Wie is die “ĕlôhı̂ym” in die Skrifte?

Die Hebreeuse woord “ĕlôhı̂ym” het baie misleidende leerstellings laat ontstaan, waarbinne die valse “drie-eenheid” van die Godheid een van die grootste dwalings is. Hier is hierdie woord in Genesis hoofstuk een duidelik uitgebeeld om aan ons te toon wie hierdie “ĕlôhı̂ym” is:

Gen 1:26-27  En God [Hebreeus: “ĕlôhı̂ym”] het gesê: Laat Ons mense [Hebreeus: “âdâm”] maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.  27  En God  [Hebreeus: “ĕlôhı̂ym”] het die mens [Hebreeus: “âdâm”] geskape na sy beeld; na die beeld van God  [Hebreeus: “ĕlôhı̂ym”] het Hy hom geskape; MAN EN VROU het Hy hulle geskape.

Wel daar staan wat die aardse beeld van die “ĕlôhı̂ym” is – “man en vrou”. Die beeld van die mens is die “âdâm” wat ‘n aardse afbeelding is van die hemelse “ĕlôhı̂ym”. Die “âdâm” is man en vrou – twee persone wat die aardse uitbeelding van die hemelse twee persone, die Vader en die Seun, uitbeeld. God gebruik die “dinge van die skepping” om Sy “onsigbare dinge”, dit wil sê Sy geestelike dinge aan ons verstaanbaar te maak – vir hulle wat dit so eerstens kan ontvang en dan dieper in beweeg tot ‘n hoër geestelike begripswêreld:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid [Griekse naamwoord: “theiotēs” = dieGodheid], sodat hulle geen verontskuldiging het nie. 

Rom 1:20 (KJV) For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:

Die Godheid, of dan die “ĕlôhı̂ym”, word in die aardse skepping uitgebeeld. Hoe? Deur ‘n eier met drie dele soos die valse leraars buite die Skrifte gaan om die Godheid te beskryf? Nee, ons moet toelaat dat die Skrifte self verduidelik. God het nog nooit in die Skrifte gesê dat die dele van ‘n eier Sy beeld uitwys nie. Hier gee die Skrifte deur die pen van die apostel Paulus weer nog duidelikheid oor die Godheid soos hy dit ook gekry het uit Genesis se skeppings-waarhede:

1Kor 11:3  Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.

Dit is ‘n tweede getuie van hierdie waarheid dat die “âdâm” die “ĕlôhı̂ym” se beeld uitwys as twee, soos gespreek deur die mond van die apostel Paulus (2Kor 13:1). Hier word duidelik groeperinge van twee uitgebeeld om ons te help met die beeld van die “ĕlôhı̂ym”. God, die Vader, is hoof van Christus, soos Christus die hoof is van die kerk en die man die hoof is van die vrou. Wat beteken dit om die “hoof” te wees? Die Skrifte gee ons weereens die antwoord uit die aardse skepping:

Gen 2:21-23  Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak.  22  En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens.  23  Toe sê die mens: Dit is nou eindelik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal mannin genoem word, want sy is uit die man geneem.  

Eva is UIT haar man geneem en dit is wat “hoof” beteken. Die man was voor die vrou en hy neem die leiding. Die kerk kom uit Christus en Christus is dus die Hoof wat leiding neem in Sy Kerk. Hier is weer twee getuies uit die Skrifte om die waarheid te bekragtig:

Efes 4:15-16  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus,  16  UIT WIE die hele liggaam—goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate—die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde.

Kol 2:18-19  Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behae hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblase wees deur sy vleeslike gesindheid,  19  en nie vashou aan die Hoof nie, UIT WIE die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word.

Die vrou is UIT die man soos Kerk UIT Christus is. Dit gee ons die verhouding van die Godheid, die verhouding tussen die Vader en die Seun:

1Kor 11:3  Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. 

Jesus getuig ook baie van sy verhouding teenoor Sy Hoof, die Vader. Hier is een van die getuienisse van Jesus:

Joh 16:27  want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefgehad en geglo het dat Ek VAN God UITGEGAAN het.

 Joh 17:8 Want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee; en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat Ek van U UITGEGAAN het, en hulle het geglo dat U My gestuur het.

