Ons ken Christus nie meer na die vlees nie

Joh 3:6-8 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.   Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê, julle moet weer gebore word nie.  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie; so is elkeen wat uit die Gees gebore is.

Net daar het Christus 99% van die Ortodokse Christene verloor, wat verkies om die sogenaamde “Apostoliese Geloofsbelydenis “ te glo eerder as om die Skrif te glo. Christus het vir Nikodemus gesê dat “dit wat uit vlees gebore is, is vlees, en wat uit gees gebore is, gees is.” Dit is nie wat die sogenaamde “Apostoliese Geloofsbelydenis” wil hê mense moet glo nie. Voeg hierdie volgende vers by dit wat Christus vir Nikodemus gesê het, en daar is min inderdaad wat God se Woord glo:

2 Kor 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie [na die vlees nie].

Die sogenaamde “Apostoliese Geloofsbelydenis” het in die tweede eeu na Christus ontstaan en het niks te doen met enige van die ware apostels van Jesus nie. Maar die hele ortodokse Christelike wêreld het die kant van hierdie ketterse geloofsbelydenis gekies en leer dat dit was Christus se fisiese liggaam wat inderdaad opgewek was en dat ons almal ook fisiese liggame van vlees gegee sal word by die opstanding. Meeste glo elk geval nie in ‘n opstanding nie, want mense is alreeds “in die hemel” of “in die hel” terwyl die oordeelsdag nog moet plaasvind by die laaste trompet!

1Kor 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

Met ander woorde, die feit dat Christus aan Thomas gesê het dat dit ‘salig’ is om NIE te sien en NIE te voel nie, nadat Thomas in Christus se afwesigheid aangedring het om die gate in Christus se hande te sien en sy hande in die gate te steek, word verwerp. Hierdie woorde van Jesus beteken niks vir diegene wat glo dat geloof in fisiese dinge meer belangrik is:

Joh 20:24-29 En Thomas wat genoem word Dídimus, een van die twaalf, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander dissipels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien! Maar hy het vir hulle gesê: As ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En agt dae daarna was sy dissipels weer binne, en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hul midde gestaan en gesê: Vrede vir julle!  Daarna sê Hy vir Thomas: Bring jou vinger hier, en kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.  En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!  Jesus sê vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, het jy geglo; salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het.

Dat Christus aan Nikodemus sê dat die opgewekte liggaam onsigbaar is (“soos die wind”) word deur die hele ortodokse Christendom verwerp. Hulle vertrou eerder die uitsprake van ‘n valse belydenis van valse apostels:

Die Apostoliese Geloofsbelydenis

(1) Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

(2) En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

(3) wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria;

(4) wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel;

(5) wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood;

(6) opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,

(7) waarvandaan Hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel.

(8) Ek glo in die Heilige Gees.

(9) Ek glo aan ‘n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;

(10) die vergewing van sondes;

(11) die opstanding van die liggaam

(12) en ‘n ewige lewe.

Daar is geen Skrif wat sê dat Jesus in “die hel” was nie!!! Jesus was dood! Hy het uit die dood opgestaan!!!

Daar is ook geen opstanding van “die liggaam” nie!!!

1Kor 15:44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

Die twee liggame het niks in gemeen nie! Gees is ONSIGBAAR vir vlees! Jesus was met ‘n geestelike liggaam opgewek (volgens die Skrifte – 1Kor 15:44) wat fisies kon manifesteer. Hy kon selfs eet -‘n gees kan nie eet nie.

Luk 24:39-43 Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie. En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle Hom ‘n stuk gebraaide vis en ‘n stuk heuningkoek. En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet.

Jesus moes aan hulle in vlees verskyn om Sy opstanding uit die dode te wys en om hulle in ongelowige toestand te help. Hy het ook gedurig voor hulle oë verdwyn! Selfs ‘n wolk was gebruik om Hom finaal “voor hulle oë” weg te neem anders sou hulle nooit glo nie!!!

Hand 1:9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.

