God is werklik soewerein oor alles en almal!

Ons het nie onsself gemaak nie – God het en Hy ALLEEN is verantwoordelik vir ALLES in ons lewens. Kyk hoe het Hy Adam gemaak en as ons net hierdie getuies uit God se Woord kan glo, dan sal ons ook weet hoe ons aan God rekenskap gee oor die dinge wat ons aanvang – die goed en die sleg:

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword. 

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

God het die mens nietig gemaak..om nie vir ewig in die vlees te bestaan nie. Dit is baie goeie nuus:

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

God is egter nie besig met mislukkings nie, nee. Hy het ons in nietige vlees gemaak om ons deur ‘n proses te neem waar ons net soos Hy sal wees uiteindelik – in gees. God het nie ‘n gees nie, Hy IS gees en Hy gaan ons maak soos Hy is – gees:

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

God is heilig en God is gees. Kan ons nou sien dat die heilige gees nie ‘n aparte persoon in die Godheid is nie? God die Vader is gees en Hy het aan Jesus dieselfde gees gegee lank voordat Jesus na die aarde in vlees gekom het:

Kol 1:15-19  Hy [Jesus] is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;  16  want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  17  En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.  18  En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.  19  Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon.

“…die ganse volheid” van die gees van die Vader woon in Jesus “alleenlik” omdat die Vader net aan Jesus hierdie onsterflike gees gegee het tot op hierdie stadium, soos Paulus ook duidelik skryf aan Timotheus (en ook aan ons) onder die inspirasie van die gees van die Vader:

1Ti 6:14-16  dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus  15  wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here,  16  wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

Adam, en almal in hom, was nog nooit onsterflik of geestelik nie. Daar staan dit geskryf!!! Die mens is vanaf sy skepping vlees en vlees kan nie God “in gees” aanbid nie. Hoe moeilik is dit om hierdie waarheid te kan sien. Vir die vlees is dit onmoontlik om te kan erken dat vlees en bloed net nie in God se geestelike koninkryk kan ingaan, of dit kan beërwe op enige stadium nie:

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

God werk dus doelgerig met alles wat Hy skep. NIKS is sonder doel nie. God gebruik alles vir Sy doel. Daar is diegene wat kwansuis God wil verdedig asof Hy hulle verdediging benodig. Hierdie valse leraars sê dat God nie die “kwaad” of die bose gemaak het nie, terwyl Hy openlik verklaar dat Hy die goddelose gemaak het vir Sy doel, net soos Hy ALLES gemaak het vir Sy doel:

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Hy het ook die eerste stofmens Adam en ook Satan so gemaak…goddeloos en boos. Hulle het nie self so geword nie – onmoontlik! Jammer vir diegene wat glo in die valse konsep van ‘n “vrye” wil, of glo dat God die mens ‘n “vrye morele agent” gemaak het. Die mens is boos sonder enige keuse van homself. Hy KAN nie goed doen nie, al dink ook so. Selfs ons beste werke en goeie dade is maar net ‘n vuil, stink besoelde kleed wat ons soms skaamteloos voor God wil kom paradeer:

Jes 64:6 En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

Daar is net EEN vrye wil en dit behoort aan God! Alle menslike skepsels het wel ‘n wil gekry van God, maar dit is geensins “vry” nie:

Spr 20:24  Die voetstappe van ‘n man hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan? 

Jer 10:23  Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Selfs die regeerders van die wêreld is in God se hande – Hy alleen stel hulle aan en hulle kan geen besluit neem tensy God dit nie vir hulle dit gee nie. Vir diegene wat so kla en mor oor alles en dan nog vinger wys na ander, is hierdie waarheid ‘n doodskoot:

Spr 21:1  Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.

Die magtige Nebukadnesar moes dit op die harde manier leer, en so sal elke regering dit ook uitvind: 

Dan 4:25  Hulle sal u uit die mensdom verstoot, en u woning sal saam met die diere van die veld wees, en hulle sal u soos die beeste plante laat eet; en u sal deur die dou van die hemel natgemaak word, en sewe tydperke sal oor u heengaan totdat u erken dat die Allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie Hy wil.

Selfs ons keuses in ons gedagtes is beperk tot wat God voorsien en vooraf bepaal:

Psa 139:1-6  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.  2  U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.  3  U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.  4  Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.  5  U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my.  6  Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.

MIN kan hierdie waarhede aanvaar omdat hulle net nie die geloof gegee is om hulle te onderwerp aan God se almag in alles nie. God is inderdaad soewerein en niks kan gebeur sonder Hom nie. Hy het die “kwaad” geskep en die kennis van kwaad is in dieselfde boom as die kennis van goed:

Gen 2:9  En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad [Hebreeus = “ra”].

Jes 45:5-7  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,  6  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;  7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil [dit is die bose in die Hebreeus “ra”] skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s