Die Here Jesus sal ALLE mense oprig tot die Lewe in Hom

Genesis hoofstukke 1 en 2 lê die basis vir alles wat in ons eie lewens gebeur, vir hulle wat die oë gegee is om dit te kan sien. Jesus se woorde oor hoe die hele Skrif op ons van toepassing is word net gesien as ons die voorreg kry om Sy koninkryk as intern te beleef:

Mat 4:4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Luk 17:20-21 En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. 21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

In Genesis 1 word ‘n breë oorsig gegee van die fisiese skepping en in die hoofstuk word die Hebreeuse woord “ĕlôhıym” nie minder as twee-en-dertig keer gebruik om die beeld of verhouding binne die Godheid, die Vader en die Seun, aan ons voor te stel:

Gen 1:27 En God [Hebreeus: “ĕlôhı̂ym”] het die mens [Hebreeus: die “âdâm”] geskape na sy beeld; na die beeld van God [Hebreeus: “ĕlôhı̂ym”] het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Net soos die “âdâm” twee persone is, so is die “ĕlôhı̂ym” of Godheid twee persone – “na die beeld” van die Vader en Seun – ook die beeld van die Christus – Hoof en liggaam (Gen 5:1; Hand 22:7-8; 1Kor 11:3; Efes 5:30-32). In hoofstuk 2 van Genesis word die “ĕlôhı̂ym” verder verduidelik en vir die eerste keer word die term “yehôvâh ĕlôhıym” gebruik:

Gen 2:4 Dit is die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskape is. Die dag toe die HERE God [Hebreeus: “yehôvâh ĕlôhıym”] die aarde en die hemel gemaak het.

Hierdie kombinasie “yehôvâh ĕlôhıym” word as “HERE God” in Afrikaans vertaal en regdeur die Ou Testament gebruik.  Die woord “yehôvâh” beteken “om te wees” of “om te bestaan” en “om aktief teenwoordig te wees” – in alle dinge in Sy skepping. Die “yehôvâh” wat hier voorkom is ‘n baie interesante persoon en dit is hoe God Homself aan die fisiese Jode bekend  gestel het, deur Moses veral. Hierdie “yehôvâh” het aan Moses verskyn en Homself en Sy naam so aan Moses en die fisiese Israel beskryf:

Eks 3:13-16 Hierop het Moses tot God gespreek: Maar as ek by die kinders van Israel kom en aan hulle sê: Die God van julle vaders het my na julle gestuur, en hulle my vra: Hoe is sy naam? —wat moet ek hulle antwoord? En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur. Toe sê God verder vir Moses: Dit moet jy aan die kinders van Israel meedeel: Die HERE [Hebreeus: “yehôvâh], die God van julle vaders, die God van Abraham, die God van Isak en die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my Naam vir ewig en dit is my gedenknaam van geslag tot geslag. Gaan heen en versamel die oudstes van Israel en sê vir hulle: Die HERE  [Hebreeus: “yehôvâh], die God van julle vaders, het aan my verskyn, die God van Abraham, Isak en Jakob, en het gesê: Ek het terdeë ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is.

Die “yehôvâh” is die “EK IS” en die God van hierdie Israeliete. Die eerste keer (van die baie kere) wat “die HERE” of “yehôvâh” alleen staan in die Ou Testament, is in hierdie teks:

Gen 4:1 En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het ‘n man verkry met die hulp van die HERE [“yehôvâh”].

Hierdie “yehôvâh” werk egter altyd binne die “ĕlôhı̂ym” – nooit apart nie!!! Paulus sê vir ons wie hierdie “HERE” is wat reeds “in die begin” betrokke was by die skepping en regdeur die Ou Testament met die fisiese volk van Israel gewerk het:

1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

In Genesis hoofstuk 1 word die intieme verhouding binne die “ĕlôhı̂ym” of Godheid uitgebeeld en in Genesis 2 word uitgebeeld deur wie hierdie skepping gekom het. Die Vader het in die HERE Jesus die hele fisiese skepping geplaas, en “deur” Jesus het alles voortgekom soos die Skrifte ook duidelik getuig van:

Kol 1:13-19 Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes. Hy [Jesus] is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; want IN Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is DEUR Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand. En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat IN Hom die ganse volheid sou woon.

Joh 1:1-3 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Jesus is dus “die HERE” of “yehôvâh” (Afrikaans: Jahwe) wat reeds in die Ou Testament as die Skepper-God van hierdie skepping voorgestel was. Hy was reeds daar “voordat Abraham was” en hierdie Jahwe is dus die Vader van Abraham, Isak en Jakob en almal wat deur hulle gekom het. Jahwe is die God van alle mense, of hulle dit nou weet of nie. Hulle sal uiteindelik weet, op die tyd soos deur God bepaal. Die Jode het ook nie eintlik geweet wie hulle Jahwe was nie, al het Hy ook voor hulle gestaan. Hier is ‘n vraag aan Jesus van die Jode wat geglo het hulle ken Hom:

Joh 8:24-25 Ek het dan vir julle gesê dat julle in jul sondes sal sterwe; want as julle nie glo dat dit Ek is nie, sal julle in jul sondes sterwe. Toe sê hulle vir Hom: Wie is U dan? En Jesus antwoord hulle: Net dit wat Ek vir julle sê.

