God is vergewensgesind! Daar bestaan nie ‘n valse “onvergeeflike sonde” by God nie!

Baie glo dat hulle die sogenaamde “onvergeeflike sonde” gepleeg het teen die gees van God. Eerstens moet ons net duidelikheid kry dat daar nêrens in die Skrifte so ‘n sonde genoem word as die “onvergeeflike sonde” nie. Dit is onskriftuurlik! Hierdie is een van die leuens wat deur die valse leraars gepreek word om mense in hul gevangenis te hou.

Kom ons kyk in die Skrifte wat Jesus presies gesê het oor die sonde teen die gees van God:

Mat 12:24-32  Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle: Hy [Jesus] dryf die duiwels nie anders uit as deur Beëlsebul, die owerste van die duiwels, nie.  25  Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie.  26  En as die Satan die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan?  27  En as Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle jul regters wees.  28  Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom.  29  Of hoe kan iemand in die huis van ‘n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie? En dan sal hy sy huis beroof.  30  Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi.  31  Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie.  32  En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie. 

Jesus was in vlees (“die Seun van die mens”) toe Hy die woorde aan die Fariseers gesê het:

Joh 1:14  En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid. 

Fil 2:6-8  Hy [Jesus], wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,  7  maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword;  8  en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.

Jesus het “Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword”. Hierdie is ‘n belangrike punt om te sien anders mis ons die hele boodskap in die woorde van Jesus toe Hy gesê het “elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word”.

Hierdie Fariseërs het in hul geestelike onkunde teen die gees van God gelaster omdat hulle nie Jesus se Woorde kon verstaan nie. Omdat baie nie kan sien wie of wat die gees van God is nie, laster hulle in hul onkunde. Maar onkunde is nie ‘n verskoning in die regsproses nie, soos ons ook uit ons aardse regstelsels sien. Alle wette wat op ‘n land se wetboeke staan, is op almal van toepassing – of hulle daarvan weet of nie. Onkunde bied geen verontskuldiging nie. As jy die land se wette oortree, is jy skuldig. So ook is dit met die wet van God. God het die tyd van onkunde oorgesien en wil hê dat almal moet weet dat Hy elkeen gaan oordeel deur Sy Woord:

Hand 17:30-31  God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer,  31  omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.

Joh 12:48 Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag.

Die Jesus wat in die vlees was, het gesterf en God het Hom uit die dode opgewek, volgens die Skrifte. Hy sal elkeen oordeel deur Sy Woord en Hy sê baie duidelik hoe ons Sy Woord moet sien:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer.

Jer 23:29 Is my woord nie só, soos ‘n vuur, spreek die HERE, en soos ‘n hamer wat ‘n rots vermorsel nie?

Dit is wat Johannes ook bedoel het met die woorde:

Mat 3:11 Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.

As ons nie kan sien dat SY WOORD….GEES is nie, is ons in die posisie waar ons skuldig is aan die lastering van die gees van God. Dit is wat “die dier” of “die mens” van vlees doen:

Open 13:6  En hy [die dier uit die see wat op die land wandel] het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy Naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon, te laster.

Open 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Om God se Woord te ontken as God se gees vir ons en dit dan te verdraai deur valse leringe daarin te lees en te verkondig, is hoe ons God se gees laster. Om God se Woord as die inwonende gees van God in vlees te ontken, belaster ons die gees van God en kyk net wie doen dit:

1Jn 4:1-3  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.  2  Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God;  3  en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.

Daar sien ons die antichris – as ons kan sien. Dit is dieselfde dier wat uit die see opkom (in vlees is en vlees verheerlik). Die see is ook die “water” in die volgende vers – die watergeboorte kom eerste en daarna die geestelike geboorte vir elke mens in Adam:

Joh 3:5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.

Hierdie “dier” verheerlik en aanbid homself en hy sit in God se tempel “as god” – nou reeds. As ons nie hierdie “mens van sonde” kan sien nie, kan ons ook  nie weet wat die “afval” beteken nie:

2Th 3 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf.

Baie min kan hierdie antichris sien wat openlik laster teen die gees van God.

Om te glo in ‘n sogenaamde “onvergeeflike sonde” is ‘n groot lasterlike aanklag teen God!!!!

Die afvallige mens dink hy ken God en wil God verdedig! Hoe belaglik is valse godsdienste nie! Hulle sal bomme gooi in die Naam van Jesus en mense op brandstapels laat brand en dan dink hulle doen God ‘n groot guns!

Dit is hoe skokkend die gedrag van hierdie “mens van sonde” is en in sy misleiding laster hy openlik teen God ! Kom ons gaan terug na wat Jesus aan hierdie Fariseërs ook vandag sê:

Matt 12:31-32  Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie.  32  En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie. 

