Die waarheid oor die identiteit en rol van Satan (Deel 6)

Ons is steeds in die boek van beginsels, naamlik Genesis, en vandag gaan ons verder met hoofstuk 3. Satan, ‘n bose engel, kom na vore in die hoofstuk in die vorm van ‘n listige slang. Satan is ‘n geestelike wese wat God goddeloos of boos geskep het ‘van die begin’ van sy skepping af, vir God se doel:

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

In dele 1 tot 5 van ons reeks oor die identiteit en rol van Satan in God se skepping het ons gekonsentreer op ‘n paar van sy karaktereienskappe. Die Skrifte sê dat hierdie slang ‘listiger’ of dan “vernuftiger” was as al die ander diere! Hier is ‘n paar karaktereienskappe wat die slang het wat baie betekenisvol vir ons is:

Die ou slang; die vinnige (of vlugtende) slang; die Leviátan; die kronkelende slang; die groot draak; die Satan; die duiwel; die teëstander; die verderwer; die mensemoordenaar; sondaar, die versoeker; die verleier, leuenaar.

Ons het ook die volgende oor die slang, of Satan dan, reeds bewys uit die Woord van God:

  • Hy is ‘n definitewe geestelike persoonlikheid wat apart van God en die mens bestaan;
  • Hy is aangestel om die aarde, dit is die natuurlike denke van elke skepsel, te deurkruis;
  • Hy is vernuftigheid gegee om aan mense dwalings te gee wat hulle dan glo;
  • Hy doen hom dus voor as ‘n engel van die lig en oortuig mense van valse leerstellings;
  • Hy het beperkte mag wat alles onder God se totale beheer is;
  • Hy het geen “vrye” wil nie, maar is vas onder die oortuiging dat hy dit wel het;
  • Hy het geen respek vir Godse heilige ordes nie en slaan toe op die mens se swakpunte;
  • Hy opereer in die geestelike hemele en is God se instrument om mense onder andere te verlei, te mislei, en te versoek;
  • Hy is aangetrokke tot die mens se natuurlike inherente trots en welluste en buit hierdie swakhede in mense uit.

Ons moet verstaan dat die woord “geestelik” nie slegs betrekking het op wat goed is alleenlik nie, maar ook op wat boos is. Daar bestaan wel bose geeste want God het ook die goddelose of bose geskep en gebruik dit vir Sy doel:

1Sa 16:14  Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.

Hand 19:15  Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?

Efes 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Die woord “lug” in Efesiërs 6 vers 12 is dieselfde Griekse woord “epouranios” wat 20 keer in die Afrikaanse Bybel as “hemel” of “hemele” of “hemelse” vertaal word. Die bose geeste is ook teenwoordig in die hemel! Die geestelike hemele word ook bewoon deur Satan en sy bose geeste volgens die Skrifte, maar is onder direkte beheer van God. Geen bose engel maak en breek soos hy wil nie, o nee! Dit is ‘n leuen wat die afvalliges versprei waardeur hulle geweldige mag aan hierdie bose geeste gee. Nee alle geeste, goed en kwaad is onder God se beheer. God stuur bose geeste na ons soos Adam en Eva reeds in die tuin van Eden ervaar het:

Gen 3:1  Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het…..

Die slang was onder direkte beheer van God want niks in God se skepping kan iets doen sonder dat God dit ‘werk’ of dan bewerkstellig nie:

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Niks in God se skepping gebeur sonder ‘n doel nie – God het ‘n doel met alles alhoewel ons, soos Adam en Eva, aanvanklik en in ons geestelike blindheid geen benul het daarvan nie. God ken egter die einde van die begin af, en hierdie waarheid moet ons ter harte neem:

Jes 46:8-11  Dink hieraan en wees beslis; neem dit ter harte, o afvalliges!  Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;  wat ‘n roofvoël roep uit die Ooste, die man van my raad uit ‘n ver land; soos Ek dit gespreek het, sal Ek dit ook laat kom; Ek het dit voorberei, Ek sal dit ook doen.

Die roofvoël is duidelik onder God se beheer en die teks sê dat God het die roofvoël en elke boosheid voorberei vir sy werk. Almal is God se instrumente wat deur Hom voorberei word om te doen wat hulle moet doen. Alle gebeure op aarde is volgens God se behae of doel of ons daarvan hou of nie! Maar niemand is egter bewus van hierdie “voorbereiding” in hulle harte nie of wanneer hulle sal moet optree nie want ons ken nie die toekoms nie:

Jas 4:13-16  Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak—  julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.  In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen.  Maar nou roem julle in jul grootpratery. Al sulke roem is verkeerd.

Let op die vernuftige bevraagtekening van God se woorde deur hierdie slang in Genesis 3 vers 1:

En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? 

Hier is wat God gesê het in Gen 2:16-17:

En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet,  maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Die slang was bewus van hierdie gebod en van al hierdie woorde van God, maar hy gebruik slegs ‘n paar van God se woorde en kom voor asof hy onkundig is. Hy gebruik hierdie tegniek om vir Eva (en Adam natuurlik) uit te lok tot ‘n gesprek situasie deur ‘n vraag te stel. Eva besluit om die slang te antwoord en het sodoende binne-in Satan se bedrog ingestap:

2Kor 11:3  Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.

Maar Eva se weergawe van God se woorde gee aan ons die eerste blik op haar inherente natuurlike denke:

Gen 3:2-3  En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet,  maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.

Daar was wel meer as een boom in die middel van die tuin:

Gen 2:9 En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad.

Ons sal later sien in Genesis 3 dat hulle nie van ‘die boom van die lewe  in die middel van die tuin’ geëet het nie, alhoewel hulle nie verbied was om dit te doen nie! Uit Eva se antwoord aan die slang kom dit voor asof sy nie eens die bestaan van hierdie boom van die lewe  ‘in die middel van die tuin’ erken nie. Haar verdere woorde “en dit nie aanroer nie” kom ook nie voor in God se oorspronklike woorde nie. Hier word nog ‘n belangrike geestelike beginsel vir ons uitgewys. Die Skrifte waarsku ons om nie eens te dink bo of buite God se woorde wat geskryf is nie, want dan beweeg jy op die terrrein waar opinies hoogty voer en mense jou met jou eie woorde vasweef:

1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Dit wil voorkom of Eva van God se woorde weggelaat het en ook haar eie woorde bygevoeg het. Dit laat mens dink aan hierdie waarskuwing:

Open 22:18-19 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Solank ons in Sy Woord bly is jy beskut want alle bose geeste (en dit sluit in die natuurlike mense se denke) haat God se Woord – die Lig van God:

Psa 119:105  U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad.

Joh 3:19-21  En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos.  Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.  Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s