Is die “ewige helse vuur” regtig vir ewig?

Die twee Griekse woorde “aion” en “aionios” is van die mees gewraakte woorde vir Bybelvertalers en hulle wat glo dat God met die woorde “ewigheid” of  “ewige” ingedagte gehad het. “Aionios” is die byvoeglike naamwoord van die selfstandige naamwoord “aion”. Altwee het dus dieselfde bron.

Die betekenis van die twee Griekse woorde is beskikbaar in Griekse woordeboeke en op die internet, maar word goed verduidelik deur Dr James Strong, ‘n gerespekteerde kenner van albei die Hebreeuse en Griekse tale. In sy Bybelse konkordansie oor die betekenis van die twee Griekse woorde vind ons die volgende:

G165 (αἰών – aiōn) verwys na ‘n tydperk

G166 (αἰώνιος – aiōnios) Van die betekenis van G165

Alhoewel Dr Strong die betekenis “tydperk” eerste aan die woord koppel, gaan hy egter verder en verduidelik die woorde ook “ewig”, “ewige”, en selfs “wêreld” onder andere kan beteken. Dr Strong was soos almal van ons in ons donkerte daarvan oortuig dat die begrippe “tydperk” en “ewige” versoenbaar is.  Dit is nie. Hoekom maak doktor Strong en almal van ons dan die soort afleiding met al die feite tot beskikking?

Kyk na ‘n paar tekste wat in die Afrikaanse Ou Vertaling van die Bybel gebruik word om die woorde “aion” of “aionois” te vertaal en dan gesels ons verder (die woord “aion” staan langsaan sy Afrikaanse vertaling:

1Ti 1:17 Aan die Koning van die eeue (Gr. “aions”), die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid (Gr. “aions” van die “aions”). Amen.

In die eerste geval is die woord “aion” as “eeue” vertaal wat redelik naby is want dit dui ‘n beperkte tyd aan. Maar in dieselfde vers spring die vertalers om en sê nee die woord “aion” beteken eintlik “ewigheid”. Regtig? Is Jesus koning vir ewig oor God se koninkryk? Kom ons kyk wat sê die Skrifte!

1Kor 15:24-28 Daarna kom die einde, wanneer Hy [Jesus] die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Hy [Jesus] moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Deur net na die Skrifte te kyk word die waarheid na vore gebring. Jesus heers nie vir ewig oor God se koninkryk nie. Die woord “totdat” sê dit heel duidelik. Jesus gaan die skepping vernuwe in gees en dan, eers dan wanneer almal sonder sonde en dood is, sal Hy dit OORHANDIG aan die Vader en Hy sal Homself aan die Vader onderwerp. Dit koninkryk behoort dus aan die Vader!

Hier is nog een van die 129 keer wat die woord “aion” deur die Gees van God in die oorspronklike taal van die Nuwe Testament gebruik was:

Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld (Gr. aion)?

Daar staan dit – dat die “aion” ‘n einde het. Dieselfde woord “aion” wat as “ewig” op ander plekke vertaal was, word nou hier doelbewus deur die woord “wêreld” vertaal! Die vertalers het dus geweet die woord “ewige” sou nie hier pas nie (hulle glo dit beteken alles behalwe ‘n beperkte tydperk want “ewig” kan nooit ‘n begin of ‘n einde het nie), en gebruik toe sommer “wêreld”. Nie baie eerlik nie want dit het baie mense verlei om nie die waarheid te sien wat die Griekse woord “aion” beteken nie.

Lees asseblief die hele hoofstuk (Matt 24) om ‘n volle begrip te kry van al die dinge wat gaan gebeur on die vleeslike “aion” se einde, buite en ook binne ons eie lewens aan te dui. Wanneer ons vleeslike tydperk tot ‘n einde kom, gaan ons deur die oordeel van God en dit is nie beskore vir baie om te kan sien of te ervaar nie. Net ‘n klein groepie wat die Bybel as die “kerk” of “die huis van God” uitwys gaan nou in die lewe deur die oordeel:

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Heb 9:27 En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel.

