Die valse leer van ‘n “ewige” hel

Die onskriftuurlike konsep van “ewige hel” is ‘n valse leerstelling en is nie deel van die leer van Christus nie:

2Jn 1:9-11 Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Sou dit verras om te weet dat die God van die Bybel en sy profete nooit iemand veroordeel het om te brand in ‘n ewige hel soos die vertalers van die  Afrikaanse vertalings van die Nuwe Testament en die groot kerkorganisiasies dit wil hê nie?  Ons gaan eenvoudige, maar kragtige bewyse lewer uit die Woord van God dat daar geen skriftuurlike redes bestaan vir hierdie valse leerstelling nie. Hier is die straf vir sonde sommer reg van die begin af duidelik gemaak:

Gen 2:16-17  En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Baie lees hier dat God het aan Adam gesê dat hy hel toe sou gaan as hy van die boom van kennis van goed en kwaad sou eet. Nee? God het nie so iets gesê nie. Hy het gesê dat Adam sou “sekerlik sterwe”.

Regdeur die Ou Testament was almal wat gesondige het deur God gestraf, en die dood was weereens beklemtoon op soveel geleenthede dat dit verbasend is hoe mense anders kan glo. Hier is ‘n paar voorbeelde:

Gen 7:22-23 Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het doodgegaan [tydens die globale vloed]. 23 So is dan al die lewende wesens verdelg wat op die aarde was, die mens sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel; hulle is verdelg van die aarde af. En net Noag het oorgebly en wat by hom in die ark was.

Gen 19:24 En die HERE het swawel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die HERE uit die hemel.

Gen 38:7 Maar Er, die eersgeborene van Juda, het die HERE mishaag. Daarom het die HERE hom laat sterwe.

1Sa 2:25 As mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom, maar as ‘n mens teen die HERE sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree? Maar hulle [Eli se seuns] het nie na hul vader geluister nie, want die HERE wou hulle ombring.

Hand 12:23 En onmiddellik het ‘n engel van die Here hom [Herodus] getref, omdat hy die eer nie aan God gegee het nie; en hy is deur wurms verteer en het gesterwe.

Nêrens, maar nêrens in die Skrifte, is enigeen na die hel gestuur nie.

Die Jode kan dit vandag bevestig dat daar nêrens in hul geskrifte so iets soos ‘n hel voorkom as straf vir sondes nie. Hier is nog ‘n paar tekse wat beskryf waarnatoe die bose mense in die Ou Testament gegaan het as hulle gesterf het:

Num 16:31-33 En toe hy (Moses) al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle (Korag en sy hele familie) was, en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind saam met hul huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het en al die goed. So het hulle dan met alles wat hulle s’n was, lewendig na die doderyk afgedaal; en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering.

Psa 9:18 Die goddelose sal teruggaan na die doderyk, al die heidene wat God vergeet.

Spr 5:5  Haar (dit is die vreemde ontugtige vrou) voete daal na die dood toe af, haar treë streef na die doderyk toe.

“Hel” was nooit genoem as straf….

 • vir Kain (die eerste moordenaar);
 • of aan die mense wat skuldig was van die boosheid wat gelei het tot die groot vloed in Noag se dae;
 • of aan die mense van Sodom en Gomorra;
 • of selfs aan die Farao wat die Hebreeuse stamme verslaaf en God herhaaldelik uitgedaag het.

Nie een teks in die Ou Testament sê dat hierdie mense in die hel brand nie!

Wat dit verder bevestig is dat die woord hel NOOIT êrens in enige Afrikaanse vertaling van die Ou Testament voorkom nie. Die vertalers het ten minste die Ou Testament gevrywaar van die valse hel-leerstelling.

Baie leiers van kerkorganisasies en -denominasie lees tot vandag dinge in die tekste in – en ons word gewaarsku deur God se woord om nie dinge by te voeg en dinge weg te laat nie:

Open 22:18-19 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. 19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Ook moet ons nie eens dink bo of buite dit wat nie geskrywe is nie:

1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Die siek grap word baie erger as mens dink dat iets wat “ewig” is, tog immers nie ‘n begin en ‘n einde het nie. Ewig is ewig! Die hel was met ander woorde nie geskep nie anders sou dit ‘n begin het…ewige dinge het tog nie ‘n beginpunt nie.

Tog word die valse konsep van so ‘n plek van afskuwelike pyniging as ewig voorgehou asof dit saam met God bestaan het van ewigheid af. Wat ‘n godslasterlike gedagte!

