God sal elke menslike siel weer opwek en geestelike lewe gee!

Gen 2:4  Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE God die aarde en die hemel gemaak het,

Die woord “geskiedenis” in die vers is vertaal van die Hebreeuse woord “tôledâh” wat die detail van iets aandui, soos byvoorbeeld ‘n geslagsregister. Ons gaan dus in Genesis hoofstuk 2 meer detail van die God se fisiese skepping uitvind. Dit is ook belangrik om te onthou dat elke ding in die fisiese skepping ‘n  beginpunt het, en natuurlik ook ‘n einde het. Geen aardse ding het dus twee beginpunte of twee eindes nie. Daar is net een fisiese skepping volgens die Skrifte en dit verskil totaal van God se geestelike skepping:

Joh 3:6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Sommige teoloë in die afvallige Christendom wil egter hê dat daar twee skeppingsverhale in Genesis aangeteken is – die een skeppingsverhaal begin by Genesis 1:1 tot 2:3 en die ander een word gevind in Genesis 2:4-24. Hierdie siening skep die ruimte vir allerhande valse teorieë en leerstellings. Dit gee ook aan sommige ‘n valse fondasie om rassisme en elitisme te propageer. Gelukkig vir ons is die ware vertolking of interpretasie van die Skrifte nie die terrein van die idees van afvallige teoloë of menslike  ideologieë nie. Veral as dit kom by geestelike dinge, hou God hierdie dieper insigte in Sy Woord wonderbaarlik weg van die “menigtes” of “groot skares” en hul leiers wat met menslike “wysheid” na die Skrifte kyk:

Mat 13:10-11 En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle (die “menigtes” of “groot skares”) gelykenisse? Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle (die “menigtes” of “groot skares”) is dit NIE gegee nie.

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Geen natuurlike mens in watter sosiale vlak, kan die geestelike dinge van God verstaan nie. Die heilige gees leer alleenlik deur geestelike met geestelike te vergelyk:

1Kor 2:13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Hierdie geestelike dinge is dus openbaar aan die wat deur die wêreld gesien word as ‘dwaas’, ‘swak’ en ‘onedel’:

1Kor 1:27-29  maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;  en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak,  sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

Die wyses van die wêreld en al die natuurlike mense stel die Skrifte teen mekaar op en sien dan teenstrydighede waaroor hulle biblioteke vol skryf en debatteer. Maar vir diegene wat God Sy geestelike denke geskenk het, word die Waarheid gevind in die hele Skrif en nie in gedeeltes daarvan nie. Die waarheid van elke woord, sin of teks in die Skrifte word in die SOMTOTAAL gevind en  nie in die eie uitlegging, dit is die aparte verstaan of begrip van daardie woord, sin of teks nie:

Psa 119:160  Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

2Pe 1:20  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;

Vir die wat dit dus kan sien, bied Genesis 2 dus meer besonderhede oor wat alles reeds in Genesis 1 opgeskryf was. So, byvoorbeeld, word hier meer van die skepping van die eerste mens Adam aan ons deurgegee:

Gen 2:7-8 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword. Ook het die HERE God ‘n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee.

Om ‘n ander Adam hier te wil sien as die een wie in Genesis 1 gemaak was, skep die ruimte vir diegene met verdraaide en korrupte gedagtes en oortuigings om rassisme en elitisme te propageer wat tot hul eie ondergang lei. Daar was net een Adam geskep waaruit alle mense voortgebring is:

Hand 17:26  En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,

“Uit een bloed” van die eerste mens Adam was “al die nasies van die mensdom gemaak”. Die eerste Adam was stoflik of aards van geboorte af tot by sy dood. Geen stofmens (dit is almal in vlees en bloed) is of was ooit veronderstel om vir ewig te bly lewe nie, want dit is net beskore vir ‘n geestelike skepping:

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Verganklikheid en onverganklikheid is tog immers twee teenoorgestelde konsepte  soos vlees totaal teenoorgesteld is as gees. Die koninkryk van God is onverganklik omdat dit geestelik is. Die eerste mens Adam was nie in die onverganklike koninkryk van God nie:

1Kor 15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.

