Verklaar Mattheus 28:19 en 1Johannes 5:7 die bestaan van ‘n drie-eenheid?

Mattheus 28 vers 19

Kom ons begin by Mattheus 28 vers 19:

Mat 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Die groot probleem met die teks soos dit daar staan is dat nie een van Jesus se volgelinge hierdie gebod oor die doop korrek uitgevoer het nie. Daar is geen bewyse in die hele Nuwe Testament dat selfs een van Jesus se eerste apostels wat hierdie gebod oor die doop persoonlik gehoor het dit so toegepas het nie. Inteendeel, hulle het iets heel anders gedoen wat dit nog ernstiger maak. Hier is drie tekste wat sê hoe die eerste apostels gedoop het:

Hand 2:38 En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Petrus noem glad nie die woorde “die Naam van die Vader” of “die heilige gees” nie. Kyk wat doen Filippus ook wat saam met Petrus sekerlik gehoor het wat Jesus presies gesê het:

Hand 8:12 Maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue.

Fillipus het net die “Naam van Christus” verkondig en mense was toe gedoop nadat hierdie “Naam” verkondig was deur Filippus. Kyk wat doen Paulus toe mense gedoop moes word:

Hand 19:3-5 En hy vra hulle: Met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord: Met die doop van Johannes. 4 Daarop sê Paulus: Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die Een wat ná hom kom, dit is in Christus Jesus. 5 En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus.

Paulus verontagsaam ook openlik die beweerde gebod van Jesus oor die doop soos dit voorkom in Mattheus 28 vers 19! Het al die apostels verkeerd opgetree as hulle net in die “Naam van Jesus” preek en doop? Het die dissipels die opdrag verkeerd gehoor by Jesus? Het hulle Jesus se opdrag verontagsaam?

Nee, daar is niks verkeerd met die uitvoering van die opdrag nie vir die eenvoudige rede dat dit is presies wat hulle by Jesus gehoor het. Hier is die beginsel hoe ons uitvind of enige woord wat selfs in die Skrifte neergeskryf is die waarheid is:

2Kor 13:1 Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vasstaan.

Paulus kry die woorde uit die Ou Testament en ook van Mattheus wat Jesus se woorde oor hoe ons twee of drie getuies moet hê voor ons iets glo:

Deu 19:15 Een getuie mag nie teen iemand optree insake enige misdaad of enige sonde, by enige misstap wat hy begaan nie; op die verklaring van twee getuies of op die verklaring van drie getuies sal ‘n saak van krag wees.

Mat 18:16 maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan.

Daar is twee of dan drie getuies uit die Skrifte (Hand 2:38; Hand 8:12; Hand 19:3-5) wat vir ons sê wat Jesus presies vir die dissiples gesê het hoe hulle mense moes doop. Of ons nou dit wil glo of nie, maar ons werk met vertalings van die oorspronklike manuskripte van die Nuwe Testament. As ons ook weet dat hierdie manuskripte wat gebruik was nie die oorspronklike dokumente was nie omdat die oorspronklike tekste van die Nuwe Testament verlore gegaan het. Niemand kan dus die oorspronklike dokumente wat deur die Nuwe Testament-skrywers self geskryf is, gaan naslaan nie. Dan sal ons verder ook verstaan waarom daar deur die geskiedenis in die weergee van die Bybel in verskillende tale ook talle foute ingeslyp het, vir diegene wat dit kan ontvang. Menslike tale is nie perfek nie en gaan deur prosesse van regstelling. Enigeen met ‘n bietjie kennis oor vertalings, en veral Bybelvertalings, sal saamstem dat ook die prosesse van vertalings van woorde en gedeeltes in die Skrifte aan menslike inmenging en verdraaiings blootgestel was.

1Johannes 5 vers 7

As dit kom by 1Johannes 5 vers 7 vind ons een van die grootste voorbeelde van menslike verdraaiings in die Skrifte:

1Jn 5:7 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;

As ons egter verder lees in 1Johannes 5 sal ons eintlik sien wat die oorspronklike teks regtig gesê het. Kom ons begin by vers 8…

1Jn 5:8 en daar is drie wat getuig op die aarde: die gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

Hier staan dat hierdie “drie”, dit is die gees, die water en die bloed, is eenstemmig…”getuig” saam….op die aarde. Die onderwerp hier is tog duidelik, naamlik “GETUIENIS”. Dit gaan alles oor saam “getuig” . Oor wat is hierdie eenstemmigheid?