Van begin tot einde is die Bybel absoluut stil oor die “ewige” bestaan of skepping van ‘n sogenaamde “hel”. Nêrens in die Ou Testament noem die Woord van God, ook die Afrikaanse vertalings, dat daar ‘n hel bestaan het nie! Die hel moes sekerlik al in werking gewees het in die Ou Testament! Waarom die stilte? Wel die antwoord is voor die handliggend. Die sogenaamde “ewige helse vuur” bestaan nie.

As iemand sou sê: maar wat van die ryk man en Lasarus in die Nuwe Testament? Wel, jy moet geestelik blind wees as hierdie gelykenis enigiets te doen het met die hel. Gaan maar gerus deur die artikels op die “blog” oor die onderwerp. Hier is ‘n skakel vir die eerste deel van reeks “Die waarheid oor Lasarus en die ryk man”:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2013/02/07/die-waarheid-oor-lasarus-en-die-ryk-man-deel-1/

Maar kom ons kyk hoe die gedagte van ‘n “ewige hel” in die vertalings van die Nuwe Testament ingesluip het.

In die Nuwe Testament is daar ook geen vers wat ooit aankondig dat die straf vir die sonde verander het soos dit in die Ou Testament voorkom nie. Soos in die Ou Testament het die straf vir sonde nog steeds dieselfde gebly – die straf vir sonde is die dood:

Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Baie mense glo nie dat mense regtig doodgaan nie – hulle lewe voort net na die dood ingetree het. Dit is waar mense se probleem begin. Lees gerus die kort artikel by die volgende skakel om meer uit te vind oor “Wat gebeur by die dood van ‘n mens”:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2010/05/03/wat-gebeur-by-die-dood-van-n-mens/

Kom ons kyk eers waar die vertalers van ons Afrikaanse Nuwe Testament nou aan die begrip  van ‘n “ewige hel” kom. Die woord “hel” kom tien (10) keer voor in die Ou Vertaling van die Afrikaanse Bybel (die 1933/1953/1954/1957/1992 weergawes) wat aan die meeste Afrikaanssprekendes bekend is. Dit is nege (9) keer van die Griekse woord “geenna” en een (1) keer van die Griekse woord “tartaroo” vertaal.

Dit is immers baie beter as die Engelse vertalings wat selfs die Griekse woord “hades” ook vertaal het as “hell”. Die Afrikaanse vertalers het “hades” oral korrek vertaal as “doderyk”, dank God daarvoor.

Kom ons praat eers kortliks oor die Griekse “tartaroo”. Die woord kom net een keer in die Nuwe Testament voor:

2Pe 2:4  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel [Grieks: “tartaroo”] gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word.

In die Griekse mitologie is “tartaroo” ‘n plek in die ‘onderwêreld’ – die doderyk. Die teksvers in Petrus bevestig dit ook dat die woord “tartaroo” met die doderyk te doen het. Almal diegene wat gesterf het, is in die doderyk waar hulle wag vir die oordeel. Kom ons plaas die woord “doderyk” in waar dit hoort en kyk of dit sin maak:

2Pe 2:4  Want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die doderyk gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word.

Perfek! Alle dooies wag op die opstanding “uit die dode” want hulle is nou nog dood. Die konsep “uit die dode” kom 54 keer voor net in die Nuwe Testament en steeds glo mense dat dooies nie regtig dood is nie. Wel kom ons kyk wat sê die Skrifte oor die toestand van die dooies:

Pred 9:5-6 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. 6 Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.

Hier is ‘n paar bewyse dat mense wat dood is, moet ‘wag’ tot die “opstanding…uit die dode”:

1Pe 1:3 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,

Heb 11:17-19 Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer, 18 aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word—want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek; 19 daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang.

Paulus sê ook op verskeie plekke dat selfs hulle wat in Christus gesterf het, nou nog dood is en ‘wag’ op die basuin wat sal klink om hulle op te wek:

1Kor 15:16-18 Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie; 17 en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes; 18 dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore.

1Th 4:16 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

Kom ons kyk vervolgens na die Griekse woord “geenna” wat nege keer vertaal is as “hel” in ons Ou Afrikaanse Vertaling. Hier is ‘n paar tekste waar “geenna” voorkom. Ek gaan net drie  van die nege verse aanhaal:

Mat 5:22  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg; en elkeen wat vir sy broeder sê: Raka! moet verantwoording doen voor die Groot Raad; en elkeen wat sê: Jou dwaas! moet verantwoording doen in die helse (Grieks: “geenna”) vuur.