Hy is nie weg nie! Hy is opgeneem in ‘n ‘wolk van getuies’ vir hulle wat kan sien; die ‘wolk van getuies’ glo Hy is binne-in hulle:

Heb 12:1-2 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Ons ken Jesus nou nie meer as vleeslik nie, maar as geestelik. Hy is by ons en binne-in hulle wat Syne is!

Besoek ook gerus www.iswasandwillbe.com of www.aionios.com

Advertisements
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

14 Responses to Ons ken Christus nie meer na die vlees nie

 1. wasklip sê:

  Voeg asb die teksvers by bostaande.

  Rev 5:11 Toe sien ek, en ek hoor ‘n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tien duisende van tien duisende en duisende van duisend

  Act 1:9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.
  Act 1:10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,
  Act 1:11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

 2. wasklip sê:

  Ek is bly want ek was net bekommerd dat jy dalk dink dat almal gered sal word ongeag.Want daar is ‘n tendens deesdae om vir mnese te vertel dat hulle gered gaan word ongeag of jy Jesus Christus aangeneem het of nie.Dat God almal wil red is waar maar dit is elke mens se keuse.

  Ek is bly ek kon help.Ek het dit ook so geleer by iemand anders.En dit was ook ‘n openbaring vir my.Want met Sy Hemelvaart het die Engele dus ook as getuies daar gewees.Met Sy opstnding was hulle ook daar.Met Sy geboorte was hulle ook daar.Want wie het die aankondiging in die veld gedoen aan die wagters.

  • Hallo “Wasklip”

   Dankie vir jou opmerking. Dit is goed om nugter oor God se Woord te dink en te weet dat alle waarheid wat daar mag wees, slegs in die ‘hele inhoud’ van daardie Woord gevind word. Alles buite dit is opinies en versinsels van die menslike kreatiewe denke.

   *Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.*

   Soos ek reeds vir jou verduidelik het is Jesus, volgens die Skrifte die Verlosser van alle mense. Mense kan net kies as die Vader hulle trek:

   *Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.*

   ‘n Tweede getuie is dat niemand kan Jesus kies as die keuse nie by Hom begin nie:

   *Joh 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.* * * God se Woord verander nie en is vir almal dieselfde:

   *Hand 10:34 En Petrus het sy mond geopen en ges: Ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie,*

   Dit hang dus nie van ons af of ons gered gaan word nie, maar van God:

   *Rom 9:16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.* * * God is in beheer van *elke* besluit wat mens maak:

   *Spreuke 20:24 Die voetstappe van n man hang van die HERE af: hoe sou n mens dan sy weg verstaan?* * * *Jer 10:23 Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.* * * God is soewerien oor alles alhoewel die natuurlike mens dit as die grootste klomp snert wil afmaak*:* * * *1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.* * * Almal gaan gered word (deur vuur heen) deur die Verlosser van alle mense, Jesus Christus, maar elkeen in sy eie orde*:* * * * 1Kor 15:21 Want aangesien die dood deur n mens is, is die opstanding van die dode ook deur n mens. 1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 1Kor 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 1Kor 15:24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 1Kor 15:25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 1Kor 15:26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 1Kor 15:27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy s dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 1Kor 15:28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

   * Ons word almal gered deur vuur “Wasklip”: * * * 1Kor 3:13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 1Kor 3:14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 1Kor 3:15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

   * Die natuurlike mens (ons almal) lees hierdie Skrifte en kan nie sien wat daar staan nie omdat God die natuurlike mens se o verblind. Dit is die Woorde wat God geblaas het om geskryf te word. Ons moet nie dink ‘bo wat geskrywe’ is nie. Bid die Vader en smeek Hom om jou Sy Woord te openbaar. * * *1Kor 4:6 Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen n derde nie.*

   Dankie vir jou insette en veral die openbaring wat die Here jou gegee het oor engele. Almal God se boodskappers dra hierdie ‘getuies’ binne-in hulle en dit word aan hulle bekend gemaak deur die ‘engele van God’:

   *Open 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,* *Open 1:2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.* *Open 1:3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.*

   Dit tyd is naby, hou moed. Die openbaring van Jesus is voor die deur.

