Die waarheid oor die identiteit en rol van Satan (Deel 4)

Ons kyk na Esegiël 28 in deel 4 van ons reeks oor die identiteit en rol van Satan en hoekom sommige dan beweer dat Esegiël 28 na Satan verwys. In dele 1 tot 3 van ons reeks oor die identiteit en rol van Satan in God se skepping het ons gekonsentreer op ‘n paar van sy karaktereienskappe. Die Skrifte sê dat hierdie slang ‘listiger’ of dan “vernuftiger” was as al die ander diere! Hier is ‘n paar karaktereienskappe wat die slang het wat baie betekenisvol vir ons is:

Die ou slang; die vinnige (of vlugtende) slang; die Leviátan; die kronkelende slang; die groot draak; die Satan; die duiwel; die teëstander; die verderwer; die mensemoordenaar; sondaar, die versoeker; die verleier, leuenaar.

Ons het ook gevind dat die slang van die begin af al hierdie eienskappe besit het en dat God die bose of dit wat onheilig is geskep het vir God se doel:

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Jes 45:6b-7  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;  7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Ons het ook die volgende oor die slang, of Satan dan, reeds bewys uit die Woord van God:

  • Hy is ‘n definitiewe geestelike persoonlikheid wat apart van God en die mens bestaan;
  • Hy is aangestel om die aarde, dit is die natuurlike denke van elke skepsel, te deurkruis;
  • Hy is vernuftigheid gegee om aan mense dwalings te gee wat hulle dan glo;
  • Hy doen hom dus voor as ‘n engel van die lig en oortuig mense van valse leerstellings;
  • Hy het beperkte mag wat alles onder God se totale beheer is;
  • Hy het geen “vrye” wil nie, maar is vas onder die oortuiging dat hy dit wel het;
  • Hy het geen respek vir God se heilige ordes nie en slaan toe op die mens se swakpunte;
  • Hy opereer in die hemele en is God se instrument om mense onder andere te verlei, te mislei, en te versoek.

Daar is diegene in die afvallige Christendom wat beweer dat die slang, of Satan dan, eers perfek was en daarna boos geword het deur sy eie “vrye” wil. Hulle verdraai dan ook Bybelse tekste soos Jesaja 14 en Esegiël 28 om hul punt te staaf. Ons het reeds die verdraaiings in Jesaja 14 kortliks in deel 3 van hierdie reeks aangeraak. Kom ons kyk van wie word gepraat in Esegiël 28:

Eseg 28:1-2  Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: Mensekind, sê aan die vors van Tirus: So spreek die Here HERE: Omdat jou hart hoogmoedig was en jy gesê het: Ek is ‘n god, ek bewoon ‘n godewoning in die hart van die seë—terwyl jy tog ‘n mens is en geen god nie—en jou hart gemaak het soos die hart van ‘n god;

Daar was ‘n letterlike koning van Tirus in die geskiedenis wat hier deur God aangespreek word deur die profeet Esegiël. Hier word duidelik gesê dat hy ‘n mens was en dat hy hoogmoedig was in sy hart, soos elke mens van nature is. Niemand sal openlik sê dat hulle ‘n god is nie, maar dit is wat mense dink wat glo dat hulle op hul eie besluite en keuses maak. Geen natuurlike mens kan sien dat God alles in sy of haar lewe ‘werk’ of beinvloed nie:

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Die koning van Tirus was definitief ‘n baie wyse man wat aan hom groot rykdom besorg het. Al hierdie dinge het sy hart hoogmoedig gemaak:

Eseg 28:3-5  kyk, jy is wyser as Daniël, alles wat verborge is, is vir jou nie te duister nie! Deur jou wysheid en deur jou verstand het jy vir jou rykdom verkry, ja, jy het goud en silwer in jou skatkamers verwerf; deur die grootheid van jou wysheid in jou koophandel het jy jou rykdom vermeerder, en jou hart het hoogmoedig geword deur jou rykdom;

Hierdie hoogmoed in hierdie koning en ook in almal van ons bring God se oordeel oor ons. Die oordeel sluit in dat ons sekerlik sal sterf en na die doderyk gaan:

Eseg 28:6-8  daarom, so sê die Here HERE: Omdat jy jou hart gemaak het soos die hart van ‘n god, daarom, kyk, Ek bring vreemdes oor jou, die geweldigste nasies, en hulle sal hul swaarde trek teen die skoonheid wat jou wysheid verwerf het, en jou glans ontheilig. In die kuil sal hulle jou laat neerdaal, en jy sal in die hart van die seë die bittere dood sterwe van een wat verslaan is.

Tog kan hierdie koning van Tirus, en almal van ons met dieselfde hart of denke van ‘n natuurlike mens, nie aan God die eer gee nie:

Eseg 28:9-10  Sal jy werklik sê, in die aangesig van hom wat jou doodmaak: Ek is ‘n god! —terwyl jy tog ‘n mens is in die hand van hulle wat jou deurboor, en geen god nie? Jy sal die dood van onbesnedenes sterwe, deur die hand van vreemdes; want Ek het dit gesê, spreek die Here HERE.