Jesus sê ook toe iets wat die Christendom nog nie kan verduidelik nie omdat hulle glo dat die einde van die “aion” (“wêreld” soos hulle dit wil hê) as slegs uiterlik gesien moet word en op die chronologiese tydruimtelike van toepassing is:

Mat 24:33-35 So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Hoe het “hierdie geslag” (daar by Jesus en ook nou in ons tyd) alles gesien gebeur wat in Mattheus 24 beskryf was? Dat “hierdie geslag” alles van Mattheus 24 sien gebeur het, word deur “min” geglo omdat God hulle nie die oë gegee het om te kan sien wat daar staan nie. Alle ware dissiples van Jesus ervaar Mattheus 24 intens en innerlik in elke geslag, nasie en taal sedert hierdie woorde geskryf was!!!

Die woorde “aion” en “aionios” is alleenlik korrek vertaal as dit na ‘n beperkte tydperk verwys. Dit het geweldige implikasies op valse leerstellings soos die “ewige hel” leerstelling. Daaarom sal God se vyande hierdie valse leersteling met alles verdedig omdat dit hulle eie selfgeregtigheid regverdig, maar tragies ook hul eie liefdelose en bose harte vir ander mense uitwys. Hulle kan nie die woorde van Jesus uitleef nie:

Mat 5:44 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg.

As God dit van ons verwag om ons vyande lief te hê, dan is Hy die Een wat dit ook doen. Hy het al Sy vyande lief en gaan almal red in Christus:

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Hulle wat nie God se reddende genade vir almal kan sien nie, maak hulself skuldig aan godslastering op groot skaal want God het definitief al Sy vyande lief en gaan elkeen deur Jesus Christus red.

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Fil 2:9-11 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

6 Responses to Is die “ewige helse vuur” regtig vir ewig?

 1. wasklip sê:

  Dat diehel nie verewig gaan brand nie stem ek saam met jou.

  Maar dat God al Sy vyande gaan red daarmee stem ek nie saam nie. Hulle gaan vernietig word in die hel. En hulle sal nie meer wees nie.

  • Hallo “Wasklip”

   Hallo Wasklip

   Dankie dat jy weer kom inloer het by my blog. Ek waardeer die gesprek. Ek sal sommer op al drie van jou insette reageer omdat ek dink dit almal tot ‘n mate verband hou met mekaar.

   Hier is jou vraag: “Net een vraag: wat het van die mense geword wat uit die grafte opgestaan het met die kruisiging? Ek wonder nou al ‘n geruime tyd hieroor”.

   Jy sal weet dat die Skrifte sê dat Jesus ‘die eersteling’ is van die wat uit die dood opstaan:

   1Kor 15:20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

   1Kor 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.

   Die vraag is dus hoe was die opwekking van die wat uit die dode gewek was deur Jesus (soos Lasarus, die dogter van Jairus) verskillend van Jesus se opstanding uit die dode. Hier is die antwoord:

   1Ti 6:14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus
   1Ti 6:15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,
   1Ti 6:16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

   Dat Jesus die enigste is wat tot dusver onsterflikheid het na Sy opstanding, word deur min geglo. Die wat nie die waarheid kan hanteer nie, sal nie kan sien dat Lasarus, en die ander wat opgewek en opgestaan het uit die dode, opgewek was tot ‘n sterflike fisiese lewe. Hulle het nie onsterflikheid ontvang nie. Hulle het almal weer gesterf en is dood tot vandag. Hulle almal wag vir die opstanding uit die dode met die laaaste basuin wat nog nie geblaas het nie:

   1Kor 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
   1Kor 15:53 Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

   Daar was ‘n geweldige aardbewing met Jesus se fisiese sterwe:

   Mat 27:50 Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee.
   Mat 27:51 En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;
   Mat 27:52 en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.
   Mat 27:53 En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.
   Mat 27:54 En toe die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: Waarlik, Hy was die Seun van God.

   Kyk mooi na vers 53: alhoewel die grafte oopgegaan het, het hulle eers NA die opstanding van Jesus ‘uit hul grafte gegaan’. Hieroor krap teoloë nog kop in radeloosheid. Wat wil Mattheus ons sê vra hulle. Die teoloë van Babilon is verblind deur God. Hieroor meer op ‘n ander dag.

