God skep dit wat onheilig is en bewerk dit ook self vir ‘n goeie doel!

Alles wat God skep word binne ‘n bepaalde omgewing of konteks geplaas om daar ‘n doel te dien soos deur God bepaal. Byvoorbeeld, vir ‘n saad om te ontkiem moet die regte omgewing daar gestel word – dit is vrugbare grond, water en sonlig, onder andere. Die boek van beginsels in die Bybel, naamlik Genesis, wys vir ons hoe God ook vir die aardse mens, die eerste Adam, ‘n natuurlike konteks geskep het wat Adam (en almal in hom) se natuurlike behoeftes moes vervul:

Gen 2:8-9  Ook het die HERE God ‘n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee. En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.

Adam, en sy vrou, was egter aanvanklik nie bewus van hul ware fisiese konteks of toestand  nie. Hulle was onder meer naak en totaal onbewus daarvan. Hierdie “blindheid” is ‘n tipe van die geestelike blindheid waaraan alle mense (in hierdie Adam) ly – ons kan nie sien dat ons geestelik naak is en eintlik maar net aards is nie. Dawid beeld dit as volg uit:

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Alhoewel Adam nie ‘n fisiese vader of moeder gehad het nie, was sy fisiese toestand 100% dieselfde as die van enige mens wat na hom gekom het. Hy was in ‘ongeregtigheid’ en in ‘sonde’ geskep iets wat die afvallige Christendom hoog en laag sweer is nie die geval nie. Wel wat maak hulle met die waarheid wat ook in die hierdie tekste voorkom?

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Jer 18:4-6 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? spreek die HERE. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel!

Rom 9:19-21 Jy sal dan vir my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

Die afvalliges wil voorgee of hulle God se karakter beskerm terwyl hulle in die dieselfde asem God as ‘n groot monster voorstel wat al Sy geliefde kinders vir ewig sal martel in ‘n sogenaamde helse vuur! God is egter nie opgemaak met hulle skynheiligheid nie en verblind hulle oë doelbewus vir hierdie waarhede:

Mat 13:11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

God het net een plan vir Sy menslike skepping – Hy gaan almal in vlees maak, d.w.s. in die eerste Adam, en dan gaan Hy self hulle almal in Christus, die laaste Adam, lewend maak:

1Kor15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

1Kor 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.

Ons eerste stap in die proses binne die fisiese konteks is dus vir ons om van ons naakte toestand bewus gemaak te word en hiervoor het God ook gesorg. God het vir hierdie aanvanklike blindheid van Adam (en Eva) ‘n oplossing gehad. Twee bome was reg in die middel van alles geplaas om altyd Adam en Eva se aandag te kry – ‘die boom van die lewe’ en ‘die boom van die kennis van goed en kwaad’. Dit is die laasgenoemde boom wat egter die broodnodige ‘kennis’ vir Adam en Eva kon voorsien. God bewerkstellig alles in ons lewens want Hy het alles bepaal voor ons skepping en Hy ken selfs al ons gedagtes van ver af:

Psa 139:2  U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Eerstens het God ‘n gebod geplaas op die eet van hierdie boom van kennis (van goed en kwaad)! ‘n Gebod of wet is ook ‘n belangrike beginsel of bestanddeel in die perfekte plan van God want dit ontbloot ons ‘sondige hartstogte’:

Gen 2:16-17  En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,  maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Rom 7:5  Want toe ons in die vlees was, het die sondige hartstogte wat deur die wet kom, in ons lede gewerk om vir die dood vrugte te dra.

Deur die gebod het Adam en Eva het bewus geword van die sondige begeertes binne-in hulle om van die verbode boom se vrugte te eet. God het ook verder die boom van kennis van goed en kwaad baie aantreklik en aanloklik gemaak vir hulle fisiese sintuie:

Gen 3:6  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Die natuurlike mens het geen verweer of weerstand teen iets wat sy sintuie positief prikkel nie. Sy totale afhanklikheid van die aardse dinge maak die mens weerloos teen dit wat die “wêreld” aanbied. Daar is ‘n wet in ons ‘lede’ waardeur ons gevangenes is soos bepaal deur die hand van die Skepper:

Rom 7:23  maar ek sien ‘n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.

