God mis nooit die teiken nie! Wat Hy beplan werk 100% en Hy bereik altyd Sy doel!!!

Ten spyte van die afvalliges wat hardop verklaar dat God die grootste deel van Sy menslike skepping gaan verloor…vir ewig, verklaar die Skrifte van Genesis tot Openbaring dat God nooit Sy teiken mis nie. Die mens is God se teiken in hierdie skepping. Niemand, maar niemand, kan God se plan om alle mense te red in die wiele ry nie!

Job 42:2  Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.

Jes 46:10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

As God Sy doel gaan mis om almal te red soos die afvalliges wel beweer, dan kla hulle God aan as die grootste sondaar want dit is wat die Hebreeuse woord vir sonde beteken. Die eerste keer waar die Hebreeuse woord “chattâ’âh” voorkom (vertaal as “sonde” in die Afrikaanse Bybel), is in Genesis 4 vers 7. In Rigters 20 vers 16 word die woord “chattâ’âh” goed verduidelik – om ‘n teiken te mis.:

Gen 4:7  Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie—die sonde (Hebreeus: “chattâ’âh”) lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.

Rig 20:16  Uit al hierdie manskappe was daar sewe honderd uitgesoekte manne wat links was; hulle almal het met ‘n klip op ‘n haar geslinger sonder om te mis (Hebreeus: “chattâ’âh”).

As God nie ‘goed doen nie’ dan mis God dit wat Hy IS – GOED! God kan nie Homself verloën nie. God het alles onder beheer van die begin tot die einde en elke plan wat Hy skep voer God 100% uit. Adam en Eva se dade in Eden was alles volgens wat God vir hulle bepaal het. Hulle kon niks anders doen nie – alles was so “uitgesit” en ‘opgeskrywe’ vir hulle soos almal se boeke reeds geskrywe is, ook hulle wat ‘insluip’ en dink hulle opereer heel onafhankilk van God se ‘boek’:

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Jud 1:4  Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade van onse God verander in ongebondenheid (onder andere die valse leer van “vrye” wil), en die enigste Heerser, God, en onse Here Jesus Christus verloën.

Adam en Eva het nie ‘n “vrye” wil gehad nie en so het geen mens of skepsel so iets nie. Daar is net EEN vrye wil en dit is God se wil wat elke ander wil beinvloed. As ons kyk waarom hulle die boom van die lewe “misgekyk” het, word die prent al hoe meer duideliker vir hulle wat oë gegee is om dit te sien. Die profeet Jesaja gee ons meer insigte oor hoe die ‘boom van die lewe’ gelyk het vir Adam en Eva (en vir almal met natuurlike denke tot vandag):

Jes 53:2  Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie.

Daar is dit! Ons weet dat die ‘boom van die lewe’ niemand anders as Jesus Christus voorstel van Genesis tot Openbaring. Die ‘boom van die lewe’ het ‘geen gestalte of heerlikheid gehad, dat Adam en Eva en (ons almal) dit sou ‘aansien’ nie. Dit het ook geen ‘voorkoms’ gehad dat dit begeerlik sou wees nie. Dit is vir die natuurlike mens onmoontlik om geestelike dinge te kies of te verstaan want dit is nie aantreklik vir die vlees nie:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Rom 3:10-11  soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.  Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie.

Maar die ander boom, die boom van kennis van goed en kwaad was baie aantreklik en aanloklik gemaak deur God en net daardie boom voldoen aan al die vleeslike sintuie en begeertes wat in die natuurlike mens geplaas is by sy skepping:

Gen 3:6  Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ‘n lus was vir die oë, ja, ‘n boom wat ‘n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.

