Hoekom was Jesus voor die oë van die dissipels weggeneem?

Hand 1:7-11  En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie;  8  maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.  9  En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.  10  En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle,  11  wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

In die woorde “…’n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem” lê een van die grootste waarhede as God ons die oë gee om geestelike dinge te kan sien. Ons natuurlike mens met sy natuurlike oë kan nie Jesus in die gees sien nie, soos God dit self bepaal het:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die dissipels wat daar gestaan het op daardie oomblik nog nie die invulling van die gees van God ontvang nie, en het dus geen geestelike insigte gehad nie. Hulle het na die natuurlike hemel gekyk soos baie van ons ook in ons onkunde doen. Maar die “twee manne in wit klere” (twee engele) het hulle toe daarop gewys dat hulle nie na die natuurlike hemel moet kyk nie:

“…..waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”

Hierdie Jesus sal kom net soos hulle Hom sien wegvaar het. Hoe? Hier is hoe Jesus “opgeneem” was:

“….‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem”

Jesus kom weer in ‘n wolk. Wat sê die Skrifte is hierdie wolk?

Heb 12:1-2  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,  2  die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Indien God ons die geestelike oë gee en dit te kan vestig op die Jesus in die gees, sal ons deur die geloof kan sien wie die wolk is. Dit is Sy getuies in wie Hy woon, soos Hy self ook belowe het:

Mat 28:18-20  En Jesus het nader gekom en met hulle[Sy dissipels / volgelinge] gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde.  19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.  20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Wel daar is die wolk wat die hemele vul in almal wat Jesus na die gees kan sien en nie op Sy vleeslike gefokus is nie:

2Kor 5:16  Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.

Dit is waarom die wolk die fisiese Jesus voor ons oë moet wegneem indien ons Jesus nie meer na die vlees wil ken nie. Ons is die ‘plek’ waar Jesus en die Vader woon en heers as ons Sy Woord bewaar, wat Sy gees is:

Joh 14:1-4  Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.  2  In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei.  3  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.  4  En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle.

Joh 14:20-24  In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.  21  Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.  22  Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie?  23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.  24  Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

God se woning is Sy hemel en Hy woon in hulle wat Sy Woord bewaar en nie op sigbare dinge staatmaak nie.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hoekom was Jesus voor die oë van die dissipels weggeneem?

 1. K____________ sê:

  would love to read this in English.

  • Hi K________

   I translated the short article in English. Thank you for your interest.

   Your brother in Christ
   Larry

   ——————

   Why was Jesus removed from the sight of the disciples?

   Acts 1:7-11 And He said to them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father has put in His own authority. 8 But you shall receive power, the Holy Spirit coming upon you. And you shall be witnesses to Me both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and to the end of the earth. 9 And saying these things, as they watched, He was taken up. And a cloud received Him out of their sight. 10 And while they were looking intently into the heaven, He having gone, even behold, two men in white clothing stood beside them, 11 who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into the heaven? This same Jesus who is taken up from you into Heaven, will come in the way you have seen Him going into Heaven.

   In the words “… a cloud received him out of their sight” is hidden one of the greatest truths as God gives us eyes to see spiritual things. Our natural man with his natural eyes cannot see Jesus in the spirit, by God’s design:

   1Co 2:14 But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him; neither can he know them, because they are spiritually discerned.

   Spiritual things are all foolishness to the natural man’s mind. The disciples at this point in time were not yet filled with the spirit of God and therefore had no spiritual insight. They looked at the natural sky as their eyes were still fixated on natural things, like many of us do in our time of spiritual blindness and ignorance. But the ” two men in white clothing ” (two messengers of God) warned them not to look to the natural heaven or to things out there…..

   “……why do you stand gazing up into the heaven? This same Jesus who is taken up from you into Heaven, will come in the way you have seen Him going into Heaven.

   This Jesus will come just as they saw him being “taken up”. How was Jesus “taken up”?

   “…..a cloud received Him out of their sight.”

   Jesus comes in a cloud. What do the Scriptures say about this cloud?

   Heb 12:1-2 Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, 2 Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.

   If God gives us the spiritual eyes to see Jesus in the spirit, we will be able to see by faith who the cloud is which receives Him. It is His witnesses in whom He lives, as He himself promised:

   Mat 28:18-20 And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. 19 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: 20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

   Well there is the cloud that filled the heavens in all who can see Jesus in spirit and are not focused on His flesh:

   2Co 5:16 Wherefore henceforth know we no man after the flesh: yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more.

   This is why the cloud is given by God to take the physical Jesus away from our eyes if we do not want to see Jesus “after the flesh”. Then we are that ‘place’ where Jesus and the Father lives and reigns if we keep His Word, which is spirit:

   Joh 14:1-4 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me. 2 In my Father’s house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. 3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also. 4 And whither I go ye know, and the way ye know.

   Joh 14:20-24 At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. 21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. 22 Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? 23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. 24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father’s which sent me.

   Joh 6:63 It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.

   God’s dwelling is heaven, as He dwells in those who keep His Word and rely not on visible things.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s