Is Henog, Elía , Moses, Johannes (die doper) in die hemel?

Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

Hierdie woorde kom direk uit die mond van Jesus en BAIE MIN glo hierdie woorde. Niemand het opgevaar in die hemel, behalwe EEN…Jesus self!

Is Jesus reg? JA! 100%! Jesus praat ALTYD die waarheid en elke mens is’n leuenaar:

Rom 3:4……Maar God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig….

Mense vra: ‘Wat van Henog, Elia, Moses? Is hulle nie in die hemel opgeneem nie?’

Die boek van Hebreërs stem saam met Jesus dat al die geloofshelde (Abel, Henog, Noag, Abraham, Isak, Jakob, Sara…) in die Ou Testament  nie “die belofte verkry” het nie:

Heb 11:39 En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie,

Ons weet dat geloof ‘n “vaste vertroue [is] op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie”, dan is dit sekerlik duidelik dat al die geloofshelde van die Ou Testament NIE die ewige saligheid verkry het nie!

Heb 11:1-2 Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 2 Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang.

Hoekom het hulle nie die belofte van ‘n ewige rus gekry nie? Hulle het “almal gesterwe” en is nou nog dood in die grafja, Henog is ingesluit in “hulle almal”…..

Heb 11:13 In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.

Petrus stem ook saam aangaande “die belofte” van “hierdie saligheid” wat ALMAL die profete van die Ou Testament nie ontvang het nie:

1Pe 1:10-13 Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors,  en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is—dinge waarin die engele begerig is om in te sien.

Petrus sê duidelik dat geen Ou Testamentiese profeet die saligheid tot op hierdie stadium ontvang het nie.

Paulus maak dit ook baie duidelik dat niemand wat in vlees gekom het vanaf Adam, tot op hierdie oomblik “die belofte” van saligheid of onsterflikheid ontvang nie, behalwe een, en dit is Jesus Christus!

1Ti 6:14-16 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus  wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

Terloop, Jesus sê in Johannes 3 vers 13 dat Hy op daardie oomblik, toe Hy met Nikodémus praat, in die hemel is! Kom ons lees dit weer:

Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel IS.

As ons nie kan sien “Wat en waar die hemel is” nie, kan ons Jesus se woorde hier aan Nikodémus nie verstaan nie. Hemel is NIE ‘n geografiese PLEK nie. Dit is ook nie daar ver nie. Hemel is eintlik baie nader as wat die natuurlike denke in mens kan besef. Die natuurlike mens se “oë” is toegemaak deur God om nie Sy geestelike dinge te kan “sien” nie. Jesus verberg Hom ook van mense wat sê dat hulle in Hom glo, maar hulle glo net ter wille van aardse en tydelike dinge. Hulle is eintlik ongelowige “gelowiges” as dit kom by Sy geestelike dinge!

Joh 12:36-40 So lank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en Hom vir hulle verberg. 37 En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie; 38 sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? 39 Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja óók gesê het: 40 Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

As jy mooi lees en kan sien wat Johannes hier wil sê, dan is dit duidelik dat mense nie verantwoordelik is vir hul geestelike blindheid en ongelowigheid nie. Kyk weer na die funksie van die woorde “daarom” en “sodat” in verse 39 en 40. Dit is baie harde woorde vir hulle wat glo dat die mens ‘n sogenaamde “vrye” wil gekry het van God.

Net so is die geestelike begrip van wat en waar “hemel” is nie vir almal beskore nie. Almal sal egter op God se tyd die waarheid oor hemel kry, hopelik ook deur hierdie artikel, soos God wil.

So waar het Henog heengegaan want dit staan tog geskryf dat hy “weggeneem” was. Hier is die teks wat deur baie gebruik word om God se Woord te verdraai:

Gen 5:24 En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.

