Vlees was nooit veronderstel om vir ewig te bestaan nie!

Vlees en bloed was nooit en sal nooit in die geestelike koninkryk bestaan nie. Dit wil sê dat

Adam en Eva, en almal wat deur hulle in hierdie fisiese wêreld gekom het, was nooit geestelik of perfek op enige tyd nie:

1Kor 15:46-50  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.  Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Waar kry Paulus hierdie woorde vandaan? Ja van God en Sy Woord reg uit Genesis:

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Gen 3:19  In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.

Hoeveel haat hierdie woorde van God deur dit te verdraai en te sê dat Adam eers gees was voor hy in stof gemaak was. Nee, Adam se oorsprong is stof van die aarde en hy en elkeen in hom sal deur God in gees geskep word. Die proses is nog nie voltooi nie. Hierdie Skrifte is duidelik vir die wat die waarheid kan ontvang. Vlees en bloed is ‘n tydelike skepping van God waarmee Hy begin om die mens na Sy ewebeeld, dit is geestelik, te skep. Wat in die dae van Noag gebeur het, het God ook alles van geweet want Hy bepaal en weet alles vooruit:

Gen 6:12-13  Toe sien God die aarde aan, en—dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag: Die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom; want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. 

“Die einde van alle vlees” verwys sekerlik na die tydelike toestand van alle vlees want vleeslike Noag en sy vleeslike gesin het na die vloed voortgelewe. Maar alle vlees het ‘n stoflike begin en ‘n stoflike einde! Dit is dus duidelik dat die gebeure wat tot die globale vloed gelei het, gebeur en geskryf is om te wys dat alle vlees eendag totaal uitgewis gaan word. Die gebeure in en rondom die ark is dus ‘n tipe van die redding in Christus, eerstens vir die uitverkorenes van God. “Soos die aardse mens was” sal die “hemelse mens” nie wees nie. Die “laaste Adam”, dit is Jesus, was eers gees voordat Hy in ‘n vleeslike vorm geopenbaar was “in hierdie laaste dae”:

Joh 1:1-3 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Heb 1:1-3 Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte,

Jesus is die enigste een wat “die afskynsel is van…[God se geestelike]…heerlikheid en die afdruksel van Sy wese [gees]. Jesus is dus totaal die teenoorgestelde van Adam – Hy is ewige gees, en die eerste Adam is tydelike stof. Soos almal dan in Adam SAL sterwe, so SAL ALMAL weer in Christus die lewendmakende gees ontvang:

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 

1Kor 15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.

Dit was net die huisgesin van Noag, agt mense in totaal, wat uit die miljoene mense op die aarde die nodige geloof ontvang het van God, wat ons wys na die eerste opstanding waarin baie min uitverkies is om deel te hê:

Heb 11:7  Deur die geloof het Noag, toe hy ‘n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en ‘n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. 

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies. 

Open 20:5-6  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.   Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Die vloed beeld dus uit die oordeel van God oor alle vlees want daardeur word alle vleeslikheid in ons aangespreek en uitgewis. Hierdie oordeel begin eers by die “huis van God” voordat dit by alle mense sal uitkom: 

1Pe 4:17  Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? 

Dit gebeur eerste met die “huis van God” omdat God diegene wat Hy uitverkies het vir die eerste opstanding in Christus voorberei vir hul “dienswerk” om almal wat in die tweede opstanding deur God se (poel van) vuur  gered sal word:

Open 20:11-15  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.  En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Net soos die dae voor die ark gebou was, was die goddeloosheid van mensdom tot ‘n hoogtepunt gevoer. Net so sal dit ook wees in die dae voor die finale koms van Jesus:

Mat 24:38  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, 

Luk 17:27  hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.

Die gees van Christus word in alle woorde van God gevind en werk in alle tye op die aarde, selfs in “die dae van Noag” toe Christus se gees die woorde wat deur Noag gepreek gebring het aan daardie “geeste in die gevangenis” – hulle wat vasgevang was in sonde en dood. Hulle was diegene wat, soos diegene wat vandag lewe, ongehoorsaam is aan God se woord:

1Pe 3:18-22  Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring—Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;  in wie Hy ook heengegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis,  wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is; waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete—deur die opstanding van Jesus Christus wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is.

Die vloed was dus ‘n teëbeeld van die dood of doop van Christus waarmee vleeslikheid totaal neergelê word:

Rom 6:1-5  Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?  Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?  Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?  Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in ‘n nuwe lewe kan wandel.  Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding;

As ons SAAM met Christus sterf vir ons eie vleeslikheid, dan word ons in Sy dood gedoop soos diegene wat in Noag se dae deur die vloed gedood was. Net hulle wat in die ark is, dit is Christus, sal opgewek word in ‘n nuwe lewe:

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Rom 6:6-9  aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat Hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor Hom nie meer nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s