WEE DIE VALSE HERDERS WAT DIE VUUR VERHINDER

Jer 23:1-4 Wee die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek die HERE.  Daarom, so sê die HERE, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas: Júlle het my skape verstrooi en hulle verdrywe en hulle nie opgesoek nie. Kyk, Ek besoek oor julle die boosheid van julle handelinge, spreek die HERE. En Ek self sal die oorblyfsel van my skape versamel uit al die lande waarheen Ek hulle verdryf het; en Ek sal hulle terugbring na hulle weiveld, en hulle sal vrugbaar wees en vermenigvuldig.  En Ek sal herders oor hulle verwek wat hulle sal oppas; en hulle sal nie meer bevrees of verskrik wees of vermis word nie, spreek die HERE.

‘Die oorblyfsel’ is min in getal en word in elke generasie ‘versamel’ vir ‘n baie groot taak:

Oba 1:21 Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan om die gebergte van Esau te oordeel, en die koninkryk sal aan die HERE toebehoort.

Die oordeel van God is ten doel om geregtigheid te leer:

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Die oordele kom deur vuur want ‘elkeen se werke’ sal deur vuur getoets word, maar hy self sal gered word:

1Kor 3:13-15 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;

as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Kyk wie is die vuur:


Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.
Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Jer 23:29 Is my woord nie só, soos ‘n vuur, spreek die HERE, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

6 Responses to WEE DIE VALSE HERDERS WAT DIE VUUR VERHINDER

 1. wasklip sê:

  Jammer Larry maar ek verstaan nie eintlik wat jy hier probeer se nie.

  • Hallo “Wasklip”

   Jy verwys na my skrywe wat handel oor die valse herders en dan sê jy: “Jammer Larry maar ek verstaan nie eintlik wat jy hier probeer e nie”.

   As jy meer duideliker is oor wat dit is wat jy nie verstaan nie, kan ek miskien vinniger die probleem aanspreek. Die beginsel wat ek hier toepas is die volgende:

   Jes 28:9-11 Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is? Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie. Ja, Hy sal deur lippe wat hakkel, en deur ‘n vreemde tong met hierdie volk spreek,

   Ek praat hier met ‘n ‘vreemde tong’ met die volk van God en veral met hulle valse profete binne ‘Babilon die hoer’.

   Jes 30:10 wat aan die sieners sê: Sien nie! en aan die profete: Profeteer vir ons nie wat reg is nie; spreek vleitaal vir ons, profeteer bedrieëry;

   Dit is die sieners en profete in die gevalle Christendom wat vleitaal spreek “Wasklip” en mense leer van ‘n God wat jou sonde vergewe sonder om ‘die vyfde deel’ by te voeg:

   Lev 5:16 En hy moet vir wat hy ten opsigte van die heilige gawes gesondig het, vergoeding gee en nog die vyfde deel daarvan byvoeg en dit aan die priester gee; en die priester moet vir hom versoening doen deur die skuldofferram, en dit sal hom vergewe word.

   Hulle wat die ‘genade van onse God’ misbruik…

   Jud 1:4 Die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geledere binnegedring het, goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vas staan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe, en hulle verwerp ons enigste Meester en Here, Jesus Christus.

   …en preek van ‘n ander genade wat onbekend aan die Skrifte is. Hier is die Skriftuurlike genade wat nooit gespreek word nie:

   Tit 2:11-12 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer [die Griekse woord hier beteken ‘tugtiging’ soos in Heb 12:6] ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe,

   Heb 12:6 want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.

   En Hy doen dit so:

   1Kor3:13 elkeen [seun wat Hy aanneem in Heb 12:6] se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

   Want dit is ‘die Vuur’ deur wie elkeen gered sal word:

   Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

   Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

   Ek hoop ek het iewers sin gemaak vir jou.

   Liefde

   Larry

 2. wasklip sê:

  Hallo Larry,nou verstaan ek beter.

  Maar ek verstaan nog nie wat het valse herders met die vuur te doen nie,hoe kan hulle die vuur verhinder ?

 3. Larry sê:

  Hallo daar “Wasklip”

  Lekker om weer van jou te hoor.

  Jy sê: “…nou verstaan ek beter. Maar ek verstaan nog nie wat het valse herders met die vuur te doen nie, hoe kan hulle die vuur verhinder ?”

  Soos ek in die skrywe uitwys, is die vuur God self en Sy Woord, Jesus Christus:

  Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

  Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

  Jer 23:29 Is my woord nie só, soos ‘n vuur, spreek die HERE, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?

  Die valse herders praat uiteraard nie die waarheid van God se plan met Sy skepping nie. Hulle stel hul skapies gerus met ‘vleitaal’:

  Jes 30:9-12 Want dit is ‘n wederstrewige volk, leuenagtige kinders, kinders wat die wet van die HERE nie wil hoor nie; wat aan die sieners sê: Sien nie! en aan die profete: Profeteer vir ons nie wat reg is nie; spreek vleitaal vir ons, profeteer bedrieëry; wyk af van die weg, buig af van die pad, laat die Heilige van Israel voor ons aangesig verdwyn! Daarom, so sê die Heilige van Israel: Omdat julle hierdie woord verwerp en vertrou op verdrukking en slinksheid en daarop steun,

  Die profete (of herders) lei die volk soos die volk sê hulle gelei wil word, want die volk betaal die herders (die herders is gedwing om vleitaal te gebruik anders sit hulle op die straat). Hulle weet die waarheid, maar sê dit nie vir die skape nie. Hulle sê byvoorbeeld dat die oordeel van God nie elkeen se werke sal toets nie, en dat elkeen voor God se regterstoel sal verskyn nie:

  Rom 14:10 Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word.

  Hulle preek dat die godslasterlike “10-sekonde-sondaarsgebed” jou die vuur sal laat systap (wat Jesus ‘n leuenaar maak):

  Mar 9:49 Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

  Dit is slegs deur die vuur wat redding kom, nie uit onsself nie (“vrye” wil nie), maar is vir almal, en sal in ‘n orde kom soos deur God bepaal:

  1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
  1Kor 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
  1Kor 15:24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.
  1Kor 15:25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.
  1Kor 15:26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.
  1Kor 15:27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.
  1Kor 15:28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

  God is die Vuur in die poel van vuur!

  Ek hoop dat ek iets van nut vir jou gesê het.

  Jou broer in Christus
  Larry

 4. wasklip sê:

  Ek het oor die naweek begin om op jou pos te antwoord.Maar was onder breek dus sal ek nou weer probeer.

  Dus wat jy vir my wil se dat slegte leraars die werking van die Heilige Gees verhoed?

  Verstaan ek jou reg?

  • Hallo “Wasklip”

   Jammer dat ek nou eers antwoord. Ek was internetloos sedert Saterdag. Vergewe asseblief.

   Jy weet dat niemand God kan keer in dit wat Hy wil doen nie. God het die slegtes en die goeies nodig om Sy plan uit te voer:

   Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

   Rom 9:17 Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde.

   Rom 9:18 So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.

   God het in Sy groot huis voorwerpe vir eer en vir oneer:

   Rom 9:21 Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

   2Ti 2:20 Maar in ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk; en sommige tot eer, maar ander tot oneer.

   Almal doen presies wat God hulle sê al dink die persoon hy doen dit op sy eie “vrye” wil:

   Rom 9:16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

   Eph 1:11 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

   Job 1:12 Daarop sê die HERE aan die Satan: Kyk, alles wat hy het, is in jou hand; net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die HERE.

   Dit is baie lekker om te hoor van jou.

   Groete.

   Jou broer in Christus

   Larry

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s