Hoe “bind” en “ontbind” ons?

Hierdie volgende teks word gruwelik misbruik om aan sommige die idee te gee dat hulle mag het buite dit wat God reeds bepaal en gedoen het:

Mat 18:18  Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Ek self het vir jare in my tyd van dwaling gedink dat ek kan duiwels en bose geeste bind, om net die volgende dag uit te vind alles wat ek gister gebind het weer los was en nou erger is as voorheen. Dan probeer ek maar net weer en so het ek voortgeploeter in my onkunde. Nee ons kan niks doen sonder God nie – niks – nie eens “bind” of “ontbind” nie:

Joh 15:5  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Die woorde in Mattheüs 18 vers 18 moet teen die regte agtergrond verstaan word en kyk wat is die konteks van die gedeelte:

Mat 18:15-20  En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin;  16  maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan.  17  En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar.  18  Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.  19  Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.  20  Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

Die gedeelte in Mattheüs 18 gaan oor ons verhouding teenoor ander, veral as daar gesondig is. Die hoofstuk begin met Jesus wat ‘n kind gebruik om aan Sy dissipels hierdie belangrike les oor te dra. Die natuurlike mens is altyd in ‘n stryd gewikkel en wil graag glo dat hy of sy meer belangrik is as ander! Ons dryf hierdie stryd self verder en dink ons kan in God se koninkryk voortgaan met die verkeerde houding:

Mat 18:1-6 In daardie uur het die dissipels na Jesus gekom en gesê: Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele? 2 Toe roep Jesus ‘n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde staan 3 en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie! 4 Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. 5 En elkeen wat een van sulke kindertjies in my Naam ontvang, ontvang My; 6 maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.

Daar is die sleutel: “…as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!” Ons moet hierdie kinderagtighede laat vaar en soos kinders van God word. Ons moet altyd minder dink van onsself en ander hoër ag as onsself – en dit gee dus die regte konteks van hoe vergifnis werk. Die konteks vir die hele hoofstuk in Mattheüs 18 is VERGIFNIS. As ons nie kan sien hoe ons regtig lyk nie, dan kan ons ook nie ander op die regte manier sien en hanteer nie. As ons weet hoe sondig ons is, dan sal ons ander se sonde beter hanteer. Ek kan net ander vergewe as ek die regte Goddelike houding het en verstaan dat ek die grootste sondaar is en groter skuld het as enige ander persoon. Toe Paulus die volgende woorde skryf was hy bewus van sy eie vleeslike toestand. Dit is geskryf sodat ons kan sien hoe ons persoonlik na onsself moet kyk!

1Ti 1:15  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

As ek dit kan sien, soos God my oë oopmaak, dan wil ek ander vergewe. So is die “bind”en “ontbind” dan direk gekoppel aan hierdie waarheid. As ek seergekry het en gewond was deur die lewe, dan makeer ek verbinding. Die wond moet verbind word. Ek roep na God vir hulp. Ek verneder my en vra vir hulp.

As ek daagliks besef hoe ek Sy liefde nodig het, hoe kan ek ander mense dan anders hanteer. Dit is wat vergifnis beteken. As ek vergifnis ervaar, dan sal ek dit ook gee aan hulle wat teen my sondig. Ek kan vergewe omdat ek gewond was deur dieselfde sonde, en toe verbind en versorg was deur God. Nou is ek in staat om ook die ander wat gewond is te verbind en te versorg met God se liefde in my hart. Ek is ook nog steeds in ‘n proses om gesond te word, en daarom dink ek ook nie ek is beter as ander nie:

1Kor 10:12-13 Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. 13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Dit is wat die gelykenis van die barmhartige Samaritaan ook so mooi uitbeeld. Ek gee dus om soos God vir my omgee want Hy leef IN MY.

Wat ek dus op die aarde bind, is reeds in my hemel gebind (verbind).

Mat 18:18  Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees…

Die beter vertaling van Jesus se woorde hier is dus as volg:

Voorwaar Ek sê vir julle, almal wat julle op die aarde verbind en versorg indien hulle sondig, is omdat julle daardie verbinding en versorging reeds ontvang het van My; ….. 

