Dit is vir die mens bestem om EEN maal te sterwe, DAARNA kom die oordeel wat lei tot geregtigheid!

God, die Vader en Sy Seun, Jesus Christus, heers oor die dooies en die lewendes:

Rom 14:9  Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor dode sowel as lewende te heers.

Net die Woord van God gee vir ons die waarheid oor wat die dood behels en wat die lewe behels:

Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. 

Joh 17:17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

 Psa 119:160  Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Die “hele inhoud” is van belang en nie sekere gedeeltes nie. As ons die lewe in Christus ken kan ons nie met leuens omgaan nie. Dit is ‘n leuen dat ‘n mens sy eie lewe in orde kan bring t.o.v. saligheid “voordat dit te laat is”. Die Woord sê dat dit die Vader is wat ons na Jesus trek en Hy alleen kan dit doen:

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Jesus het dit ook aan sy eie apostels bevestig dat niemand Hom kies nie, maar Hy kies ons:

Joh 15:16  Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

Ons kies wel, maar dit is die Vader se keuse wat dit bewerkstellig anders is die geloof en die saligheid alles ons werke! Dit is absurd en godslasterlik om so te praat:

Rom 9:15-16  Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.  So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

Efes 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

As ons nie weet wat die dood behels nie en ook nie verstaan wat God se oordeel beteken nie, dan kan ons nie die volgende woorde verstaan nie:

Heb 9:27  En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,

Die dooies kan nie God aanbid nie. Maar as ons glo dooies lewe is dit meer absurd want die dooies “weet glad niks nie” en hul gedagtes is “vergeet” en hulle het “vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie”:

Pred 9:5-6  Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.

Hier is wat die woorde “om een maal te sterwe” beteken volgens die Woord van God:

Rom 8:6-7 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

Dooie lyke is net ‘n simbool van die werklike geestelike dood wat almal ervaar – al lewe hulle ook in die vlees. Die geestelike dood is ons natuurlike of vleeslike denke oor dinge. As ons nie God se woord ken nie, ken ons net die dood:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Sy Woorde is gees en Sy Woorde is lewe! Ons moet dus een maal sterwe soos ons ook doen terwyl ons in die vlees lewe – dit is die dood. Ons kan net deur middel van God se oordeel sy geestelike lewe deelagtig word:

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

God se oordeel is goed want dit leer ons sy geregtigheid en dit gee ons die ewige of geestelike lewe! Daarom moet mens een maal sterwe en DAARNA geoordeel word. Hoe is dit moontlik dat sommige geoordeel word terwyl hulle nog lewe?

1Pe 4:17 Want die tyd is daar [nou] dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Die oordeel is eerste op God se uitverkore kerk!!! Die skrifte noem dit die “eerste opstanding”:

Open 20:4-6 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Die tweede dood kan nooit beteken dat mens twee keer sterwe nie want dan is Hebreërs 9 vers 27 vals, en dit is nie. Die tweede dood is hulle wat later geoordeel sal word in die tweede opstanding. Hulle gaan ook almal gered word deur God se oordeel:

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Daar is dit! Alle vleeslikheid of boosheid gaan uitgewis word en almal sal deur die vuur van God gered word! Ja ALMAL wat deur God geskape is! Dit is die enigste goeie nuus wat die moeite werd is om na te luister! As jy dit nie kan glo nie, dan beteken dit nie dat God met jou moet saamstem nie. Hoe arrogant kan die mens nie wees nie. Laat elke mens ‘n leuenaar wees, maar God alleen waaragtig.  God het Jesus aangestel om die redder van alle mense te wees en ek is 100% daarvan oortuig, volgens die hele inhoud van God se onfeilbare Woord, dat Jesus dit wel gaan doen!!!

1Kor 3:13-15 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Ons kan net dit glo as ons die geloof geskenk word deur God. Die dood sal totaal verslind of vernietig word:

1Kor 15:54-55 En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

Die dood sal geen oorwinning het nie want dit sal nie meer bestaan nie. Net as ons dit kan sien het ons vrymoedigheid om God se oordeel te kan ervaar want ons weet God se liefde word volmaak in ons deur Sy oordele:

1Jn 4:17 Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s