Toe Jesus hulle vraag beantwoord was hulle woedend! Hier sê Jesus iets vir die Jode wat hulle goed mee bekend was, maar hulle kon net nie aanvaar dit is Hy wat met hulle praat nie:

Joh 8:56-59 Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien; en hy het dit gesien en het hom verbly. Toe sê die Jode vir Hom: U is nog nie vyftig jaar oud nie, en het U Abraham gesien? Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, IS EK. Hulle het toe klippe opgetel om Hom te stenig; maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het Hy vertrek.

Hoekom wou hierdie Jode Jesus stenig? Wel dit was ook een van die klagtes van die Jode voor Sy kruisiging toe die Jode Hom uiteindelik doodgemaak deur die hand van die Romeine – soos deur die Vader bepaal was:

Hand 2:36 Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God Hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het.

Hand 4:26-28 Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy Gesalfde. 27 Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, 28 om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.

Hierdie Jode moes weet dat Jesus deur die Vader “Here” of Jahwe gemaak was!!!! Hier in Johannes hoofstuk 8 en ook in Mattheus 22 noem Jesus Homself die “EK IS” of  “die HERE” (“yehôvâh”) tot die misnoeë van hulle wat bely dat hulle Hom ken en aanbid – tot vandag:

Mat 22:32-33 Ek is die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob? God is nie ‘n God van dooies nie, maar van lewendes. En toe die skare dit hoor, was hulle verslae oor sy leer.

Die skare of menigtes wat glo hulle volg Jesus is altyd verslae as die ware Jesus aan hulle voorgestel word. Maar dit verhinder hulle nie om die ware Jesus en Sy ware volgelinge tot vandag te vervolg en dood te maak nie. Jesus het sonder om te skroom Sy “ek is”-status tydens Sy fisiese bestaan op aarde verkondig want daarin lê die hoofmotiewe vir Sy vervolging, verwerping en uiteindelike dood deur Sy vyande opgesluit:

Mar 14:61-64 Maar Hy het stilgebly en geen antwoord gegee nie. Weer stel die hoëpriester Hom die vraag en sê vir Hom: Is U die Christus, die Seun van die geseënde God? En Jesus sê: Ek is. En u almal sal die Seun van die mens aan die regterhand van die krag van God sien sit en kom met die wolke van die hemel. Toe skeur die hoëpriester sy klere en sê: Wat het ons nog getuies nodig! Julle het die godslastering gehoor; wat dink julle? En hulle het almal Hom veroordeel dat Hy die dood skuldig was.

Net so moet Sy ware volgelinge dieselfde pad loop – so het Jesus immers belowe!

Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Mat 10:24-25 ‘n Leerling is nie bo die meester nie en ‘n dienskneg ook nie bo sy heer nie. 25 Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beëlsebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote!

Dit is net deur die gees van die Vader dat iemand kan sien dat Jesus die “EK IS” is wie die Vader aangestel het om almal te red:

1Kor 12:3 Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

Fil 2:9-11 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Hoe verheerlik ons die Vader? As ons kan sien dat Jesus “die HERE” is wat elkeen gaan red. As ons sê dat nie almal gered gaan word deur Jesus nie, dan bring ons ‘n ernstige klag in teen die Vader self want dit is die Vader alleenlik wat elkeen trek na Jesus om gered te word – niemand kom self nie:

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Die belydenis van elke ware gelowige is dat Vader en “die HERE” Jesus 100% suksesvol sal wees in hulle taak want so bely mens “die HERE” en so buig ons ons knieë voor God:

Fil 2:9-11 Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Hand 3:19-21 Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, 20 en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, 21 Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van ALLE dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.

God het waarlik van “ouds” af hierdie waarheid verkondig dat Hy alles sal oprig in en deur Jesus Christus “die HERE”:

Psa 113:1-9 Halleluja! Loof, o knegte van die HERE, loof die Naam van die HERE! 2 Laat die Naam van die HERE geprys word, van nou af tot in ewigheid! 3 Van die opgang van die son tot by sy ondergang moet die Naam van die HERE geloof word! 4 Die HERE is hoog bo al die nasies; bo die hemele is sy heerlikheid. 5 Wie is soos die HERE onse God, wat hoog woon, 6 wat laag neersien, in die hemel en op die aarde? 7 Wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop af verhef; 8 om hom te laat sit by die edeles, by die edeles van sy volk. 9 Wat die onvrugbare van die huis laat woon—’n blye moeder van kinders. Halleluja!

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s