Hoe het sonde en die dood in die wêreld gekom?

Rom 5:12 Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.

Baie mense verstaan hierdie vers asof dit slegs die oortreding was wat Adam gepleeg het, wat sonde in die wêreld gebring het. Die sonde is dus nie uitsluitlik die dade wat mens pleeg nie, maar dit is ook ‘n verwysing na die tipe liggaam wat God geskep het vir die eerste Adam. En dit is wat hierdie vers ook sê:

Rom 3:23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God,

Sonde is nie net wat ons doen nie, maar wat ons is. Sonde word dus beter verstaan as ons eerste kan sien dat dit is wat die vleeslike liggaam is, al doen hy absoluut niks. Almal het gesondig omdat hulle in ‘n liggaam van sonde gebore word, en sodoende het ook die dood op dieselfde manier na almal gekom. Die sonde en die dood kom saam in ‘n vleeslike liggaam. Dit is presies hoe Paulus die aardse liggaam beskryf:

Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Rom 7:24 Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Hierdie aardse liggaam en die denke wat daarmee gepaardgaan is “die sonde” en dit is “hierdie dood”, soos God dit gemaak het van stof, nie gees nie:

Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Rom 8:6-8 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Dit is ook waarvan hierdie volgende vers praat as dit duidelik sê wie die duisternis en onheilighede geskep het:

Jes 45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Daar is definitief geen ander skepper nie, behalwe God wat ALLES geskep het. Kom ons lees ook die verse wat die vers voorafgaan:

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat AL hierdie dinge doen.

Hoeveel keer het God in die verse hierdie waarheid herhaal ….daar is geen ander skepper nie….en tog verwerp mense dit. Sommige spring in hul ywerigheid tot God se beskerming en sê….”nooit!!!….God het nog nooit die bose of dit wat onheilig is, gemaak nie!!!” Maar hierdie tipe ywer is sonder die kennis van die waarheid, net soos fisiese Israel tot vandag nog glo dat die fisiese besnydenis waarde het – baie ywer, maar geen kennis van die ware Israel van God nie:

Rom 10:2 Want ek getuig van hulle dat hulle ‘n ywer vir God het, maar sonder kennis.

Gal 6:15-16 Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar ‘n nuwe skepsel. 16 En mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël, en oor die Israel van God!

Die afgedwaaldes is onbeskaamd as hulle openlik preek dat Satan die skepper van onheil en duisternis is:

2Kor 11:13-15 Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus. 14 En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. 15 Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

Hierdie valse dienaars kom voor as ligdraers en bedrieg baie mense wat hulle slaafs navolg, maar hulle is nes hul Vader – leuenaars want hulle praat hul eie opgemaakte vervalsings. Hierdie leuenaars kan net nie God se woorde hoor nie:

Joh 8:43-45 Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woord nie kan luister nie. 44 Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan. 45 Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie.

As ons mens is, dan is ons Adam en alles wat in Adam was, is in ons en omgekeerd. As ons dus vinger wys na ander, wys ons vinger na onsself. Ons almal het gedwaal en ons almal glo eers al die leuens van die duisternis voordat die ware Lig kom. Deur die eerste Adam (die vlees) het sonde en dood tot almal gekom het. Niemand het dus self gekies om in so ‘n liggaam te kom nie en daarom kan niemand ook op hul eie kies oor die tweede liggaam van gees nie (wat ons almal gaan kry in Christus):

1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

1Kor 15:49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Mens word dus eers verganklik gemaak en dit is die saad wat God ook dan gesaai het waaruit Hy die nuwe mens van gees gaan formeer:

1Kor 15:42 So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid;

Joh 12:24 Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.

God is dus besig met ‘n pragtige PROSES om almal in Sy ewebeeld, naamlik gees te maak, en dit sal gebeur op die regte tyd soos deur God alleen bepaal:

1Ti 2:3-6 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 5 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

Wat God “wil hê” dit sal Hy kry al stem al die valse leraars nie daarmee saam nie. God sal inderdaad almal red!!!!

Dit is dieselfde valse leraars wat dan ook sê dat Adam perfek was, omdat hulle glad nie weet waarvan hulle praat nie, en omdat hulle ook nie God se plan met Adam ken nie. Adam was gemaak as ‘n vlees en bloed mens wat nog nooit in God se geestelike koninkryk was nie en nooit ook in hierdie ‘doodsvorm’ (“in sonde”, “in ongeregtigheid” en “in hierdie dood”) daar sal kan ingaan nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Die eerste pot wat God gemaak het, verwysend na die aardse liggaam, het Hy self doelbewus verganklik gemaak:

Jer 18:4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Die eerste mens was, soos die res van hierdie skepping, doelbewus deur God aan nietigheid onderworpe – nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit so wil hê:

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het.

As mens nie die Skrifte kan glo nie, sal mens die valse leer van die sogenaamde ‘val van die mens’ glo. Hierdie valse leerstelling van die ‘val van die mens’ is baie hoog op in lys van valse leerstellings en mense sal regtig baklei tot die dood voordat hulle die een leerstelling sal wil los. Die eerste Adam het egter nêrens heen geval nie. HY WAS AS ‘N GEVALLE SKEPSEL GEMAAK uit die Pottebakker se hand…..en min kan die sien. Adam en Eva het gesondig omdat hulle reeds SONDE was.

Vlees is sonde….vlees is dood!!!

God IS gees en God se ewebeeld is GEES. Dit is wat die tweede Adam, Jesus Christus, is:

Fil 2:6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,

Heb 1:3 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte.

Adam lyk en is totaal anders as wat God is:

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Die eerste Adam kon en kan ook nie nou God in gees en waarheid aanbid nie. Adam was dus geensins perfek nie want ‘n perfekte wese KAN nie perfek wees as hy in sonde en dood gemaak is nie! Die natuurlike mens kan hierdie dinge net nie aanvaar nie want hy word gelei deur sy natuurlike denke en kortsigtige insigte:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Ons word dus in die beeld van God gevorm as ons die tweede Adam (Jesus Christus) deelagtig word – nie voor die tyd nie! Dit gebeur alleenlik by die opstanding uit “hierdie dood” wat nog nie vir enige mens plaasgevind het nie:

1Kor 15:42-49 So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid; 43 daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam. 45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike;daarna die geestelike. 47 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel. 48 Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. 49 En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.

Daar staan dit so oop en bloot en God verblind mense om dit nie te sien voor Hy hulle die oë sal gee en die geloof skenk om dit te kan aanvaar nie. NET Jesus het op hierdie stadium onsterflikheid, volgens die Skrifte:

1Ti 6:14-16 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus 15 wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, 16 wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to Hoe het sonde en die dood in die wêreld gekom?

  1. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s