Wat is vervalste en onvervalste melk?

Elkeen in Christus gaan deur ‘n geestelike proses wat begin as ‘n kind (onvolwasse en “onervare” in die Woord – drink die “melk”) tot volwassene (eet die “vaste spys” van die Woord):

Heb 5:12-14 Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie.  Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

Daar is ses leerstellings van Christus wat dan as “melk” kwalifiseer:

Heb 6:1-2 Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel.

Hier is die ses “melk” leerstellings van Christus:

 • bekering uit dooie werke
 • geloof in God
 • leer van die doop
 • die handoplegging
 • die opstanding van die dode
 • die ewige oordeel.

Almal begin eers by die onvervalste melk:

1Pe 2:2 en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei,

Daar is dus “kindertjies” wat ongelukkig ook die vervalste melk gevoed word – dit is die verdraaiings van die Woord. Kom ons kyk kortliks hoe die vervalste melk aangebied word:

VERVALSTE MELK:

 • bekering – “ons besluit self om God aan te neem”;
 • geloof – “ons moet ons eie geloof gebruik om in God te glo”;
 • doop – “fisiese water (min of baie) reinig die gewete van sonde”;
 • handoplegging – “fisiese handoplegging dra God se gawes oor”;
 • opstanding – “afgestorwenes is nou reeds in ‘n fisiese hemel of hel”;
 • die ewige oordeel – “net die goddelose gaan geoordeel word en is vir ewige verwerp.”

DIE ONVERVALSTE MELK:

 • bekering

Net God alleen LEI ons tot bekering:

Rom 2:4 Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie?

Joh 15:5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Joh 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

 • geloof

Geloof is God s’n – Hy skenk dit tot ‘n mate soos Hy alleen bepaal:

Efes 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

Rom 12:3 Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.

 • doop –

Doop is ‘n innerlike assosiasie met die dood van Jesus:

Rom 6:3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?

Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

 • handoplegging –

Om geestelik te assosieer met hulle wat van dieselfde “sin van Chritus” is:

1Ti 5:22 Moenie haastig iemand die hande oplê nie, en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein.

Luk 6:26 Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen

1Kor 2:16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

 • opstanding –

Die geestelike opstanding moet nog plaasvind as ons totaal van alle vleeslikheid verlos sal word:

1Kor 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.

1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

 • oordeel

Die oordeel van God begin in hierdie fisiese tydperk op die kerk van God eerste:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Die oordeel van God bring geestelike kennis en insae in die geregtigheid van God en verwyder die ongeregtigheid uit ons:

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

6 Responses to Wat is vervalste en onvervalste melk?

 1. B____________ sê:

  Thank you Larry! I read this using the translate feature on my computer.

 2. WAT IS DIE EIENAAM VAN ONS VERLOSSER?

  • Hallo M_________

   Dankie dat jy die blog van “4windkoinonia” lees en veral die artikel “Wat is die vervalste en onvervalste melk”. Ek waardeer ook jou vraag: “Wat is die eienaam van ons Verlosser”.

   Ek sal vanuit die veronderstelling gaan dat die vraag uit ‘n soekende hart kom en nie in die gees van die fariseers is wat Jesus om elke hoek en draai wou uitlok en “betrap” in Sy woorde nie:

   Mat 22:15 Toe gaan die Fariseërs saam raad hou hoe om Hom in sy woord te verstrik.

   Mar 12:13 Toe stuur hulle na Hom sommige van die Fariseërs en van die Herodiane om Hom op ‘n woord te betrap.

   Ons weet dat geen ware kind van God, met God se gees in hom, rondloop om ander “in Sy woord te verstrik” of “op ‘n woord te betrap” nie. Ons is openlik met ons intensies en ons is ope briewe van Christus:

   2Kor 3:2-3 Julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense; omdat julle duidelik ‘n brief van Christus is deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God; nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart.

   As jy na ons Verlosser verwys is daar net een Verlosser van alle mense volgens die Skrifte. Hierdie Verlosser word in die Afrikaanse vertaling van die Bybel as “Jesus” genoem:

   Mat 1:20-21 Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees; 21 en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.