Kom ons lees verder want die konteks van die teks maak dit al hoe duideliker, vir die wie dit kan sien. Kom ons lees vers 8 nou saam met verse 9 tot 12. Kyk hoeveel keer die woord “getuig” of “getuienis” voorkom…

1Jn 5:8 en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

1Jn 5:9-12 As ons die getuienis van die mense aanneem—die getuienis van God is groter, omdat dit die getuienis is van God wat Hy aangaande sy Seun getuig het. Wie in die Seun van God glo, het die getuienis in homself. Hy wat God nie glo nie, het Hom tot leuenaar gemaak, omdat hy die getuienis nie geglo het wat God aangaande sy Seun getuig het nie. En dit is die getuienis: dat God ons die ewige lewe gegee het, en dié lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.

Die woord “getuig” kom drie keer voor in die genoemde verse!

Die woord “getuienis” kom nie minder as ses keer voor!

Dit gaan alles oor die getuienis van die Vader oor Sy Seun, Jesus Christus!

Die woord “Seun” word hier nie minder as 6 keer genoem in verse 9 tot 12 wat dan die gedeelte wat dit voorafgaan belig!

Daar is niks in die verse 9 tot 12 oor ‘n sogenaamde derde persoon in die Godheid nie.

Die “eenstemmig[heid]” gaan oor die “getuienis” van die Vader oor Sy Seun, Jesus Christus! Niks anders nie! Omdat die afvalliges nie die Vader of Sy Seun ken nie, moet hulle Skrifte verdraai en selfs met vertalings en manuskripte peuter om hul valse leerstellings in te forseer:

Joh 8:19 Hulle sê toe vir Hom: Waar is u Vader? Jesus antwoord: Julle ken My nie en ook nie my Vader nie; as julle My geken het, sou julle ook my Vader geken het.

Joh 14:7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.

As die Vader en die Seun nie in jou hemel getuig wie Hulle is nie, sal hulle ook nie op jou aarde ‘n getuie wees nie want hulle woon dan nie in jou nie. Dit is waarom die afvalliges ‘n derde persoon in die tekste wil inlees asof God en Sy Seun nie self heilig is, en nie self gees is nie:

Joh 14:23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Joh 16:13-15 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. 14 Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig. 15 Alles wat die Vader het, is myne; daarom het Ek gesê dat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.

Die Seun het die vleeslike liggaam wat Hy ontvang het met Sy geboorte deur Maria net vir ‘n tyd lank beklee voordat Hy na sy kruisdood uit die dood opgestaan het en in gees terug ontvang was deur die Vader en nou, saam met die Vader, in diegene kom woon wat Sy Woorde aanvaar — “in gees en waarheid”!

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

Wie kan die woorde van Jesus verstaan? Dit is baie min wat Hy uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld:

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Efes 1:3-4 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, 4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.

Die Woord is van Genesis tot Openbaring “eenstemmig” oor die Vader en Sy Seun. Hier is “die drie” wat “eenstemmig” is…. “die gees en die water en die bloed” soos in 1Johannes 5 tereg verduidelik word.

1Jn 5:8 en daar is drie wat getuig op die aarde: die gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig.

Kom ons kyk wie die drie is…soos deur die Skrifte uitgewys – nie deur menslike spekulasie of byvoegings nie:

“die gees…”

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

“die water…”

Efes 5:26 om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord.

Joh 4:13-14 Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; 14 maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.

“die bloed…”

1Pe 1:2 uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus: Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word!

1Pe 1:18-19 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, 19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos.

Die drie is almal aardse simbole wat die geestelike Seun van God, Jesus Christus, voorstel. Al drie stem saam oor die EEN Woord van God (die somtotaal van alles wat geskryf is in die hele Bybel) is gees…is water…is die bloed wat ons nou ervaar, wat ons nou reinig en nou losmaak van sonde hier op aarde. Dit is God se getuienis aan ons oor wat die Seun doen:

Joh 15:3 Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.

Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

God stuur aan die afvalliges ‘n dwaalgees om leuens te glo en selfs tekste te vervals en in te druk waar dit nooit was nie:

2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

As God vir iemand ‘n dwaalgees stuur kan niemand daardie persoon oortuig van die waarheid nie, al staan dit ook voor die persoon se gesig in swart op wit. Mens se blindheid is van God:

Eks 4:11 En die HERE antwoord hom: Wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? Is dit nie Ek, dieHERE, nie?

OPSOMMING

Om dus op te som oor die twee gedeeltes Mattheus 28 vers 19 en 1Johannes 5:7:

Geen ware apostel of ware dissipel van Jesus was enigsins ongehoorsaam om nie te doop in “die Naam van Jesus Christus” nie want hulle het Jesus self gehoor praat oor hoe hulle moet doop – in Sy Naam! Hulle was en is 100% gehoorsaam want nie een van hulle het ooit geglo in ‘n valse drie-eenheid wat verkondig word nie, want Jesus self het nog nooit so iets aan hulle voorgehou nie.