Mat 5:29  As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel (Grieks: “geenna”) gewerp word nie.

Mat 10:28  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel (Grieks: “geenna”).

Die ander verse is: Mat 5:30;  Mat 18:9; Mat 23:15;  Mat 23:33;  Mar 9:43; Mar 9:45; Mar 9:47; Luk 12:5; Jak 3:6.

Oor die Griekse woord “geenna” kan egter so ‘n bietjie meer gesê word om die waarheid van die woord na vore te bring.

“Geenna” was ‘n fisiese plek in antieke Israel en is in Hebreeus bekend as “Gehinnom”, of die Vallei van Hinnom. Dit was ‘n vallei uitgekerf deur die rivier Hinnom aan die suidekant van die berg Sion. Die Hinnom-vallei was ook die laagste punt net buite die stad van Jerusalem. In die vallei van Hinnom het konings soos Solomo en die konings van Juda soos Agas en Manasse die aanbidding van die god Molog beoefen. Kinders was hier verbrand en geoffer vir hierdie afgod. Die afgod Molog was ‘n hoofgod van die Ammoriete en ander nasies (die Kanaaniete en Fenesiërs) in vroeë Bybelse tye. Hy is in Tofet, ‘n stad naby Jerusalem aanbid:

1Ki 11:7  Toe het Salomo ‘n hoogte gebou op die berg wat oostelik van Jerusalem lê, vir Kamos, die verfoeisel van die Moabiete, en vir Molog, die verfoeisel van die kinders van Ammon.

Koning Josia het egter ten tye van sy hervormings die altare vernietig en verhoed dat soortgelyke praktyke sou voortgaan. God het die praktyk sterk afgekeer en verbied dit ook in die boek van Levitikus:

Lev 18:21  En van jou kinders mag jy nie gee om vir Molog deur die vuur te laat deurgaan nie, dat jy die Naam van jou God nie ontheilig nie. Ek is die HERE.  

Jer 7:31-32  En hulle het die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand—iets wat Ek nie beveel het nie en in my hart nie opgekom het nie. Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat nie meer gesê sal word: Tofet en die dal van die seun van Hinnom nie, maar Moorddal. En hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees nie.

Wat beteken dit alles? Is “geenna” ‘n voorbeeld van ‘n ewige vuur? Nee! Vandag is die plek waar “geenna” was ‘n pragtige park en ‘n toeriste-aantreklikheid buite Jerusalem (dit opsigself sê baie vir die wat dit kan ontvang). Alles wat daar gegooi was, het uitgebrand! Daar is nuwe lewe na die oordeel van God!

Sal enige normale ouer sy kind in die vure van “geenna” gaan gooi? NEE!!! Dit moet iemand wees wat abnormaal dink en deur bose geeste beinvloed word. God het dit verbied, soos reeds genoem! Nou kom die groot vraag tot elkeen wat in so iets glo: Kan ons sê dat God iets sal doen wat Hy self afstootlik vind en ons verbied om te doen?

Dit is wat miljoene mense in sogenaamde Christen kerke egter glo wat God doen en gaan doen!!!!

Die gedagte van ‘n ewige hel kom ook voor in baie godsdienste.

Maar vir hulle wat die waarheid ken en glo in ‘n liefdevolle, deernisvolle, wyse en regverdige God, weet dat die konsep van “hel” ‘n verdraaiing is wat spruit uit ‘n fout van vertalings en eindelik die aanbidding van ‘n demonies afgod uitbeeld.

Dit is die hart van die saak. As iemand nog steeds glo in “ewige” hel na al die skriftuurlike bewyse wat hier aangebied word, dan is so ‘n persoon bereid om selfs sy of haar eie geliefdes aan hierdie afgod af te staan – slegs om eiegeregtig te wees.

Waarom sou die mens se hart die sogenaamde “ewige hel” bedink het as so iets nie in God se hart opgekom het nie? Hier is die rede:

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Die mense se hart is van nature boos en die geloof in ‘n “ewige hel” beeld hierdie diepe boosheid van die mense se hart uit.

