Die waarheid oor Lasarus en die ryk man (Deel 8)

Die natuurlike mens, vanaf die eerste mens Adam, is in ‘n doodsliggaam van tydelike stof en verganklikheid of nietigheid gemaak deur die hand van God. Paulus noem die natuurlike mens “ellendig” want dit is wat ons almal is in die liggaam van hierdie dood:

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Rom 7:24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Adam en Eva was dus van hul skepping aan hierdie doodsproses onderworpe, ‘ter wille van Hom’ wie hulle so gemaak het. Hulle het dus geen “vrye” wil of “vrye” keuses gehad hoe hulle gemaak wou wees of hoe hulle wou lewe nie. Al hulle aksies, voetstappe, woorde en gedagtes was in Sy boek geskryf lank voordat hulle hul eerste asemteug geneem het:

Psa 139:1-3  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.  U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Hulle het dus nie “geval” soos sommige valse leraars dit weergee nie. Hulle was gevalle wesens ‘in die hand van die Pottebakker’. Hulle het dus geen weerstand gehad teen die versoeking om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie, en derhalwe verseker uitgevind dat hulle NIE vir ewig sou lewe nie, maar gewis sou sterwe:

Gen 2:17  maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Gen 3:4  Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;

Dit was en is nog vandag God se woord teen die slang se woord. Dit is God se saad teen die slang se saad (in ons harte). Die slang se woorde, soos almal se woorde, is egter ook ‘deur’ God wat alles ‘werk’ in Sy skepping!!!

Rom 11:36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Efes 1:11 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Alles is onder God se beheer en dit sluit elke gedagte en woord in. Die beplanning en uitvoering van die wreedste en boosste daad op aarde was deur God ‘bepaal’:

Hand 4:26-28  Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy Gesalfde.  Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het,  om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.

‘…om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.’ Hoeveel mense haat hierdie woorde want dit ontneem hulle om hulle vyande te beskuldig, vinger te wys na nader en ook om wraak te neem teen hulle vyande. Dit beroof ook baie van die sieklike genot om hul vyande in ‘n ewige helse vuur te sien brand!!! Om vir ewige te brand moet mens ‘n sogenaamde “onsterflike siel” het en dit is dan juis waar die valse leerstelling inkom wat steeds tot vandag nog gepreek en geglo word deur die afvallige Christendom. Hulle preek dat die “onsterflike” siel gaan na ‘n hemel of na ‘n hel by die ligaamlike dood van ‘n persoon. Een van die gedeeltes wat in die Bybel verdraai word om hierdie leuen van die slang te preek tot vandag, is die gelykenis van Lasarus en die ryk man.

Hier is die gelykenis volledig en lees dit baie noukeurig deur en bid dat jy oë gegee word om te sien wat die geestelike betekenis in die woorde en simbole is:

Luk 16:19-31  En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe.  En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het.  En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek.  En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.  En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.  En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.  Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte.  En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie.  En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur—  want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.  Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.    Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.  Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

In dele 1 tot 7 van ons skrywes oor die gelykenis van Lasarus en die ryk man het ons tot dusver die volgende vasgestel:

 • Jesus het die gelykenis op die Fariseers gemik omdat hulle geldgierig was en hulself hoër geag as ander;
 • Alle gelykenisse is van begin tot einde figuurlik en bevat belangrike geestelike waarhede wat die natuurlike mens se denke nie kan verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel moet word;
 • Die ryk man verteenwoordig hulle wat deur God verblind word om te dink dat hulle geseënd is deur na hul fisiese besittings en posisie te kyk;
 • Die rykes se ‘tafel’ is inderwaarheid gedek met valse “seëninge” en leerstellings terwyl hulle niks dink van die “krummels” (die ware leerstelings van God) wat van hul tafels gevee word;
 • Die ryk man verteenwordig dus hulle wat God se Woord verdraai vir tydelike en persoonlike gewin;
 • Lasarus, staan teenoor die ryk man in hierdie gelykenis. Hy verteenwoordig hulle wie die ware kinders van God is al lyk dit nie so vir hulle wat tans in hierdie wêreld geseën word met fisiese dinge;
 • Lasarus word met honde geassosieer wat sere lek omdat hy as laer en  onbelangrik gesien word deur diegene wat hulleself verhoog en bestempel as God se uitverkorenes;
 • Lasarus verteenwoordig hulle wat verwerp word omdat hulle min in getal is en derhalwe nie geestelik verhewe kan wees as die baie hooggerespekteerde populêre leiers met hul kwalifikasies en ooglopende groot getal volgelinge nie;
 • Die konsep van ‘die boesem van Abraham’ bewys weereens dat hierdie ‘n figuurlike verhaal van begin tot einde is, en as geestelik gesien moet word want niemand wat sterf kan na die letterlike boesem van Abraham gaan nie;
 • Abraham homself het volgens die Skrifte self nog nie enige van God se geestelike beloftes ontvang nie en die naam Abraham in die verhaal is dus ‘n simboliese verwysing na hulle wat slegs deur geloof geregverdig word en nie deur eie werke nie;
 • Die ryk man was steeds geestelik dood op hierdie stadium (‘in die doderyk’) en dit is hierdie ‘dood en doderyk’ wat in die poel van vuur gegooi word by die groot wit-troon oordeel;
 • Dit is in die “tweede dood” of groot wit-troon oordeel waar die ryk man sy oë kan ophef soos almal wat nog geestelik dood geoordeel sal word om sodoende God se geregtigheid te leer;
 • Die vlam of vuur waarin die ryk man smarte verduur is dieselfde geestelike vuur, naamlik, die woord van God, waardeur almal met ‘n vleeslike natuurlike denke weergebore word om die geestelike denke van God te verkry;
 • Die onoorbrugbare kloof tussen die ryk man en Lasarus is ook die skeiding tussen vlees en gees, tussen geloof en ongeloof. Die ryk man, soos alle natuurlike mense, kan nie hierdie skeiding sien nie.

