Goed en kwaad is in EEN boom/vrug

Daar is ‘n natuurlike wet wat bepaal dat twee voorwerpe nie een spasie kan deel nie. Dit kan net eenvoudig nie gebeur nie, en die wat dit al probeer het, kan getuig van die tragiese gevolge daarvan.

Net so kan twee teenoorgestelde konsepte nie dieselfde betekenis hê nie. “Wit” kan nooit “swart” wees nie, en “links” kan nooit “regs” beteken nie, om net twee voorbeelde te noem.

Dit is van die beperkinge wat God op die natuurlike wêreld en die natuurlike denke geplaas het. Ongelukkkig wil die natuurlike denke altyd geestelike dinge uitwerk, en dit is onmoontlik om te doen. Omdat die ‘natuurlike mens’ in ons nie die ‘dinge van die gees van God’ nie kan aanneem nie, word die geestelike altyd as dwaasheid gesien deur die natuurlike mens:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die ‘natuurlike mens’ kan nie sien dat God ‘die kennis van goed en kwaad’ in EEN boom/vrug saamgevoeg het. Jy kry die een saam met die ander, of dan, twee vir die prys van een!

Gen 2:9  En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.

Gen 3:2-3 En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet,  maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.

As God dan uitdruklik sê dat Hy die ENIGSTE Skepper van goed en kwaad is, word dit as dwaasheid deur die natuurlike denke afgemaak:

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Die woord “onheil” in Jes 45:7 is kort vir “onheilig”!!! WAT?? Skep God dit wat onheilig is?! Ja! Hy sê self so. Die woord “onheil” is PRESIES dieselfde woord vir “kwaad” in Gen. 2:9 in die oorspronklike Hebreeus, naamlik “ra”, en dit is net een manier hoe selfs die Afrikaanse vertalers van die Bybel dit net nie oor hulle hart kon kry om God die skepper van ALLES te erken nie.

God sê duidelik dat Hy “die kwaad” skep, en nie Satan soos deur die afvallige Christendom gepreek word nie! Hulle verhef Satan tot ‘n skepper en aanbid hom dan (onbewustelik?) elke keer as hulle hom hiervoor krediteer!!! Satan en sy trawante doen net wat God hulle voorskryf soos duidelik in die boeke van Job (1 en 2), Kronieke (2Kron 18:18-21) en Konings (1Kon 22:19-23) ‘geskryf’ is.

Die afvallige Christendom verhef hulleself tot “beskermers van God se reputasie”. Al wat diegene doen wat dink hulle moet God se reputasie “red”, is om net hul eie valse leerstellings te beskerm, en hulself as ‘die teëstander’ van God te verhef!

2Th 2:4  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is

God het egter niemand aangestel om Sy reputasie te verdedig nie – Hy is immers God:

Jes 45:6  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;

God maak ALLES NET vir Sy doel:

Spreuke 16:4  ALLES het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat ALLES werk volgens die raad van sy wil,

Dit is ‘n bitter pil om te sluk vir die godsdienstige mens van vlees, alias ‘die mens van sonde’, alias ‘die seun van die verderf’:

2Th 2:3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

Net deur die gees van God kan twee dinge wat teenoorgesteldes is in een “spasie” gesien word. Goed is egter NOOIT kwaad nie, en kwaad is ergter NOOIT goed nie:

Jes 5:20  Wee hulle wat sleg [Hebreeus=“ra”=kwaad] goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.

Alleenlik deur die gees (Sy woord) word die “kwaad” en “goed” (ook genoem ‘siel en gees’ of ‘gewrigte en murg’) geskei:

Heb 4:12  Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Daar is slegs EEN gees wat dit kan doen? Ja, slegs die woord van God!!!

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

‘Die WOORDE wat Ek tot julle spreek, is die gees’ van God!!! Waar is hierdie WOORDE/GEES?

1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer OM NIE TE DINK BO WAT GESKRYWE IS NIE, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Kol 3:16  LAAT DIE WOORD VAN CHRISTUS RYKLIK IN JULLE WOON in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here.

Daar is geen ander gees wat van God af kom, behalwe Sy woord!!! En wie glo dit? MIN!

En hier is die toets wat ‘baie’ met skok gaan besef – hulle wat die ‘kwaad’ (hul eie werke vir Jesus doen en hulle wat net “Here Here” sê) as ‘goed’ sien en selfs voor God uitstal:

Mat 7:21-23 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk! 

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s