Daar is ‘n hemelsbreë verskil tussen die betekenisse van die woorde “nie” en “nooit” en elkeen met net ‘n bietjie Afrikaanse taalvaardigheid sal dit erken. As ons ook kan sien wat die woorde “hierdie eeu” en “die toekomende eeu” beteken, sal die valse en onskriftuurlike “onvergeeflike sonde” nooit weer sy aaklige gesig in ons midde wys nie. Kom ons kyk na die oorspronklike Griekse woord wat vertaal is as “eeu” in die vers onder bespreking:

Matt 12:32  En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu [Grieks: “aiōn” = ‘n vasgestelde tydperk] nie en ook in die toekomende nie. 

Wat so skokkend is, is dat hierdie Griekse woord “aiōn” op ander plekke as “ewig” of “in der ewigheid” of selfs “in alle ewigheid” vertaal word:

Joh 13:8 Petrus sê vir Hom: U sal my voete in der ewigheid [“aiōn”] nie was nie! Jesus antwoord hom: As Ek jou nie was nie, het jy geen deel aan My nie.

Open 20:10 En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid [“aiōn”].

Hoe kan “ewig” dan nou twee tydperke aandui soos Mattheus 12 vers 32 aandui. Die antwoord is duidelik – die Griekse woord “aiōn” het nog nooit “ewig” aangedui nie. Dit dui ‘n tydperk aan en die tydperke word deur God bepaal en beperk. Daar is die antwoord vir diegene wat dink God sal NOOIT sommige mense vergewe nie. Absurd!

God vergewe almal want dit is wat Hy IS. Om God van ‘n onvergewensgesindheid te beskuldig is hoogs lasterlik!!!! Maar ons weet self deur ons eie lewe dat die “mens van sonde” baie arrogant is en praat sommer so maklik hierdie afgryslike leuens oor God se karakter. God help ons!

Jesus praat eerstens van “hierdie eeu” in Mattheus 12 vers 32 as Hy verwys na die huidige tydperk van vleeslikheid waarbinne elke mens eers moet gebore word en ook leef. Dit is die eerste “aiōn” wat ons kry. Maar daar is ook vir almal nog ‘n “aiōn” waar ons as gees opgewek gaan word. Sommige tot geestelike lewe en ander tot geestelike oordeel. Hier is hulle wat in hierdie eeu (“aiōn”) God se Woord kan glo omdat hulle nou geoordeel word:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

God se ware kerk word  nou geoordeel en word dan in die “eerste opstanding” in gees opgewek (hulle tweede eeu), en ook dan as konings op hierdie fisiese aarde te regeer oor die nasies vir ‘n simboliese duisend jaar :

Open 20:4-5 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.

Dan volg die tweede opstanding vir hulle wat dan geoordeel sal word deur God se vuur (Sy Woord):

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Hulle wat dus laster teen God se gees, is hulle wat nie God se Woord kon glo toe hulle op aarde was en aan valse leerstellings geglo het. Hulle en al die ander mense wat op aard geleef het word in wat genoem word “die tweede dood” of die “poel van vuur” geoordeel in hul tweede geestelike eeu om te kan sien wat hulle gedoen het. Alhoewel hulle in geestelike liggame opwek was is hulle nog steeds “aards” – met aardse denke:

1Kor 15:35-37 Maar iemand sal sê: Hoe word die dode opgewek, en met hoedanige liggaam kom hulle? 36 Dwase mens! Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. 37 En wat jy saai—jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar ‘n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders.

1Kor 15:44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

Maar as hulle hierdie tweede eeu deurgegaan het word hulle vergewe en deur die vuur van God gered!

1Kor 3:13-15 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

God se oordeel is belangrik omdat daardeur leer ons God se geregtigheid en ons sterf vir ons eie geregtigheid of selfgeregtigheid:

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Ons kan dus sien deur God se Woord (as God ons oë gee om dit te kan sien), dat God twee “eeue” vir elke mens gee waarin Hy met elkeen werk. Ons kan dus nou sien dat almal wel na die tweede “eeu” vergifnis sal ontvang omdat hulle dan almal God se gees sal ontvang en gered en verlos word van hulle vleeslikheid. God sal inderdaad “alles in almal” wees, vir die wat hierdie woorde kan glo:

1Kor 15:22-28  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almalin Christus lewend gemaak word [daar is die twee “eeue” – die “eerste Adam” en die “laaste Adam” – 1Kor 15:45] 23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.  27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. [NADAT alles onderwerp is….na die tweede “eeu” van die lewendmakende gees van Christus se werk voltooi is]

Na elke “vlek of rimpel” uit almal verwyder is, sal die lewe van die gees van God aan almal gegee word….sodat die volgende woorde in vervulling sal tree…..

Fil 2:10-11  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. 

1Kor 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

One Response to God is vergewensgesind! Daar bestaan nie ‘n valse “onvergeeflike sonde” by God nie!

  1. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s