Wat is bose geeste?

‘n Belangrike beginsel  in God se Woord is om te weet dat alles van die Here kom:

Jes 45:6-7  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil [Hebreeus: “ra”] skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Rom 11:36  Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

God het alles geskep vir Sy doel, ook die bose, maar dit sê nie dat God boos is of dat daar duisternis in Hom is nie:

1Jn 1:5  En dit is die verkondiging wat ons van Hom gehoor het en aan julle verkondig: God is lig, en geen duisternis is in Hom nie.

Hy alleen skep duisternis en die bose vir Sy goeie doel en niemand anders kan dit doen nie. God het ‘n doel met alles wat Hy maak en dit bring baie groot troos in ons harte want niks is buite beheer soos die afvalliges en dwaalleraars verkondig nie:

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Jes 5:20 Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter.

Gen 50:20  Want júlle [Josef se broers] het wel kwaad [Hebreeus: “ra”] teen my bedink, maar God het dit [die kwaad] ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.

Wel daar staan een van die grootste geheimenisse in die Skrifte wat min mense kan sien omdat God hulle verblind het. God gebruik die bose en dit wat mense aan ons doen “ten goede” vir ons eie geestelike ontwikkeling [“te doen soos dit vandag is”]. Ons geestelike ontwikkeling is nie net vir ons eie voordeel nie, maar ook vir die geestelike groei van ander wat later na ons sal kom vir hulp om die dinge te verstaan [” ‘n groot volk in die lewe te hou”]. Josef se storie is geskryf vir ons as ons dit kan ontvang. Josef se verhaal beeld uit God se uitverkorenes se lewensverhaalAl ons pyn en lyding is dus nie doelloos nie en ons kan te midde van dit alles nou God se hand in ons lewe sien – van begin tot einde! Soos Job ook ‘n tipe was van ons eie lewe,  leer ons ook om nie teen God en Sy werke in en rondom ons te rebelleer nie. Job se storie is ook geskryf om ons lewe uit te beeld:

1Kor 10:11  Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

1Co 10:11  And all these things as types did happen to those persons, and they were written for our admonition, to whom the end of the ages did come.

Hier is die ook verse wat in die laaste hoofstuk in die boek van Job geskryf is en kyk wat sê Job nou nadat hy regdeur die boek sy onskuld bepleit het en graag ‘n regverdige verhoor wou hê voor God. Hy het nooit geweet dat eiegeregtigheid een van die mees subtiele sondes in sy eie hart hom verblind om God se werke te sien nie:

Job 42:1-6  Toe het Job die HERE geantwoord en gesê: Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie.   Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Hoor tog, en ék sal spreek; ek sal U ondervra en onderrig U my!   Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.  Daarom herroep ek en het berou in stof en as.

God doen inderdaad “alles” en Hy is ook die Vader van alle geeste, insluitend bose geeste:

Heb 12:9  Verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontsag gehad; moet ons nie veel meer aan die Vader van die geeste onderworpe wees en lewe nie?

God stuur elke gees na ons toe, ook bose geeste. Hier in die volgende gedeelte is neergeskryf een van die mees interessantste gedeeltes in die Skrifte wat die gordyn vir ons wegtrek oor hoe elke gees, selfs elke bose gees veral, deur God gestuur word.

1Kon 22:19-23  Verder sê hy: Daarom, hoor die woord van die HERE: Ek het die HERE sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leërskare by Hom staan, aan sy regter— en aan sy linkerhand.   En die HERE het gesê: Wie sal Agab oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gílead? En die een het so gesê, en die ander weer so. Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die HERE staan en sê: Ek sal hom oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee?   En hy sê: Ek sal uitgaan en ‘n leuengees word in die mond van al sy profete. En Hy sê: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen so.  En nou, kyk, die HERE het ‘n leuengees in die mond van al hierdie profete van u [koning Agab] gegee, en die HERE het onheil oor u [koning Agab] gespreek.

Die Skrifte bevestig op verskeie plekke dat God alleen bose geeste stuur:

Rigt 9:22-23  Toe Abiméleg drie jaar oor Israel geheers het,  het God ‘n bose gees gestuur tussen Abiméleg en die burgers van Sigem, en die burgers van Sigem het troueloos gehandel teen Abiméleg,

1Sa 16:14  Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en ‘n bose gees, deur die HERE gestuur, het hom verskrik.

1Sa 18:10  Die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword, sodat hy rasend was binne-in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, en Saul ‘n spies in sy hand hou.

Hand 19:15  Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?

As ons kan sien dat God gees is en hoe Hy “sit op Sy troon” sal ons ook sien waar die troon is en waar die hemel is waar hierdie troon voorkom. Dan sal ons ook kan sien hoe om bose geeste te kan onderskei:

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Psa 11:4  Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.