Adam en Eva en wat met hulle gebeur het in die tuin van Eden is dus nie ‘n historiese les nie, maar vorm die kern van ons daaglikse roetine. Alles werk nog steeds op dieselfde beginsels. Ons weet nie wat alles in ons skuil nie. Net soos Adam en Eva ken ons ons nie eie harte nie:

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

Daarom het God in Sy alwetenheid ‘n perfekte proses geskep sodat ons kan leer van onsself en Sy werke in ons. Ons moet aanvanklik deur ‘n bose ervaring in die vlees baie belangrike geestelike beginsels leer – daar is nie ‘n kortpad nie. Alles ‘onder die hemel’, d.w.s. alles en almal in die vleeslike mens is aan hierdie proses onderworpe:

Pred 1:13  En ek het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is ‘n moeilike (Hebreeus: “ra”) taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

Die Hebreeuse woord “ra” beteken “boos”, “kwaad” of ook “onheil” (soos in “onheilig”!!!) en kom ook voor in die tekste:

Gen 2:16-17  En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,  maar van die boom van die kennis van goed en kwaad (Hebreeus: “ra”), daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Jes 45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil (Hebreeus: “ra”): Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Ja, God skep dit wat onheilig is en bewerk dit ook self! God het die boom van kennis van goed en kwaad gemaak en God het aan die mens hierdie bose of onheiligheid geskep en aan ons gegee om ons vir al die dae van ons vlees te ‘kwel’ (om ons aanhoudend lastig te val en ons te bewerk, en dan ons ook te vernietig). mat moenie te gou moedeloos word nie – God het ‘n goeie doel met al die boosheid in ons lewens. Een van die belangrike redes is om ons tot geestelike volwassenheid te bring:

Heb 5:14 Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei.

In hierdie geestelike groeiproses gebruik God nog ‘n ander belangrike bestanddeel of beginsel, naamlik versoekings. Deur versoekings word die bose hartstogte en begeertes in ons uitgelok en in ‘n aksie omskep. Maar ons as mens sien die uiterlike aksies en vergeet so maklik van die oorsprong van die aksies. In ons bose ontwikkeling as aardse mense leer ons om ons aksies vir ander te verberg om heilig voor te kom en sodoende nie net ander nie, maar ook onsself om die bos lei. Die boek van Job beeld hierdie bose selfregverdige kringloop perfek uit totdat God in sy barmhartigheid ons kom oordeel en ons ten laaste sal laat uitroep:

Job 42:2-3  Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.  Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie.

Ons word dus deur ‘n liefdevolle God in ‘n posisie geplaas waar ons geleidelik besef dat ons dringend hulp nodig het. Elke keer as ons faal en toegee aan versoekings is daar ‘n straf aan verbonde, byvoorbeeld: ‘…die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe’. Die ‘dood’ het verskillende werkswyses wat ondermeer skeiding, hartseer, rou en ongelukkigheid teweegbring. Die gebod maak ons eerstens bewus van ons bose hartstogte. Ons word deur ons eie bose hartstogte of begeerlikhede ‘weggesleep’, wat deur versoekings uitgelok word wat ons uiteindelik laat sonde doen. Die sonde bring die dood na ons:

Jak 1:14-15  Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Die woord “weggesleep” dui ook duidelik aan dat ons nie eens uit ons sogenaamde “vrye” wil sonde kan doen nie. Hierdie is ook een van die belangrike beginsels wat reeds hier in Genesis aan ons geopenbaar word. Adam en Eva was “weggesleep” om van die boom van kennis van goed en kwaad te eet want God het dit so in hulle boeke geskryf!  Jakobus sê dan ook die volgende i.v.m. versoekings:

Jak 1:2-4  Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,  omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk.  Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.

WAT? Die einde van die versoekings is vir die vlees ‘n pynlike ding – hartseer, verdriet, die dood!!! So vir die vlees is dit nie ‘louter vreugde’  nie. ‘Ag dit louter vreugde’ as versoekings kom beteken NIE dat ons aan die versoeking moet toegee nie, alhoewel ons wel toegee aanvanklik. Nee, Jakobus wil dit beklemtoon dat deur die versoekings leer ons totale afhanklikheid aan God. Ons weet dat geloof ‘n geskenk van God is en nie uit onsself nie:

Efes 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

Adam en Eva en alle natuurlike mense het aanvanklik geen weerstand teen die versoeking nie en God is daarvan terdeë bewus – Hy het ons immers so gemaak. God is glad nie onkant betrap as ons sondig nie – Hy ken ons ‘maaksel’ en Hy het ons “boeke” geskrywe voor ons geboorte:

Psa 103:14-16  Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is.  Die mens—soos die gras is sy dae; soos ‘n blom van die veld, so bloei hy.  As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie.

As God ons geloof skenk om Sy werke in ons te sien en dat Hy alles bewerkstellig in en rondom ons, dan word die geloof deur ‘n louteringsproses geneem om dit te laat groei en al hoe meer te versterk. Petrus beaam Jakobus se woorde dat ons moet ons verheug in ons beproewinge vir hierdie doel:

1Pe 1:6-7  Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus;

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s