Rom 8:7-8  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  8  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

God self het die bose of ‘sondige hartstogte’ in die mens geskep waarvan die mens aanvanklik totaal onbewus is. Ons het reeds gesien in Genesis 1 vers 2 dat God die aarde aanvanklik woes en leeg geskep het. As ons hierdie waarheid nie kan glo nie, sal ons ook nie kan aanvaar dat God nie skaam is om dit openlik te sê dat Hy self die bose en die duisternis in elke mens skep:

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

God skep die duisternis en die bose en dit maak God egter nie duister of boos nie, want God het alles gemaak vir Sy doel en dit sluit die bose of goddelose in:

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Het Adam en Eva van die boom van die lewe in die middel van die tuin geëet? Nee! As hulle daarvan geëet het, sou hulle nooit gesterf het nie – hulle sou onsterflik wees. Iets wat onsterflik is kan nooit sterf nie al eet hy ook hoeveel bome van kennis van goed en kwaad.

Gen 3:22  Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos een van Ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie!

Dit bewys weereens dat Adam en Eva geen onsterflikheid in hulle gehad het met hul skepping nie. Hulle was sterwende wesens vanaf hul skepping. Die natuurlike verganklike of sterflike is EERSTE en DAARNA kom die geestelike onverganklike of onsterflike:

1Kor 15:46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

1Kor 15:53-54  Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.

Gen 2:17  maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe (Hebreeus: “mûth; mûth”).

Die twee Afrikaanse woorde “sekerlik sterwe” in Genesis 2 vers 17  is in die oorspronklike Hebreeus dieselfde woord wat herhaal word, naamlik “mûth mûth”. Hierdie herhaling van die Hebreeuse woord beklemtoon ook die eerste Adam (en almal in hom) se sterwende toestand. As hulle sou eet van die verbode boom se vrug sal hulle verseker weet dat hulle sterwend is en gevolglik geen toegang tot die boom van die lewe het nie. Baie belangrik om op te let is dat God hier geen “ewige hel” as straf vir Adam of Eva se sondes belowe het nie. God se straf was en is nog dieselfde – die dood:

Rom 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

God gee dus hier (vir ons doeleindes) meer duidelikheid met betrekking tot die aardse mens se tydelikheid of nietigheid:

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. 

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Adam en Eva het wel gesterwe want dit was hulle toestand vanaf hul skepping soos die apostel Paulus ook verduidelik in Romeine 8 vers 20. Hulle fisies dood was nie al dood wat hulle ervaar het nie – hulle het ook ‘n geestelike doodstoestand gehad en het in daardie toestand gesterf. Hulle het nooit weer toegand verkry tot die boom van die lewe tydens hulle aardse lewens nie. Maar hulle sal weer toegang kry tot die boom van lewe, want soos die eerste mens Adam en almal IN hom ‘sekerlik sterwe’, so sal hulle almal ook weer opgewek word uit die dood om geestelike lewe te ontvang op die tyd soos deur God bepaal is:

Gen 5:5  So was dan al die dae van Adam wat hy geleef het, nege honderd en dertig jaar, en hy het gesterwe.

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to God mis nooit die teiken nie! Wat Hy beplan werk 100% en Hy bereik altyd Sy doel!!!

 1. Wil net se ek is baie GE inspereerd by wat ek gelees het. Ek is genoi om n profeet kursus te doen en ek is so op gewonde om dit te doen en vir God te Werk. 28 Febuarie die jaar,het Jesus Christus my oe genees dat ek glad nie n bril hoef te gebruik nie.prys die Here! Ek wil voluit vir Jesus Christus Werk en die Evangelie van Jesus verkondig.baie dankie vir wat ek vandag by julle gelees het die siels kos ontvang het my nog meer gemotifeer om te doen wat God wil he ek moet doen. Alle lof en eer aan God Sy Seun Jesus Christus en Heilige Gees .Ek spreek God seen oor julle

  • Dankie vir die epos K_______. Ons is bly dat jy kon iets vind wat jou kon help hier op die “blog” van 4windkoinonia.wordpress.com. Ons dank God ook vir die fisiese genesing met betrekking tot jou oë. Ons bid ook dat Hy ook ons geestelike oë verder sal oopmaak, want dit is waar die dieper dinge van God ervaar kan word:

   1Kor 2:7-10 Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, 8 wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie—want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie— 9 maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. 10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.

   Lees gerus ook van ons ander materiaal op die “blog” as jy tyd kry en bly in kontak, soos God wil.

   Larry

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s