Jes 66:1  So sê die HERE: Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir My sal bou? En waar die plek wat my rusplek sal wees?

Mat 25:31  En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;

Efes 2:6  en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

Open 3:21-22  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Hierdie Skrifte is maar ‘n paar wat uitgehaal kan word om te wys wie God is en wat Sy troon is en waar die hemel is. Maar voor ons dit alles kan sien sal ons eers moet glo wat die valse dwaalleraars aan ons gee omdat hulle glo God is in die beeld van ‘n mens gemaak met ‘n liggaam wat lyk soos ons fisiese liggame. Hulle sê dan dat God op ‘n troon sit wat lyk soos ‘n stoel (iets soos dit wat konings op aarde op sit).  Dan gaan hulle verder en sê dat die hemel waarin hierdie troon sit lyk soos iets wat strate het wat van goud is waarlangs huise of “wonings” gebou is wat baie mooi is. Hierdie woorde is van pas vir diegene wat God nie nou wys hoe Hy lyk en wat Sy troon en Sy hemel is nie:

Jes 6:9-10  En Hy het gespreek: Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk nie.  Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hul oë en met hul ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie.

Wel daar staan dit. God maak hulle oë “swaar”, hulle ore toe en hulle harte vol “vet” SODAT hulle nie kan  sien of hoor nie, en SODAT hulle nie kan bekeer uit hul valse oortuigings nie. Hulle is dus in kettings van onkunde vasgeketting en kan nie daaruit loskom voordat God hulle die verlossing sal skenk nie – op die tyd soos deur God self bepaal. Bose geeste het dus niks te doen met dit wat die valse leraars aan ons vertel het nie. Dit is nie ‘n tipe dierasie met snaakse lelike gesigte, lang naels en bebloede tande nie. Absurd! Bose geeste is….GEESTE! As God se gees aan ons geopenbaar word deur Sy Woord, wat is ‘n bose gees? Wie kan hierdie woorde glo wat Jesus self gesê het?

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie;die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Die gees van God is dus nie “goose bumps” en nie ‘n gevoel nie, NEE, Dit is dwaling!!! Ons voel nie God se “teenwoordigheid” nie – dit is ook ‘n dwaling!!! God is gees en Sy gees is Sy WOORD IN ONS HARTE deur geloof – NIE GEVOEL NIE:

Rom 10:8-10  Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig:  As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word;  want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Efes 2:8  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God.

Psa 119:11  Ek het u woord in my hart gebêre, dat ek teen U nie sal sondig nie.

Ek haal dit uit wat hier staan wat min kan sien: “woorde…is gees”:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Dit wat ons as woorde ervaar en hoor is gees!!! Kyk wat sê die Skrif hoe ons ‘n valse of bose gees kan sien:

1Jn 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

1Jn 4:4-6  Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is.  Hulle is uit die wêreld; daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.

Daar staan dit vir almal om te sien en God moet mense verblind om dit NIE te sien nie want Hy openbaar dit nou slegs aan Sy uitverkorenes.

“Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling.”

Waaruit? Uit die woorde wat gepraat word!!! Die wêreld is nie ‘n fisiese hemelliggaam wat in die hemelruim hang met plante en diere en mense en allerhande fisiese dinge nie. O ja dit is so vir hulle wat net uiterlike dinge kan waarneem. Maar die geestelike wêreld is iets heel anders en tog so naby ons. Die wêreld is die woorde en gedagtes in ons eie harte (dit is ons eie denke!!!). Dit is die konsepte en begrippe wat in ons gevorm is sedert ons kinderdae. Dit is die wêreld wat regdeur die Skrifte van gepraat word. As ons nie God se woorde in ons harte het en bewaar nie, dan dink ons ons eie woorde!!! Daarin lê die onderskeiding van geeste. Na wie luister ek? Na myself of na God se Woord? Dit is die verskil tussen God se gees en bose geeste. Alle mense word deur geeste beïnvloed van dag een wat hulle woorde of fisiese konsepte kon dink en ervaar. Dit is die woorde wat ons dink wat bepaal wie ons is:

Spr 23:7

(AOV)  Want soos hy in sy siel bereken, so is hy; eet en drink, sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. 

(ASV)  For as he thinketh within himself, so is he: Eat and drink, saith he to thee; But his heart is not with thee. 

(BBE)  For as the thoughts of his heart are, so is he: Take food and drink, he says to you; but his heart is not with you. 

God ken alles van ons en Hy alleen bepaal ons boek – LANK VOORDAT ons gevorm was:

Psa 139:1-6  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.  U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.  U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.  Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.  U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.  6  Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to Wat is bose geeste?

  1. H__________ sê:

    Watse groot openbaring; tensy jy die sluier deur God gelig is! Ek is bevrees 99 persent kan dit nie sien nie en dwaal!

  2. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s