Ons moet dit inlees in die teks dat Henog na die hemel geneem was, want die skrywer van Hebreërs bied geen verduideliking aan ons waarheen Henog “weggeneem” was nie. Maar in die oorspronklike Griekse woorde “metatithēmi” en “metathesis”kom so ‘n bietjie lig vir ons:

Heb 11:5 Deur die geloof is Henog weggeneem [Grieks = “metatithēmi” wat “verplasing” beteken] om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem [Grieks = “metatithēmi”] het; want voor sy wegneming [Grieks = “metathesis” wat “transporteer” of “verplasing” beteken] het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.

Henog was “verplaas” volgens die oorspronklike Griekse woorde in die vers!!! Hy was inderdaard “weggeneem” van een plek na ‘n ander plek OP AARDE! Daar staan nie EEN woord iewers in enige teks in die Bybel dat Henog in die hemel opgeneem is nie – dit is byvoegings deur die valse leraars! Henog was verplaas uit ‘n lewensgevaarlike situasie (“om die dood nie te sien nie”) OP AARDE en na ‘n ander PLEK OP AARDE “weggeneem”!!!!

‘n Verplasing van ‘n fisiese liggaam is heel bekend aan die Skrifte:

Hand 8:39-40 En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer [Grieks: “harpazō” = onder dwang weggeneem], en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind. En hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Cesaréa gekom het.

Filippus hier in Handelinge was van een plek na ‘n ander plek “skielik weggevoer” of “weggeneem”. Henog het dus op daardie stadium “die dood nie [ge]sien nie”! Dat Henog se lewe in gevaar was is verseker as mens sien wat met almal gebeur wat God behaag en aan Hom getrou is:

Mat 10:23 En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.

Mat 10:21-22 Maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. 22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

2Ti 3:12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.

Jesus self was gehaat en vermoor, soos God ook bestem het. Henog was egter “weggeneem” en het “die dood nie [ge]sien” op daardie stadium nie. Ons word nie in die Skrifte gesê wie probeer het om Henog dood te maak nie, maar daar was nog nooit ‘n tekort aan vyande vir hulle wat met God “wandel” nie. God het Henog beskerm teen hulle wie hom wou doodmaak, en God het Henog “weggeneem” uit die gebied waar die gevaar was. Weereens kan ons net waarsku dat daar nie ‘n woord staan in enige teks in die Bybel dat Henog hemel toe gegaan het soos die valse leraars beweer nie. Hebreërs 11 vers 13 sluit aan by Hebreërs 11 vers 5, en gee duidelikheid dat Henog weggeneem was na ‘n ander veiliger plek waar hy later wel gesterf het, soos alle mense wel moet ervaar een of ander tyd:

Heb 11:5 Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.

Heb 11:13 In die geloof het hulle ALMAL [AL die Ou Testamentiese geloofshelde, insluitend Henog wat dan juis in vers 5 genoem was] GESTERWE sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.

Ons herhaal net weer Jesus se woorde oor almal wat gesterf het – ook Henog:

 Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

En wat van Elía ?

2Kon 2:11-12 En terwyl hulle aldeur loop en spreek [Elia en Elisa], kom daar meteens ‘n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak; en Elía het in die storm na die hemel opgevaar. 12 En Elísa het dit gesien en geroep: My vader, my vader, wa van Israel en sy ruiters! En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in twee stukke geskeur.

Ten spyte van die dramatiese wyse waarop Elía “na die hemel opgevaar” het, het ons geen rede om te glo dat Elía opgeneem was na ‘n ander hemel behalwe die een waar die voëls in rondvlieg nie. Dit is ‘n voldwonge feit uit die Skrifte dat Elía NIE DIE AARDE VERLAAT HET NIE as ons weet dat hy  op ‘n later stadium ‘n brief geskryf het aan Koning Joram!!! As ons ons Bybelgeskiedenis ken, dan sal ons ook weet dat Joram die seun was van koning Jósafat – Elía het geprofeteer in die tyd van koning Jósafat toe Elía dan ook “na die hemel opgevaar” het:

2Kro 21:12 Toe kom daar ‘n brief van die profeet Elía by hom aan om te sê: So spreek die HERE, die God van u vader Dawid: Omdat u in die weë van u vader Jósafat en in die weë van Asa, die koning van Juda, nie gewandel het nie,