   Hier is nog ‘n paar eiename wat deur God gegee is aan die profeet Jesaja waardeur ons die Verlosser, Jesus, kan ken in die Afrikaanse taal:

   Jes 9:6 Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—

   Ons weet ook dat die Skrifte oorspronklik in Hebreeus (die Ou Testament) en Grieks (die Nuwe Testament) aan die skrywers van die boeke deur God geinspireer was. Dit egter maak nie die tale van ‘n hoër stand as enige ander taal nie. Alle aardse of menslike tale het hul oorsprong by die toring van Babel, volgens die Skrifte:

   Gen 11:9 Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.

   Enigeen wat beweer dat Hebreeus voor hierdie tyd (Babel) reeds bestaan het, het GEEN Skriftuurlike bewyse daarvoor nie en staan skuldig aan God se gebod om nie by Sy Woorde by te voeg of van Sy Woorde weg te laat nie. Ons is op ons eie as ons nie bly by dit wat “geskrywe” is in Sy boek nie:

   Open 22:18-19 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. 19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

   1Kor 4:6 Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om NIE TE DINK BO WAT GESKRYWE IS NIE, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

   Die Hebreeus en Griekse tale help ons egter baie om sekere Bybelse begrippe beter te verstaan omdat hierdie tale baie ryk is aan simboliek, onder andere. Spesifiek as dit kom by eiename kan ons baie van ‘n persoon se karakter agterkom. Kyk byvoorbeeld na die eerste woord wat as “God” vertaal is in Genesis:

   Gen 1:1 In die begin het God (Hebreeus: ĕlôhı̂ym) die hemel en die aarde geskape.

   Hierdie woord “ĕlôhı̂ym” beeld ‘n meervoud uit wat die verhouding van God, die Vader, en Sy Seun, direk in die skepping van hierdie fisiese skepping vir ons uitbeeld. Die eerste woord in daardie spesifieke vers is ook baie insiggewend. Dit is die Hebreeuse woord “rêshı̂yth” wat eersteling of eerste vrug beteken. Hier is een voorbeeld in die Ou Testament:

   Deu 18:4 Die eerstelinge (“rêshı̂yth”) van jou koring, jou mos en jou olie en die eerstelinge (“rêshı̂yth”) van die skeersel van jou kleinvee moet jy aan hom gee.

   Maar die vers in Genesis 1 vers 1 is ook ‘n direkte verwysing na Jesus as die eersteling of begin van God se skepping:

   Joh 1:1-3 en vers 14 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. 14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

   Open 3:14 En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, DIE BEGIN van die skepping van God:

   Die woord “ĕlôhı̂ym” word regdeur Genesis 1 gebruik om God se “eienaam” aanvanklik aan te dui, maar in Genesis 2 word ‘n verdere verduideliking van hierdie verhouding tussen die Vader en Jesus uitgebring vir ons:

   Gen 2:4 Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE God (Hebreeus: “yehôvâh ĕlôhı̂ym”) die aarde en die hemel gemaak het,

   Van hier af word hierdie “yehôvâh ĕlôhı̂ym” dikwels gebruik om hierdie spesifiek persoon in die Godheid uit te wys. Dit is niemand anders as Jesus self nie. Jesus is “yehôvâh ĕlôhı̂ym” en hier is die bewys:

   Eks 3:13-14 Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord? 14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur. 15 Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE (Hebreeus: “yehôvâh), die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig, en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.

   Joh 8:56-59 Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy het dit gesien en het hom verbly. 57 Toe sê die Jode vir Hom: U is nog nie vyftig jaar oud nie, en het U Abraham gesien? 58 Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek. 59 Hulle het toe klippe opgetel om Hom te stenig; maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het Hy vertrek.

   Kan jy sien M_________ waarom die Jode Jesus wou stenig hier? Hy het Homself die “EK IS” van die Ou Testament genoem – openlik!

   Daar is nog talle ander eiename in die Skrifte waarmee die Verlosser van alle mense genoem kan word, maar ek volstaan hiermee voorlopig. Laat my asseblief weet of ek jou vraag reg verstaan het en of ek dit ook beantwoord het M_________.

   Jou broer in Christus
   Larry

 3. Verstaan en Goed Beantwoord dankie Broer Larry.

 4. Larry sê:

  Dankie vir die terugvoer broer M_____. Jy is welkom.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s