 Die laaste gedeelte van vers 18 klink so:

en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees

As die wonde gesond is word die verbande verwyder – ontbind. As ons mense vergeef, soos God ons vergewe, dan help ons met die ontbinding en die genesing, nie net in die ander persoon se lewe nie, maar veral in ons eie…

en alles wat julle op die aarde ontbind, IS REEDS in die hemel ontbonde.

Wat ‘n pragtige liefde het God nie in ons harte kom plaas as ons Hom ken en volg nie!!!

Ons is nie meer belangrik as ander nie. Ons is erger gewond as ander.

Die wonde kom deur verskeie maniere na ons. Die diepste en seerste wonde is in die gees van ‘n mens. Ons sondig teen God.

Geestelike wonde kom veral deur valse leerstellings wat ons aanhang. En dit is waar ons grootste taak is as Christene. Ons moet ontslae raak van dit wat vals is in ons eie harte eerste, en dan sal ons aan almal genesing bring deur die Waarheid te verkondig.  Maar ons kan regtig niks bind of ontbind as dit nie eerste DEUR GOD in ons eie hemel (in ons harte) gebind en ontbind was nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoe “bind” en “ontbind” ons?

 1. Larry sê:

  Die volgende vraag was onlangs aan my gevra en dit handel ook oor “bind” en “ontbind”:

  “Kan ons die duiwels bind?”

  Waar kom mense aan die binding en ontbinding van duiwels? Hulle kry dit by die verdraaiings van die waarheid. En weereens is dit die gevolg van swak vertalings van die Bybel. Hier is die Skrifte wat die valse leraars gebruik om duiwels te bind en te ontbind, soos dit ook staan in ons Afrikaanse Bybels:

  Mat 16:18-19 En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 19 En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

  en dan ook die gedeelte:

  Mat 18:18 Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

  Dit klink uit die vertalings van die twee gedeeltes asof ons van die aarde af dinge beheer! Ons weet dit is belaglik want God beheer alles. God ageer en ons reageer – nie omgekeerd nie. Hier is ‘n beter vertaling van die twee teksgedeeltes:

  Mat 16:18-19 (Concordant Literal Version) Now I, also, am saying to you that you are Peter, and on this rock will I be building My ecclesia, and the gates of the unseen shall not be prevailing against it.” 19 I will be giving you the keys of the kingdom of the heavens, and whatsoever you should be binding on the earth shall be those things having been bound in the heavens, and whatsoever you should be loosing on the earth, shall be those having been loosed in the heavens.

  Mat 18:18 (Concordant Literal Version) Verily, I am saying to you, Whatsoever you should be binding on the earth shall be those things having been bound in the heavens, and whatsoever you should be loosing on the earth shall be those loose in heaven.

  Dit is dus baie duidelik ook in hierdie vertaling dat God die een is wat dinge bind en ontbind – dit gebeur lank voordat ons dit kan doen in Sy Naam. Ons reageer dus altyd op wat God doen – God reageer nie op wat ons vra en doen nie. God is immers die begin van alle dinge, nie ons nie:

  Joh 1:1-3 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

  Kol 1:16-17 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. 17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

  Hoe duidelik is die waarheid nie as ons oë gegee word om dit te kan sien. Niks word deur ons gebind as God dit nie eers bind nie. Om te “bind” beteken net dat die valse gees wat deur valse lerstellings na ons kom deur God se waarheid uit ons deneke en lewens geneem word. Die waarheid is dus nou “ontbind” en die leuens kan ons nie meer kan oortuig van sy valse denke nie. Dit is dus juis die valse leerstellings wat God op die manier in ons lewens “bind” en ons reageer daarop deur ons van die valse leer en leuens te distansieer. Orals waar ons dan die valse leerstellings en leuens sien bestraf ons dit openlik deur die waarheid wat in ons “ontbind” was deur God. Dit alles gebeur deur Sy Woord wat ons voorhou – niks anders nie. Ons gaan nie verder om met so ‘n valse gees te kommunikeer nie:

  Tit 3:9-11 Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. 10 Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning, 11 wetende dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan.