Elía was net soos Filippus en Henog verplaas van een plek na ‘n ander – hy het fisies “na die hemel opgevaar” (waar voëls ook rondvlieg) en was op ‘n ander plek neergesit. Soos in die geval van Filippus in Handelinge 8 het selfs die profete-seuns die waarheid van so ‘n fisiese “verplasing” deur die gees van God geken, want hulle wou na Elía gaan soek. Elisa het dit egter verbied omdat hy moes verder gaan met die werk wat deur Elía begin was. Hulle het almal geweet dat Elía op ‘n ander plek op aarde voortgeleef het tot met sy dood (volgens Hebreërs 11:13):

2Ki 2:15-16 En die profete-seuns wat in Jérigo was, het dit [Elía se opneem en verplasing] op ‘n afstand gesien en gesê: Die gees van Elía rus op Elísa! En hulle het hom tegemoetgekom en voor hom na die aarde gebuig en vir hom gesê: Kyk, hier is by u dienaars vyftig kragtige manne; laat hulle tog u heer gaan soek, of nie miskien die Gees van die HERE hom opgeneem en hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie. Maar hy het beveel: Stuur hulle nie.

Die vervalle Christendom se teoloë en valse leraars beweer egter dat Elía die brief geskryf het voor hy “na die hemel opgevaar” het omdat so ‘n redenasie hulle valse leerstelling van mense wat ‘hemel toe gaan’ bevredig! [Sien die kort artikel op die blog oor ‘Wat gebeur by die dood van ‘n mens‘]. God het die afvallige teoloë en die valse leraars nie die geloof gegee om Jesus se woorde te aanvaar nie:

Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

Elía is een van die profete wat nie “die belofte” van “hierdie saligheid” ontvang het nie:

Heb 11:13 In die geloof het hulle [Abel, Henog, Noag, Abraham, Sarah…(Heb 11:1-11)] almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.

1Pe 1:10-13 Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is—dinge waarin die engele begerig is om in te sien.

Maar wat maak ons met die gebeurtenisse op die berg van verheerliking? Het Moses en Elía dan nie verskyn aan Jesus op die berg van verheerliking nie? As ons die waarheid ken, dan maak hierdie waarheid ons vry van die leuens:

Joh 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Kom ons kyk wat Jesus die verskyning van Moses en Elía op die berg van verheerliking noem:

Mat 17:9 En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê: Julle moet vir niemand iets van die gesig sê voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.

Jesus noem dit ‘n gesig wat ‘n visioen is – ‘n tipe droom! So beskryf die Skrifte self wat ‘n “gesig” is:

Dan 2:28 Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u, koning Nebukadnesar, wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. In u slaap het u ‘n droom, ‘n visioen gehad.

Dan 2:19 Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in ‘n nagtelike visioen en Daniël het die God van die hemel geprys.

Moses en Elía was dus NIE LETTERLIK DAAR NIE!!!! Ons almal weet dat drome denkbeelde,  gedagtes, klanke en stemme insluit wat ons beleef as ons onbewus is van dinge rondom ons. Ons weet ook dat drome soms ‘n boodskap oordra, soos die Skrifte ook verduidelik:

Gen 20:3 Maar God het in die nag by Abiméleg gekom in ‘n droom en vir hom gesê: Kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is ‘n getroude vrou.

Gen 31:11 En die Engel van God sê vir my in die droom: Jakob! En ek antwoord: Hier is ek!