Die valse leerstelling word ook baie suksesvol gebruik deur menslike kerk-denominasies en -organisasies wat God se Woord verdraai om die gedrag van die mense te beheer deur vrees in te boesem. Die valse “hel”-leerstelling waarborg ook groei in ledetalle, gereelde kerkbywoning en ‘n goeie inkomste vir die leier(s) en die organisasie. Hierdie organisasies of denominasies gebruik selfs die “naam” van Christus. Dit bevestig die woorde en waarskuwing van Jesus self:

Mat 24:4-5  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Omdat die woorde uit Jesus se mond gekom het, leef almal juis hierdie misleiding totdat God die uitkoms bring:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Die emosionele en geestelike skade wat hierdie valse leer van ‘n “ewige hel” aan miljoene mense gebring het, is onberekenbaar. Waarlik, mense kan nie eens sien dat die harte en siele van mense is aansienlik meer werd as die salaris en bankbalans van hierdie afvallige predikers!

2Kor 2:17 Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie; maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus.

God gaan egter al hierdie booshede uit mense verwyder deur Sy ewige en geestelike vuur – Sy Woord:

Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Jer 23:29 Is my woord nie só, soos ‘n vuur, spreek die HERE, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?

Joh 12:48 Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag.

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Mar 9:49 Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

1Kor 3:13-15 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Advertisements
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

18 Responses to Die valse leer van ‘n “ewige” hel

 1. D__________ sê:

  Meneer Groenewald,

  Ek het ingeloer op u blog se verwelkomingsblad en besef dat u net nog ‘n selfaangestelde valse “profeet” is wat skuil agterTitus 3:9-10 om te probeer verhinder dat u ontmasker word. Dit is glashelder dat u poste weersprekend is van die ware evangelie van Christus en dat u ook uiters ontverantwoordelik omgaan met u vertolking van die Bybel.

  U maak Jesus tot leuenaar en bring selfs die Drie-eenheid onder verdenking terwyl 1 Johannes 5:7 die Drie-eenheid onteenseglik bevestig. Ek haal dit vir u aan: “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord (Jesus – kyk Johannes 1:14) en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.”

  Ek weet dat u nie verder sal reageer nie maar nogtans skeld ek u kwyt van ‘n antwoord aangesien dit duidelik is dat u nie die waarheid van God se woord ag nie. U sal egter self aan God moet verduidelik in Sy oordeelsdag oor hierdie vergrype van u. Die internet bied wonderlike moontlikhede vir die verspreiding van die evangelie maar is ongelukkig terselfdertyd ook ‘n baie bruikbare instrument vir die sielevyand om mense soos u te misbruik om verlorenes aan die slaap te sus. Ek bid dat u geestelike oë sal oopgaan vir die waarheid van God se woord.

 2. Larry sê:

  Hallo D_____

  Dankie vir die respons. Christus in my neem wel aanstoot as Sy Woord verdraai word, en ek hoop jy sal dit verstaan.

  My vraag aan jou was of die vuur van Markus 9 verse 43 tot 48 ook dieselfde vuur is van vers 49. Ek herhaal net die hele teks om, soos jyself sê, in sy “eenheidsverband” gelees te word:

  Mar 9:43-49 En as jou hand jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur, 44 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 45 En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om kreupel die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur, 46 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 47 En as jou oog jou laat struikel, pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word, 48 waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. 49 Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

  Dit is duidelik vir enige persoon wat God se gees het dat daar net van EEN vuur hier gepraat word, veral as ek weer na jou stelling van “eenheidsverband” kan verwys. Jy maak jou dan nou skuldig om nie jou eie stelling oor “eenheidsverband” te respekteer nie. Dit is nie hoe ons met die Skrifte omgaan nie. Jy verdraai eerstens verse 43 tot 48 om ‘n sogenaamde “ewige helse vuur” in te forseer, en dan swaai jy om en sê vers 49 praat van iets heel anders! Broer Jesus is persoonlik aan die woord hier en jy hanteer dit sommer so ligtelik. Wat het van jou “eenheidsverband” geword. As die vuur van verse 43 tot 48 anders is as die vuur van vers 49 dan kan ek nie anders om weer Jesus se eie woorde te kwoteer wat deur Johannes in opdrag van Jesus neergeskryf het. Ek het dit nie geskryf nie D_____, ek kwoteer dit want my eie woorde kan dit nie beter sê nie – ek hoop jy kan my verdra in die verband en dat jy my kwotering van Skrifte nie as “misleidend” sal vind nie:

  Open 22:18-19 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. 19 En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

