Die waarheid oor Lasarus en die ryk man (Deel 9)

Ons is besig met die boek van beginsels, naamlik Genesis. Een van die beginsels wat God vir ons neergelê het in die boek is dat die mens sekerlik (of gewis) sal sterwe omdat God self die mens van tydelike stof gemaak het. Nog ‘n beginsel wat in die boek van Genesis voorkom is dat die mens geen onsterflike siel het nie. Die mens is ‘n sterflike siel en sal weer opgewek word uit die dood om geestelike lewe (dit is onsterflikheid) te ontvang. Slegs God die Vader en Sy Seun, Jesus Christus, besit tans ‘alleen onsterflikheid’:

1Ti 6:15-16  wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,  wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

Een van die gedeeltes in die Bybel wat deur die afvalliges verdraai word om al hierdie beginsels van God as leuens te preek, is die gelykenis van Lasarus en die ryk man. Dat geen fisiese Jood, selfs hulle wat op daardie stadium na Jesus geluister het toe hy hierdie gelykenis vertel het, ooit in die bestaan van ‘n ewige helse vuur geglo het nie, is alom bekend. Dit is die afvallige Christendom wat hierdie valse leerstelling verkondig en dit wys hoe die goddelose mense en bedrieërs voortgaan ‘van kwaad tot erger’ om selfs in ons tyd onder Sy naam biljoene mense te verlei:

2Ti 3:13  Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word.

Mat 24:4-5  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Hier is die gelykenis volledig:

Luk 16:19-31  En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe.  En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het.  En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek.  En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.  En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.  En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.  Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte.  En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie.  En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur—  want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.  Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.    Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.  Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

In dele 1 tot 8 tot dusver het ons die volgende vasgestel:

 • Jesus het die gelykenis op die Fariseers gemik omdat hulle geldgierig was en hulself hoër geag as ander;
 • Alle gelykenisse is van begin tot einde figuurlik en bevat belangrike geestelike waarhede wat die natuurlike mens se denke nie kan verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel moet word;
 • Die ryk man verteenwoordig hulle wat deur God verblind word om te dink dat hulle geseënd is deur na hul fisiese besittings en posisie te kyk;
 • Die rykes se ‘tafel’ is inderwaarheid gedek met valse “seëninge” en leerstellings terwyl hulle niks dink van die “krummels” (die ware leerstelings van God) wat van hul tafels gevee word;
 • Die ryk man verteenwordig dus hulle wat God se Woord verdraai vir tydelike en persoonlike gewin;
 • Lasarus, staan teenoor die ryk man in hierdie gelykenis. Hy verteenwoordig hulle wie die ware kinders van God is al lyk dit nie so vir hulle wat tans in hierdie wêreld geseën word met fisiese dinge;
 • Lasarus word met honde geassosieer wat sere lek omdat hy as laer en  onbelangrik gesien word deur diegene wat hulleself verhoog en bestempel as God se uitverkorenes;
 • Lasarus verteenwoordig hulle wat verwerp word omdat hulle min in getal is en derhalwe nie geestelik verhewe kan wees as die baie hooggerespekteerde populêre leiers met hul kwalifikasies en ooglopende groot getal volgelinge nie;
 • Die konsep van ‘die boesem van Abraham’ bewys weereens dat hierdie ‘n figuurlike verhaal van begin tot einde is, en as geestelik gesien moet word want niemand wat sterf kan na die letterlike boesem van Abraham gaan nie;
 • Abraham homself het volgens die Skrifte self nog nie enige van God se geestelike beloftes ontvang nie en die naam Abraham in die verhaal is dus ‘n simboliese verwysing na hulle wat slegs deur geloof geregverdig word en nie deur eie werke nie;
 • Die ryk man was steeds geestelik dood op hierdie stadium (‘in die doderyk’) en dit is hierdie ‘dood en doderyk’ wat in die poel van vuur gegooi word by die groot wit-troon oordeel;
 • Dit is in die “tweede dood” of groot wit-troon oordeel waar die ryk man sy oë kan ophef soos almal wat nog geestelik dood geoordeel sal word om sodoende God se geregtigheid te leer;
 • Die vlam of vuur waarin die ryk man smarte verduur is dieselfde geestelike vuur, naamlik, die woord van God, waardeur almal met ‘n vleeslike natuurlike denke weergebore word om die geestelike denke van God te verkry;
 • Die onoorbrugbare kloof tussen die ryk man en Lasarus is ook die skeiding tussen vlees en gees, tussen geloof en ongeloof. Die ryk man, soos alle natuurlike mense, kan nie hierdie skeiding sien nie;
 • Die ryk man dink daar is ‘n kort pad na die koninkryk van God en dink dat hy deur selfsugtige gebede en versoeke verlossing vir hom en sy geliefdes kan bewerkstellig.

