God skep die donkerte (eerste) vir ons sodat ons Sy ware Lig (later) kan sien en waardeer!

As mens om jou kyk, dan lyk alles maar droewig. Waar mens ookal bly, die prentjie is besig om vinnig te verander. “Dinge lyk net nie meer soos dit gelyk het nie”, hoor ek mense orals sê. Jesus het ook so gesê – dat vrede nie sommer oral beskikbaar is nie:

Joh 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Ons moet ook weet waarom dit so is anders gaan ons mismoedig rondloop en deelneem aan nuttelose gesprekke oor hierdie dinge. Soos ons weet gebeur niks sonder God se raad en plan nie:

Efes 1:11 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

Selfs die bose in die wêreld is Sy idee en alles werk presies volgens Sy plan – iets wat die natuurlike mens net nie kan hanteer nie:

Amo 3:6-8 Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar ‘n onheil in die stad voorval as die HERE dit nie bewerk het nie? 7 Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. 8 Die leeu het gebrul, wie sal nie vrees nie? Die Here HERE het gespreek, wie sal nie profeteer nie?

Ons weet dat God alles doen en Hy openbaar hierdie waarheid net aan hulle wat Hy voorberei het om dit te kan sien en aanvaar. Die ware profeet van God draai nie doekies om nie – hy sê dit soos dit aan Hom geopenbaar word. Hy soek dus niemand se gunste of gawes nie. Jesus het hierdie spesifieke gebed gebid vir Sy ware knegte en dissipels:

Joh 17:15-18 Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. 16 Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. 17 Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. 18 Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur.

Daar is dit. Ons kan niks vir God beteken as ons nie hierdie donker dinge kan sien nie, en daarin ‘n ware lig word nie – dit is die rede vir die donkerte:

Mat 5:14-16 Julle is die lig van die wêreld. ‘n Stad wat bo-op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; 15 en ‘n mens steek ook nie ‘n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. 16 Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.

Niemand van ons het God se liefde as ‘n natuurlike deel in ons nie. God se liefde is ‘n geestelike gawe en word deur Sy Woord (Sy gees) aan ons gegee:

1Jn 5:1-4 Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore; en elkeen wat die Vader liefhet, het ook die een lief wat uit Hom gebore is. 2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. 3 Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. 4 Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld; en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof.

Ons kan die wêreld oorwin! Deur Jesus se Woorde in ons. Wat ‘n pragtige woord van bemoediging. Uit ons vlees se oogpunt lyk alles donker en kan ons ook nie mense liefhê nie as ons nie iets daaruit gaan terugkry nie. Dit is hoe God die vlees gemaak het:

Jer 18:1-4 Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het: 2 Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor. 3 Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak. 4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Die eerste pot is die natuurlike mens en dit is ‘n mislukking “in die hand van die Pottebakker”. Wie kan dit glo? MIN. Dit is God self wat die donkerte skep en die natuurlike mens as ‘n mislukking maak:

Jes 45:6-7 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

Van nature is ons selfsugtige wesens wat net onsself aanbid en wil hê alles moet gaan soos ek dit wil hê:

2Th 2:3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word ofvoorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Maar as Sy Woord in ons leef, dan kan ons alles doen – selfs “die mens van sonde” in ons oorwin:

Php 4:13 Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Jesus het nie ‘n grap gemaak toe Hy die volgende opdrag gegee het nie:

Mat 5:44-48 Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; 45 sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. 46 Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? 47 En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? 48 Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Mag die Here ons help om hierdie woorde as waarheid te sien omdat Hy deur Sy gees in ons woon:

Joh 14:22-27 Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? 23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. 24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. 25 Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly; 26 maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. 27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s