In Christus is ruimte vir ALMAL en God gaan dit 100% vul!

Na die vloed het Noag gelewe tot die ouderdom van 950 jaar en sy drie seuns het seuns na vore gebring om al die huidige geslagte en nasies van die mens na vore te bring: 

Gen 9:28-29  En Noag het ná die vloed drie honderd en vyftig jaar gelewe.  So was dan al die dae van Noag nege honderd en vyftig jaar, en hy het gesterwe. 

Gen 10:1  En dit is die stamboom van die seuns van Noag: Sem, Gam en Jafet—vir hulle is daar seuns gebore ná die vloed.

Ja, daar is lewe na God se oordeel want alhoewel God alle vlees uiteindelik gaan vernietig, gaan Hy almal wie in die eerste Adam gesterf het, lewend maak na die gees wat in Jesus Christus is:

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

Die nuwe wêreld na die vloed het gebeur om vir ons ‘n tipe van die nuwe geestelike lewe voor te stel. Lewe in die gees sal egter totaal anders wees as die lewe wat Noag se nageslag voortgebring het op aarde. Aardse of vleeslike dinge soos geslagsregisters is van geen nut nie want dit moet net as geestelike tipes gesien word omdat daarin lê geestelike waarhede opgesluit wat in ons lewens opereer, vir die wat dit kan sien:

1Ti 1:4  en hulle nie besig hou met fabels en eindelose geslagsregisters nie, wat net twisvrae bevorder meer as stigting van God wat in die geloof is.

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Rom 9:8  Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag.

Die gees van God leer net deur geestelike met geestelike te vergelyk – so moet ons verby die aardse obstruksies sien as ons die dieper dinge van God waardeer:

1Kor 2:13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Noag het spesifieke seëninge en ook vervloekings oor sy seuns uitgespreek wat baie belangrike implikasie vir ons almal inhou omdat elke deel van God se Woord is op ons eie lewens van toepassing:

Gen 9:26-27  Verder het hy gesê: Geseënd is die HERE, die God van Sem. Maar Kanaän moet sy dienskneg wees. Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanaän moet sy dienskneg wees.

Ons lewe van elke woord wat uit God se mond uitgaan en daarom neem ons noukeurig kennis daarvan:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

In Genesis 10 word die uitbreiding van Noag se familie en die begin van hul vestings regoor die aarde aangeraak. Talle name van die geslagte van die drie seuns van Noag word in detail genoem omdat dit belangrik is om te weet wat God doen in ons lewens. Die geestelike implikasie binne ons eie lewe is dus hier ook van krag as dit kom by die verskillende seuns van Noag en hulle nageslagte se funksies en blyplekke. Dit gaan nie oor uiterlike verbande tussen volke en nasies nie, vir die wat die innerlike betekenis as mees belangrik sien. Jafet (en sy  nageslag) is die eerste seun van Noag wat behandel word:

Gen 10:2-5  Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.  En die seuns van Gomer was: Askenas en Rifat en Togárma.  En die seuns van Jawan was: Elísa en Tarsis, die Kittiërs en Dodaniete—  uit hulle het verdeeld geraak die kuslande van die nasies, in hulle lande, elkeen na sy taal, volgens hulle geslagte, in hulle nasies.

Dit is ‘n baie kort gedeelte wat die Skrifte oor Jafet en sy sewe seuns sê. Die woorde “elkeen na sy eie taal” verduidelik dat die fisiese uitbreiding het steeds voortgegaan na die verbrokkeling van die een taal wat almal aanvanklik gepraat het:

Gen 11:1  En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde.

Jafet se naam beteken “uitbreiding” en sy nageslag het dus mettertyd uitgebrei na plekke wat ander “kuslande van die see” insluit:

Jes 24:15  Daarom, eer die HERE in die lande van die son, op die kuslande van die see die Naam van die HERE, die God van Israel!

God het deur Noag geprofeteer dat Hy Jafet ruimte sal verskaf omdat hy saam met Sem, sy ouer broer, Noag se naaktheid bedek het:

Gen 9:27  Mag God aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem! Maar Kanaän moet sy dienskneg wees.

God alleen verskaf ruimte aan ons want Hy bepaal elke voetstap wat ons neem:

Jer 10:23  Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Spr 20:24  Die voetstappe van ‘n man hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan?

Hierdie ruimte wat God gee is nie beperk tot aardse geografie nie, maar verwys eindelik na ons geestelike “uitbreiding” en totale belewenis in Christus – “die Boek” van die “eerste en die laaste” en alles tussen in:

Open 1:11a  Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ‘n boek…

Joh 14:1-3  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

Ons moet eers deur die water kom voordat ons die gees van God kan ervaar. Jesus het vir ons ‘n nuwe plek of lewe voorberei wat deur die voorhangsel, “dit is sy vlees”, en ook ons vlees toeganklik is:

Joh 3:5  Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

1Kor 15:46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Heb 10:19-21  Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het,

Dit is die “ruimte” wat God deur die geestelike tipe van Jafet en sy sewe seuns en hulle nageslag vir ons voorberei het, selfs voordat Hy hierdie aardse tydelikheid gemaak het:

2Kor 5:1-2  Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons ‘n gebou het van God, ‘n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele.  Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word,

Joh 17:24  Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.

“…hulle wat U My gegee het” verwys na almal wat Hy geskep het “in Adam”. Die pragtige woorde “…soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word” is woorde wat vir “almal in Adam” groot hoop bring. Daarom sterf ons “met Christus” deur die natuurlike tentwoning op te gee, selfs ons eie vleeslike denke, sodat ons met die denke van Christus vervul te word – “elkeen [in Adam] in sy eie orde”:

1Kor 15:22-24 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

Soos Christus geterf het sal “elkeen in sy eie orde” sterf deur sy eie kruis op te neem en SAAM met Christus te sterf vir sy eie vleeslikheid.

Gal 2:20  Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Hierdie is ‘n leerstelling wat die volgelinge van die valse leraars vra om nie vir hulle te preek nie. Nee hulle vra vir hul valse leraars om vir hul “vleitaal” te preek en hulle vra hul valse profete om vir hulle “bedrieëry” te profeteer – dan gee ek my EEN tiende en offerhandes met graagte. Nee, een tiende is slegs geldig vir die ou vleeslike verbond met al sy VLEESLIKE seëninge! God vra nou tien tiendes -jou hele lewe en dit is vir die natuurlike mens ONMOONTLIK om te gee!!!

Jes 30:10 wat aan die sieners sê: Sien nie! en aan die profete: Profeteer vir ons nie wat reg is nie; spreek vleitaal vir ons, profeteer bedrieëry;

Mat 10:38-39 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Dit is die volkome wil van God en elkeen sal hierdie offer bring!

1Pe 4:1-2  Omdat Christus dan vir ons na die vlees gely het, moet julle jul ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gely het, opgehou het met die sonde,  om die orige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God.

[Distansiëring: Advertensies word geplaas deur WordPress.com]

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s