Die eerste 10 verse is baie duidelik en ontbloot die hart van hierdie koning van Tirus, en ook ons eie harte as ons oë gegee is om dit te sien. Almal in die eerste Adam is aan dieselfde doodskondisie onderwerp – nietigheid en korrupsie. Daarom is daar ‘n opstanding UIT DIE DOOD nadat ons gesterf het:

1Kor 15:42  So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid;

Maar ons natuurlike denke oortuig ons dat ons ‘n “vrye” wil het (nogal van God gekry soos die afvalliges beweer) en dit gee ons dan die reg om te maak soos ons wil – soos ‘n god. As ons nie kan sien dat hierdie koning van Tirus na onsself in die eerste Adam verwys nie, word die volgende paar verse ‘n doolhof van verwarring wat die menigte afvalliges dan uitbuit om mense agter hulle aan te trek. Ons almal se hart is van nature, uit die hand van die Skepper, verdorwe:

Jer 17:9  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?

In die volgende paar verse word dieselfde hart van elke mens in die eerste Adam uitgewys. Sommige beweer dat die fokus nou verskuif na iemand anders behalwe die koning van Tirus en onsself. Hulle sê dat dit verwys na Satan. Kom ons kyk waarom sulke valse beweringe gemaak word. In verse 11-12 word die volgende gesê van die koning van Tirus:

Eseg 28:11-12  Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:  Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol wysheid en volmaak in skoonheid.

Die woord “volmaak” in vers 12 bring die dwaling na vore wat die afvalliges dan gebruik deur te sê “kyk, daar staan dit – die skepsel was volmaak en perfek voor hy geval het!”. Maar die woord wat vertaal word as “volmaak” in vers 12 kom van die Hebreeuse woord “tâmıym”. Hier kom dieselfde Hebreeuse woord voor in ‘n ander gedeelte in die boek van Esegiël om ons te help om die woord beter te verstaan:

Eseg 15:1-5  En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Mensekind, wat is die hout van die wingerdstok meer as al die hout—die wingerdrank wat onder die hout van die bos is? Word daar hout van geneem om vir ‘n stuk werk te gebruik? Of neem ‘n mens daar ‘n pen van om allerhande goed aan op te hang? Kyk, dit is aan die vuur oorgegee om verteer te word; as die vuur sy twee ente verteer het en sy middelste stuk geskroei is, sal dit deug vir ‘n stuk werk? Kyk, toe dit heel (Hebreeus: “tâmıym”) was, kon daar niks van gemaak word nie; hoeveel minder, as die vuur dit verteer het en dit geskroei is, sal daar dan nog iets van gemaak kan word.

Dit beteken glad nie wat die afvalliges wil hê dit moet sê nie. Die Woord van God sê dat die koning van Tirus en ons almal in die vlees NOOIT “heel” of “perfek” was nie. Die wingerdstok is onvolmaak om enigiets van te maak, selfs toe dit “tâmıym” of dan “volmaak” of “heel” was! Soos hierdie koning en almal van ons in die vleeslike skepping, het God ons volmaak gemaak vir die doel waarvoor Hy ons wil gebruik – ons was nie geestelik volmaak nie! Vlees kan nooit gees wees nie! Die Skrifte noem dat alles in die fisiese skepping ‘baie goed’ gemaak was deur God. Maar was dit geestelik perfek? Nee!

Gen 1:31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Dit was alles uit die aarde (van stof) gemaak. Alles in die skepping is aards, natuurlik en tydelik. Kyk wat word saam met “aards” en “natuurlik” gebruik in hierdie vers:

Jak 3:15 Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels;

“Wysheid” wat sê dat die aardse dinge geestelik is en daarby ook perfek is, is duiwels – dit is nie Goddelik nie! In vers 13 word genoem dat hierdie koning van Tirus ‘in Eden’ was wat dan verdere verwarring bring as mens na die valse leraars luister?

Eseg 28:13  Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.

Die afvalliges sê kyk daar is dit duidelik – dit praat van die slang (of dan Satan) wat Adam en Eva in die tuin van Eden verlei het. Die slang was mos daar! Hulle vergeet heeltemal dat Adam (en almal in hom) ook in Eden was. Die koning van Tirus en almal van ons was IN die eerste Adam IN Eden, die tuin van God.

Rom 5:12  Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

Is dit regtig so moeilik om te sien dat hierdie gedeelte nie uitsluitlik na Satan verwys nie, maar wel eerder na elke mens in Adam? As jy die oë gegee is om dit te sien, sal jy hierdie gedeelte op jouself toepas…hier word van niemand anders as na ek en jy verwys in Esegiël 28.

In deel 5 sal ons verder gaan in Esegiël 28.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s