God en die meerderheid

God is nie ‘n politikus nie en Hy het ook nie ‘n behoefte om aanvaar te word deur ‘n meerderheid nie. Hy is nie God as gevolg van ‘n meerderheidsbesluit  nie; Hy word nie beïndruk deur die meerderheid nie; Hy word nie geïntimideer deur die meerderheid nie.

God is soewerein en Hy werk tans met die minderheid:

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Die Skrifte waarsku ons om nie die meerderheid te volg nie want dit is waar God mense verblind om dit wat reg is te verdraai:

Eks 23:1-2  Jy mag geen valse gerug rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om ‘n kwaadwillige getuie te wees nie.  2  Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie. En jy mag in ‘n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie.

Die meerderheid verdraai die waarheid soos dit in die Skrifte opgeteken is, en hulle strooi valse gerugte rond deur kwaadwillige getuies. Dit is baie duidelik dat God se waarheid nie vir die “baie” beskore is nie. Hy werk met die “min” en dit slaan die verstand van die natuurlike mens dronk.

Een van die pragtige voorbeelde in die Skrifte van hierdie openlike geheim is die geval waar 32 000 manne aangemeld het toe Gideon wou oorlog maak, maar het God net 300 uitverkies, minder as 1%!

Rigters 7:7  Toe sê die HERE vir Gídeon: Deur die drie honderd man wat gelek het, sal Ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee; maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan.

Net 300 man was deur God self uitverkies en oorgenoeg vir Hom om die oormag Midianiete te verslaan. Selfs in die Nuwe Testament het die kerk begin met “baie”, maar stelselmatig het die getalle verminder en hier is Jesus se retoriese vraag wat ‘n negatiewe antwoord het:

Luk 18:7-8  Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?  8  Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

Jesus sê hoe dit sal wees as Hy kom om reg te laat geskied aan die min uitverkorenes:

Mat 24:36-39  Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.  37  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  38  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,  39  en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Net 8 mense was gered van almal wat op die aarde geleef het.

1Pe 3:20 [die baie ongelowiges] wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God een maal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is agt, siele deur water heen gered is.

Mense wat preek van ‘n sogenaamde groot herlewing voor die koms van Jesus, sê openlik dat Jesus gelieg het toe Hy die woorde gespreek het….

“….as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?”

Hulle wat hierdie valse gerugte rondstrooi doen dit om hul eie sakke aan te vul en hulle te verlustig in die vleeslike “seëninge”. Hoe tragies! Jesus het dit korrek gehad, soos Hy alles het, toe Hy gesê het dat daar wel ‘n herlewing van die vlees sal wees voor Hy weer kom na die aarde, nie ‘n herlewing van geestelike dinge nie.

Die aarde en hulle wat aan fisiese dinge gekoppel is, stel net nie belang in geestelike dinge nie. Hulle word gevang in ‘n web van welluste om hulle oë op die aarde te hou. Volgens die Skrifte kom hierdie meerderheid (dit is die “baie”) onder die vaandel van Christen:

Mat 24:3-5 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld? 4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

“Baie” sal kom in Christus se Naam (“ek is die Christus” = Christen) en hulle sal “baie” mislei om hulle te glo dat hulle wel Christene is – wat hulle NIE is nie. Hulle ken nie die Vader of die Seun nie. Hulle doen egter baie wonderlike en kragtige dade “in Sy Naam”, maar Hy ken hulle nie:

Joh 17:3  En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

God self het die meerderheid (die “baie”) verlei met die gees van dwaling wat Hy self stuur!!!!!

Mat 7:22-23  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  23  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Eseg 14:8-9 Ek sal my aangesig rig teen dié man [die valse profeet of valse Christen] en hom tot ‘n teken en ‘n voorwerp van spot maak, en Ek sal hom uitroei uit die midde van my volk; en julle sal weet dat Ek die HERE is. 9 En as die profeet hom laat verlei om ‘n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel.

 2Th 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo.

As ons dieselfde gees het van die Vader wat ook in die Seun is, dan het ons Hul lewe (gees) in ons en so ken ons hulle dan. Dit is al manier om die Vader en die Seun te ken! Niemand kan die uitverkorenes van God verlei nie. Hulle ken God, of word deur Hom geken!  As iemand die Vader en die Seun nie ken nie, het hulle ook nie die gees van God nie. Hulle volg dus die gees van dwaling wat hulle in totale geestelike gevangenskap en blindheid het:

1Jn 3:24  En hy wat sy gebooie bewaar, bly in Hom, en Hy in hom. En hieraan weet ons dat Hy in ons bly aan die Gees wat Hy ons gegee het. 

1Jn 4:6  Ons is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid endie gees van die dwaling.

Die gees van dwaling oortuig mense 100% om die leuens te glo omdat dit as die waarheid aangebied word. Geen natuurlike mens het die vermoë om deur hierdie dwaling te sien nie:

 2Th 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo.

Die gees van dwaling kom ook van God en niemand kan uit die dwaling kom as God hom of haar nie bevry nie.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to God en die meerderheid

  1. accuray2000@gmail.com sê:

    Onse Vader lei jou en dis skokkend!

    Dankie Here dat U Larry gebruik om my tot insig te bring!
    Amen
    Sent from my BlackBerry®

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s