Die eerste Adam was dus ‘n “lewende siel” (Hebreeus: “chay nephesh”) – wat beteken dat hy ‘n aardse of natuurlike skepsel was.  Adam het dus nie ‘n lewende siel ontvang as ‘n deel van sy samestelling nie. Die “lewende siel” het dus ‘n beginpunt en ‘n einde gehad soos God dit doelbewus beplan het voor Adam se skepping. Die eerste mens Adam was dus nooit ‘n sogenaamde “onsterflike siel” of het nog nooit so iets gehad nie, soos baie valse gelowe en filosofieë dit wil hê nie. ‘n Mens se siel is wat jy is, en dit gee jou bestaansreg binne ‘n natuurlike en tydelike wêreld as ‘n eerste fase in God se plan om elkeen te maak na Sy geestelike beeld. God het ook ander “lewende siele” geskep behalwe die eerste mens Adam volgens die Skrifte:

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende (Hebreeus: “chay”) siel (Hebreeus: “nephesh”) geword.

Gen 1:24  En God het gesê: Laat die aarde lewende (Hebreeus: “chay”) wesens (Hebreeus: “nephesh”) voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so.

Gen 1:30  Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende (Hebreeus: “chay”) siel (Hebreeus: “nephesh”) is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.

Die twee Hebreeuse woorde “chay” en “nephesh” word ook hier in al drie verse langs mekaar gebruik wat dus op dieselfde beginsel neerkom. Die aardse lewe wat aan die eerste mens Adam gegee was, is dieselfde as wat aan die diere in Genesis 1 verse 24 en 30 gegee word. [Die woord “waarin” in Genesis 1 vers 30 is ‘n swak vertaling in die Afrikaans omdat dit die indruk skep dat die siel binne-in die dier geplaas is wat deur Genesis 1:24 weerlê word.] God het deur middel van die aarde (dit is “stof”) lewende siele voortgebring. Die oorspronklike Hebreeuse woord vir siel, naamlik “nephesh”, help ons met ons aanvanklike begrip van wat ‘n “lewende siel” is. Die woord verwys na ‘n lewende, bewegende skepsel wat direk van stof gemaak is en wat lug inasem om te kan lewe op die aarde. ‘n Lewende siel het dus inderdaad niks te doen met iets wat ewig of onverganklik is nie. Dit maak die onskriftuurlike leerstelling van ‘n “onsterflike siel” nog meer absurd. Solomo bevestig dat mens en dier dieselfde tipe aardse “lewende siel” ontvang het:

Pred 3:19-21  Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: hulle het een en dieselfde lot; soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en ‘n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie; want alles is tevergeefs.  Alles gaan na een plek toe; alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug.  Wie bespeur dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe in die aarde?

Die verskil tussen die mens en dier in die sin is egter uiters belangrik om hier te beklemtoon en dit brei ons aanvanklike begrip van wat ‘n siel is baie meer uit sover dit die mens aangaan. Die mens het ‘n bewussyn van God ontvang, waar die diere geen soortgelyke bewussyn ontvang het nie. Hierdie Goddelike bewussyn is wat in die Skrifte bekendstaan as die “beeld van God” waarin alle mense gemaak word vanaf hulle skepping:

Gen 1:26  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Hierdie “beeld van God” maak dat mense heers of verhewe is bo die visse, voëls, die vee en oor al die diere op die aarde. Hierdie verhewe posisie word verder benadruk en nog verder uitgebrei deurdat mense weer opgewek sal word nadat hulle gesterf het, waar diere nie weer lewe sal ontvang as dit sterf nie:

1Kor 15:12-13  As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie?  As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.

Die siel of wese van die mens ontwikkel dus ‘n goddelike bewussyn wat in ‘n groeiproses geplaas word deur God vanaf die mense se fisiese skepping. Hierdie bewussyn begin dus as ‘n primitiewe selfsugtige, selfbewuste aardse wese wat net aan homself dink en sy eie behoeftes wil bevredig – selfaanbidding:

2Th 2:4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Maar hierdie bewussyn ontwikkel (soos deur God bepaal) en sal uiteindelik eindig in ‘n geestelike wese wat God bo alles sal aanbid. Dit is hierdie “siel” wat weer opgewek word in die opstanding uit die dode waar sommige die volheid van die gees sal ontvang (die “eerste opstanding”) en ander nog deur die vuurproses sal moet gaan (die “poel van vuur”) om elke selfvoldaanheid te vernietig:

Joh 5:28-29 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer ALMAL wat in die GRAFTE is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling (oordeel van die “groot wit troon” in die “poel van vuur”).