   Jou broer Larry

 3. S_____________ sê:

  Larry, jy sê “. . . leer dat dit was Christus se fisiese liggaam wat inderdaad opgewek was en dat ons almal ook fisiese liggame van vlees gegee sal word by die opstanding.”
  Larry, ek dink dat jy ‘n hele paar elementêre beginsels mislees hier. Eerstens, het Jesus aan die volk van Sy tyd onder andere gesê dat Hy sou sterf en na drie dae wer sou opstaan uit die dode uit. Sy dissipels bevestig hierdie gesegde van Hom in Johannes 2:21 & 22. Die Skrif stel die opstanding so “En toe Hy opgestaan het uit die dode, het sy dissipels onthou dat Hy dit vir hulle gesê het; “
  Tweedens, het AL Sy dissipels Hom met hulle eie oë gesien en Hom aangeraak. Die feit dat Thomas nie sy vingers en hande in Sy sy wou steek nie, beteken dat hy (Thomas) vir Jesus as mens herken het.
  Derdens, Hy het na Sy opstanding ge-eet. Nie sommer net enigiets nie, maar vis en brood.
  Vierdens, op pad na Èmmaüs loop Hy saam met twee van Sy dissipels en hulle gesels land en sand aanmekaar dog sonder dat hulle Hom herken. Omdat Hy ‘n gees was of moontlik omdat die heilige Gees hulle tydelik verblind het vir Hom? Nadat Hy aan tafel gebid en die brood wat hulle sou eet gebreek het, het hulle Hom herken.
  Vyfdens, tydens Jesus se besoek aan die ‘hoë berg” saam met Petrus en Johannes en Jakobus om te gaan bid so kort voor Sy kruisiging, verskyn twee manne wat ons weet tans in die hemel is naamlik Moses en Elia aan Hom. Die manne saam met Jesus het hulle duidelik herken. Trouens, hulle vra vir Jesus of hulle vir Hom en die ander twee elkeen ‘n hut moet bou. Geeste woon in hutte?
  Sesdens, . . . . en so kan ‘n mens aangaan omtrent Sy liggaamlike opstanding. Die bewys dat Hy ‘n werklike vlesslike liggaam gehad het is net eenvoudig te oorweldigend om dit te probeer verwerp.
  ‘n Ander baie belangrike punt om in gedagte te hou is die skepping van die mens naamlik Adam en sy vrou Eva. Hulle was, soos ons vandag ook maar, vleis en bloed.
  In hierdie verband (Adam en Eva) moet ‘n mens jouself die vraag afvra waarom dan liggame van vlees en bloed as hulle dan later ‘geeste’ gaan wees. Leer God dan uit Sy foute dat Hy regstellings moet maak soos die tyd aanloop?
  Jy verwys ook na 1 Korinthiërs 15:44 – die natuurlike liggaam en die geestelike liggaam. Die natuurlike liggaam (die Griekse woord psuchikos) is ‘n baie moeilik woord om te vertaal sodat dit vir ons sin sou maak. Maar laat dit by die ‘natuurlike’ liggaam en dit waarna Paulus verwys is hierdie tydelike liggaam met al sy beperkings. Hierdie liggaam wat onderworpe is aan siekte, honger, moegheid en ook die dood.
  Die tweede gedeelte van die teksvers (1 Korinthiërs 15:44) moet volgens geloofbare getuienis eintlik lees “as daar ‘n natuurlike ligaam is” en die tweede gedeelte daarvan moet lees “dan is daar ook ‘n geestelike ligaam.”
  Die geestelike ligaam waarna Paulus verwys is natuurlik die teenoorgestelde van die vorige een met ander woorde dit sterf nie, word nie honger nie of moeg nie ensovoorts.
  Die geestelike liggaam is dus niks anders nie as hierdie liggaam van my, maar nadat ek ONVERGANKLIK opgewek is, kan hy nie meer sterf nie of honder word ensovoorts.
  Paulus sê-vra die volgende in vers 13 “As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.” En dis hoe na hierdie teksvers gekyk moet word.
  Die Skrifgedeelte verklaar homself eintlik net ‘n effe later in die perikoop wanneer Paulus sê “Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.”
  Hoedanig was Lasarus wie Jesus uit die dood uit opgewek het en hoe was al die ander mense wat voor hom uit die dood uit opgewek is? Was hulle geeste(lik) of was hulle werklike mense met vlees en bloed?
  Genoeg vir eers.

