Belangrike aspekte van die geloof van Christus – om waarlik ‘Christen’ te wees (Deel 1)

Alles wat in die Skrifte voorkom, ook die gebeure en mense van die Ou Testament, is vir ons neergeskryf  om as voorbeelde te dien, maar dit beeld ook ons eie geestelike ontwikkeling uit:

Rom 15:4  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê. 

1Kor 10:11  Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

Ons leer dus van onsself uit dit wat neergeskryf is in die Skrifte want ons leef van elke woord uit God se mond:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

God werk deur verskeie dinge wat Hy geskep het en ook tot op datum gebruik om Sy doel te bereik – ook die onheil, die donkerte en selfs die goddelose: 

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen. 

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Deur die twee geslagslyne van Kain en Seth het God ook op sy einddoel gekonsentreer – om almal in die eerste Adam tot geestelike volmaaktheid te bring. Hierdie geestelike volmaaktheid is tans net beskikbaar in Jesus Christus wat alleen hierdie onsterflikheid en die geestelike heerlikheid by God ontvang het:

1Ti 6:15-16 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

God gebruik talle tipes van Jesus Christus in die Ou Testament, maar die eerste een wat na vore kom in Genesis is die man Abraham. Deur die fisiese leer ons van God se onsienlike dinge:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

Die sigbare of natuurlike dinge is nooit ons eindpunt nie, maar slegs ons beginpunt. Die geestelike dinge is God se doel met almal in die eerste mens Adam om hulle in die geestelike beeld van God in Christus, die laaste Adam te maak:

1Kor 15:45-50  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.  Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.  Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense.  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Die aardse tipe van wat geloof in God behels, was deur hierdie man Abraham vir die eerste keer na vore gebring. Abraham se hele lewe is vir ons ‘n beskrywing van ons eie proses van hoe ons geloof van God ontvang en hoe God dit dan ontwikkel in ons. Geloof is ‘n geskenk of gawe van God – dit is NIE ons s’n nie. Niemand kan dus spog met sy geloof nie en die wat dit doen is deur God verblind om so te glo en te doen:

Efes 2:8-10  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.  Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Aan elkeen word ‘n mate van geloof gegee en die geloof ontwikkel soos God ons deur allerhande beproewinge en toetse neem:

1Pe 1:3-9  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot ‘n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode,  sodat ons ‘n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons  wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle jul, al word julle nou—as dit nodig is—’n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge,  sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus; vir wie julle, al het julle Hom nie gesien nie, tog liefhet; in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry.

Om dus te kla oor beproewinge wys na ons natuurlike vleeslike rebellie en onwilligheid om geestelik te groei. Die vlees in ons stel nie belang in God se geestelike dinge nie en wil net gepamperlang word om sy eie welluste en trots te bevredig. Dit is waarom ons worstelstryd nie sigbaar of teen fisiese dinge is nie, maar in ons eie innerlike vleeslike denke:

Efes 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Die woorde “in die lug” kom van die Griekse woord “epouranios” wat ook as volg vertaal is:

Joh 3:12  As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse [“epouranios”] vertel? 

Efes 1:3  Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele [“epouranios”] in Christus. 

Efes 2:5-6  ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered—  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele [“epouranios”] in Christus Jesus.

So, bose geeste is werksaam in die hemel! As ons vleeslik dink sal ons nooit weet waar die hemel en die stryd is nie. Vir die wat dit kan ontvang – dit is in ons eie harte of denke. As God se Woord dus van “hemel” praat verwys dit altyd na die geestelike dimensie IN ons wat ons gedagtes omvat. Daarom moet ons ons denke, “die hemelse dinge”, vernuwe word soos die hemel ook gereinig en vernuwe word:

Rom 12:2  En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Heb 9:23  Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemele deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie.

Jes 66:22 Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die HERE, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.

Open 21:1 En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.

Deur die talle beproewings en verdrukkinge wat God dan stuur word die hemel (ons gemoed of denke) gereinig van alle aardse gedagtes. Dit is nie ‘n kits-reiniging soos die valse leraars en valse profete wil voorgee nie, maar ‘n proses omdat ons stelselmatig groei. Selfs in die vleeslike en fisiese wêreld word die groeiproses vir ons duidelik uitgebeeld. Alles lewende dinge is aan ‘n groeiproses onderworpe. Deur al hierdie beproewings en verdrukkinge word ons dan vermaan om in die geloof te bly: 

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

[Ons sal in deel 2 verder kyk na die lewe van Abraham as ons voorbeeld van die beginsels van geloof]

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s