Die “âdâm” is twee persone, maar die een het UIT die ander gekom. Net so is die “ĕlôhı̂ym”:

Gen 5:1-2  Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.  2  Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle MENS genoem, die dag toe hulle geskape is.

Die King James sê dit baie beter:

Gen 5:1-2  This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;  2  Male and female created he them; and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.

HULLE naam saam was “Adam” en hulle was MAN en VROU! Alhowel die vrou UIT die man gekom het, het hulle EEN VLEES gedeel:

Gen 2:24  Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal EEN vlees wees.

Net so deel die Vader en die Seun EEN gees! Hulle is albei gees en hulle is heilig! Daar is nie nog ‘n gees of persoonlikheid binne die Godheid nie. Net God en Sy seun is heilig en hulle deel dieselfde heilige gees:

Joh 10:30  Ek en die Vader is een […..gees!]. 

Joh 14:8-10  Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.  9  Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?  10  Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly [in gees!], Hy doen die werke. 

1Kor 6:17  Maar wie die Here aanhang, is een gees met Hom. 

Die Godheid is nie ‘n drie-eenheid nie en hulle is ook nie ‘n twee-eenheid nie. Die eenheid is in die wese of gestalte wat hulle is – gees!

Fil 2:6 Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie.

Hulle het dieselfde gees en die een kom voort uit die ander een. Eva kom voor uit Adam en net so kom Christus uit die Vader:

Open 3:14  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God.

Jesus, die “waaragtige Getuie” sê openlik dat Hy die “begin [is] van die skepping van God” – wie kan dit glo? Paulus beaam hierdie waarheid dat daar net EEN God is, die Vader, UIT wie alles en almal is, ook Jesus wat deur die Vader aangestel is om alles in hierdie skepping na vore te bring.

1Kor 8:6  tog is daar vir ons maar EEN God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

Daar is die “uit” en die “deur” duidelik wat ook die verhouding tussen die Vader en die Seun aandui. Jesus is die God van hierdie skepping soos aangestel deur die EEN God, die Vader!

Kol 1:15-17 Hy [Jesus Christus] is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; 16 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. 17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

God die Vader het geen begin nie, maar Jesus, die Woord van God, word die begin van die skepping genoem:

Joh 1:1-3  In die begin was die Woord, en die Woord was by God [die Vader], en die Woord was God [van hierdie skepping].  2  Hy was in die begin by God.  3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie [in hierdie skepping].

Jesus het self ook so gesê:

Open 22:13  Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, die eerste en die laaste.

En dit is in Hom dat alles geskape is – ja selfs die hemel en die aarde en alles wat daarin is. Nou kan ons sien dat die Vader nie die hemel nodig het nie – dit is in ONS geskep en dit si waar die Vader kom woon:

Gen 1:1  In die begin [in en deur Jesus] het God die hemel en die aarde geskape.

As ons hierdie eerste vers in Genesis kan sien vir wat dit geestelik sê, dan word die hele skeppingsverhaal wat die werklike geskiedenis van die fisiese skepping voorstel, ‘m baie dieper belewenis van hoe God ons bring tot die sewende dag om die ware rus in Christus te bereik. Maar meer daaroor op ‘n ander dag.

Gen 2:2-4 En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. 3 En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak. 4 Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE God die aarde en die hemel gemaak het.

Dit alles beeld die goddelike verhouding tussen die Vader en die Seun en die saligheidsplan wat die Vader in die Seun se hande gegee het. Jesus sal 100% suksesvol wees om almal in die eerste Adam in Hom rus te gee en geestelik lewendig te maak:

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. 

1Kor 15:45  So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 

Open 21:3-6  En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.  4  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.  5  En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak ALLES nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.  6  En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, VERNIET.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

4 Responses to Wie is die “ĕlôhı̂ym” in die Skrifte?

 1. J__________ sê:

  Goeie dag.

  Die vergelyking tussen ‘Eloyim’ en ‘Adam’ is nogal interesant, maar daar is dalk een probleem hiermee. In Exodus 7:1 noem God vir Moses ‘Eloyim’, en dit gee vir ons ‘n meer wye perspektief op die woord ‘Eloyim’.

