Elke mens is leuenagtig, want God alleen is waaragtig!

Die Skrifte is God se Woord en elke mens, wie dit ook al mag wees, is ‘n leuenaar as hy of sy God se Woord in twyfel trek weens ongeloof:

Rom 3:3-4  Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig?  4  Nee, stellig nie! Maar God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig, soos geskrywe is: Sodat U geregverdig kan word in u woorde en oorwin as U gerig hou. 

Om God se Woord te aanvaar, moet God ons Sy geloof skenk: 

Rom 10:17  Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. 

Efes 2:8-9  Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;  9  nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

God het nog nooit die wyses van die wêreld en die belangrike mense in mense se oë uitverkies om Sy waarheid te verkondig nie:

1Kor 1:26-29  Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie;  27  maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;  28  en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak,  29  sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

God sal nooit dat vlees voor Hom kom roem nie. Vlees is van GEEN nut nie en hoeveel kan dit aanvaar? Petrus en die dissipels was ongeletterdes in die oë van die geestelike leiers van hul tyd:

Hand 4:13  En toe hulle [dit is die owerstes en ouderlinge en skrifgeleerdes in Jerusalem bymekaar,  ook Annas, die hoëpriester, en Kájafas en Johannes en Alexander en almal wat van die hoëpriesterlike familie was]  die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken.

Petrus en Johannes was voor hulle pastore en kerkraad van die Joodse kerk van hulle dag gebring. Toe het hierdie hooggeagte geestelike leiers aan hulle opdrag gegee om God se Woord te verraai en aan hulle is ook gesê om Jesus se woorde en opdragte aan hulle te verontagsaam (of hulle word uit die kerk geskop). Hier is die dissipels se antwoorde aan alle afvallige geestelike leiers, tot vandag toe:

Hand 4:18-19  En hulle het hul geroep en hulle bevel gegee om in die geheel nie in die Naam van Jesus te spreek of te leer nie.  19  Toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle: Of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis.

Hand 5:27-29  Hulle het hul dan gebring en voor die Raad gestel; en die hoëpriester het hulle gevra en gesê:  28  Het ons julle nie uitdruklik verbied om in dié Naam te leer nie? En kyk, julle het Jerusalem met julle leer vervul; en julle wil die bloed van hierdie Man op ons bring.  29  En Petrus en die apostels antwoord en sê: Ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense.

Dit is geskryf want elke ware kind van God sal deur hierdie proses moet gaan. Dit is nie die kind van God wat uit is om skoor te soek nie, nee, geen kind van God soek twis nie:

2Ti 2:24-26  en ‘n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra.  25  Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie,  26  en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.

Dit is altyd die “weerspanniges” wat die kinders van God opsoek om hulle dan voor die mense te verkleineer en beswadder. Maar dit is alles deel van God se plan om die kinders van God te versterk in hulle geloof:

1Pe 4:12-14  Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie;  13  maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.  14  As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.

Dit is dan juis deur beproewinge en verdrukkinge dat kinders van God ingaan in Sy Koninkryk. Dit is die ingang:

Hand 14:22  en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.

As iemand nie die Woord aanvaar nie, dan is die Skrifte ook duidelik in die verband:

Tit 3:9-10  Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos.  10  Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning.

Die afvalliges twis nie met ons nie, maar met God se Woord.

Om byvoorbeeld te sê dat God boos is omdat Hy die boosheid skep, is godslasterlik en spreek van geestelike onkunde. God is geensins boos nie, maar die heiligheid self:

Eks 15:11  o HERE, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U, verheerlik in heiligheid, gedug in roemryke dade, een wat wonders doen? 

Psa 99:5  Verhef die HERE onse God, en buig julle neer voor die voetbank van sy voete. Heilig is Hy!

As God sê Hy skep die duisternis en die onheil (die bose), dan skenk HY aan Sy kinders die geloof om Hom te glo:

Jes 45:5-7  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,  6  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;  7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Sal ons die Skrifte teen mekaar opstel om te wys dat God met twee tonge praat? Gaan ons God as leuenaar uitmaak as Hy self verklaar wat Hy doen? Sal ons?

Hy verklaar self dat Hy die stomme en die blinde maak:

Eks 4:11  En die HERE antwoord hom: Wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie Ek, die HERE, nie?

Hy bring die storms in elkeen se lewe:

Psa 107:25  Want Hy het gespreek en ‘n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het.

Hy sê deur Sy profeet Amos dat dit is Hy wat onheil bring in ‘n stad of ‘n land:

Amo 3:6  Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar ‘n onheil in die stad voorval as die HERE dit nie bewerk het nie?

Hy sê deur Paulus dat Hy ALLES bewerkstellig volgens Sy plan en wil:

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s