Hoe God ‘n “lewende siel” gaan vernietig (en red)

Die leer van ‘n onsterflike siel is ‘n valse leer omdat dit nie deel is van die leer van Christus nie. Derhalwe moet ons dit nie ontvang in ons geestelike huis nie en nie daarmee omgaan nie:

1Ti 6:3-4a  As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, dié is verwaand en verstaan niks nie,

2Jn 1:9-10  Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.

Die eerste keer waar die konsep van ‘n siel in die Skrifte gemeld word is in Genesis:

Gen 1:30  Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel (Hebreeus: nephesh) is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel (Hebreeus: nephesh) geword.

Maar die Afrikaanse woorde “lewende siel” is vertaal uit die Hebreeuse woord “nephesh” wat ook in hierdie verse voorkom:

Gen 1:20-24  En God het gesê: Laat die waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens (Hebreeus: nephesh), en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens (Hebreeus: nephesh) wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre, die vyfde dag. En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens (Hebreeus: nephesh) voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so.

Uit die tekste is dit dus duidelik dat alles wat uit die aarde is, EN asem gegee word EN kan beweeg as lewende siele deur God beskryf was. Dit sê dus dat ‘n lewende siel die vermoeë besit om die aardse lewe te  ervaar – nie geestelike lewe nie. Alles wat aan die aarde gekoppel is, is dus tydelik en is onderhewig aan ‘n doodsproses en sal sal sterwe. Dit sluit die mens in:

Eseg 18:4  Kyk, al die siele (Hebreeus: nephesh) is myne; soos die siel van die vader, so die siel van die seun—hulle is myne; die siel wat sondig, dié moet sterwe.

Rom 3:23  want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

Alle mense is in sonde gebore/geskep (in ‘n naakte aardse liggaam):

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Almal het gesondig en derhalwe sterf alle siele. Die konsep van ‘n onsterflike siel is dus nie Skriftuurlik nie en is ‘n valse leerstelling wat deur baie kerkorganisasies wat onder Christus se naam kom as waarheid aan hulle lede voorgehou. Maar die leuen was nog nooit die waarheid nie, al skyn dit so vir hulle wat aan hierdie dwaling gekoppel is:

Mat 24:4-5  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

2Th 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

Die rede waarom mense in ‘n onsterflike siel wil glo is omdat hulle nie kan glo dat God elke siel weer kan opwek nie:

1Kor 15:13  As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.

God is regtig instaat om die dode op te wek. Die dood verwys nie slegs na ‘n fisiese dood nie, maar ook ‘n geestelike dood:

Rom 8:6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

[Die opstanding van die dode het dus eintlik te make met hulle wat ‘n natuurlike denke ontvang het in die vleeslike liggaam en wat uit die eerste Adam is – diere, voëls en seediere wat ook as “nephesh” geklassifiseer is, is  dus uitgesluit]

So die siele wat nog aan hierdie geestelik doodsdenke geheg is, sal in die tweede opstanding (die groot wit troon opstanding) opgewek word:

Open 20:11-13 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.

Elke siel wat hier opgewek word in ‘n geestelike liggaam, gaan volgens sy werke (sy doods- of vleeslike denke) geoordeel word:

1Kor 15:44  ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

In die poel van vuur het God reeds dan die natuurlike liggaam verwoes deur die fisiese dood en almal word dus in ‘n geestelike liggaam opgewek. God gaan die ou siel met sy vleeslike en doodsgebonde denke in almal in die poel van vuur vernietig:

Mat 10:28  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel (Grieks: “geenna”).

Ons het reeds in ‘n ander skrywe op hierdie webtuiste gepraat oor die valse leer van ‘n “ewige hel” en daar het ons die betekenis van die Griekse woord “geenna” reeds behandel. “Geenna” beteken nie dit wat die vertalers en die afvallige Christendom dit wil laat sê nie, maar wel die vuur van God se woord:

Jer 5:14  Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Heb 12:29  Want onse God is ‘n verterende vuur.

Dit is die vuur waardeur elkeen se werke moet gaan (sodat die persoon gered kan word):

1Kor 3:13-15  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Om geestelike lewe te ontvang moet elke aardse of doodsgebonde siel vernietig word:

Joh 12:24  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.

Jesus Christus is daardie lewenmakende gees en Hy is aangestel deur God om almal wat Hy in die aardse Adam gemaak het, geestelike lewe te gee in Hom (gered te word):

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

Besoek ook my YouTube-kanaal: http://www.youtube.com/user/MrGeorgelarry

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hoe God ‘n “lewende siel” gaan vernietig (en red)

  1. Terug pieng: ‘…waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie.’ | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  2. Terug pieng: Die waarheid oor die bestaan, doel en werk van engele in God se plan (Deel 3) | 4windkoinonia

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s