   In jou tweede kommentaar haal jy die verse aan:

   Joh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. Joh 14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Joh 14:3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

   Hand 1:10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, Hand 1:11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

   Jy sê dan: “Dat daar wel ‘n hemel bestaan is vas. Waar dit presies is weet ek nie. Maar die weg soontoe die ken ons”.

   Dat daar wel hemele bestaan is ‘n beter manier om die onderwerp te hanteer. Die tekste (uit Johannes hierbo aangehaal) het Jesus gespreek voor Sy kruisdood en was bedoel om Sy dissipels voor te berei op Sy dood, wat hulle tot daardie stadium nog niks van geweet het nie. Hy het vir hulle ‘n ‘plek voorberei’ deur Sy dood omdat hulle (en ons) ook saam met Hom moet sterf. Die fokus is op die kruis. As daardie ‘plek’ ‘die hemel’ is, moet as ‘n byvoeging tot die Skrifte hanteer word. Daar staan niks van hemel nie.

   Hier is die ‘plek’ wat Hy voorberei het:

   Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

   1Kor 15:31 Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.

   Fil 3:10 sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,

   As die hemel vir jou ver is soos jy sê: “Maar die weg soontoe die ken ons”, dan is Jesus ook baie ver. Hy het egter vir hulle wat Hom glo gesê Hy kom in hulle woon:

   Joh 14:20 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.

   Mat 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

   En dat hulle nou reeds in die hemele sit:

   Efes 2:6 en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

   Jesus het die volgende stelling gemaak terwyl Hy op die aarde gestaan het…

   Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

   Hy sê Hy IS in die hemel terwyl Hy die stelling maak. Dit kan baie nie verwerk nie, en hulle kan ook nie sien na watter hemel Jesus gegaan het toe hy voor Sy dissipels se oë weggeneem was nie:

   Hand 1:9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.

   Baie kan ook nie die ‘groot wolk’ sien nie:

   Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,

   Jou volgende kommentaar gaan oor die populêre hel-leerstelling.

   Jy sê: “Dat die hel nie verewig gaan brand nie stem ek saam met jou. Maar dat God al Sy vyande gaan red daarmee stem ek nie saam nie. Hulle gaan vernietig word in die hel. En hulle sal nie meer wees nie”.

   Ek is bly dat jy kan sien dat die poel van vuur nie vir ewig gaan brand nie. Dat God alle vlees en bloed uitwis gaan by die fisiese dood, is gewis. Ons sien dit daagliks. Mense gaan dood en slaap in die doderyk waar hulle wag vir een van die twee geestelike opstandings vir alle mense:

   1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
   1Kor 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
   1Kor 15:24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

   1Kor 15:42 So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid;
   1Kor 15:43 daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag.

   Die poel van vuur word deur baie as ‘n fisiese vuur gesien. Hulle probleem is egter om te sien dat ‘n opgewekte geestelike liggaam nie vernietig kan word deur ‘n fisiese vuur nie.

   1Kor 15:44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

   Almal word opgewek met ‘n geestelike liggaam:

   Open 20:11 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.
   Open 20:12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
   Open 20:13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.
   Open 20:14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.
   Open 20:15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

   Terloops, Satan is ‘n geestelike wese. Laat my weet hoe of jy die probleem sien, en hoe jy dit sal oplos. Hier is ‘n leidraad:

   Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

   Dat God Sy vyande lief het is die waarheid. Anders verwag Hy iets van ons wat Hy self nie kan doen nie, volgens God se vyande:

   Mat 5:43 Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.
   Mat 5:44 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;

   Wil jy vir God van dubbele standaarde aankla? Ek hoop nie so nie. God gaan al Sy vyande (‘elkeen’) red, ‘maar soos deur vuur heen’?

   1Kor 3:13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.
   1Kor 3:14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;
   1Kor 3:15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

   Ek hoop ek kon van hulp wees.

