Die antichris is nader as wat jy dink!!!

Mense soek die ‘antichrist’ (die vyand van God) daar buite, iewers in die toekoms, iewers in ‘n fisiese tempel in Jerusalem. As dit waar is, was Johannes verkeerd toe hy hierdie woorde onder die inspirasie van God se gees geskryf het:

1Jn 2:18 Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

‘Dit is die laaste uur’ want daar het reeds in Johannes se tyd ‘baie antichriste’ bestaan. Waarvan praat Johannes? Paulus gee meer insigte vir die wat dit kan aanvaar:

2Th 2:4-5 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?

God se ‘teëstander’ verhef homself bo God; en wil aanbid word; en hy sit in die tempel van God; en hy gee voor dat hy God is. Paulus het nie vir een gemeente een ding gesê en vir ‘n ander gemeente iets anders nie. Paulus se briewe was onder die verskeie gemeentes versprei en hy het oral dieselfde evangelie verkondig. Wat Paulus vir die Christene in Korinte gesê het, het hy vir die gemeente in Tessalonika gesê. Kyk waar is God se tempel en waar sit die vyand van God vir hulle wat kan sien:

1Kor 3:16 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

Die vyand van God sit binne God se tempel, op Sy troon. As ons weet dat ons God se tempel en troon is, dan raak die prentjie al duideliker. Op watter wyse sit die vyand in God se tempel?

Rom 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

Die vyand sit rustig in ons vleeslike gedagtes! Hy word ook ‘die natuurlike mens’ genoem deur die Skrifte:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Alle natuurlike mense kan God nie aanneem nie. Die dier is so kreatief – hy ontwerp vir homself ‘n vorm van godsaligheid en glo dat God daarin is. Die mens ignoreer en verwerp God se Woord en dink deur “Here Here” te sê en hulle goeie werke te doen, dat hulle God se oordele gaan vryspring. Hy sloof homself af om sy god te dien en verwag dan ‘n beloning van die ware God. As jy hom nog nie kan sien nie, Paulus gee hom nog ‘n ander naam wat aan ons almal bekend is:

1Kor 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.

Ons almal kan sekerlik met hierdie eerste mens Adam assosieër want hy lewe in ons van ons vorming in ons moederskoot. Die vyand van God, die antichris, is niemand anders as die stofmens, ‘die eerste Adam’ met sy natuurlike denke nie. Dit is hy wat die werke van die duiwel doen van nature. Om hom te ontbloot en sy werke te verbreek is die taak van ‘die laaste Adam’, Jesus Christus:

1Jn 3:8  Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek.

Jesus is ons enigste persoon wat die dier kan onttroon. Maar eers moet Hy die dier aan ons wys, en dit is vir baie te groot van ‘n skok. God in Sy groot barmhartigheid besluit wanneer dit die regte tyd is vir ‘n persoon om sy dier te ontmasker. God berei ons voor op dit – want dit is een van die grootste skokke wat mens kan beleef:

Open 6:15-17 en die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?

Ons is van nature gelykvormig met die antichris in ons omdat ons sy denke dink. Jesus het gekom om ons ou denke te vernietig en ons nuwe denke te gee:

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Rom 13:14 Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

Dit is Jesus wat die dier uit die see van sonde haal en hom eers op die sand van die see laat staan sodat ons hom beter kan sien:

Open 12:18- 13:1 En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.

Die dier op die land dink hy is beter as die diere in die see omdat hy nou hoër staan, maar die dier op die land is baie boos en laster God openlik en mislei baie mense want hy lyk soos die lam van God, Jesus Christus, maar praat soos die draak:

Mat 24:4-5  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Open 13:11  En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.

Die dier wat nou verhoog op die aarde staan, is nou ‘n godsdienstig dier en wil almal bekeer om soos hy te word deur valse leerstellings soos ‘n drie-eenheid, vrye wil, ‘n tydelike  voorspoed-evangelie  te verkondig onder die naam van Jesus:

Jes 4:1  En in dié dag sal sewe vroue een man aangryp en sê: Ons eie brood sal ons eet en ons eie kleed aantrek; laat net jou naam oor ons genoem word, neem ons smaadheid weg.

Hy soek ook aanbidding en bewondering vir al die wonders wat hy voor die oë van mense doen en volg die wêreld se standaarde en modelle van sukses en voorspoed:

Open 13:12-14  En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle ‘n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.

Dit is die antichris wat in ons almal woon en God en sy Woord haat. Maar hy sal oorwin word deur die groot Oorwinaar, Jesus Christus. Hy sal elke dier oorwin en God se kind maak:

Open 21:5-7  En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

5 Responses to Die antichris is nader as wat jy dink!!!

  1. U_______________ sê:

    Baie dankie Larry vir so ‘n goed-geskryfde artikel wat die dinge baie mooie verduidelik.

  2. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  3. Terug pieng: Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 5) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  4. Terug pieng: Ons reis na geestelike volwassenheid (Deel 7) | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s