Wie is God se teëstander?

God het geen nut daarin om ‘n persoonlike teenstander te hê nie! God is immers ALMAGTIG en Hy hoef dit vir niemand te bewys nie. God het eintlik NIKS om te bewys nie. God het Satan boos geskep en gebruik hom as teënstander vir ‘n ander doel wat meer op ons betrekking het. Satan is die teenstander van God in die sin dat God hom gebruik om die Waarheid teen te staan:

Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar VAN DIE BEGIN AF en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

Jesus sê dat Satan was VAN DIE BEGIN af boos want God het die bose  geskep vir Sy doel – ja selfs dit wat onheilig en goddeloos is het God self geskep!!!

Jes 45:7 [God] wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Almal wat nie die Waarheid, Jesus Christus, kan ontvang nie, is soos die duiwel en is dus kinders van die duiwel. Jesus het nie alleen die waarheid nie, Hy IS die Waarheid:

Joh 14:6  Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

Die Waarheid is dus ‘n persoon! Of jy het Hom of jy het Hom nie. Van nature weerstaan ons die Waarheid – vanaf ons natuurlike geboorte. Van nature is ons soos ons vader, die duiwel,  want ook ons is verraaiers en moordenaars van die Waarheid- die Regverdige!!!

Hand 7:51-52  Julle hardnekkiges en onbesnedenes van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees; net soos julle vaders, so ook julle. Watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle het dié gedood wat vooraf die koms verkondig het van die Regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het;

Kan enigeen stry teen hierdie woorde uit die mond van Stefanus wat juis gesterf het deur die hand van Satan en sy kinders? Stefanus het die Waarheid, Jesus, in die gees geken en het as kind van God gesterf aan die hand van die kinders van die duiwel. Stefanus het die hemel geopend gesien en Jesus aan die regterhand van God sien staan. Daar is NIKS fisies of vleeslik omtrent wat Stefanus gesien en ervaar het nie:

Hand 7:54-60  En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hul harte en het teen hom op die tande gekners. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God.  En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met ‘n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig; en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van ‘n jongman met die naam van Saulus. En hulle het Stéfanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê: Here Jesus, ontvang my gees!  En hy het op sy knieë neergeval en met ‘n groot stem uitgeroep: Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie! En met dié woorde het hy ontslaap.

As ons Jesus na die gees ken, dan sien ons nie meer dinge na die vlees nie, veral nie Jesus nie. Om die vleeslikheid te verlaat is vir baie nie nou beskore nie. Die vleeslikheid haat dit wat geestelik is en weerstaan die gees van God en God se ware profete (en Sy woorde):

Joh 6:63-64  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.  Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat Hom sou verraai.  

Ons almal doen dus dieselfde as Judas en Petrus en al die ander dissipels toe hulle as verraaiers en verloënaars van Jesus opgetree het. Ons verloën en verraai die ware Jesus deur vas te kleef aan vleeslikheid. Ons hang aan die valse leerstellings wat aan ons deur die baie beroemde valse leraars opgedis word – dit is ook dieselfde valse gees wat in Satan werk. Ons glo in die “ander Jesus” met sy “ander gees” en sy “ander evangelie” en ons is vas oortuig dat dit die regte Jesus is:

2Kor 11:3-4  Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.  Want as iemand kom en ‘n ander Jesusverkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.

ALLES wat vleeslik is, is teen God want God is gees:

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Ons is van nature vleeslik (“uit die grond”) want dit is deur ‘n proses dat almal God sal ken in die gees en in Sy beeld sal wees:

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Ons is dus van nature, sonder keuse van ons kant, God se vyande of teëstanders:

Rom 8:5-8  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.  En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. 

Ons is in nietigheid of in verganklikheid geskep omdat dit God se wil is – dat ons eers die natuurlike moet ervaar en daarna die geestelike: 

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. 

1Kor 15:46  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. 

1Kor 15:49-50  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Verganklikheid is gekoppel aan die dood. Hier is die definisie van die dood volgens die Skrifte:

Rom 8:6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede.

Ons leef met die dood elke dag sedert ons natuurlike geboorte. Dit word ook voorgestel deur ons natuurlike stoflike liggame:

Rom 7:24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Maar geestelik gesproke is die dood ons vleeslike denke. Dit is die denke van almal in die eerste Adam. Ook Satan het dieselfde denke ontvang by Sy skepping – “….van die begin af en staan [die duiwel] nie in die waarheid nie…” – volgens Jesus se eie Woorde. Maar hierdie dood in almal sal totaal vernietig word, volgens die Skrifte. As alle vleeslike denke in ALMAL vernietig is, is ALMAL en ALLES “aan Jesus se voete onderwerp” wees:

1Kor 15:26-28  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. 

Open 21:4  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

Daar sal geen dood meer wees nie – alle vleeslikheid en boosheid sal vernietig wees! Niemand sal God meer weerstaan nie. Jesus heers nou reeds oor alle magte en owerhede, maar hulle sal dan nie meer vleeslike denke het nie. Dit wil sê dat almal, Satan inkluis, Jesus openlik sal vereer as Heer en Hom aanbid in perfektheid van gees en in alle waarheid:

Kol 1:16  want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. 

Kol 1:19-20  Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon  20  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis—ek sê deur Hom—die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. 

Efes 1:10-12  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—  11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,  12  sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, 

Fil 2:9-11  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,  10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Niemand kan sê dat Jesus die Here is en Hom in gees en waarheid aanbid as daardie persoon nie die gees van God het nie: 

1Kor 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

God sal alle weerstand vernietig en ALLE halsstarriges aan Hom onderwerp deur hulle almal in gees te herskep!!!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s