   Jou broer in Christus
   Larry

 2. C_____________ sê:

  eish praat van wan interpretasie van die skrif! almal wat Hom aangeneem het …. het Sy vyande Hom aangeneem?? nee broer jy sit die pot mis, jammer om te se. 1kor 3 praat met die gelowiges nie die ongelowiges en onbekeerdes nie. Passop , jy is besig om te verkondig dat jy nie nodig het om God te dien nie, jy kan maar vyandig wees God gaan jou nog steeds in Sy Koningkryk toelaat en ou vriend dit werk nie so nie. Jy stel dubbele standaarde want die een oomblik praat jy van die poel van vuur en swawel en die volgende oomblik se jy almal gaan gered word. Wie word dan in die poel van vuur en swawel gewerp? J a God het self Sy vyande lief, dus, as hulle hjuleself bekeer en Hom AANNEEM sal God hulle red maar nie terwyl hulle God nog vyandig is nie.

  • Liewe C________

   Dankie dat jy die blog lees en baie dankie vir jou skrywe. Ek waardeer dit dat jy my “broer” en “vriend” noem. Dit wys my dat die Here in jou hart werk al stem jy tans nie met my saam nie. Laat my toe om net ‘n paar dinge te verduidelik volgens die Woord van God en nie volgens eie interpretasie nie:

   2Pe 1:20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;
   2Pe 1:21 want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

   Ek persoonlik heg baie min waarde aan my eie siening of eie uitlegging. Om die waarheid te sê ek verafsku my eie interpretasie want dit het my gebring tot die diepste put van verfoeilikheid:

   Jes 66:3 …. Soos húlle hul eie weë verkies het en hulle siel ‘n behae het in hul verfoeisels,

   Jy noem dat God se vyande Hom nie kan aanneem nie. 100% korrek. Ek was een van God se grootste vyande en was na Jesus toe getrek teen my eie wil:

   Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

   As God se woord sê “niemand” dan beteken dit regtig “niemand”. Dit is nie in ‘n mens om na God te kom nie, maar ‘n werk van God van begin tot einde:

   Efes 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe [geskenk] van God;
   Efes 2:9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
   Efes 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

   God het al ons werke “voorberei”??!!! Hoeveel mense haat hierdie woorde! Ons besluit is dus totaal afhanklik van Sy besluit en dit is waarom God soewerein is. Net Sy wil sal geskied:

   Rom 9:16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

   Mat 6:10 laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

   Baie mense glo vas dat God regtig met Sy hande in Sy hare sit (met respek gesê want God het nie fisiese hande of hare nie) en wens Hy kan weer beheer oor die heelal en veral die aarde kry. Hoe absurd en godlasterlik is daardie gedagte nie! Min mense het die geloof ontvang om te sien dat God in totale beheer van ALLES is – selfs elke boosheid wat op die aarde gebeur:

   Jes 45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

   Amo 3:6 Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar ‘n onheil in die stad voorval as die HERE dit nie bewerk het nie?

   Spreuke 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

   As God sê “alles” dan glo ek dit beteken regtig “alles”. Ek het nie hierdie Skrifte geskryf nie, maar kwoteer dit net.

   2Ti 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

   Vir sommige is dit net nie waar dat al die Skrifte die waarheid is en deur God “ingegee” is nie, maar moet in konteks van historiese gebeure gelees word asof Jesus nie gesê het dat mens SAL van ELKE woord van God leef nie:

   Mat 4:4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

   Jy sê dat 1Kor 3 praat net met die gelowiges, maar wat sê die Skrif? Kom ons lees dit weer stadig:

   1Kor 3:13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.
   1Kor 3:14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;
   1Kor 3:15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

   Open 20:12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
   Open 20:13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.
   Open 20:14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.
   Open 20:15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

   ‘n Paar vrae vir jou om oor te bepeins (jy hoef my nie te antwoord nie C________):
   Sal elkeen se werke wat in 1Kor 3 aan die lig kom ook insluit die werke in Openbaring 20:12?
   Is die “vuur”” in 1Kor 13 anders as die “vuur” in Openbaring 20?
   As 1Kor 3 slegs gelowiges insluit soos jy sê, aan watse vuur word die gelowiges onderwerp in 1Kor 3 waardeur hulle gered word?
   As gelowiges gered word “deur vuur” word diegene wat in die “poel van vuur” gewerp word ook nie gered “deur vuur” nie?

