In die “sabbat” sien ons God werk alles (die goed en die kwaad) in ons hele lewe!!!

God het ses dae gebruik om die fisiese skepping na vore te bring. Vir baie is selfs dit totaal onmoontlik om te aanvaar omdat hulle nie die geloof gegee is om God se almag te erken nie. God het werklik die fisiese skepping in ses dae van 24 uur elk gemaak. As Satan aan Jesus die koninkryke van die hele wêreld “in ‘n oomblik se tyd” kon wys, hoekom sal God nie die fisiese skepping in ses dae kan voltooi nie?

Luk 4:5 Toe bring die duiwel Hom op ‘n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd.

Die natuurlike mens is vasgevang binne ‘n tydruimtelike bewussyn en kan nie die dimensies van die geestelike hanteer nie, totdat God geloof skenk om dit te kan doen. Net soos God ‘n baba kon verwek het in ‘n maagd 2000 plus jaar gelede, so onmoontlik is dit vir die natuurlike mens om God se geestelike werke te hanteer:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die natuurlike mens kan net nie sien dat God instaat is om die natuurlike wêreld te skep met ‘n “volwasse” voorkoms nie. Adam en Eva was reeds volwassenes met geen groeiproses by hul skepping nie. So ook was alles in die fisiese skepping “skielik” na vore gebring:

Jes 48:3  Die vorige dinge het Ek lankal verkondig, en uit my mond het dit uitgegaan, en Ek het dit laat hoor; skielik het Ek dit volbring, en dit het gekom.

God is verhewe bo tyd en ruimte en Hy alleen reël elke ding se tyd en plek om plaas te vind. Hieroor ‘kwel’ die natuurlike mens homself daagliks tot sy dood, want Hy kan net nie sien dat God alles “mooi” gemaak het vir die tyd waarin alles moet plaasvind nie.

Pred 3:1  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd:

Die Afrikaanse woord “mooi” in die volgende gedeelte kom van die oorspronklike Hebreeuse woord “yâpheh” wat beter vertaal word as “paslik”:

Pred 3:10-11 Ek het die taak gesien wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel. Alles het Hy MOOI gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

Op die sewende dag in Genesis 2 word iets anders vir ons na vore gebring:

Gen 2:1-3 So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.

Baie glo dat God regtig moeg was en moes rus, asof God menslik is. God is nie ‘n mens nie – Hy word nie moeg of mat nie:

Jes 40:28  Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie.

God praat wel in menslike terme met ons natuurlike mens om Homself en die dieper geestelike betekenis in Sy woorde weg te steek. Vir die natuurlike mens is dit glad nie snaak om God in menslike terme te sien nie. Vir die natuurlike denke “slaap” God selfs en God word ervaar as ver en verwyder, en dat Hy soms nie omgee wat alles met ons gebeur nie. Ons verstaan die natuurlike mens omdat ons almal aanvanklik so dink van God. Hier is ‘n paar verse waar hierdie sogenaamde “menslikheid” van God uitgedruk word. Al hierdie soortgelyke tekste in die Skrifte is doelbewus so geskryf om die natuurlike mens te verblind:

Jes 45:15  Waarlik, U is ‘n God wat U verborge hou, die God van Israel, die Heiland.

Psa 44:24-25 Ontwaak! Waarom slaap U, Here? Word tog wakker! Verstoot nie vir ewig nie! Waarom verberg U u aangesig, vergeet U ons ellende en ons verdrukking?

Maar dit is net waar van ‘n natuurlike perspektief. God is gees en die natuurlike mens kan God net nie ervaar nie want die natuurlike mens is net aangewese tot sy natuurlike denkvermoeë, sintuie en fisiese sensasies:

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

God was dus nie moeg op dag sewe in Genesis 2 nie. Die sewende dag word ook die “sabbat” genoem in die Skrifte. Dit het egter niks te doen met ‘n fisiese dag van die week nie. Daar is diegene wat een dag hoër of meer geestelik ag as ander asof God regtig in fisiese dae belangstel:

Gal 4:9-11 maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van voor af aan wil dien?  Julle neem dae en en maande en tye en jare waar.  Ek vrees vir julle dat ek miskien tevergeefs aan julle gearbei het.

Die waarneming van sekere dae beteken die viering van daardie dag (om een dag as meer belagrik as ‘n ander te sien, byvoorbeeld verjaarsdae, herdenkings, ens.) noem die Woord van God ‘swakke en armoedige eerste beginsels’ wat God as ‘n geestelike gevangenis daar gestel het. As ons egter God in gees en waarheid wil dien, sal ons sien dat God ALLES in elke dag in ons lewens “werk”. God en Jesus werk altyd, selfs op die sabbat:

Joh 5:10-11  Die Jode sê toe vir hom wat genees was: Dit is sabbat; dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie.  Hy antwoord hulle: Hy wat my gesond gemaak het, Hy het vir my gesê: Neem jou bed op en loop. 

Joh 5:16-19 En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om Hom dood te maak, omdat Hy dit op die sabbat gedoen het. En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het. Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hy doen, dit doen die Seun ook net so.

So wat maak God op die “sabbat” of “sewende dag”, of liewer wat wil God vir ons wys wat op die “sabbat” gebeur in ons lewens? Op die “sewende dag” sien en leer ons dat God al die vorige dae van ons lewens alles bewerkstellig het:

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Hy het gedurende die “ses dae” in Genesis 1:1-31 alles in ons na vore geroep. Ons sien dat…

  • Die hemel en die aarde is sy werk in ons;
  • Die woeste en leë aarde is Sy skepping;
  • Die duisternis is Sy skepping;
  • Die volgorde van aand en dan die môre ons geestelike proses vervat;
  • Die onderskeiding tussen goed en kwaad, lig en duister, dag en nag is nie ons werk nie, maar Syne uitsluitlik;
  • Ons redding is nie ons keuse nie, maar Sy keuse;
  • Ons swakheid (vlees en bloed) word deur Sy sterkte (gees) vervang uiteindelik;

Ons kan ook dan sien en aanvaar wanneer en hoe ons die merk, die naam en die getal van die dier ontvang het:

Open 13:16-18  En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ‘n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word;  sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Al ons natuurlike of vleeslike werke, al die blydsakp en al die pyn was deur Hom beplan en sorgvuldig bestuur met groot Liefde en ontferming. God se liefde vir ander, veral ons vyande, word in ons lewens sigbaar!!! Ons is almal Sy werk en Hy gaan AL sy werke op die sewende dag voltooi – Hy gaan almal red wat deur die proses van die natuurlike skepping en natuurlike denke

Gen 2:2  En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , . Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s