Die tweede versoek van die ryk man bewys weereens sy vleeslike denke. Hier is sy tweede versoek:

En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur—  want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.

Die ryk man plus sy vyf broers is in totaal ses wat ‘die getal van ‘n mens’ is:

Gen 1:27 en 31  En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. 31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Open 13:18  Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Dit is juis ‘die mens van sonde’ wat God se plek “oorneem” en ‘voorgee dat hy God is’ deur te dink hy kan ander hiet en gebied:

2Th 2:3-4  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf  die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Dit is die natuurlike mens met sy vleeslike denke wat God se Woord teenstaan en God se vyand is:

Rom 8:7-8 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Die ryk man se tweede versoek wys ook dat hy vas oortuig was dat mense die oordeel van God kan vryspring. Die afvalliges preek dat God se uitverkorenes nie die ‘baie verdrukkinge’ of “groot verdrukking” (wat God self stuur) sal deurgaan nie, maar weggeraap sal word. Wel soos gewoonlik weerlê die Skrifte hierdie valse leer van die sogenaamde “wegraping” van Genesis tot Openbaring:

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

Open 20:6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Psa 37:9  Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word; maar die wat die HERE verwag, hulle sal die aarde besit.

Die ryk man verteenwoordig hulle wat ryk is in hul eie vleeslike denke en mensgemaakte geloofsoortuiging en daarin vasgevang is. Hulle het geen insigte oor wat die oordeel van God behels nie. As God ‘n mens oordeel is dit die beste ding wat met hom of haar kan gebeur. Die profeet Jesaja het dit as volg verduidelik:

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Net hulle wie se siel begeer en wie se gees soek na God en smag na God se oordele, sal Sy geregtigheid leer ken!!! Lukas en Johannes stem 100% saam dat God Sy oordele, d.w.s. Sy geregtigheid na ALLE mense SAL bring of hulle daarvan  hou of nie: 

Hand 17:31  omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.

Joh 16:8  en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:

Elke kind van God wat Hy aanneem gaan deur tugtiging en kastyding om van die vlees, dit is sonde, af te sien. Dit is veronderstel om nie aangenaam vir die vlees te wees nie, want die verganklike vlees (of sterflikheid) moet vernietig word om plek te maak vir die onverganklike gees en die onsterflike:

1Kor 11:32  Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getugtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie.

Heb 12:6-7  want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?

Heb 12:11  Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Elkeen wat in God se geestelike tempel of woning ingaan, sal AL die plae van God ervaar want daardeur word ALLE vleeslikheid en dood in ALMAL vernietig:

Open 15:8  En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Deur God se oordele word die ‘mens van sonde’ in ons geopenbaar, en dit vorm deel van openbaring van wie die ware Jesus is. As ons nie eens onsself korrek sien nie, sal ons nooit ‘n Verlosser benodig nie want ons dink ons kan ons self verlos en red deur voor te gee dat ons self tot God kan kom deur ons sogenaamde onbybelse “vrye” wil. Net  ‘n klein groepie gelowiges sal in die eerste opstanding wees (‘aan die boesem van Abraham’) omdat hulle nou geoordeel word en God se geregtigheid leer:

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde (Grieks: “telos”) wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

1Kor 15:22-23  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.

Die ‘einde’  (Grieks: “telos”) of laaste groep wat verlossing sal ontvang van hul vlees en vleeslike denke (die dood) sal opgewek word in die groot wit-troon opstanding om dan geoordeel word. Dit is almal van Adam en Eva af (Abraham ingesluit) wie sekerlik gesterwe het omdat hulle ‘aan die evangelie van God ongehoorsaam’ was en gevolglik nie die belofte van die verlossing ONTVANG het nie:

1Kor 15:24  Daarna kom die einde  (Grieks: “telos”), wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s