Die ryk man het twee versoeke wat hy rig na Abraham:

 • Dat Lasarus net ‘die punt van sy vinger in water kan insteek en [sy] tong verkoel’;
 • Dat sy vyf ander broers gewaarsku moet word teen die plek van smarte.

Sy eerste versoek gaan oor homself en beeld uit die obsessie wat enige natuurlike persoon het om homself eerste te stel en sy behoeftes eerste te bevredig. Selfsugtigheid en selfwaan is so bekend aan ons almal totdat God ons so siek maak vir dit dat ons Hom smeek vir verlossing van onsself. As God hierdie verlossingswerk in ons lewens begin, sal ons bewus word dat ons ander mense begin hoër ag as onsself en ons hulle behoeftes begin raaksien. Dit is wanneer ons weet dat Jesus Christus se gesindheid en denke in ons begin bevestig word deur die Vader:

Luk 14:10-11  Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in; sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê: Vriend, gaan hoër op! Dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en wat homself verneder, sal verhoog word.

Fil 2:3-5  Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.  Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.

Hierdie eerste versoek van die ryk man wys ook weereens uit dat die konteks waarbinne hy verkeer op die stadium kan nooit ‘n ewige helse vuur nie. Volgens die valse leerstelling van die afvalliges brand die hele fisiese liggaam in ‘n fisiese helse vuur, vir ewig. Hoekom vra die ryk man net dat sy tong aangeraak moet word met water aan die punt van Lasarus se vinger? Hoe op dees aarde kan ‘n druppel fisiese water op die ryk man se fisiese tong die verlangde verlossing bring in ‘n ewige fisiese vuur? ‘n Mens in ‘n vuur vra nie sulke absurdhede nie, vra enige brandweerman! Hier is dus iets anders ter sprake wat dieper geestelike dinge ontbloot as ons dit kan sien. Baie glo dat mens net Jesus se naam kan verbaliseer of “die bloed pleit” en dan is jy gered vanwat ook al jou pla. Hier is die teks wat die afvalliges bloots ry om die hierdie valshede te verkondig:

Hand 2:21  En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Hierdie teks is een lyn van ‘n preek van Petrus op pinksterdag wat reeds in vers 14 van Handelinge 2 begin en strek tot vers 40. Met ander woorde daar is nog ander dinge wat moet gebeur voor enigeen gered sal word. Hierdie versoek van die ryk man sluit nouliks aan by hierdie verdraaiing wat deur die afvalliges skaamteloos verkondig word om miljoene mense te verlei agter hulle aan. Hulle bied ‘n kitsoplossing aan – ‘n kitsredding, en daarmee word groot gedeeltes uit die Woord van God uitgehaal wat God laat neerskryf het vir ons lering. Met hierdie vervalsings word God openlik versoek deur die afvalliges tot hul eie nadeel:

1Kor 10:9-11  En laat ons Christus nie versoek soos ook sommige van hulle gedoen het nie, en hulle het deur die slange omgekom.  En moenie murmureer soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom.  Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

Net hulle wat dit kan ontvang weet dat ons ‘…al hierdie dinge’ wat Petrus preek (en so ook in die res van die Skrifte voorkom) moet van leer en van leef as ons God se koninkryk wil ingaan:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Die ryk man, soos die afvalliges, soek ‘n kort pad na verlossing van die smarte wat hy en almal moet verduur. Hy dink ‘n 10 sekonde sondaarsgebed is al wat nodig is om die koninkryk van God te beërwe. Nee, dit is slegs ‘deur baie verdrukkinge’ wat enigeen die verlossing kan deelagtig word. Dit is om jou eie kruis op te neem, dit te dra en dan saam met Jesus te sterf:

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Gal 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Ons sal in deel 9 kyk na die tweede versoek van die ryk man.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s