Wie is die ware Jode – die ware uitverkorenes van God?

Ons moet die volgende woorde van Paulus as van die belangrikste sien om fisiese Jode in hul konteks te verstaan:

Rom 2:28-29 Want nie hy is ‘n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dít is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie; 29 maar hy is ‘n Jood wat dit in die verborgene is, en besnydenis is dié van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God.

Die ware Jode is hulle wat verborge is vir die vlees – want die ware Jode is hulle wat God in die gees dien. So waar ook al ons lees in die Bybel van die fisiese Jode, dien dit slegs as ‘n simbool of verwysing na die geestelike “Jode”:

1Kor 10:11 Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as ‘n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het.

Alle fisiese denke, ook die van die fisiese Jode, is soos die denke van die Satan en daarom noem Jesus diegene wat Hom vleeslik en met vleeslike denke wil dien as kinders van die duiwel:

Joh 8:30-32 Terwyl Hy hierdie dinge spreek, het baie [fisiese Jode] in Hom geglo. 31 En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. 32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Hierdie einste gelowige Jode het toe met Jesus in ‘n geskil betrokke geraak omdat hulle dan juis geglo het dat hulle reeds vry was – as fisiese Jode. Maar kyk hoe eindig die geskil:

Joh 8:39-44 Hulle antwoord en sê vir Hom: Ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle: As julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen; 40 maar nou probeer julle om My om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat Ek van God gehoor het. Dit het Abraham nie gedoen nie. 41 Julle doen die werke van jul vader. Toe sê hulle vir Hom: Ons is nie uit ontug gebore nie; ons het een Vader, naamlik God. 42 En Jesus sê vir hulle: As God julle Vader was, sou julle My liefhê, want Ek het uit God uitgegaan en gekom; want Ek het ook nie uit Myself gekom nie, maar Hy het My gestuur. 43 Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. 44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

Joh 8:59 Hulle het toe klippe opgetel om Hom te stenig; maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het Hy vertrek.

Wel daar is dit. Almal wat Jesus se Woorde nie as gees en waarheid kan sien nie is kinders van die duiwel – so hard soos dit klink op die fisiese oor, net so hard en onmoontlik is die geestelike waarhede vir die vlees om te verstaan:

Joh 6:60 En baie van sy dissipels het gesê toe hulle dit hoor: Hierdie woord is hard, wie kan daarna luister?

Joh 6:63-66 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe. 64 Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat Hom sou verraai. 65 En Hy sê: Om hierdie rede het Ek vir julle gesê dat niemand na My toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. 66 Hieroor het baie van sy dissipels teruggegaan en nie meer saam met Hom gewandel nie.

GEEN fisiese nasie is of was ooit die geestelike uitverkorenes van God nie. Kyk wat sê Paulus van die fisiese Jode – sy eie broers in die vlees:

Rom 11:7-8 Wat dan? Wat Israel soek, dit het hy nie verkry nie; maar die uitverkorenes het dit verkry en die ander is verhard. 8 Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.

Rom 11:11-12 Ek vra dan: Het hulle [fisiese Israel] miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie! Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. 12 En as hulle val die rykdom van die wêreld is en hulle tekort die rykdom van die heidene, hoeveel te meer sal hulle volheid dit nie wees nie!

Die fisiese Israel het gefaal in die sin dat hulle nooit God se geestelike volk was nie. Dit is die delusie wat die wêreld glo en selfs vandag word Israel (of dan die politiese Sionisme) deur die VSA en Brittanje, onder andere, as die uitverkorenes gesien en kry groot hoeveelhede geld en wapens om ander nasies rondom hulle te beheer om ‘n sogenaamde seën op hulle te laat voorkom. Sommige Arabiese nasies ontvang massiewe somme geld van hierdie twee groot fisiese moonthede om nie die fisiese nasie van Israel aan te val nie. Alles is deel van die komplot om mense te mislei en nie die Skrifte te glo dat die fisiese Israel reeds baie lank gelede al verwerp is deur God omdat alles wys op die ware Israel van God, die kerk van Jesus Christus:

Gal 6:14-16 Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. 15 Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. 16 En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!

Die Israel van God is hulle wat in Jesus glo en leef en Hom in gees en waarheid aanbid. Voordat iemand beskuldigings gooi t.o.v. anti-Semitisme – almal die nasies is ongoddelik omdat hulle nie Jesus in gees en waarheid kan dien nie, soos deur God bepaal! God gaan wel almal red – ook die fisiese nasie van Israel, maar kyk wanneer sê die Skrifte hul redding sal kom. Dit is ‘n groot skok vir diegene wat hierdie tekste in God se onfeilbare Woord totaal ignoreer asof dit nie daar staan nie:

Rom 11:25-26 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eiewys mag wees nie: dat die verharding ten dele oor Israel gekom het totdat die volheid van die heidene ingegaan het; 26 en so sal die hele Israel gered word,soos geskrywe is: Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend;

Eseg 16:1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
Eseg 16:2 Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend

Eseg 16:55 En jou susters, Sodom met haar dogters, sal na hulle vorige toestand terugkeer; en Samaría met haar dogters sal na hulle vorige toestand terugkeer; en [dan eers] jy met jou dogters sal na julle vorige toestand terugkeer [na al die heidinne gered is!!!!].

Sodom en Samaria is die simbole vir die heidinne soos Paulus dit mooi verduidelik. God gaan EERS AL die heidinne red voordat die fisiese Jode gered gaan word. Dit sê nogal baie wat God dink van die mense wat hulself Jode noem en deur so baie afvallige Christene as God se sogenaamde uitverkore volk gesien word. As dit nie so tragies is nie sal dit nogal belaglik gewees het as jy luister na die argumente van die hooggeleerdes in die afvallige Christendom. As God jou verlei dan is die verleiding groot en baie word daardeur oortuig. Hulle kan net nie God se Woorde glo en verstaan nie:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s