Job 33:14-17 Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie. 15 In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed, 16 dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle; 17 om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;

Dit is tog hoe ons ook die “gesig” op die berg van verheerliking moet hanteer! Moses en Elía is dood en het nie “opgevaar in die hemel” nie (Joh 3:13). Waarom sal ons Jesus se eie woorde oor hierdie waarheid betwyfel? Ons weet egter dat God gebruik afbeeldinge, simbole of tekens om waarhede aan Sy volgelinge oor te dra, en ook om die waarheid vir die ongelowiges weg te steek:

Mat 13:10-15 En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? 11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. 12 Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. 13 Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. 14 En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. 15 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Fisiese tekens en fisiese wonderwerke doen voorwaar hul werk tot vandag:

Joh 12:37-40 En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie; 38 sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? 39 Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja óók gesê het: 40 Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Moses en Elía was dus gebruik as tekens of simbole vir wat hulle verteenwoordig uit die Ou Verbond en dit is “die wet en die profete” wat die hele Skrif getuig van Jesus en die geregtigheid in Hom:

Rom 3:21 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,

Luk 24:27 En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

Die verheerliking was alles gedoen om Jesus as die vervulling van die Ou Testament se wet en profete te bevestig, en Hom as die Verheerlikte Verlosser bo almal uit te wys.

Wat van Johannes die Doper? Is hy in tans in die koninkryk van die hemel? Jesus het die vraag baie duidelik geantwoord – vir diegene wat dit kan ontvang:

Mat 11:11 Voorwaar Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie….

Johannes die Doper was die grootste onder diegene wat onder die ou verbond gebore was. Maar is Johannes in die koninkryk van die hemele? Kom ons voltooi Jesus se woorde in vers 11….

….maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy [Johannes].

Ons wat die waarheid ken kan volmondig saamstem met Jesus dat NIEMAND in die hemel opgevaar het behalwe Hy wat ook NOU IN ONS WOON – in Sy hemele. Jesus en Sy Vader woon IN ons soos ons IN Hom leef:

Efes 2:4-6 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, 5 ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered— 6 en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

Joh 14:23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

Joh 14:20-21 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle. 21 Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

Advertisements
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

8 Responses to Is Henog, Elía , Moses, Johannes (die doper) in die hemel?

 1. wasklip sê:

  Dit is intersant. Het nog nooit so na dit gekyk nie.

  Net een vraag wat het van die mense geword wat uit die grafte opgestaan het met die kruisiging?
  Ek wonder nou al ‘n geruime tyd hieroor.

  • Hallo “Wasklip”

   Dankie dat jy weer kom inloer het by my blog. Ek waardeer die gesprek. Ek sal sommer op al drie van jou insette reageer omdat ek dink dit almal tot ‘n mate verband hou met mekaar.

   Hier is jou vraag: “Net een vraag: wat het van die mense geword wat uit die grafte opgestaan het met die kruisiging? Ek wonder nou al ‘n geruime tyd hieroor”.

   Jy sal weet dat die Skrifte sê dat Jesus ‘die eersteling’ is van die wat uit die dood opstaan:

   1Kor 15:20 Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.

   1Kor 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.

   Die vraag is dus hoe was die opwekking van die wat uit die dode gewek was deur Jesus (soos Lasarus, die dogter van Jairus) verskillend van Jesus se opstanding uit die dode. Hier is die antwoord:

   1Ti 6:14 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus
   1Ti 6:15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,
   1Ti 6:16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

   Dat Jesus die enigste is wat tot dusver onsterflikheid het na Sy opstanding, word deur min geglo. Die wat nie die waarheid kan hanteer nie, sal nie kan sien dat Lasarus, en die ander wat opgewek en opgestaan het uit die dode, opgewek was tot ‘n sterflike fisiese lewe. Hulle het nie onsterflikheid ontvang nie. Hulle het almal weer gesterf en is dood tot vandag. Hulle almal wag vir die opstanding uit die dode met die laaaste basuin wat nog nie geblaas het nie:

   1Kor 15:52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
   1Kor 15:53 Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

   Daar was ‘n geweldige aardbewing met Jesus se fisiese sterwe:

   Mat 27:50 Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee.
   Mat 27:51 En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur;
   Mat 27:52 en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.
   Mat 27:53 En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.
   Mat 27:54 En toe die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: Waarlik, Hy was die Seun van God.

   Kyk mooi na vers 53: alhoewel die grafte oopgegaan het, het hulle eers NA die opstanding van Jesus ‘uit hul grafte gegaan’. Hieroor krap teoloë nog kop in radeloosheid. Wat wil Mattheus ons sê vra hulle. Die teoloë van Babilon is verblind deur God. Hieroor meer op ‘n ander dag.

