Alle torings IN ons sal val!

Na die globale vloed het agt mense uit die ark gekom met al die diere wat God binne-in die ark laat gaan het. Hierdie agt mense was die voorsate van almal wie tans op die aarde leef. Hierdie agt is die tipe van die nuwe geestelike generasie wat God in ‘n nuwe skepping sal voortbring na die totale uitwissing van die ou Adam in almal. Die dier wat uit die see verrys en op die aarde leef, sal na die “verderf” gaan en uit hierdie “verderf” kom die nuwe mens na vore:

Joh 12:24-25  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.

Open 17:11  En die dier wat was en nie is nie, is self ook die agtste, en hy behoort by die sewe en gaan na die verderf.

Elkeen van Noag se drie seuns en hulle nageslagte het fisies op die aarde geleef, maar hulle is ook geestelike tipes om ons te help om hierdie proses binne-in ons te verstaan, vir hulle wat die koninkryk van God binne-in hulself kan sien: 

Luk 17:20-21  En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Een van Noag se seuns was Jafet. Jafet se naam beteken “ruimte” en deur Jesus Christus kom die geestelike bevryding uit die gevangenis van sonde:

Luk 4:17-21  En die boek van die profeet Jesaja is aan Hom [Jesus] oorhandig; en toe Hy die boek oopmaak, kry Hy die plek waar geskrywe is:  Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;  om aan gevangenes vrylating te verkondig en aan blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.  En nadat Hy die boek toegemaak en aan die dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op Hom gevestig.  Toe begin Hy vir hulle te sê: Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul.

Alhoewel hulle ore die woorde kon hoor, het hulle dit glad nie verstaan nie:

Mat 13:14  En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.

‘n Twee seun van Noag se naam was Gam. Deur Gam se nageslagte word die sondige hoogmoed en gewelddadigheid van ons eie harte geopenbaar. Ons wil groot stede bewoon en hoë torings bou en alles met ons idees oorwin en beheer. Dit verwys sterk na hierdie gedeelte in die Skrifte

Open 17:1-6  En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit,  met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.  En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery; en op haar voorhoof was ‘n naam geskrywe: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. 

Een van Gam se vier seuns was Kus en Kus was die vader van Nimrod wat pertinent genoem word in die Skrifte as geweldenaar of teenstander van God wat ook die bouer van groot ryke en stede was:

Gen 10:8-10  Kus was ook die vader van Nimrod. Hy het begin om ‘n geweldenaar op aarde te wees.  Hy was ‘n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE. Daarom sê hulle: Soos Nimrod, ‘n geweldige jagter voor die aangesig van die HERE.  En die begin van sy ryk was Babel en Ereg en Akkad en Kalne in die land Sínear.

Dit is die begin van sy ryk in Babel in “die land Sínear” (ook genoem Babilon in ander Skrifte soos Daniël 1 vers 2). Hierdie Babel of Babilon word as ons eie geestelike afvalligheid in die Skrifte gesimboliseer: 

Gen 11:1-2  En die hele aarde het dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle ‘n laagte in die land Sínear; en daar het hulle gaan woon. Daarop sê hulle vir mekaar: Kom laat ons stene vorm en dit goed brand. Hulle gebruik toe die bakstene [Hebreeus: “lebênâh”] vir bousteen en die lymgrond vir klei [sement].

Hierdie inwoners in die land Sínear het vir die eerste keer (volgens die Skrifte) stene gebruik in die plek van klippe as boumateriaal. Die Hebreeuse woord vir bakstene hier is “lebênâh” wat kom van die woord “lâban” wat “wit” beteken. Hier is die woord “lebênâh” wat uitbeeld wat God van wit bakstene dink:

Jes 65:3  ‘n volk wat My gedurigdeur in die aangesig terg, wat offer in tuine en rook laat opgaan op bakstene.

Wit bakstene is nie goed in God se oë nie. Dieselfde geld vir die lymgrond (‘n tipe teer) in plek van klei om die stene saam te heg. Dit alles is ‘n simbool van om God te terg en teen Hom te rebelleer. Dit verbind ook nou saam met ‘n siekte wat in “die vel van [die] vlees” en ook die van mense voorgekom het in Bybelse dae:

Lev 13:2-3  As ‘n mens in die vel van sy vlees ‘n swelsel of uitslag of ligte vlek het, en dit in die vel van sy vlees ‘n plaag van melaatsheid word, moet hy na die priester Aäron of na een van sy seuns, die priesters, gebring word; en die priester moet na die aangetaste plek in die vel van die vlees kyk. Het die hare op die plek wit geword, en lyk dit of die plek dieper is as die vel van sy vlees, dan is dit die plaag van melaatsheid. As die priester dit sien, moet hy hom onrein verklaar.

En….

Lev 13:10-11  En as die priester sien dat daar ‘n wit swelsel in die vel is wat die hare wit gemaak het, terwyl daar wilde vlees in die swelsel groei, dan is dit ‘n verouderde melaatsheid in die vel van sy vlees, en die priester moet hom onrein verklaar. Hy moet hom nie opsluit nie, want hy is onrein.

Wit bakstene met die lymgrond beteken onreinheid wat weereens geestelik na ongehoorsaamheid aan God se ware leerstellings wys. Die mense het dus hul eie maatstawwe en boustowwe gebruik om ‘n toring te bou en daarin dink hulle dat hulle God kan dien. Hoe tragies is die “godsdienstige” mens wat dink dat God deur ons eie werke gedien kan word:

Gen 11:3 En hulle sê: Kom, laat ons vir ons ‘n stad bou en ‘n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik; en laat ons vir ons ‘n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie.

Hier is die Nuwe Testamentiese weergawe van hierdie tragiese toestand in ons eie harte:

Mat 7:21-23 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

‘n “…Stad en ‘n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik” verwys na die natuurlike mens se eie hoogmoedige hart binne-in ons almal wat altyd na sy eie belange wil omsien. Dit wys ook hoe ons dink God gedien moet word. Valse leerstellings is nooit vals in die volgelinge se oë nie. Ons eie onkunde is altyd in die blinde kol van ons eie persepsies!!! Maar net die Woord van God is die enigste maatstaf vir waarheid en dit alleen ontbloot ons afvalligheid:

Joh 17:17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. 

Psa 119:160  Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

God se plan om almal te red sal nie deur valse menslike stede en torings in die wiele gery word nie. God beheer alles en Hy sien alles in ons harte en is ver verhewe bo alles wat ons as mens dink:

Gen 11:5-7  Toe daal die HERE neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. En die HERE sê: Daar is hulle nou een volk en het almal een taal! En dit is net die begin van hulle onderneming: nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees van wat hulle van plan is om te doen nie. Kom, laat Ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. 

Jes 55:7-9 Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

Die natuurlike mens lewe in ‘n verwarring wat God self bewerkstellig het. In homself dink die mens dat hy hy weet wat aangaan en is onder die indruk dat hy reg is in sy eie siening. Die natuurlike mens is totaal onbewus van sy eie onkunde, maar wys na ander se foute. Dit opsigself wys na geestelike blindheid oor waar die koninkryk van God werklik opereer!!!

Gen 11:8-9  So het die HERE hulle dan daarvandaan oor die hele aarde verstrooi; en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.

Maar op die bestemde tyd sal God die inherente blindheid van die mens wegneem en almal weer bymekaar bring in die een sin en leer van Christus: 

Efes 1:10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om ALLE dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. 

Kol 1:19-20  Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon  en dat Hy deur Hom ALLES met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s