  Wat vir my die meeste sin maak is dat Eloyim ‘n meervoud intensiewe woord is. In hierdie geval is Moses God met ‘n hoofletter G. Moses is God gemaak bokant die gode van Egipte. En in Genesis is God die almagtige God oor alle magte, persoonlikhede en elemente, sien dat hy alles geskep het, so die skrywer maak dit van die begin af duidelik.

  Die woord ‘Godhead’ is nie ‘n goeie vertaling nie. Die woord THEOS verteenwoordig die Hebreeuse woord ELOYIM (MAGTIGE EEN), en die ‘Godhead’ in die KJV kom van die Griekse abstrak vorm van THEOS. So THEIOTHS in Romeine is dit wat betrekking het tot THEOS. So dit wat betrekking het tot die Magtige-Een is sy Mag (Magtigheid). Hierdie magtigheid word verteenwoordig deur baie fisiese dinge soos regterhand, arm, lig, water en die mees algemeenste as wind of asem (RUACH en PNEUMA). Die wind (of asem) kan mens nie sien nie maar jy kan die effek daarvan waarneem, so is dit met die Mag van die onsienbare Magtige-Een.

  Dan is daar die woord Messiah. Vir die Hebreeuse was dit altyd ‘n persoon wat gekies en bemagtig was, iemand wat owerheid gegee word vir ‘n sekere posisie. So die Messiah (Gesalfde) is iemand wat gekies is deur die Magtige-Een en bemagtig word met sy Mag (Sy Asem of meer algemeen, Gees).

  Die Seun is vanaf sy begin al in die beeld van God die Vader en hy het deelgeneem aan Sy Mag. En deur die Seun kan ons nou deelneem aan daardie Mag van die Vader.

  “For in him dwells all the filling of the Mightiness bodily. And you are filled in him (who is the Head of all principality and authority).” – Col. 2:9

  “…That by these you might be partakers of the Mighty nature…” – 2 Peter 1:4

  Ons neem deel in die Gees (Asem) van on God deur en in Sy Seun en hierdie woord is een van baie (maar mees algemeenste) woorde wat die Mag van ons Vader verteenwoordig. Ons Here Jesus word die versalving gegee en dus is hy die erfgenaam daarvan. Hy erf die Magtige natuur, en ons in hom.

  Dis maar my nederige kennis in die Woord.

  • Hallo J________

   Baie dankie vir jou respons op die artikel ‘Wie is die “ĕlôhı̂ym” in die Skrifte?’. Dankie dat jy jou kennis met my wil deel.

   Jy is heeltemal reg dat die “ĕlôhı̂ym” baie breër uitgebrei word na aanleiding van wie God, die Vader daarin wil insluit, soos jy tereg ook Eksodus 7 vers 1 aanhaal:

   Eks 7:1 En die HERE het aan Moses gesê: Kyk, Ek stel jou as ‘n god vir Farao, en jou broer Aäron sal jou profeet wees.

   Die artikel wil ten eerste uitwys hoe hierdie “ĕlôhı̂ym” in die boek van Genesis verstaan moet word veral met die skepping van die “Adam” wat beide die manlike en vroulike rolle van die “ĕlôhı̂ym” uitbeeld:

   Gen 1:27 En God het die mens [âdâm] geskape na sy beeld; na die beeld van God [“ĕlôhı̂ym”] het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

   Dat hierdie “ĕlôhı̂ym” verder uitgebrei word in die res van die Skrifte is ook baie belangrik om van kennis te neem! Dit is een van die belangrike temas van die Skrifte en uit eindelik die Vader se doel met die hele skepping – om almal in die eerste Adam soos Hy te maak:

   Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis….

   Die woord “maak” in die vers is ‘n onvoltooide werkwoord in die Hebreeus omdat dit ‘n proses is wat God en Sy Seun, Jesus Christus, steeds besig is om aan te “werk”:

   Joh 5:16-18 En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om Hom dood te maak, omdat Hy dit op die sabbat gedoen het. 17 En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook. 18 Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het.