   In jou tweede kommentaar haal jy die verse aan:

   Joh 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. Joh 14:2 In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Joh 14:3 En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

   Hand 1:10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, Hand 1:11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

   Jy sê dan: “Dat daar wel ‘n hemel bestaan is vas. Waar dit presies is weet ek nie. Maar die weg soontoe die ken ons”.

   Dat daar wel hemele bestaan is ‘n beter manier om die onderwerp te hanteer. Die tekste (uit Johannes hierbo aangehaal) het Jesus gespreek voor Sy kruisdood en was bedoel om Sy dissipels voor te berei op Sy dood, wat hulle tot daardie stadium nog niks van geweet het nie. Hy het vir hulle ‘n ‘plek voorberei’ deur Sy dood omdat hulle (en ons) ook saam met Hom moet sterf. Die fokus is op die kruis. As daardie ‘plek’ ‘die hemel’ is, moet as ‘n byvoeging tot die Skrifte hanteer word. Daar staan niks van hemel nie.

   Hier is die ‘plek’ wat Hy voorberei het:

   Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

   1Kor 15:31 Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.

   Fil 3:10 sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,

   As die hemel vir jou ver is soos jy sê: “Maar die weg soontoe die ken ons”, dan is Jesus ook baie ver. Hy het egter vir hulle wat Hom glo gesê Hy kom in hulle woon:

   Joh 14:20 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.

   Mat 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

   En dat hulle nou reeds in die hemele sit:

   Efes 2:6 en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

   Jesus het die volgende stelling gemaak terwyl Hy op die aarde gestaan het…

   Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

   Hy sê Hy IS in die hemel terwyl Hy die stelling maak. Dit kan baie nie verwerk nie, en hulle kan ook nie sien na watter hemel Jesus gegaan het toe hy voor Sy dissipels se oë weggeneem was nie:

   Hand 1:9 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.

   Baie kan ook nie die ‘groot wolk’ sien nie:

   Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,

   Jou volgende kommentaar gaan oor die populêre hel-leerstelling.

   Jy sê: “Dat die hel nie verewig gaan brand nie stem ek saam met jou. Maar dat God al Sy vyande gaan red daarmee stem ek nie saam nie. Hulle gaan vernietig word in die hel. En hulle sal nie meer wees nie”.

   Ek is bly dat jy kan sien dat die poel van vuur nie vir ewig gaan brand nie. Dat God alle vlees en bloed uitwis gaan by die fisiese dood, is gewis. Ons sien dit daagliks. Mense gaan dood en slaap in die doderyk waar hulle wag vir een van die twee geestelike opstandings vir alle mense:

   1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
   1Kor 15:23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
   1Kor 15:24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

   1Kor 15:42 So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid;
   1Kor 15:43 daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag.

   Die poel van vuur word deur baie as ‘n fisiese vuur gesien. Hulle probleem is egter om te sien dat ‘n opgewekte geestelike liggaam nie vernietig kan word deur ‘n fisiese vuur nie.

   1Kor 15:44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

   Almal word opgewek met ‘n geestelike liggaam:

   Open 20:11 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.
   Open 20:12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.
   Open 20:13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.
   Open 20:14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.
   Open 20:15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

   Terloops, Satan is ‘n geestelike wese. Laat my weet hoe of jy die probleem sien, en hoe jy dit sal oplos. Hier is ‘n leidraad:

   Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

   Dat God Sy vyande lief het is die waarheid. Anders verwag Hy iets van ons wat Hy self nie kan doen nie, volgens God se vyande:

   Mat 5:43 Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat.
   Mat 5:44 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg;

   Wil jy vir God van dubbele standaarde aankla? Ek hoop nie so nie. God gaan al Sy vyande (‘elkeen’) red, ‘maar soos deur vuur heen’?

   1Kor 3:13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.
   1Kor 3:14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;
   1Kor 3:15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

   Ek hoop ek kon van hulp wees.

