wat ons na Jesus trek en Hy alleen kan dit doen:

   Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

   Jesus het dit ook aan sy eie apostels bevestig dat niemand Hom kies nie, maar Hy kies ons:

   Joh 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

   Ons kies wel, maar dit is die Vader se keuse wat dit bewerkstellig anders is geloof en redding ook ons werke! Sommige beweer skaamteloos dat ons redding hang van ons self af! Dit is absurd en godslasterlik om so te praat:

   Rom 9:15-16 Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

   Efes 2:8-9 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

   As ons nie weet wat die dood behels nie en ook nie verstaan wat God se oordeel beteken nie, dan kan ons ook nie die volgende woorde verstaan nie:

   Heb 9:27 En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,

   Jy is heeltemal korrek as jy sê dat die dooies nie God kan aanbid nie. Maar as ons glo dat dooie mense wat gesterf het nou nog lewe is dit meer absurd. Die Skrifte verklaar duidelik dat die dooies “weet glad niks nie” en hul gedagtes is “vergeet” en hulle het “vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie”:

   Pred 9:5-6 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.

   Hier is wat die woorde “om een maal te sterwe” beteken volgens die Woord van God:

   Rom 8:6-7 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

   Dooie lyke is net ‘n simbool van die werklike geestelike dood wat almal ervaar al lewe hulle ook in die vlees. Die geestelike dood is ons natuurlike of vleeslike denke oor dinge. As ons nie God se woord ken nie, ken ons net die dood:

   Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

   Sy Woorde is gees en Sy Woorde is lewe! Ons moet dus een maal sterwe soos ons ook doen terwyl ons in die vlees lewe – dit is die dood. Ons kan net deur middel van God se oordeel sy geestelike lewe deelagtig word:

   Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

   God se oordeel is goed want dit leer ons sy geregtigheid en dit gee ons die ewige of geestelike lewe! Daarom moet mens een maal sterwe en DAARNA geoordeel word. Hoe is dit moontlik dat sommige geoordeel word terwyl hulle nog lewe?

   1Pe 4:17 Want die tyd is daar [nou] dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

   Die oordeel is eerste op God se uitverkore kerk!!! Die skrifte noem dit die “eerste opstanding”:

   Open 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

   Open 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.

   Open 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

   Die tweede dood kan nooit beteken dat mens twee keer sterwe nie want dan is Hebreërs 9 vers 27 vals en dit is nie. Die tweede dood is hulle wat later geoordeel sal word in die tweede opstanding. Hulle gaan ook almal gered word deur God se oordeel:

   Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

   Daar is dit! Alle vleeslike of boosheid gaan uitgewis word en almal sal deur die vuur van God gered word!

   1Kor 3:13-15 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

   Ons kan net dit glo as ons die geloof geskenk word deur God. Die dood sal totaal verslind of vernietig word:

   1Kor 15:54-55 En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

   Die dood sal geen oorwinning het nie want dit sal nie meer bestaan nie. Net as ons dit kan sien het ons vrymoedigheid om God se oordeel te kan ervaar want ons weet God se liefde word daardeur na ons gebring:

   1Jn 4:17 Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

   Ek hoop dat God jou deur Sy Woord alleen Sy waarhede sal gee.

   Jou broer in Christus
   Larry

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s