“Kaap die Goeie Hoop” is ook “Kaap van Storms”

“Kaap die Goeie Hoop” word ook die “Kaap van Storms” genoem. Dieselfde plek het twee teenstrydige sieninge by verskillende mense wakker gemaak. Baie interessant. Tog maak albei hierdie sieninge deel uit van die Kaap, en dit beeld ook uit waarom so baie mense baie van die Kaap hou. Mense wat lank hier woon is daaraan gewoond, en hulle beskou dit nie as teenstrydig soos wat vreemdelinge dit sou ervaar nie.

Hierdie beginsel is deel van God se werk in die natuurlike, maar dit versinnebeeld ook hoe God Sy geestelike werk in ons totstand bring. God werk deur sogenaamde teenstrydighede en dit laat baie mense in totale frustrasie omdat hulle nie die hele plan van God kan sien nie. Hierdie “teenstrydighede” is dus ook nie onbekend aan die Skrifte nie.  Om die waarheid te sê, dit is die Woord van God wat hierdie beginsel eerste vasvang. Dit is juis deur die Skrifte wat hierdie beginsel in ons gevestig word as deel van Sy een groot plan:

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. (Rom 8:28)

Hier is een van die talle voorbeelde in die Bybel wat vir sommige nie sin maak nie – hoe kan een ding twee teenstrydighede uitbeeld:

En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan; so het dit dan tussen die leër van die Egiptenaars en die leër van Israel in gekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie. (Eks 14:19-20 )

Dieselfde wolk was vir die een groep “duisternis”, maar dit het die ander groep “verlig”. Die gevolg was dat die een groep nie “naby” die ander kon kom nie. Net so kan ons,  die mens, nie dit wat sleg en boos is, as “goed” klassifiseer nie:

Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. (Jes 5:20)

Ons staan dus in een van die twee kampe – of in die duisternis…of in die lig. Ons kan net so ook nie twee verskillende tipes vrugte voortbring op dieselfde tyd nie:

Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. ‘n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie? ‘n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of ‘n wingerdstok vye nie? So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. (Jak 3:10-13) 

Ons almal staan eers in die donker en daarna kom die lig van God in ons – dit is hoe die skepping in Adam na vore kom d.m.v. dieselfde geestelike proses:

In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis; en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. (Gen 1:1-5)

Net God het die reg om dit wat donker is te skep en dan uit die donker Lig te bring! Geen mens het hierdie vermoë nie. God alleen is Skepper van ALLES – ja selfs die donkerte en die bose is Sy skeppings om dit te gebruik vir Sy doel:

Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen. (Jes 45:5-7)

Toe sien God alles [ook die lig en die duisternis…die heil en die onheil] wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag. (Gen 1:31)

Alles  [ook die lig en die duisternis…die heil en die onheil] het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil. (Spr 16:4)

Soos Josef se broers, sukkel ons almal om hierdie waarhede te aanvaar omdat ons eie begrippe die Lig van God versper. Hoor hoe verduidelik Josef dit aan sy broers, vir ons lering ook:

Want júlle [Josef se broers] het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit [die kwaad] ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou. (Gen 50:20)

God het die kwaad “ten goede gedink” is ‘n rewolusionêre geestelike beginsel!!! As ons dit kan aanvaar, sal ons alles in ons lewens en alles wat rondom ons gebeur beter kan sien en hanteer, soos die Here wil. Alles werk regtig ten goede vir hulle wat God liefhet en na Sy voorneme geroep het (Rom 8:28).

Dit is ook hoe ons uiteindelik vleeslike dinge teenoor gestelike dinge sal begin sien. Alles werk saam alhoewel dit teenstrydig is. Soos die Egiptenare en die Israeliete nie “naby” mekaar kon kom a.g.v. die “wolk” nie, so beskryf Jesus ook die verskil tussen ‘vlees’ en ‘gees’ – die twee kom nie ‘naby’ aan mekaar nie:

Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. (Joh 3:6)

Maar ons moet eers die vlees ervaar voor ons by die geestelike dinge van God kan kom:

Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. (Joh 3:4-7)

Ons ervaar eers die vleeslike skepping voor ons die geestelike skepping sal beleef – en die twee “staan teenoor mekaar”:

So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. (1Kor 15:45-46)

want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. (Gal 5:17)

Ons self is dus intens betrokke in hierdie plan van God om almal in Sy ewebeeld te maak – ja die werkwoord “maak” in die volgende vers is volgens die oorspronklike Hebreeus in die onvoltooide vorm:

 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. (Gen 1:26)

Ons word eers in vlees voortgebring om deur ‘n “moelike taak” te worstel om die goed en kwaad te kan onderskei tot verryking van ons geestelike kennis van God. In simboliese taal sal mens die proses beskryf as om eers melk te drink voordat ons vaste spys kan eet. Ons word egter bestraf as ons net by melk wil bly!

En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is ‘n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. (Pred 1:13)

Want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat ‘n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. (Heb 5:12-14)

Ons word dus DEUR  verdrukkinge en beproewinge geneem om sterk te word. Dit is die doel van die bose en die onheil wat God op ons pad bring! Hoe ons hierdie sogenaamde “teenstrydighede” hanteer wys aan ons (en aan ander) of ons melk drink of vaste spys wil hê.

en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. (Hand 14:22)

En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie. (Open 15:8)

Uit die twee tekste spreek dit duidelik dat “niemand” die koninkryk van God (ook die “tempel” genoem in Openbaring) sal kan ingaan nie, behalwe deur die daaglikse “verdrukkinge” (ook die “sewe plae” genoem). Die plae en verdrukkinge is dus niks anders as wat ek en jy ELKE DAG ervaar nie! Dit is dus niks “vreemds” vir diegene wat dit kan sien in die verskeie “vervolginge” wat God na ons bring:

Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. (1Pe 4:12)

Ons moet die vleeslikheid totaal afsterf want vlees en bloed (wat van sy skepping boos was) kan nie die God se geestelike koninkryk ingaan nie. Soos Paulus ook aan ons verduidelik deur sy lewe – dit is ons DAAGLIKSE ervaring!

Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. (1Kor 15:50)

Ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here. (1Kor 15:31)

God is gees en geen vlees, in watter vorm ook al (tasbaar of in denke) sal voor Hom kan roem of bestaan nie!

sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:29)

aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. (Rom 3:20)

Dit is iets wat die natuurlike mens in ons haat om te hoor omdat hy verknog is aan die tydelike stof en die stoflike dinge. Maar dit is waar die toets/beproewing/verdrukking inkom – om SAAM met Jesus te sterf is om ‘verdrukkinge’ as iets positief te aanvaar sodat die geestelike mens in ons kan groei!

Ja Jesus was reg, ons lewe van elke woord wat uit God se mond gaan – en dit is nie ‘n TEENSTRYDHEID nie:

Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. (Mat 4:4)

 

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s