   Jou broer in Christus
   Larry

   • More,ek lees bogenoemde en wil graag iets byvoeg rondom joh 14, wat vir soveel jare aan ons nie korek gepreek is ni.My probleem egter is dat die kerk en of predekers die doel van ons redding HEMEL gaan maak het, terwyl God se droom vir die mens nooit hemel was nie, maar juis dat die aarde vol moet word van SY heerlikheid,en hierdie heerlikheid is juis die openbaarmaking van GOD se beeld en gelykenis hier op aarde,maw om HIER en nie eendag in die hemel nie, Christus vir mekaar te wees,dit geskied juis as ons weer op n plek kom van heerskappy,wat die mens dan verloor het in die tuin v Eeden. die gevolg hiervan was dan geestelike dood, n toestand verwyder van GOD,daarom dan die doek in die tent en later dan ook die voorhangsel in die tabernakel. Duidelik dat GOD by sy mense wil wees, maar vanwee die sondeval verwyder van GOD.Ons moet egter besef waar Joh 14 afspeel.JESUS was nie oppad hemel toe ni,dit het eers veel later geskied, maar HY was oppad kruis toe. HY se dan ook 1 In die huis van my VADER is daar BAIE wonings en 2 EK wil he julle moet wees waar ek IS en nie waarheen ek heengaan nie. Nou se die woord op verskeie plek JULLE IS DIE WOONPLEK VAN GOD. EK EN DIE VADER SAL BY JULLE KOM WONING MAAK ENS, maw in die huis van my VADER – ek en jy, is daar ook baie ander wonings soos Piet,Jan,Susan ens………………… 2 Die plek wat Jesus moes voorberei was op die kruis, en die oomblik wat HY SY asem uitblaas en sterf, skeur die voorhangsel van bo na onder, en in my geestelike oog sien ek hoe GOD agter die voorhangsel uitklim en sy woonplek, ek en jy inneem. Christus versoen God en mens. En nou is ons op die plek wat Jesus voor sy kruis gese het, wil Hy he waar ons moet wees, op die plek waar HY IS, EK IS NOU VERHEERLIK IN DIE VADER EN DIE VADER IN MY, ONS is dus nou een met Christus. KOL 1;26 CHRISTUS IN ONS, GOD SE HOOP OP HEERLIKHEID.Nou kan die aarde vol word van mense wat Christus in hul oopenbaar. AMEN

    • Hello P________

     Baie dankie vir die epos en dat jy die artikel oor die hemel gelees het. Dankie ook oor jou insette rondom Johannes 14. Ek stem saam met jou dat hemel nêrens in die Skrifte belowe was as beloning of doel van ons redding nie. Sekere dinge wat in sogenaamde Christen kerke gepreek word elke Sondag kom glad nie in die Bybel voor nie! Een van hulle is die idee van “hemel toe gaan”. Tog is miljoene verblind om hierdie tipe dinge te aanvaar en ek respekteer dit want die verblinding om leuens te glo kom van die Here self vir ‘n goeie doel:

     2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

     Maar terug by jou epos. God is gees en Hy het geen plek nodig om in te woon nie. Die hemel is volgens die Skrifte ‘n plek wat God geskep het! Dit is tog dus voor die hand liggend dat God groter is as hemel:

     1Kon 8:27 Maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het.

     Die hemel is dus ‘n geestelike begrip wat die natuurlike mens nie kan verstaan as God dit nie openbaar vir ons nie:

     1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

     Lees gerus my kort artikel oor wat en waar die hemel is by die skakel as jy tyd het:

     https://4windkoinonia.wordpress.com/2010/04/29/wat-en-waar-is-die-hemel/

     Die Skrifte is duidelik dat die regverdiges sal die aarde beërwe en nie die goddelose nie:

     Psa 37:9 Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit.

     Spr 10:30 Die regverdige sal vir ewig nie wankel nie, maar die goddelose sal in die land nie bly woon nie.