  Oor jou eienaardige belydenis in jou skrywe oor jou openlike verdraaiing dat Jesus meer oor die sogenaamde “ewige hel” gewaarsku het as wat Hy van die hemel gepraat het sal almal wat die skrywes lees maar self oordeel. Mens moet maar waak daarteen om ander te beskuldig van geestelike hoogmoed. Dit kan net wees dat ek self aan die siekte ly en nie eens daarvan bewus is nie. Jesus waarsku ons ook as ons vinger wys (woorde spreek) en dan ontken ons het vinger gewys (die woorde gespreek) of selfs dit probeer regverdig:

  Luk 19:22 Toe sê hy vir hom: Uit jou mond sal ek jou oordeel, slegte dienskneg!

  Ek herhaal net jou eie woorde, sonder enige Skrifbewyse weereens, oor wanneer Jesus kwansuis meer oor die hel gepraat het as oor die hemel met sondaars:

  “Om my stelling dat Jesus meer oor die hel gewaarsku het in Sy prediking op aarde, te kwalifiseer, net die volgende gedagte. Wanneer Hy sondaars tot bekering geroep het, het Hy meer klem op die aakligheid van die hel gelê as wat Hy die hemel voorgehou het as rede om Hom te volg. Ek is volkome bewus daarvan dat die hemel baie meer genoem word in die Bybel as die plek van die ewige verderf, en tereg so”

  Ek laat dit met jou en God.

  Dan sê jy die volgende:

  “Ek wil net ‘n verkeerde aanname van u eers in die reine bring. Ek het wel gesê dat u siening oor die hel impliseer dat die mens dan kan sondig na hartelus, sonder enige gevolge. Dit was op grond van u stelling dat die ewige hel nie bestaan nie.”

  Ek het reeds aan jou geskryf dat jy nie eens my blog lees nie en dan aannames maak oor wat kastig geimpliseer kan word uit my skrywes. Jou houding is nie Christelik nie en jy kan dit skynbaar nie eens sien nie, al probeer ek op ‘n broerderlike wyse dit aan jou uitwys. Die hel was nog NOOIT ‘n straf vir sonde nie en niemand wat God ken sal mense met sulke bog wegkry om nie te sondig nie. Jesus het nooit mense banggemaak met ‘n sogenaamde “ewige helse vuur” en daardeur mense na Hom laat kom nie. Wat dink jy van God? Is God ‘n boelie wat almal in ‘n (“ewige helse”) vuur gooi as hulle nie na Hom wil luister nie? Dit is absurd en godslasterlik! Mense word gered van sonde deur God se liefdevolle oordeel:

  Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

  Ons sal wel ALMAl voor Christus se regterstoel verskyn en geoordeel word en die oordeel is wanneer ons God se geregtigheid leer en gered word…“soos deur vuur heen”!

  2Kor 5:10 Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.

  1Kor 3:12-15 En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— 13 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

  Ek sal ten laaste jou agt vrae beantwoord:

  “1. Is daar ‘n hel?”

  Nie die een wat jy in glo nie D_____, maar daar is wel volgens die Skrifte ‘n “poel van vuur” wat dieselfde vuur is wat Jesus in Markus 9 verse 43 tot 49 van praat, en Paulus in 1Korinthiërs 3 verse 13 tot 15 so pragtig verduidelik waardeer elkeen gered sal word. Ook Johannes verduidelik ook hoe hulle wat in die tweede opstanding deur dieselfde vuur gered sal word in Openbaring 20 verse 14 en 15:

  Open 20:14-15 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

  “2. Word ALLE mense gered?”

  Ja!

  1Ti 2:3-6 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 5 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

  “3. Wat behels die groot Wit troon oordeel van God? (Openbaring 20:11-15)”

  Johannes noem dit “die tweede dood” want daar word die res van die menslike bevolking wat nie in die eerste opstanding gewees het nie, uit die dode opgewek, geoordeel en sodoende deur God se vuur – dit is Sy Woord, Jesus Christus – gered!

  Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

  Jer 23:29 Is my woord nie só, soos ‘n vuur, spreek die HERE, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?

  Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

  “4. Sê u dat as ‘n mens dood is, is hy dood en van absoluut niks verder bewus nie?”

  Ja! Ek stem net saam met die Skrifte D______:

  Pred 9:5-6 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. 6 Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.

  “5. Verwys Jesus nooit na die hel nie? (Hou Openbaring 22:18-19 in u gedagte as u antwoord.)”