  Hierdie skrifte word deur die valse geeste gehaat want hulle wil net jou aandag hê en jou besig hou met hulle onsin.

  God beheer ook elke valse gees. Hy stuur hulle om Sy dwaling op die manier te bewerkstellig in hulle wat die leuens moet glo:

  2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

  1Ki 22:23 En nou, kyk, die HERE het ‘n leuengees in die mond van al hierdie profete van u gegee, en die HERE het onheil oor u gespreek.

  As God die geeste van leuens oor ons ontbind, kan ons niks doen om te keer dat ons deur daardie gees mislei word nie. Om die waarheid te sê, ons weet glad nie eens ons is verdwaal nie. Alle verdwaaldes dink hulle is reg!!! Daarom word ons opdrag gegee deur God om so ‘n persoon te vermy:

  2Jn 1:9-11 Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. 10 As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 11 Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

  Ons los die persoon in sy blindheid en dit word dan as liefdeloosheid gesien. Maar dit is presies wat Jesus ons opdrag gegee het om te doen:

  Mat 10:14 En as iemand julle nie ontvang nie en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af.

  Die mense dink ons kan God se hand beweeg en Sy planne verander. Dit is die natuur van die “mens van sonde” wat op God se troon sit en voorgee dat hy God is:

  2Th 2:3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf 4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

  Die “mens van sonde” sê ook dat hierdie volgende vraag wat God aan die arrogantes vra eintlik moet verstaan word as ‘n opdrag. Hier is die King James vertaling wat ‘n verkeerde interpretasie van die oorspronklike Hebreeuse woorde is:

  Isa 45:11 (KJV) Thus saith the LORD, the Holy One of Israel, and his Maker, Ask me of things to come concerning my sons, and concerning the work of my hands command ye me.

  Ek het persoonlik gehoor hoe onkundige predikers hierdie woorde leer en hul volgelinge aanhits om God te kommandeer, want God sê ons moet dit doen sê hulle. Dit is ‘n leuen! Hier is die korrekte vertalings van die gedeelte en kyk net hoe dit die teenoorgestelde is van wat die “mens van sonde” preek:

  (BBE) The Lord, the Holy One of Israel, and his Maker, says, Will you put a question to me about the things which are to come, or will you give me orders about my sons, and the work of my hands?

  (CEV) I am the LORD, the Creator, the holy God of Israel. Do you dare question me about my own nation or about what I have done?

  (ESV) Thus says the LORD, the Holy One of Israel, and the one who formed him: “Ask me of things to come; will you command me concerning my children and the work of my hands?

  (GW) The LORD is the Holy One and the maker of Israel. This is what the LORD says: Ask me about what is going to happen to my children! Are you going to give me orders concerning my handiwork?

  Die afvalliges het geen respek vir God se werke in hul lewens nie, en ook nie in die lewens van ander nie.

  Dit is God wat eerste bind en dit is God wat eerste en ons doen dan op die aarde dit wat God reeds in die hemel gedoen het. Hier si die vertali ng weer wat dit mooi uitdruk:

  Mat 18:18 (CLV) Verily, I am saying to you, Whatsoever you should be binding on the earth shall be those things HAVING BEEN BOUND in the heavens, and whatsoever you should be loosing on the earth shall be those loose in heaven.

  Alles begin by God wat in die hemel woon, en as ons weet waar die hemel is, sal ons weet hoe God met elke persoon werk – of om te mislei of om die waarheid deur te gee:

  Eseg 14:3 Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit—sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg?
  Eseg 14:4 Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom—Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee;

  Eseg 14:9 En as die profeet hom laat verlei om ‘n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel.

  As ons die waarheid uit ons hemel kan ontvang dan buig ons voor Hom op die aarde! God het alles reeds bepaal om te gebeur en ons kan net in groot ootmoed voor Hom kniel:

  Psa 139:16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

  In Christus
  Larry

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s