Die grootste boosheid is IN ONS eie denke!

God is bekend met alles in Sy skepping en selfs elke gedagte in ons:

Psa 139:1-4  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.

Niks is vir God onbekend nie. Tog kom God na ons op die vlak waar ons is. Hy sal selfs ons vra oor dinge wat Hy reeds weet, soos in die geval van Adam en Eva toe hulle sy gebod oortree het en weggekruip het vir God:

Gen 3:11  En Hy sê: Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie?

Adam en Eva het regtig gedink dat God nie geweet het waar hulle was en wat hulle gedoen het nie! Dit is hoe die natuurlike mens God ervaar en God weet presies hoe om ons in daardie denkpatroon te hou totdat Hy ons daaruit red. Die mens se blindheid vir sy eie inherente sonde en sondige natuur word verder bekragtig as die mens, soos gewoonlik, ander blameer vir sy optrede:

Gen 3:12-13 En die mens antwoord: Die vrou wat U gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee, en ek het geëet.Daarop sê die HERE God aan die vrou: Wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord: Die slang het my bedrieg, en ek het geëet.

God is die oorsaak van alles, maar die goddelose natuur in Satan (die slang) wat ook in die mens is, glo dit is die skepsel wat alles uitdink volgens sy eie sogenaamde “vrye” wil. Nee, God het die bose en goddelose geskep vir Sy doel:

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

God sal egter van elkeen rekenskap vereis in wat hulle gedoen het. Vir baie maak dit nie sin as hulle uitvind dat God van ons rekenskap vereis as Hy dinge, ook die bose dade, so beplan het nie:

Rom 9:19  Jy sal dan vir my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan?

Dit is maar moeilik vir die pot of maaksel om te besef dat hy in die hand van ‘n groot Maker is wat alleenreg het op wat Hy besluit om te doen – ja, net Hy het ‘n vrye wil en almal se wil is ondergeskik aan Sy wil:

Rom 9:20-21  Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie?  Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

Deur rekenskap aan God te gee is om te erken dat Hy die Maker is en ons die maaksel! Dit word genoem die oordeel van God waar die skepsel God se geregtigheid leer. Die oordeel van God oor ons dade is vir baie iets wat hulle met alle mag en mening wil ontduik, maar eintlik is dit die beste ding wat met ons kan gebeur want so leer ons wie ons eintlik is en wie God werklik is:

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Gen 3:14  Toe sê die HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe.

Wat die skepsel as vernedering ervaar is eintlik God se liefdevolle manier om uit te wys wat in die hart van die skepsel is en waarom God dit daar geplaas het. Ons harte is deur God boos gemaak en dit is hoe Hy besluit het om ons Sy geregtigheid te leer. God ken ons harte, maar ons is van nature blind om ons bedrieglike en verdorwe (bose) hart te sien en alles wat daarin skuil:

Jer 17:9-10  Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe is dit; wie kan dit ken?  Ek, die HERE, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge.

Deu 8:2  En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie.

Die slang se saad was in sy woorde wat Adam en Eva se welluste in hul harte ontbloot het. Woorde is geestelik van aard want dit kom uit die hart. Satan se bose woorde het aanklank gevind in Adam en Eva se bose harte VOORDAT hulle van die vrug geëet het!!! Deur sy woorde word die valse profeet in ons geopenbaar en uitgeken:

Gen 3:15  En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.

1Jn 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

1Jn 4:5  Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle.

God se gees kom ook deur Sy Woorde en dit is alleenlik hoe ons valse geeste van valse profete en valse leraars kan onderskei in ons. Dit is wanneer ons na ons eie gedagtes luister (opgeblase word) en buite die Woorde van God beweeg:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

1Kor 4:6  Hierdie dinge, broeders, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

Ons aanvaar aanvanklik die woorde van hulle wat nie die gesonde leer van Christus na ons bring nie want ons eie harte is ontvanklik vir die misleiding. Hulle kom gewoonlik voor as herders wat omgee, maar is inder waarheid wolwe in skaapklere wat die skape mislei vir persoonlike gewin:

Eseg 22:25-28  ‘n Sameswering van sy profete is in hom, soos ‘n leeu wat brul, wat prooi verskeur; hulle eet die siele op; skatte en kosbare dinge neem hulle weg; die weduwees vermeerder hulle daarin.Sy priesters verkrag my wet en ontheilig my heilige dinge; tussen heilig en onheilig maak hulle geen onderskeid nie, en die verskil tussen onrein en rein gee hulle nie te kenne nie; daarby maak hulle hul oë toe vir my sabbatte; ja, Ek word onder hulle ontheilig. Sy vorste is in hom soos wolwe wat prooi verskeur, om bloed te vergiet en siele om te bring, dat hulle onregverdige wins kan maak.  En sy profete pleister vir hulle met los kalk deur bedrieglike gesigte te sien en vir hulle leuens te voorspel met die woorde: So sê die Here HERE—terwyl die HERE nie gespreek het nie.

Maar soos die afvalliges dit maar altyd doen, spreek hulle in die Naam van die Here, terwyl die Here nie met hulle gespreek het nie. Dit is soos ‘n vrou wat teen haar man begeer, deur haarself aan ‘n ander man te verbind (egbreek pleeg). Die valse Christus of die “ander Jesus” is hierdie ander man wat mense aanvanklik aansien as die ware Jesus. Daarom is hierdie ontroue vrou, in hierdie geval gesimboliseer deur Eva, die valse kerk wat met moeite kinders baar en nooit tevrede is nie. Maar die ware Jesus sal uiteindelik sy ontroue vrou (kerk) weer rein maak en al die afvalliges terugbring na die kudde van die ware Herder en Hy sal oor hulle heers:

Gen 3:16-17  Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het Hy gesê: Omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het waarvan Ek jou beveel het om nie te eet nie—vervloek is die aarde om jou ontwil; met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.

Die ander man of die “ander Jesus” is baie aantreklik vir die vlees want Hy belowe fisiese seëninge wat selfs ‘n fisiese hemel met goue strate insluit. Hierdie “ander Jesus” het die grootste getal volgelinge op aarde en kom voor in verskillende denominasies wat hulself as Christelik klassifiseer. Hy belowe hulle allerhande tydelike dinge en voed hulle met fisiese wonders en tekens. Maar dit alles kom tot ‘n einde:

2Kor 11:2-4  Want ek is jaloers oor julle met ‘n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as ‘n reine maagd aan Christus voor te stel.  Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.

Die valse Christus (“ander Jesus”) bring die valse leerstellings wat so populêr is, maar deur al hul “goeie werke” sal hul egter terugkeer na die aarde en wag vir die tweede opstanding om dan deur God se oordeel God se geregtigheid te leer:

Gen 3:18-19  Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring; en jy sal die plante van die veld eet. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

Mat 7:22-23  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s