Wie is die Trooster?

Toe Jesus in vlees op aarde was het Hy net voor sy fisiese dood aan die kruis aan Sy dissipels gesê dat Hy vir hulle die Trooster sal stuur om in hulle te kom bly. Wie is hierdie Trooster wat Jesus belowe het? Die woord “trooster” kom op vier plekke in die boek van Johannes in die Afrikaanse Ou Vertaling voor:

Joh 14:16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster [Grieks: “paraklētos”] gee om by julle te bly tot in ewigheid.

Joh 14:26  maar die Trooster [Grieks: “paraklētos”], die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Joh 15:26  Maar as die Trooster [Grieks: “paraklētos”] gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.

Joh 16:7  Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster [Grieks: “paraklētos”] nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur.

Die woord “trooster” word elke keer in hierdie vier tekse vertaal vanaf die Griekse woord  “paraklētos”. Maar dit is nie net in hierdie vier verse in Joahnnes waar hierdie Griekse woord gebruik was in die Nuwe Testament nie. Daar is nog een teks in die Nuwe Testament waar die woord “paraklētos” voorkom. Die volgende keer wat die woord “paraklētos” weer voorkom in die Nuwe Testament gee aan ons skriftuurlike bewys wie hierdie Trooster is. Hier is dit baie duidelik:

1Jn 2:1  My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ‘n Voorspraak  [Grieks: “paraklētos”] by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.

Daar is dit! Jesus self is hierdie “paraklētos” of Trooster!!!! God se Woord is in die opsig weereens baie duidelik en mens moet geestelik blind wees om nie hierdie waarheid te kan sien nie. Dit stem 100% ooreen met wat Jesus self gesê het dat Hy self in Sy dissipels sal kom woon:

Mat 28:20  En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Hier is een van die verse in Johannes weer en kyk self of Jesus van ‘n “ander” persoon gepraat het:

 Joh 14:16  En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster [Grieks: “paraklētos”] gee om by julle te bly tot in ewigheid.

Die woord “ander” in die vers beteken maar net dat Jesus nou in gees en NIE IN ‘N VLEESLIK VORM in elkeen kom woon wat Sy Woord as gees kan aanvaar. Hy kom dus nie alleen nie want Hy is ons “Voorspraak by die Vader” – Die Woord is BY God en woon IN GEES in ons – as Hy in ons woon!

Joh 1:1 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

Joh 14:21-23  Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.  22  Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie?  23  Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. 

Hieraan weet ons dat ons Hom ken en Hy ons ken want Hy versoen ons met die Vader wat albei IN ons kom woning maak – dit is IN diegene wat die woorde van Hom kan ontvang:

1Jn 2:2  En Hy is ‘n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. 3  En hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons sy gebooie bewaar. 4  Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie. 5  Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is.

Almal wat nie Jesus self as die Trooster en Voorspraak kan aanvaar nie, sal ook  nie Sy Woorde kan aanvaar nie. Hulle verkies dus om eerder agter die woorde van die “baie” bedrieërs aan te loop wat openlik God en Sy Seun verloën en “baie” volgelinge het. Jesus het self gesê dit is hoe ons self sal kan sien hoe mense mislei word. Hulle mag in aparte denominasies sit, maar hulle almal stem saam oor die valse leerstellings wat hul aanhang. Hulle is in die opsig die “baie”. Ons kan die groot misleiding net sien wanneer die “voleinding van die wêreld” in ons geopenbaar word met die koms van Christus, die Trooster IN ons:

Mat 24:3-5  En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?  4  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.  5  Want BAIE sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal BAIE mense mislei.

Misleiding kom nie deur ‘n paar enkele loslopende grootpraters nie. Jesus het self gesê dit is die “baie” wat onder Sy naam kom wat die “baie” mislei. Hulle word almal verlei deur die “verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde” (Open 17:5), saam met haar “baie” dogters. Die “moeder van die hoere” is ‘n “verborgenheid” want “baie” sit geestelik bedwelmd onder haar mag, en sy woon in hulle harte vanwaar sy hulle voer met al die gruwels uit haar goue drinkbeker:

Open 17:1-4 En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê: Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, 2 met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. 3 En hy het my in die gees weggevoer na ‘n woestyn, en ek het ‘n vrou sien sit op ‘n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings. 4 En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels, en sy het in haar hand ‘n goue beker gehad, vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery.

