Jesus is die Here! Die Jahwe, die Skepper en God van hierdie skepping!

http://www.youtube.com/watch?v=3lFVwWuEfW8

Genesis hoofstuk 2 gee ons meer detail oor wat reeds in Genesis hoofstuk 1 geskep was deur God. Wat ook verder interessant is dat die woord vir God in die oorspronklike Hebreeuse taal (“ĕlôhıym”) twee-en-dertig keer voorkom in Genesis hoofstuk 1. Die betekenis van die Hebreeuse woord  “ĕlôhıym” is duidelik as ons oë gegee is om dit te sien: 

Gen 1:27  En God (Hebreeus: “ĕlôhı̂ym”) het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God (Hebreeus: “ĕlôhı̂ym”) het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Die Hebreeuse woord “ĕlôhıym” is in die meervoudsvorm en dit word beter verstaan in Afrikaans as die “Godheid” wat in die volgende vers as “goddelikheid” vertaal was:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Die goddelikheid of dan “Godheid” het in Grieks “theos” as kernwoord wat die verhouding en essensie van God, die Vader en Sy Seun, Jesus, uitbeeld. Dit is hoe Paulus hierdie verhouding beskryf om vir ons ‘n beter begrip te gee:

1Kor 11:3  Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.

God is en bly die Vader en hoof van Christus. In Genesis hoofstuk 1 word hierdie intieme verhouding tussen die Vader en Jesus uitgedruk in hul rolle in die skepping deur die woord “ĕlôhıym”. Nou kan die “ons” in die volgende vers beter verstaan word as ons na die somtotaal van God se woord kyk, en nie op menslike sienings nie:

Gen 1:26  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Die Vader het in Jesus die hele fisiese skepping geplaas, en Jesus het dit voortgebring en is nog steeds aktief betrokke daarby:

Kol 1:13-19  Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde,  in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes.  Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;  want IN Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is DEUR Hom en tot Hom geskape.  En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.  En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.  Want dit het die Vader behaag dat IN Hom die ganse volheid sou woon

Joh 1:1-3  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  Hy was in die begin by God.  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

In hoofstuk twee van Genesis word hierdie waarheid nog verder tot ‘n dieper fokus gebring, soos ons ook uit die naam van God wat in hierdie hoofstuk begin gebruik word, kan sien:

Gen 2:4  Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE (Hebreeus: “yehôvâh”) God (Hebreeus: “ĕlôhıym”) die aarde en die hemel gemaak het,

Die Hebreeus wat hier vir die eerste keer gebruik word, is “yehôvâh” en word saam met “ĕlôhıym”  gebruik. Hierdie kombinasie “yehôvâh ĕlôhıym” word as “HERE God” in Afrikaans vertaal regdeur die Ou Testament. Die klem of fokus van die Godheid is dus meer om geken te word as “yehôvâh” in Genesis 2. Die woord “yehôvâh” beteken “om te wees” of “om te bestaan” en “om aktief teenwoordig te wees” – in alle dinge in Sy skepping. Die “HERE God”, of Jahwe, het aan Moses verskyn en Homself en Sy naam so aan Moses en die fisiese Israel beskryf:

Eks 3:13-16  Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord?  En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.  Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE, die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig (Hebreeus: “alom”; Grieks “aionios”), en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag.  Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle: Die HERE, die God van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, en het gesê: Ek het terdeë ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is.

Die eerste keer (van die baie kere) wat “HERE” of “yehôvâh” alleen staan in die Ou Testament, is in hierdie teks:

Gen 4:1  En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het ‘n man verkry met die hulp van die HERE.

Paulus sê vir ons wie hierdie “Here” is wat reeds in die begin betrokke was by die skepping en regdeur die Ou Testament met die fisiese volk van Israel gewerk het:

1Kor 8:6  tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

Jesus is die Here of Jahwe wat reeds in die Ou Testament as die Skepper-God van hierdie skepping voorgestel was en reeds in Genesis hoofstuk twee baie duidelik as sulks so aangedui word vir hulle wat dit kan sien. Hy was voor Abraham en Moses en is die Vader van Abraham, Isak en Jakob. Geen fisiese Jood of hulle wat sê hulle glo in “Jesus” in die afvallige Christendom, kan die volle betekenis besef wat alles opgesluit lê in die “EK IS” wat van Genesis tot vandag intensief werk in alle gebeure in alle mense se lewens:

Joh 8:24-25  Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe; want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe.  Toe sê hulle vir Hom: Wie is U dan? En Jesus antwoord hulle: Net dit wat Ek vir julle sê.

