Die Lewende Water SAL elkeen se geestelike dors les!

Nadat God die mens gemaak het, het Hy allerhande bome laat groei en toe ook die nodige water voorsien vir al die bome en plante en mense:

Gen 2:10-14  En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword.  Die naam van die eerste is die Pison. Dit is hy wat om die hele land Háwila loop waar die goud is.  En die goud van dié land is goed. Daar is ook balsemgom en onikssteen.  En die naam van die tweede rivier is die Gihon. Dit is hy wat om die hele land Kus loop.  En die naam van die derde rivier is die Hiddékel. Dit is hy wat oos van Assur loop. En die vierde rivier is die Frat.

Waarom word ons hierdie detail van die rivier wat uit Eden uitgegaan het, meegedeel. Vir hulle wat dit kan sien is ook in hierdie woorde diep geestelike beginsels. Baie is gespekuleer oor hierdie rivier en die vier lope. Deur die skrifte te ken hoef ons nie te spekuleer nie  – die skrifte verduidelik self. Geen ‘profesie van die Skrif’ het opsigself sy eie uitlegging nie, maar moet deur twee of drie getuies vergesel word want die waarheid word in die hele inhoud, d.w.s. ‘in die mond’ van meer as een teks gevind:

2Pe 1:20  terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;

2Kor 13:1  Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vasstaan.

Psa 119:160  Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Dat daar wel ‘n rivier uit Eden gevloei het met vier lope is verseker. ‘n Rivier kan ook verprei in talle klein stroompies. Dit is hierdie laasgenoemde tipe ‘stroompies’ wat uit die hoofrivier, die ‘suiwer rivier’ met ‘die water van die lewe’  vloei vul ook die ‘Godstad’ met groot blydskap!

Psa 46:5 Die stroompies van ‘n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste.

Die apostel Johannes sê vir ons ‘n bietjie meer oor hierdie suiwer rivier met die water van die lewe wat die Godstad vul en uit die troon van God vloei:

Open 22:1-2  En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.  In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat twaalf maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies.

Die boom van die lewe staan ‘weerskante van die rivier’ met die water van die lewe wat die Godstad vul en ook uit die troon van God vloei. As God in ons woon dan is ons die troon van God, vir die wat dit kan ontvang. Maar ons weet ook dat hierdie ‘rivier’ en die ‘boom’ een en elk simbole van Jesus en Sy ware (suiwer) doktrine is wat ook uit die hart van hulle vloei in wie Hy woon. Jesus het gesê dat Hy in Sy dissipels sal wees en hulle in Hom net soos Hy in Sy Vader is en Sy Vader in Hom:

Psa 1:3  En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit.

Joh 14:20  In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.

Die Vader is ‘die landbouer’ en elke ‘boom’ wat Hy uit die grond laat uitspruit, is daar vir Sy doel geplant. Ja, selfs die ‘boom van die lewe’, Jesus Christus, het ook uit die Vader uitgegaan net soos Eva uit Adam is:

Joh 15:1  Ek is die ware wynstok, en my Vader is die landbouer.

Joh 8:42 En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur.

Gen 2:23  Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. 

As Jesus die ‘boom van die lewe’ is (en Hy is verseker die boom van die lewe van Genesis tot Openbaring), dan verteenwoordig bome ook elke mens wat ‘uit’ die grond uitgespruit het. Net so is Jesus die water wat ware lewe gee (die gees) en alle ander waters is brak omdat dit  geen ware lewe kan gee nie  – dit is die vlees. Ons drink dus almal eerste die brak water van die vlees en ons is die onvrugbare bome, soos ‘n terpentynboom, waarvan die blare verwelk, voordat ons die lewende water kan drink en kan eet van die boom van die lewe:

Gen 2:9 En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.

Joh 3:5-6 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Jes 1:30  Want julle sal wees soos ‘n terpentynboom waarvan die blare verdor, en soos ‘n tuin wat geen water het nie.

Elke boom wat verdor moet afgekap en in die vuur van God gegooi word soos elke dooie loot verwyder word deur ‘n goeie tuinier:

Joh 15:6  As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.

‘n Boom wat dus nie deur die rivier met lewende water benat word nie, verdor en moet verbrand word sodat ‘n nuwe boom in sy plek geplant kan word. Die nuwe boom kan nie geplant word voordat die ou boom totaal vernietg word nie. Net soos die ou koring nie saam met die nuwe koring geëet kan word en soos die ou erdepot in Tofet verbrand moet word (Tofet beteken “die plek waar verbranding plaasvind”):

Lev 26:10  Julle sal ou koring van vorige jare eet en die oue laat plek maak vir die nuwe.

Jer 19:11-12  en vir hulle sê: So spreek die HERE van die leërskare: Net so sal Ek hierdie volk en hierdie stad verbreek, soos ‘n mens ‘n erdepot breek, wat nie meer heelgemaak kan word nie; en hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees om te begrawe nie.  So sal Ek met hierdie plek maak, spreek die HERE, en met sy inwoners, en hierdie stad maak soos Tofet.

God se verbrandingsplek is egter nie dit wat gedoen was as offers aan die afgod Molech waar mensekinders lewendig geoffer was nie. Nee, dit het nog nooit in God se hart opgekom om sy “bome” of eneige mens op so ‘n manier te vernietig nie. God se vuur is geestelik en dit is niks anders as Sy Woord wat die vlees en al sy natuurlike denke en  welluste “uitbrand”:

Jer 5:14  Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Die lewende water wat deur die vier lope van die een rivier uit Eden vloei is dieselfde as die gees wat lewe blaas in al die dooies wat in die vier windstreke van die aarde voorkom. Hierdie vierwindstreke sluit alles op die aarde in:

Gen 2:10 En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword. 

Eseg 37:9  Daarop sê Hy vir my: Profeteer tot die gees, profeteer, mensekind, en sê aan die gees: So spreek die Here HERE: Kom aan uit die vier windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word.

Mar 13:27  En dan sal Hy sy engele uitstuur, en Hy sal sy uitverkorenes uit die vier windstreke versamel, van die einde van die aarde af tot by die einde van die hemel.

Die name van die vier lope, die Pison, die Gihon, die Hiddekel en die Frat (of Eufraat) is ook insiggewend. Die Pison beteken “toeneem of laat groei” en word verbind aan suiwer goud – verteenwoordigend van die suiwer woord van God wat alles laat groei en laat toeneem:

1Kor 3:6-7  Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei.  So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei.

Gihon beteken “borrel op”:

Joh 7:38  Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.

Die naam Hiddékel beteken “vinnig” of “haastig”:

Jer 1:12  Toe sê die HERE vir my: Jy het goed gesien, want Ek is wakker oor my woord om dit te volbring.

Open 1:3  Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Die woord Frat beteken om “vrugtevol” te wees:

Joh 15:5 Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s