  Dankie vir die broederlike waarskuwing D_____. Ek waardeer dit want Openbaring 22 verse 18 en 19 is uiters belangrik soos jy ook saamstem. Jy praat van die Afrikaanse woord “hel” neem ek aan. Ek wil nie sarkastiese antwoorde gee nie….so ek hoop jy verstaan hoe moeilik is dit om hierdie vraag te antwoord sonder om duidelik te maak dat Jesus nie Afrikaans gepraat het nie. Hy het heelwaarskynlik Hebreeus en/of Aramees gepraat. So, ek kan nie jou vraag beantwoord sonder om na die feit te verwys dat ons weet net wat Jesus gepraat het deur die Vertalings van Bybels in die tale wat beskikbaar is vir ons. In die oorspronklike Hebreeus of Grieks is daar egter nêrens bewyse dat Jesus ooit van ‘n “hel” soos ons dit ken, of hoe dit aan ons voorgehou word, gepraat het nie.

  “6. Is daar geen skrifplase in die Bybel wat die hel op ‘n ander wyse beskryf as hel nie?”

  Soos ek reeds in my vorige skrywes aan jou gesê het is die “hel” soos aan ons voorgehou ‘n verdraaiing van die vuur van God wat almal sal moet ervaar om ons te reinig en te red (Markus 9:49). Ek hoop ek het jou vraag reg verstaan.

  “7. U het in u eerste reaksie genoem dat u primêr die 1953 hersiende Bybel gebruik maar ook van alle ander Bybels gebruik maak – watter vertaling in Afrikaans is die WARE Bybel volgens u?”

  Geen vertaling is 100% korrek nie en dit is nie omdat God se Woord feilbaar is nie. God se Woord is onfeilbaar, maar vertaling is feilbaar. Dit is maar net soos ek ook genoem het t.o.v. die probleem met tale en vertalings. Tale is menslike maniere van kommunikasie en ontwikkel gedurig. Daar was deur die geskiedenis pragtige pogings om Bybels te vertaal en ek persoonlik het groot respek en waardering vir diegene wat God gebruik het om ook die Bybel in Afrikaans te laat uitkom, watter vertaling ookal. Ek het verskeie Afrikaanse vertalings en in sommige plekke is die een vertaling baie beter as die ander. Maar dit is nie hoe ons God se Woord beoordeel nie. God se Woord is gees en selfs die hoogste geleerdes kan nie die Woord van die gees verstaan nie:

  Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

  2Kor 3:5-6 Nie dat ons uit onsself bekwaam is om iets as uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, 6 wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend.

  “8. Waarvoor het Jesus die kruisdood gesterf?”

  Om ons van SONDE te red, nie van die hel nie, so sê die Skrifte. Sonde is ons grootste probleem en ek het die geloof ontvang dat God alle sondaars wel gaan red!

  1Kor 15:3 Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte;

  1Pe 3:18 Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring—Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;

  Ek het my beste gedoen om jou te beantwoord D_____. As jy nie met hierdie verduidelikings uit die Skrifte saamstem nie, dan is hierdie my laaste skrywe aan jou. Ek herhaal net die beginsels waarbinne ek met iemand geestelike gemeenskap het:

  2Jn 1:9-11 Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. 10 As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 11 Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

  Tit 3:9-11 Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. 10 Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning, 11 wetende dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan.

  Dan skryf jy:

  “Ek het ook op u plasing ” Die leer van die Drie-eenheid is ‘n valse leerstelling” ‘n vraag aan u gevra wat tot dusver onbeantwoord is. Het u dit per abuis gemis, of verkies u bloot om dit nie te beantwoord nie?”

  Nee D____, ek het nie van jou ander vraag vergeet nie en ek het dit gister beantwoord by die volgende skakel:

  https://4windkoinonia.wordpress.com/2015/03/25/verklaar-mattheus-2819-en-1johannes-57-die-bestaan-van-n-drie-eenheid/

  Soos ek reeds gesê het kan ek ongelukkig nie al my tyd aan een persoon afstaan nie en ek is bly vir jou geduld. Ek wil net herhaal dat ek wil glad nie hê jy moet met my saamstem as jy nie dit kan sien wat die gees van God van praat nie, soos voorkom in die Skrifte. Die Here het dit ook dan so bewerkstellig en ek berus my daarin. Ek hoop jy kan ook want God is in beheer van alles en Hy verblind en Hy maak alleen geestelike oë oop. Kan ons met mekaar wandel as ons nie afgespreek het nie?