 4. S_________ sê:

  wasklip sê “Dat God almal wil red is waar maar dit is elke mens se keuse.”
  Daarmee stem ek saam, want God haat sondaars. Hy het ook nie vir al die mense gesterf nie.

  • Hallo daar S_______

   Dankie dat jy op die 4windkoinonia-blog kom kuier het. Dit is soos God dit bepaal het om te gebeur. Jy is spesiaal en ek weet jy weet dit.

   Ek het jou opmerkings gelees en waardeer dit baie dat jy tyd ingeruim het om met my te gesels. Ek weet dat jy dit alles opreg bedoel. Ek sal so kort as moontlik probeer wees, maar verdra asseblief as my tong te lank word.

   Die aanhaling (“. . . leer dat dit was Christus se fisiese liggaam wat inderdaad opgewek was en dat ons almal ook fisiese liggame van vlees gegee sal word by die opstanding.”) is nie my woorde nie, maar ek haal aan uit die sogenaamde geloofsbelydenis van die apostels wat geskryf was nadat al die apostels van Jesus reeds dood was.

   Jy sê dat ek ‘n paar basiese beginsels mislees: “Eerstens, het Jesus aan die volk van Sy tyd onder andere gesê dat Hy sou sterf en na drie dae wer sou opstaan uit die dode uit. Sy dissipels bevestig hierdie gesegde van Hom in Johannes 2:21 & 22. Die Skrif stel die opstanding so “En toe Hy opgestaan het uit die dode, het sy dissipels onthou dat Hy dit vir hulle gesê het; “

   Ek sien dit net soos jy: dat Jesus wel uit die dode opgestaan het. Ek weet nie waar ek dit mis nie S________. Die “apostoliese geloofsbelydenis” stem nie met ons saam nie. Die belydenis sê dat dit ‘n opstanding van die “liggaam” was want hulle glo dat Hy nie dood was nie, maar ‘n onbybelse “onsterlike siel” gehad het wat nie dood was nie. Hy was vir sommige in die hemel daardie dag saam met die moordenaar wat langs Hom gekruisig was, en vir ander weer was Hy in die hel waar Hy gepreek het, maar die meeste “onsterflike siele” wat toe alreeds daar (in die hel) was, verkies het om daar te bly. (Verbeel jou). Dit is wat deur meeste van die Christendom vir soetkoek opgeëet word omdat God hulle oë verblind vir die waarhede in die Skrifte.

   Rom 11:8 Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe

   Jy gaan verder: “Tweedens, het AL Sy dissipels Hom met hulle eie oë gesien en Hom aangeraak. Die feit dat Thomas nie sy vingers en hande in Sy sy wou steek nie, beteken dat hy (Thomas) vir Jesus as mens herken het”.

   100% korrek S________. Ek stem saam dat almal Hom met hulle oë gesien het en dat Thomas Hom herken het as Jesus.

   Jou volgende punt: “Derdens, Hy het na Sy opstanding ge-eet. Nie sommer net enigiets nie, maar vis en brood”.

   Weereens is ons op dieselfde bladsy.

   Jou vierde punt is: “Vierdens, op pad na Èmmaüs loop Hy saam met twee van Sy dissipels en hulle gesels land en sand aanmekaar dog sonder dat hulle Hom herken. Omdat Hy ‘n gees was of moontlik omdat die heilige Gees hulle tydelik verblind het vir Hom? Nadat Hy aan tafel gebid en die brood wat hulle sou eet gebreek het, het hulle Hom herken”.