1Kor 3:13-15  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Dit is ook hoe God nie net die aardse liggaam vernietig nie, maar ook die aardse siel – alles wat aards en selfsugtig is:

Mat 10:28  En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel (die “poel van vuur”).

En vir diegene wat die waarheid kan hanteer, hier is die oordeel van die “poel van vuur”:

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar MIN uitverkies.

Psa 104:4 wat van die winde sy boodskappers maak, van vuurvlamme sy dienaars.

Die MIN (die poel) sal die VUURVLAMME (boodskappers) wees om die BAIE (die baie in die waters)  met God se vuur (Sy Woord) te oordeel deur hulle die GEREGTIGHEID van GOD te leer!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to God sal elke menslike siel weer opwek en geestelike lewe gee!

 1. E_______ sê:

  Ek sukkel met my kind se dood (asseblief) kan iemand my se is daar lewe na die dood

  • Hallo E________

   Dankie dat jy die blog besoek en ook die artikels hier lees. Dankie ook vir jou vraag “…is daar lewe na die dood”.

   Eerstens wil ek my diepe meegevoel uitspreek met die dood van jou kind. As ‘n ouer myself kan ek nie eens indink die diepe rou in jou hart nie. Ek het een seun en is baie lief vir hom, maar ek weet dat hy elke dag in die Here se hand is en dit gee my baie gemoedsrus. Ek het al familielede aan die dood afgestaan en ek weet watter pynlike ervaring dit is. Ons as mens kan net eenvoudig nie die dood op ons eie hanteer nie. Dit is een van God se handelinge wat ons natuurlike mens altyd wil vermy.

   Laat my egter toe om aan die hand van die Skrifte jou vraag te beantwoord want daarin alleenlik lê ons diepste troos. Ja E_____, daar is lewe na die dood. Christus het dit vir ons kom wys toe God Hom uit die dood opgewek het:

   1Kor 15:3-4 Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; 4 en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;

   Jesus se opstanding is ons grootste bewys dat geen persoon dood sal bly nie. Daar sal ‘n dag aanbreek wanneer almal in die grafte God se stem sal hoor en die opstanding beleef:

   Joh 5:28 Moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor

   Soos jy weet het God ons geliefdes baie lief – baie meer as wat ons hulle kan liefhê. Hy gee dus baie om vir elkeen van ons. In hierdie skepping is daar egter ook dinge wat God self geskep het wat ons nie van hou nie. Een van die dinge wat God vir Sy doel geskep het, is die boosheid of dit wat onheil bring:

   Jes 45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

   Daar is mense wat sê dat God nie die onheil geskep het nie, maar dit is egter nie wat die Skrifte sê nie. Ek verkies om die Skrifte te glo en dit gee my baie meer innerlike kalmte omdat ek weet dan dat God totaal in beheer is, ook oor die onheil. Satan kan nie een vinger verroer as God hom nie sy krag en opdragte gee nie. Hy kan net opereer binne die raamwerk wat God aan hom gee! Die eerste twee hoofstukke van die boek van Job maak hierdie waarheid baie duidelik. God het alles vir Sy doel geskape, ja ook die goddelose en die onheil:

   Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

   Maar soos die Skrif ook sê, God het ‘n goeie doel daarmee. Self in die dood van ons geliefdes is daar ook ‘n goddelike doel. Ek ken nie jou omstandighede nie, maar God ken dit. Hy weet waarom Hy vir jou hierdie swaar verdrukking gestuur het. Ons word dan ook vermaan om selfs hierdie dade van God te respekteer, en in geloof te aanvaar, soos ek glo jy ook doen. Alles werk ten einde goed uit vir ons E______:

   Rom 8:28 En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.

   As ons sterwe is ons dood en ons weet van niks af nie, volgens die Skrifte. Daar is geen bewussyn van enigiets nie – nie pyn nie, nie verlange nie. Dit moet ons baie troos gee as ons dit kan aanvaar in geloof:

   Pred 9:5-6 Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. 6 Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.

   Ek kan jou op grond van die Skrifte verseker dat jou kind weer sal lewe by die opstanding uit die dood en julle sal weer verenig word, selfs in Christus! Christus is die Lewe na die dood vir almal:

   Joh 11:25 Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;

   Dankie weereens vir die skrywe. Ek hoop ek was van hulp. Laat maar gerus weet.

   Jou broer in Christus
   Larry

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s