God is nie besig met proefnemings nie – alles gebeur perfek volgens Sy plan!

Ons is besig om geestelike beginsels in die boek van Genesis te ondersoek. Hier is nog ‘n beginsel wat God in hierdie pragtige boek laat neerstip het:

Gen 2:18-20  Ook het die HERE God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas. En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie.

Die natuurlike mens lees die verse asof God eerstens probeer het om vir die mens ‘n maat te soek onder die diere. God is nie besig met proefnemings nie. Vir die natuurlike denke het God se menslike skepping gefaal (op hul eie) wat dan aanleiding gegee het tot die onskriftuurlike leerstelling van die “val” van die mens wat ons reeds aangeraak het (hier is die skakels: http://youtu.be/4gFQb4ScCf4 of https://4windkoinonia.wordpress.com/2012/11/21/die-eerste-adam-en-satan-was-nooit-perfek-nie/). Nee, God weet alles voor die tyd en die pot se mislukking is IN die hand van die Pottebakker:

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Nee, God is nie besig met proefnemings nie, want Hy bepaal en bewerkstellig alles en almal se doen en late van begin tot einde:

Psa 147:7-9  Sing ‘n danklied tot eer van die HERE, psalmsing tot eer van onse God met die siter;  wat die hemel met wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitspruit, wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep.

Jes 46:10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

Jer 10:23  Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Nee, Adam se maat was nie ‘n nagedagte van God nie. Naamgewing aan die diere vertel ons weereens dat daar heerskappy aan Adam gegee was deur God oor alle diere. Net Adam (en nie die diere nie) word in God se beeld geskape. Dit is wat heerskappy in die verband beteken. Diere vervul ‘n heel ander rol in God se skepping en sal nooit in God se beeld wees nie. Die mens egter sal in God se geestelike beeld vervolmaak word – elke mens!!! Dit is waaroor die hele proses gaan. Eerste is daar die fisiese en ‘DAARNA die geestelike’:

1Kor 15:46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Adam was heerskappy gegee oor die diere gegee, en nie oor sy maat of ander mense nie want almal word in beeld van God gemaak. Dit is die beginsel wat hier aan ons bevestig word:

Gen 2:21-25  Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak.  En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens.  Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.  En hulle was altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

Geen mens is veronderstel om oor ‘n ander te heers nie. Dit is ook dan die betekenis van die diepe slaap wat oor die mens gebring word omdat die mens niks te doen het met die besluite van God oor ander se lewens nie. Ons is mekaar se diensknegte en ons ag die ander hoër as onsself. As Christus in ons leef sal almal dit kan sien in ons gesindheid:

Mat 20:25-27  Maar Jesus het hulle na Hom geroep en gesê: Julle weet dat die owerstes van die nasies oor hulle heers en die groot manne oor hulle gesag uitoefen;  maar só moet dit onder julle nie wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle dienskneg wees.

Fil 2:3-5  Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.  Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander s’n.  Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was.

God beheer elke mens se lewe direk soos Hy ook alle dinge in Sy skepping beheer. God is NOOIT afwesig van enige gebeurlikheid in sy skepping:

Psa 103:19  Die HERE het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles.

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Neh 9:6  U is alleen die HERE, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leërskare, gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die seë en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe, en die leër van die hemel buig hulle voor U neer.

Dat die vrou uit die man is, gee vir ons die beginsel van geestelike orde wat betrekking het op die Godheid, dit is tussen die Vader en die Seun. Die Seun, Jesus, is UIT die Vader en doen en praat slegs wat die Vader doen en praat:

Joh 16:27  want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefgehad en geglo het dat Ek van God uitgegaan het.

Joh 16:30  Nou weet ons dat U alles weet en nie nodig het dat iemand U iets vra nie. Daarom glo ons dat U van God uitgegaan het.

Joh 14:9-10  Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.

Dit is die rede waarom die vrou NA die man geskep was en ook UIT die man gekom het. Die vrou is egter geensins minderwaardig aan enigiets teenoor die man nie – sy word ook in die beeld van God geskape, maar die roete lyk net anders. Ons leer slegs deur hierdie fisiese verhouding tussen man en vrou van God hoe ons die Vader en die Seun moet sien. Daar is geen ander sigbare gelykenis aan ons gegee hoe die Godheid daaruit sien nie:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

As ons nie hierdie geestelike beginsel herken en gehoorsaam nie, sal ons nooit die Vader en die Seun kan ken nie. Dit insigself bepaal of ons geestelike lewe het of nie:

Joh 17:3  En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Adam was nie heerskappy oor die vrou gegee nie, maar sy was as helper aan hom soos Jesus die Vader se helper is om die fisiese skepping in die beeld van God, naamlik gees, te maak:

Kol 1:15-19 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand. En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon.

In die natuurlike wêrelddenke word hierdie geestelike beginsel totaal gemis en mans dink aan vroue as eiendom en mishandeling is aan die orde van die dag. Daarteenoor doen vrouens ook nie beter nie want hulle sal altyd probeer om op ‘n manier te rebeleer teen hierdie Goddelike orde. Maar vir die man of vrou wat geestelike insigte gegee word is daar niks om oor te baklei nie! Hoe die man of vrou hul rolle vertolk in die hier en nou is direk verbind aan hul mate van geestelike begrip van die tussen Jesus en Sy Vader:

Efes 5:20-25  terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus,  en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.  Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here.  Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook Hoof is van die gemeente; en Hy is die Verlosser van die liggaam.Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hul eie mans wees.  Manne, julle moet jul eie vroue liefhê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en Homself daarvoor oorgegee het

Die man het dieselfde vereiste en funksie deur onderdanig te wees aan mekaar en aan Christus, die Hoof. Almal, mans sowel as vrouens, sal dus deur hul eie persoonlike lewenswyse ‘n getuie wees aan almal rondom hulle of hulle enige geestelike begrip of volwassenheid het. As die ware Jesus aan jou geopenbaar word is dit omdat Sy getuienis IN jou is, en jy wil en kan niks anders doen as om onderdanig te wees aan Sy hele Woord!

Open1:1-2  Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het,  wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het.

Hoe ons die Godheid sien word gereflekteer in ons dade teenoor mekaar. Jesus het die perfekte voorbeeld gestel en as Hy in ‘n man of vrou is, sal daar niks anders na vore kom as gehoorsammheid en verheerliking vir God se gebooie:

Joh 17:1-2  Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik—  soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee. 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s