  Amo 3:3 Sal twee met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het?

  Nee, hulle kan nie meer saamloop nie.

  Jou broer in die ware Christus
  Larry

 3. D___________ sê:

  As Jesus praat van die “onuitbluslike vuur” en “die vuur nie uitgeblus word nie”, is dit presies wat Hy bedoel – dis ‘n ewige vuur. U uitlegging van vers 49 is vals. Daar is twee oordele waarvan die Bybel praat, die regterstoel oordeel waarvan 2 Kor. 5:10 praat en die groot wit troon oordeel waarvan Op. 20:11-15 praat. Eersgenoemde oordeel is die van die bloedgewaste kinders van God, en laasgenoemde die oordeel van die ongereddes. Sommige bloedgewastes sal gered word “…soos deur vuur heen.” (1 Kor 3:15) As u dit nie snap nie ontbreek die gees van God by u.

  Ek vind nie die woord van God misleidend nie, maar wel u selektiewe gebruik daarvan tesame met u niksseggende oormaat van woorde. As u ook nie in die Bybel kan merk dat Jesus meer klem gelê het op die gevare van die ewige hel in al sy aakligheid om verlorenes tot bekering op te roep nie, eerder as om hulle om te koop met die skoonheid van die hemel, dan is u voorwaar geestelik blind. Sal u byvoorbeeld nie u kind vooraf waarsku teen die gevare van dwelms en hom inlig wat hom te doen staan om dit te vermy nie? Of sal u hom los om betrokke te raak daarby as u sou waarneem dat hy dalk ‘n slagoffer kan raak daarvan? Maak u waarskuwing dan van u ‘n boelie, of ‘n liefdevolle ouer wat sy kind se beste belange op die hart dra? Besluit maar self voor u weer absurde stellings maak.

  1. U sê daar is nie ‘n hel nie. Ek gee vir u klompie verskillende skrifplase om te bewys die hel is ‘n realiteit, daar is baie meer. Op. 20:15, Op. 21:8, Matt 8:12, Matt 25:41, Matt 25:46, 2 Thess 1:9, Matt 3:12, Heb 10:27, Matt 5:22. As u daarmee verskil, maak u God tot leuenaar, nie vir my nie.

  2. U sê ALLE mense word gered. U verstaan u eie taal nie. 1 Tim 2:4 “wat WIL hê dat alle mense gered word…” Dit sê glad nie dat alle mense wel gered word nie. Hoe verklaar u u stelling dat ALLE mense gered word, selfs die wat die onvergeeflike sonde doen nl. lastering teen die Heilige Gees? Slaan gerus Matt 12:31-32, Markus 3:29-30, Lukas 12:10 na en dan vertel u self vir Jesus dat Hy nie weet waarvan Hy praat nie want Larry sê ALLE mense word gered.

  3. Wit troon oordeel. My skrifplase in no 1 bewys u verkeerd.

  4. U haal Pred 9:5-6 aan as bewys maar lees weereens nie die Bybel in eenheidsverband nie. Lees Lukas 16:22-30 dan vertel u vir Jesus dat Hy gelieg het. Ek glo vir Hom, nie ‘n valse profeet nie!

  Punte 5 en 6 word ook deur punte 1 en 3 aangespreek.

  7. U is reg, vertalings kan foute bevat. Die klem lê egter op watter grondteks gebruik is vir die vertaling. Miskien as u dit self navors, kan u dalk ‘n beter antwoord gee as die onsamehangende een wat u wel gee.

  8. “Om ons van sonde te red…” Nee meneer, geen mens is sonder sonde nie, al het hy/sy tot ware bekering gekom. Lees gerus 1 Joh 1:8-10 dan vertel u my dat ek God se woord verander soos dit my pas. U sien, u kan nie teen die waarheid van die Bybel staande bly nie.

  Ten slotte, u beheptheid met die vuur wat “ALLE” mense gaan reinig, selfs die wat die onvergeeflike sonde gedoen het asook diegene wat ateïste is getuig van die Katolieke se leer van die “vagevuur”. Is u ‘n verskuilde Katoliek of ‘n dienaar van die sielevyand? Besluit u maar self. My korrespondensie met u sluit ek af, dis duidelik dat u ‘n valse profeet is wat mense tragies mislei.

 4. Terug pieng: ‘…waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.’ | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

 5. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s