   Jy sê “Omdat Hy ‘n gees was…” Ek en jy het saamgestem hierbo met Jesus dat Hy nie ‘n gees was toe Hy hierdie woorde gesê het nie want Hy het aan hulle ‘verskyn’, en die Skrifte is daaroor duidelik:

   Luk 24:39 Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.

   1Kor 15:4 en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;
   1 Kor 15:5 en dat Hy aan Céfas verskyn het; daarna aan die twaalf.
   1 Kor 15:6 Daarna het Hy verskyn aan oor die vyf honderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het.
   1 Kor 15:7 Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna aan al die apostels;
   1 Kor 15:8 en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene.

   Jou volgende punt: “Vyfdens, tydens Jesus se besoek aan die ‘hoë berg” saam met Petrus en Johannes en Jakobus om te gaan bid so kort voor Sy kruisiging, verskyn twee manne wat ons weet tans in die hemel is naamlik Moses en Elia aan Hom. Die manne saam met Jesus het hulle duidelik herken. Trouens, hulle vra vir Jesus of hulle vir Hom en die ander twee elkeen ‘n hut moet bou. Geeste woon in hutte?”

   Jesus het duidelik vir hulle gesê wat hulle gesien het:

   Mat 17:9 En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê: Julle moet vir niemand iets van die gesig sê voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.

   Dit was ‘n gesig (Grieks: “horama” = visoen). Mense bou nog tot vandag vir God hutte en huise en geboue om in te woon, S________. Die apostels was op daardie stadium nog net so vleeslik soos hulle voorouers wat ‘n tabernakel en tempels vir God gebou het om ‘in te woon’. Maar God het dit as ‘n skaduwee (‘n tipe) van die regte tempel laat oprig want Hy woon nie in tempels met mensehande gebou nie:

   Hand 17:24 Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie.
   Hand 17:25 Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.

   Heb 10:1 Want die wet, wat ‘n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie.

   Jy sal saamstem dat God gees is, en nie vleeslik nie. Jesus is nou gees en ‘ons ken Hom nie meer na die vlees nie’ (as ons Hom ken):

   Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

   2Kor 5:16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.

   Daardie woorde, S_________, is nie my woorde nie, maar is deur God geblaas en is die waarheid vir hulle wat deur God geloof gegee word om te sien bo die natuurlike denke:

   1Kor 2:9 maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.
   1Kor 2:10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.

   Jou sesde punt: “Sesdens, . . . . en so kan ‘n mens aangaan omtrent Sy liggaamlike opstanding. Die bewys dat Hy ‘n werklike vlesslike liggaam gehad het is net eenvoudig te oorweldigend om dit te probeer verwerp”.

   As Jesus se liggaam na Sy opstanding vleeslik was, sou dit nie deur mure beweeg en onsigbaar gewees het nie. Onthou Hy het aan hulle verskyn in vlees en been.

   Luk 24:39 Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.

   ‘n Geestelike liggaam kan as vlees verskyn en vleeslike dinge doen. Dit kom dwarsdeur die Ou Testament voor. Die Engel van die Here het onder andere aan Abram verskyn en met hom gesit en eet. Die voorbeelde is legio waar engele in liggaamlike vorm verskyn.

   God weet wat Hy doen en ons natuurlike denke wil en kan dit nie vat dat God so anders optree as wat ons Hom wil sien nie. Dit is eie aan ons vlees; die dier wat op God se troon sit binne Sy tempel, ons liggame. Paulus noem die natuurlike mens as die vyand van God:

   Rom 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

   Die vlees kan nie geestelike dinge verstaan nie want dit is onmoontlik!

   Dan sê jy:
   ” ‘n Ander baie belangrike punt om in gedagte te hou is die skepping van die mens naamlik Adam en sy vrou Eva. Hulle was, soos ons vandag ook maar, vleis en bloed. In hierdie verband (Adam en Eva) moet ‘n mens jouself die vraag afvra waarom dan liggame van vlees en bloed as hulle dan later ‘geeste’ gaan wees. Leer God dan uit Sy foute dat Hy regstellings moet maak soos die tyd aanloop?”