Almal wat hierdie geestelike hoer aanbid, glo hulle aanbid Jesus. Dit is wat misleiding beteken – jy weet nie eens jy is verdwaal nie. Hulle almal glo dat die Trooster iemand anders is as die geestelike INWONENDE Jesus.

Die MIN wat God in gees en waarheid dien, ken nie meer die Jesus wat volgens die vlees is nie, maar die een wat NOU in gees in hulle woon (deur Sy Woord) as die enigste werklike Trooster:

2Kor 5:16-17  Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.  17  Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

Joh 4:23-24  Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid.  24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Joh 17:17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.

2Kor 1:3 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting,

Mense word beroof van hul genesing en oorwinning deur die “ander Jesus” te volg wat soveel meer aantrekliker is vir die vlees. Die bedrog van die sintuie was maar ‘n probleem van die begin af en so is dit nog steeds vandag:

2Kor 11:3-4  Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.  4  Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.

Daar is net een ware Jesus en dit is die een volgens die gees, die Trooster, en Hy word deur MIN gevolg. Ons kan na Hom roep om barmhartig te wees teenoor ons, as ons kan sien hoe blind ons was toe ons volgens ons aardse sintuie en verdraaide waardes gelei was:

Joh 9:39-41  En Jesus sê: Tot ‘n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word.  40  En dié van die Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: Is ons dan ook blind?  41  Jesus antwoord hulle: As julle blind was, sou julle geen sonde hê nie; maar nou sê julle: Ons sien! Daarom bly julle sonde.

As die hedendaagse Fariseërs en hul skares (die “menigtes”) ons wil stilmaak, dan moet ons net harder roep!

Mat 20:30-34  En daar het twee blindes langs die pad gesit; en toe hulle hoor dat Jesus verbygaan, roep hulle uit en sê: Wees ons barmhartig, Here, Seun van Dawid!  31  En die skare het hulle bestraf, dat hulle moes stilbly; maar hulle het AL HARDER geroep en gesê: Wees ons barmhartig, Here, Seun van Dawid!  32  Toe gaan Jesus staan en roep hulle en sê: Wat wil julle hê moet Ek vir julle doen?  33  Hulle antwoord Hom: Here, dat ons oë geopen mag word.  34  En Jesus het innig jammer vir hulle gevoel en hulle oë aangeraak, en dadelik het hulle oë gesien, en hulle het Hom gevolg.

Die menigtes het nog nooit die waarheid geken nie. Daarom praat Jesus met hulle in gelykenisse – nie om die waarheid makliker te maak om te verstaan nie, soos die valse leraars sê nie – NEE! Jesus praat in gelykenisse, dit is in fisiese beelde, om mense te verblind en die waarheid vir hulle te verberg! Hoe word hierdie woorde van Jesus nie gehaat en verdraai nie!

Mat 13:1-2  En op daardie dag het Jesus uit die huis uitgegaan en by die see gaan sit.  2  En GROOT MENIGTES het by Hom vergader, sodat Hy in ‘n skuit geklim en gaan sit het. En die HELE SKARE het op die strand gestaan.

Mat 13:10-11  En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse?  11  Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, MAAR AAN HULLE IS DIT NIE GEGEE NIE.

God gee Sy verborgenhede nie aan die “skares” of aan die “groot menigtes” nie.

Net soos in die dae van Noag, is God nou besig om slegs die MIN uitverkorenes te versamel uit die vier uithoeke van die aarde wat in die “eerste opstanding” sal wees:

Mat 24:31  En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.

Mat 24:37  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Open 20:4-6 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Na die tydperk sal God uitreik na die res en hulle ook red (dit word die tweede dood genoem):

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Hierdie eenvoudige webtuiste in Afrikaans is een van die maniere (“harde trompetgeluid”) wat God gebruik om NOU net hulle te versamel  wat Hy uitverkies het. Ons praat graag met hulle wat God ook op die manier bring om Hom in “gees en waarheid” te dien:

1Kor 1:25-29  Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak is by God, is sterker as die mense.  26  Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie;  27  maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;  28  en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak,  29  sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to Wie is die Trooster?

  1. Harry sê:

    Hi Larry, ek glo nog dat ek gebid het vir antwoorde God dit vir my gee! Bietjie vir bietjie anders sal dit te veel wees!

    Ja dankie vir die stuk!

    Vrede vir jou my broer en mag God jou verder seen want Jesus Christus is in ons!
    Amen

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s