“Wie is U dan?” Die antwoord op hierdie vraag is onmoontlik vir die natuurlike mens om te verstaan. Die openbaring van “EK IS” word egter nie nou aan almal gegee nie. Maar Jesus het sonder om te skroom Sy “ek is”-status tydens Sy fisiese bestaan op aarde verkondig want daarin lê die hoofmotiewe vir Sy vervolging, verwerping en uiteindelike dood deur Sy vyande opgesluit:

Joh 8:56-59  Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy het dit gesien en het hom verbly.  Toe sê die Jode vir Hom: U is nog nie vyftig jaar oud nie, en het U Abraham gesien?  Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek. Hulle het toe klippe opgetel om Hom te stenig; maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het Hy vertrek.

Mat 22:32-33  Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob? God is nie ‘n God van dooies nie, maar van lewendes.  En toe die skare dit hoor, was hulle verslae oor sy leer.

Mar 14:61-64  Maar Hy het stilgebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester Hom die vraag en sê vir Hom: Is U die Christus, die Seun van die geseënde God?  En Jesus sê: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel.  Toe skeur die hoëpriester sy klere en sê: Wat het ons nog getuies nodig!  Julle het die godslastering gehoor; wat dink julle? En hulle het almal Hom veroordeel dat Hy die dood skuldig was.

Niemand, maar niemand kan bely dat Jesus is die HERE, die SKEPPER-GOD en REDDER van alle mense is as hy of sy nie die gees van God het nie:

1Kor 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Maar elkeen in die eerste Adam gaan deur die lewenmakende gees van God die vryheid gegee word om te bely dat Jesus wel deur God, die Vader, ‘n naam gegee is wat uitermate hoog is reeds aan die begin ….Sy naam is “HERE”, die eerste en die laaste en die Een wie alles werk wat tussen-in gebeur in almal se lewens volgens Sy wil en plan!

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 

1Kor 15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 

Fil 2:9-11  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. 

Open 1:8  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to Jesus is die Here! Die Jahwe, die Skepper en God van hierdie skepping!

 1. Larry sê:

  W___________ skryf:

  Hi Larry.

  Ek dink jy is nogal n raakvatter met meeste van jou gevolgtrekkings, maar as Jesus YHWH is, dan gaan ons by n drie-eenheid tipe leer uitkom. Hand.3:13 sê dat Jesus die kind van YHWH, die God van Abraham Isak en Jacob, is. Kyk ook na: Hand.5:30, Heb.1:1.

  ——-

  Hallo W___________

  Dankie dat jy op die Blog kuier en ek waardeer jou aanmoedigende woorde.

  Jou vraag is:

  “…as Jesus YHWH is, dan gaan ons by n drie-eenheid tipe leer uitkom. Hand.3:13 sê dat Jesus die kind van YHWH, die God van Abraham Isak en Jacob, is.”

  Ek weet nie hoe jy dit kan aflei nie want die teks in Handelinge 3 vers 13 praat van God, die Vader:

  Hand 3:13 Die God van Abraham en Isak en Jakob, die God van ons vaders, het sy Kind Jesus verheerlik, Hom wat julle oorgelewer en voor Pilatus verloën het toe hy besluit het om Hom los te laat.

  Volgens die Skrifte het Jesus net een Vader wie die God van alles en almal is – ook Abraham, Isak en Jakob:

  1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

  2Kor 1:3 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting.

  Die “kind” in Handelinge 3 vers 13 is wel die Here, Jesus Christus, in vleeslike vorm. Maar ons kan nooit ontken dat Jesus voor Sy vleeslike koms na die aarde wel bestaan het en die Skepper en God, die Jahwe van hierdie skepping is soos deur God, die Vader, bepaal was:

  Joh 1:1-3 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

  Kol 1:15-18 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; 16 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. 17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand. 18 En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

  Die Woord, Jesus, is God, maar nie God, die Vader nie. Hy was “by God”. Net soos Jesus die Jahwe is en die God is van alles in hierdie skepping, so is sekerlik die Vader van Jesus (Jahwe), die God van alles wat in Jesus (Jahwe) is?

  Kol 1:19 Want dit het die Vader behaag dat in Hom [Jahwe] die ganse volheid sou woon.

  So die teks in Handelinge 3 vers 13 spreek dus van God, die Vader, wat ook die Vader van Jesus en almal in Hom is. Dieselfde beginsel geld ook vir die volgende tekste wat jy uitwys:

  Hand 5:30 Die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle omgebring het deur Hom aan ‘n kruishout te hang.

  Die volgende teks weerspreek ook nie dat God, die Vader, ten alle tye deur die Seun (Jahwe) werk in die Ou Testament nie, maar wys net uit hoe God vanaf pinksterdag in Handelinge tot nou toe met Sy kerk praat – dit is wat die Skrifte noem die “die laaste dae”:

  Heb 1:1 Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun.

  Hand 2:17 En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom.

  Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

  Ek hoop dit help.

  Groete in Christus
  Larry

 2. Terug pieng: Die “Naam” bo alle name! | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s