   S___________, soos jy seker weet ken God die einde van ‘n ding van die begin af:

   Jes 46:10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

   Paulus stem hiermee saam dat God weet wat Hy doen:

   1Kor 15:46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

   1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

   Wat, vra die natuurlike denke, is die sin om ‘n vleeslike liggaam te skep as dit nie die koninkryk kan ingaan nie?

   Pred 1:13 En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is ‘n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

   Hier is ‘n beter vertaling van die teks:

   Ecc 1:13 I applied my heart to inquiring and exploring by wisdom concerning all that is done under the heavens:it is an experience of evil Elohim has given to the sons of humanity tohumble them by it.

   Ons leer deur relatiwiteit: ons kan nie die goeie ken as ons nie eerste met kwaad kennis gemaak het nie. Die lig maak net sin as ons die donkerte ervaar het. Adam en Eva het geen kennis van goed (of kwaad) gehad voordat hulle geëet het van die boom van kennis van goed enkwaad nie. Hulle kon nie die een kry sonder die ander een nie. Dit is in een vrug in dieselfde boom. Dit was egter ‘n belangrike stap in hul ontwikkeling om ‘soos een van Ons’ te word (proses).

   Gen 3:22 Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

   God is nog nie klaar om die mens in Sy ewebeeld te skep nie S_________:

   Joh 5:17 En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

   Hebreërs sê die dag van rus *(in God se werke) lê nog voor ons as ons sal sien dat God allesdoen en niks (goed) uit ons kan kom nie:

   Heb 4:9 Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God;

   Jy haal 1Kor 15:44 aan…

   1Kor 15:44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

   …en sê dan “Die tweede gedeelte van die teksvers (1 Korinthiërs 15:44) moet volgens geloofbare getuienis eintlik lees “as daar ‘n natuurlike ligaam is” en die tweede gedeelte daarvan moet lees “dan is daar ook ‘n geestelike ligaam.”

   Jy weet dat Paulus bedoel dat ons (en die Korinthiër-kerk) nie bekommerd moet wees dat ons nie ‘n liggaam sal hê by die opstanding nie, maar hy het nooit bedoel dit is dieselfde tipe sal wees nie. Hy beklemtoon juis die absolute verskille tussen die twee:

   1Kor 15:51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maarons sal almal verander word,
   1Kor 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

   Jy vra ook: “Hoedanig was Lasarus wie Jesus uit die dood uit opgewek het en hoe was al die ander mense wat voor hom uit die dood uit opgewek is? Was hulle geeste(lik) of was hulle werklike mense met vlees en bloed?”

   As jy Jesus se opstanding op die manier met die opstanding van Lasarus vergelyk, glo jy nie die vers nie S__________:

   Kol 1:18 En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

   Lasarus het weer gesterf en is nou nog dood, en sal by die opstanding uit die dode opgewek word. Glo jy dit? Glo jy dat die ‘laaste basuin’ nog nie geblaas het nie, S___________?

   1Kor 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

   1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

   Op ‘n ander plek sê jy die volgende: “…Daarmee stem ek saam, want God haat sondaars. Hy het ook nie vir al die mense gesterf nie”.

   S__________, God het sondaars lief (waarvan ek die grootste getuie is) en Hy het vir sondaars gesterf (waarvan ek die belangrikste een is) volgens die Skrifte:

   Mat 11:19 Die Seun van die mens het gekom—Hy eet en drink, en hulle sê: Dáár is ‘n mens wat ‘n vraat en ‘n wynsuiper is, ‘n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die wysheid is geregverdig deur sy kinders.

   Mar 2:17 En toe Jesus dit hoor, sê Hy vir hulle: Die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering.

   1Ti 1:15 Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

   Ek hoop ek was van nut. Baie dankie vir jou tyd en insette. Ek leer baie.

   Jou broer in Christus
   Larry

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s