     Hierdie besitting of heerskappy van God se koninkryk op die aarde is egter ook vir ‘n beperkte tyd P_________. In die boek van Openbaring word dit as ‘n duisend jaar tydperk genoem:

     Open 20:4 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.

     Open 20:6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

     Tydens hierdie tydperk sal God se kennis aan almal beskikbaar wees vir ‘n beperkte periode (simbolies “duisend” jaar):

     Jes 11:9 Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van die HERE soos die waters die seebodem oordek.

     Maar die duisend jaar periode kom tot ‘n einde om die finale oordeel van God in te lei:

     Open 20:7 En wanneer die duisend jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word; en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die vier hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog; en hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en die laer van die heiliges en die geliefde stad omsingel, en vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind.

     Daar gaan dus ‘n totaal nuwe skepping wees na hierdie tydperk van die groot wit troon oordeel wat totaal verskil van wat ons nou kan hanteer. Adam en Eva was in ‘n fisiese skepping geplaas wat maar net ‘n eerste stap is om mens in God se beeld te maak. God is gees en Adam en Eva (en almal in hulle) vlees. Vlees en bloed kan nie in God se koninkryk bestaan nie soos die Skrifte duidelik verklaar:

     1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

     God het dus hulle nie as geestelike wesens geskape nie, maar aards en tydelik:

     1Kor 15:46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

     Ons moet dus eers die “beeld van die aardse” dra VOOR ons die “beeld van die hemelse” kan dra. Dit beteken dat Adam en Eva nooit geestelik geskape was soos die valse kerk preek nie. Die sogenaamde leer van “val van die mens” is nog ‘n voorbeeld van dinge wat nêrens in die Bybel voorkom nie, soos vroeër genoem. Die mens het gesondig voordat hy van die verbode boom se vrug geëet het. Kyk wat was in hulle harte voor hulle aan die vrug geraak en dit geëet het:

     Gen 3:6-7 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan altwee se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is; en hulle het vyeblare aanmekaargewerk en vir hulle skorte gemaak.

     Hulle harte was reeds vol van dit wat in die wêreld was soos Johannes ook sê:

     1Jn 2:16 Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees [die boom goed was om van te eet] en die begeerlikheid van die oë [dat hy ‘n lus was vir die oë] en die grootsheid van die lewe [ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry] —is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

     God het van alles geweet want God bewerkstellig alles in Sy skepping:

     Efes1:11 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

     Lees gerus my artikel oor God se soewereinteit -Hy wat alles beheer, by die skakel:

     https://4windkoinonia.wordpress.com/2010/05/21/god-is-soewerein/

     Die mens is in ‘n proses geplaas om in God se beeld (dit is geestelik) gemaak te word. Hierdie beeld is die beeld van Jesus wat reeds voor die grondlegging van die wêreld uitverkies was om almal in Adam te red uit hul aardsheid (“verganklikheid”,”ydele lewenswandel”)!

     1Pe 1:18-20 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil,

     1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

     Soos jy sê P_________ – ONS is die woonplek van God waarin Hy sal kom woon op die tyd soos deur Hom bepaal:

     Joh 14:1-4 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.

     Ja die voorhangsel is die skeiding tussen ons en God – dit is die vlees:

     Heb 10:19-20 Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,

     Solank ons in die liggaam bly is ons voorhangsel nog in die pad. Deur te sterf saam met Jesus op die kruis (ons kruis op te neem) is die weg na die woonplek van God! Ons sterf deur ons wêreldse begeertes (Gen 3:6-7; 1Joh 2:16) eerstens te kan sien en dit te erken, en dit op te gee, soos God ons sal bekragtig om dit te doen:

     Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

     1Kor 15:31 Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.

     Dankie weereens vir jou interessante gesprek. Ek waardeer dit baie.

     Jou broer in Christus
     Larry

 2. M___________ sê:

  Dankie vir die uiteensetting. Mens soek heeldag na antwoorde oor die woord van God.
  magda

 3. Terug pieng: Die voorhangsel verberg God se ware plan! | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

 4. Terug pieng: DIE DOEL EN BETEKENIS VAN GELYKENISSE | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s