Hoedanig is ‘n geestelike liggaam?

As ons dink God sit op ‘n fisiese troon in ‘n fisiese hemel met ‘n fisiese liggaam wat soos ons s’n lyk, met twee arms en twee hande byvoorbeeld, is die geestelike dinge van God nie aan ons geopenbaar nie. Ons moet weet dat God gees IS – Hy het nie ‘n gees nie – Hy IS gees:

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Die woorde “in gees” wys na die Woorde van God wat ook gees IS, en vlees of fisiese dinge het geen nut nie vir die geestelike denke nie:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Jesus was uit die dood opgewek, volgens die Skrifte, en het aan sy volgelinge verskyn in ‘n vleeslike liggaam vir die eenvoudige rede dat Sy fisiese dissipels sou Hom nie kon sien as Hy nie so aan hulle verskyn het nie. Hy het selfs saam met hulle geëet! ‘n Geestelike liggaam kan vleeslik manifesteer, soos Jesus ook self in talle plekke in die Ou Testament verskyn het. Hier is een so ‘n voorbeeld uit die Ou Testament:

Gen 18:1-8  Daarna het die HERE aan hom [Abraham] verskyn by die terpentynbome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag.  2  Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe.  3  En hy sê: My heer, as ek nou genade in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u kneg verby nie.  4  Laat hulle tog ‘n bietjie water bring, en was u voete, en lê en rus onder die boom.  5  En laat ek ‘n stukkie brood gaan haal, en versterk u hart—daarna kan u verder gaan—want daarom het u by u kneg aangekom. En hulle antwoord: Doen soos u gesê het.  6  Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê: Maak gou, knie drie mate meel, die beste, en maak roosterkoeke.  7  Daarop loop Abraham na die beeste en vang ‘n jong, mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat dit gou klaargemaak het.  8  En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaargemaak het, en sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan; en hulle het geëet.

In die Nuwe Testament eet Jesus, “die Here”, ook saam met die dissipels NA Sy opstanding uit die dode terwyl Hy aan hulle verskyn het in ‘n liggaam van vlees:

Joh 21:13-15  En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis.  14  Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy dissipels verskyn het nadat Hy opgestaan het uit die dode.  15  Toe hulle dan klaar was met die môre-ete, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord Hom: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê vir hom: Laat my lammers wei.

Luk 24:36-43  En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hul midde en sê vir hulle: Vrede vir julle!  37  Toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle ‘n gees sien.  38  En Hy sê vir hulle: Waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle hart op?  39  Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.  40  En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete.  41  En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet?  42  Daarop gee hulle Hom ‘n stuk gebraaide vis en ‘n stuk heuningkoek.  43  En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. 

Hy het nadat Hy aan hulle verskyn het weer verdwyn...voor hulle oë….Hy was dus onsigbaar – IN GEES. Hy het nêrens heengegaan nie – Hy was daar want hy het alles gehoor wat hulle gesê het!!!! Hulle kon Hom net nie sien nie!

Jesus het regtig uit die dood opgestaan en baie min kan dit glo —- dat Hy regtig DOOD was:

1Kor 15:3-8  Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte;  4  endat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;  5  en dat Hy aan Céfas verskyn het; daarna aan die twaalf.  6  Daarna het Hy verskyn aan oor die vyf honderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het.  7  Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna aan al die apostels;  8  en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene.

Die apostel Paulus gaan in diepte in 1 Korinthiërs 15 om te verduidelik wat die opstanding uit die dood behels en dat ‘n geestelike liggaam opgewek is by die opstanding. Hier is ‘n paar verse wat ons help om te sien hoedanig die geestelike liggaam is:

1Kor 15:35-37  Maar iemand sal sê: Hoe word die dode opgewek, en methoedanige liggaam kom hulle?  36  Dwase mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie.  37  En wat jy saai—jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar ‘n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders.

Wel daar staan dit duidelik dat die liggaam wat gesaai word (sterf) nie die liggaam is “wat sal word nie” (opgewek word). Dit kan ander dinge doen wat ‘n natuurlike liggaam nie kan doen nie. Volgens die Skrifte het Jesus in vier verskillende fisiese liggame verskyn na Sy opstanding – by drie van die verskynings het Sy eie volgelinge Hom glad nie eens herken nie, volgens die Skrifte. Hier is die drie gevalle:

Joh 20:14-16  En toe sy [Maria Magdaléna] dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie.  15  Jesus sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: Meneer, as u Hom weggedra het, sê vir my waar u Hom neergelê het, en ek sal Hom wegneem. 16  Jesus sê vir haar: Maria! Sy draai haar om en sê vir Hom: Rabboeni! dit beteken Meester.

Luk 24:15-16  En terwyl hulle [die twee dissipels van Emmaus] praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam.  16  Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle Hom nie kon herken nie. 

Joh 21:4  En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand; maar die dissipels het nie geweet dat dit Jesus was nie. 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoedanig is ‘n geestelike liggaam?

  1. Terug pieng: Jesus se wederkoms (met spesiale verwysings na gedeeltes uit Mattheus 24 en 25, en Lukas 17 en 21) Deel 2: Die einde van die eeu | 4windkoinonia

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s