   Dit is juis hier in die boek van Johannes waar Jesus ook hierdie einddoel weereens beklemtoon wat dan aansluit by die uitbreiding van die “ĕlôhı̂ym” toe die fisiese Jode net nie kon verstaan wat hierdie “werk” van die “ĕlôhı̂ym” insluit nie:

   Joh 10:33-36 Die Jode antwoord Hom en sê: Dit is nie oor ‘n goeie werk dat ons U stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U wat ‘n mens is, Uself God maak. 34 Jesus antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? 35 As dit húlle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word nie, 36 sê julle vir Hom wat die Vader geheilig en in die wêreld gestuur het: U spreek godslasterlik—omdat Ek gesê het: Ek is die Seun van God?

   Jesus kwoteer hierdie woorde uit die boek van die Psalms waar die begrip van die “ĕlôhı̂ym” ook duidelik uitgebrei word en hoe ons die “werk” van die “ĕlôhı̂ym” beter kan verstaan:

   Psa 82:1-8 ‘n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode [“ĕlôhı̂ym”]. 2 Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela. 3 Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg. 4 Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. 5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel. 6 Ek self het gesê: Julle is gode [“ĕlôhı̂ym”], en julle is almal seuns van die Allerhoogste— 7 nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val. 8 Staan op, o God, oordeel die aarde! Want U het erfbesit van al die nasies.

   Jesus en Asaf wys uit dat die “ĕlôhı̂ym” ook verwys na SEUNSKAP, soos deur die Vader bepaal, en ook wat die ware seuns van God doen! Jesus is die aanvanklike Seun van God wat ander seuns na vore bring om hul goddelike rolle te vertolk tot eer van die Vader:

   1Jn 4:15 Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is—God bly in hom, en hy in God.

   1Jn 5:13 Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.

   1Jn 5:20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.

   2Kor 6:18 en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.

   Joh 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

   Gal 3:26 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

   Hulle wat God se Woord, Jesus Christus, erken en Sy woorde doen, is die “gode” of die die kinders van God en vorm deel van die “ĕlôhı̂ym” wat later aan die wêreld geopenbaar sal word:

   1Jn 3:1-2 Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. 2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

   1Jn 5:2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.

   Ons moet egter versigtig wees om nie hierdie “baie gode” en die EEN God, die Vader, op dieselfde vlak te stel nie. Daar is net EEN God, die Vader, en uit Hom kom alles en almal:

   1Kor 8:5-6 Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is—soos daar baie gode en baie here is— 6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

   Daar sal egter twee basiese dele wees wat aanvanklik uitgebeeld word in die boek van Genesis en dit is die Vader en die Seun. God, die Vader, sal altyd God bly bo alles (uitgebeeld in die manlike rol) en die res sal altyd onderdanig en afhanklik van Hom wees (die vroulike rol).

   Sover dit die begrip ‘Godhead’ aangaan, net die volgende:

   Die Vader het Jesus geskep and aangestel as die God van hierdie skepping en geen ander persoon het hierdie posisie gekry nie:

   Heb 1:1-2 Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun 2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

   Jesus alleen is die “afskynsel” en “afdruksel” van God – wat beteken Hy is vanaf Sy skepping SOOS die Vader in GEES:

   Heb 1:3-6 Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, 4 terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam geërf het as hulle. 5 Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees? 6 En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.

   Hierdie Jesus word dus as God aanbid (soos deur die Vader bepaal) soos ook baie keer in die Skrifte voorkom:

   Mat 2:11 En hulle [die wyse manne] het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en Hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir Hom geskenke: goud en wierook en mirre.

   Mat 14:33 Toe kom die wat in die skuit was [die dissipels], en val voor Hom neer en sê: Waarlik, U is die Seun van God!

   Mat 28:9 En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom.

   Joh 20:28 En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!

   Heb 1:6 En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.

   Dit is wat in kort met die “Godhead” bedoel word – die Vader het NET aan Jesus die reg gegee om aanbid te word. Jesus is dan soos jy ook noem die “Sterke God”:

   Jes 9:5 Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—

   Jesus alleen is as Verlosser en Heerser (Messias) van almal in Adam optree en Hy sal 100% suksesvol wees om ALMAL in Adam aan die Vader te besorg as kinders van God – “elkeen in sy orde”:

   1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

   Daar is dit! God sal alles in ALMAL wees!

   Ek hoop ek was van hulp.

   Jou broer in Christus
   Larry

 2. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

 3. Terug pieng: Die “Naam” bo alle name! | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s