Nie een van Jesus se ware dissiples volg die “baie” wat kom onder Sy Naam en “baie” mense verlei om God se woord te verdraai en mense dan doop in “die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees” nie:

Mat 24:4-5 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

Let op hierdie valse profete en leraars is in die meerderheid – hulle is orals…. op TV en het groot pragtige geboue met baie volgelinge, en hulle maak uit die grootste godsdiensgroep uit op die aarde… tot datum. Kan jy hulle sien en kan jy hulle gees beproef?

1Jn 4:1 Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

God se gees is dus nie iets apart van Hom nie, en ook nie apart van Jesus nie. Hulle altwee is van dieselfde gees – “heilige gees”. God IS gees – dit is wie Hy IS:

Joh 4:24 God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

God is heilig en Hy is gees. As Hy dus Sy gees “stuur”, dan kom God saam want Hy is gees:

Psa 139:7-10 Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig? 8 Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek diedoderyk my bed, kyk, U is daar! 9 Neem ek die vleuels van diedageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, 10 ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

God is in dieselfde gees of “gestalte” as wat Jesus is aan Sy “regterhand”:

Fil 2:6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie.

As Jesus dus ook die gees “stuur” soos Hy noem in Johannes 14 en 16, dan kom Hy self:

Mat 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Nou weet ons wat ons moet doen met hierdie twee tekste as ons die ware God se stem kan hoor:

1Jn 5:7 Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.

Mat 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

5 Responses to Verklaar Mattheus 28:19 en 1Johannes 5:7 die bestaan van ‘n drie-eenheid?

 1. H_______ sê:

  Hello Larry. God bevestig Sy Woord aan min! Ek het nog heeltyd n probleem met die manier van hoe ons geleer is.

  Gelukkig of ongelukig het ek maar godeloos en min met leeraars groot geword en God het my blindheid laat weggevat! Ek het heeltyd terug na die stuk: Mat 28:19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

  Dit is dwaaling op die ergste graad! Ek moet eers weer deur die hele stuk gaan! Ek moet mos bid en God vra vir die uitleg want dit pla my nog altyd- God is Gees en wat van die Trooster? Sterkte en vrede vir jou my vriend ek gaan weer antwoord.
  H________

 2. Dankie H____

  Jy is reg dat God gees is en Hy deur Jesus dieselfde gees aan ons skenk. Deur hierdie gees woon die Vader en die Seun in ons – in gees en waarheid:

  Joh 14:23-24 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en ONS sal na hom toe kom en by hom woning maak. 24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar MY WOORDE nie; en die WOORD wat julle hoor, is nie myne nie, maar is VAN DIE VADER wat My gestuur het.

  Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die WOORDE wat Ek tot julle spreek, IS GEES en is lewe.

  Joh 4:24 God IS GEES; en die wat Hom aanbid, moet IN GEES en WAARHEID aanbid.

  Joh 17:17 Heilig hulle in u WAARHEID; u WOORD is die WAARHEID.

  Wat kan ek meer sê. Daar is alles bymekaar geplaas deur God se gees self:

  Jes 28:9-11 Vir wie wil hy dan kennis leer, en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is? 10 Want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie. 11 Ja, Hy sal deur lippe wat hakkel, en deur ‘n vreemde tong met hierdie volk spreek,

  Dankie Vader vir U gees en dat U aan ons U kennis leer “reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie”.

  1Kor 2:13-14 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. 14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

  Jou broer in Christus
  Larry

 3. Dankie vir die bemoedigende woorde H_____.

  Soos jy ook sê, baie min kan hierdie woorde van Jesus sien:

  Joh 9:39-41 En Jesus sê: Tot ‘n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word. 40 En dié van die Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: Is ons dan ook blind? 41 Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie; maar nou sê julle: Ons sien! Daarom bly julle sonde.

  God hoor jou erkenning van jou blindheid en daarom kan jy sien! Baie kan nie erken dat hulle blind is nie want die dwaling wat God stuur is kragtig!

  2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

  Daarom word hierdie woorde in God se Woord verfoei deur hulle wat wil aanhou baklei in hul geestelike blindheid en nie die ware leer van Christus en Sy geestelike wet kan aanvaar nie:

  2Jn 1:9-11 Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. 10 As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 11 Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

  Tit 3:9-11 Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. 10 Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning, 11 wetende dat so iemand op ‘n verkeerde pad is en sonde doen en selfveroordeeld staan.

  Ek dank God saam met jou vir die vrede wat God in ons bring as ons Sy ware evangelie kan sien en Hom in alles eer:

  Rom 11:33-36 o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë! 34 Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? 35 Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? 36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

  Jou broer in Christus
  Larry

 4. Terug pieng: ‘Wees eensgesind’ | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

 5. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s