   Jy sê of liewers jy interpreter dat ek verkondig dat mense nie God moet dien nie! Die waarheid is dat niemand God kan dien nie as God dit self bewerkstellig in die persoon nie:

   Hand 17:25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.

   God het ons diens nie nodig nie. Inteendeel ons het Hom nodig. Jy beweer ook dat ek dubelle standaarde stel deur onder nadere die poel van vuur te verwar met die redding van alle mense. Kom ons lees weer die teks en bid God om sy geestelike woorde vir ons oop te sluit:

   1Kor 3:15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

   Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

   As ons weet dat God net een vuur het en dat die vuur nie fisies is nie maar geestelik, dan kan ons, soos God wil, sien wat die geestelike vuur bewerkstellig in elke persoon se lewe:

   Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

   Daar staan dit geskryf C_________. Sy Woord is vuur! Sy Woord, Jesus Christus is die redder van ALLE mense en ek is gelowig om dit te glo:

   1Ti 2:3 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,
   1Ti 2:4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

   God se Woord keer nooit leeg terug na Hom toe nie, maar sal voorspoedig wees in alles en almal waarnatoe Hy dit stuur. Mense wat daarmee verskil moet aan God alleen antwoord gee:

   Jes 55:11 so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

   C_______ as jy ander vuur sien in die Skrifte laat my weet as jy nie omgee nie. Wat ek kan sien dat God net een vuur het en dat almal deur daardie vuur (Sy Woord, Jesus Christus) gered SAL word. Ek het nie deur menselike interpretasie tot die betekenis van die vuur gekom nie, maar God se woord ALLEEN verduideik geestelike dinge vir hulle wat dit kan sien en dit is hoe die gees van God leer!

   1Kor 2:13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

   Jy vra: “Wie word dan in die poel van vuur gewerp?” Wat sê die skrifte:

   Open 20:15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

   As iemand nie “opgeskryf is in die boek van die lewe nie” beteken net dat die persoon nog nie na Jesus Christus, die boek van die Lewe, getrek was deur die Vader nie:

   Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

   Soos jy weet is daar volgens die Skrifte ‘n eerste opstanding…

   Open 20:5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.
   Open 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

   …en ‘n opstanding na die “duisend jaar” regering:

   Open 20:12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
   Open 20:13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.
   Open 20:14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.
   Open 20:15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

   Die eerste opstanding is vir hulle wat in hierdie vleeslike tydelike eeu deur God na Jesus, die Woord, getrek word om die geestelike lewe as ‘n “onderpand” te ontvang. Nie omdat hulle iets spesiaal gedoen het nie, maar bloot deur Sy keuse:

   Efes 1:13 in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,
   Efes 1:14 wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

   Die laaste opstanding (ook genoem die groot wit troon of die “tweede dood” of “poel van vuur”) is die tweede groep wat na Jesus getrek word deur die Vader om geestelike lewe sal ontvang:

   Fil 2:10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,
   Fil 2:11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

   Niemand kan bely dat Jesus Christus die Here is behalwe deur die gees van God:

   1Kor 12:3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

   Ek is jammer, maar geen mens het nog ooit “hulself bekeer” nie! Geen mens kan homself na God bring nie net so min soos ‘n drenkeling homself kan red:

   Efes 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe [geskenk] van God;
   Efes 2:9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

   Ons is ALMAL van nature vyande van God, maar word deur sy genade gered! As God sê ons moet ons vyande liefhet, dan is tog duidelik dat Hy ook Sy vyande liefhet en Hy sal elkeen van sy vyande kan red?

   Kol 1:21 Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind deur die bose werke, het Hy nou versoen

   Efes 2:1 En julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes
   Efes 2:2 waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk,
   Efes 2:3 onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.

   Ek hoop ek was van hulp.

   Groete.

   Larry

 3. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

 4. Terug pieng: Die waarheid oor die bestaan, doel en werk van engele in God se plan (Deel 3) | 4windkoinonia

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s