God se genade sal alle sonde en dood oortref en vernietig!

Rom 5:20b  ….waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword.

Daar is ‘n valse leer wat openlik verkondig en geglo word deur baie, en die leer beweer dat sonde en dood sal vir ewig voortbestaan in God se skepping. Wel dit is ‘n infame leuen en dit bespot God en Sy heiligheid. God het openlik verklaar dat alle dood en alle sonde uit Sy skepping vernietig sal word op die bestemde tyd. Duisternis en onheil, wat alles deel is van die dood, is alles tydelike skeppinge. Hier is ‘n paar Skrifverwysings om hierdie waarheid te bevestig:

1Kor 15:26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 

Open 21:4-6 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. 5 En Hy wat op die troon sit, het gesê: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesê: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. 6 En Hy het vir my gesê: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.

Sommige sal sê dat die teksgedeeltes verwys net na diegene wat in God se nuwe Jerusalem sal wees. Hulle wat so sê kan op die tydstip nog nie sien dat God wel almal deur vuur sal red nie:

1Ti 2:3-4  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.  

Wat God “wil hê” dit kry Hy al glo baie die teks maak God ‘n soort dromer – Hy wil so graag almal red, maar die boosheid in sy skepsels verhoed en beperk God om wat Hy “wil hê”, te verkry. Belaglik! Jesus is gestuur as die losprys “vir almal” en almal sal die waarheid sien “op die regte tyd” – soos deur God bepaal.

1Tim 2:5-6  Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus,  6  wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd.

God gaan almal se trane van hul oë afvee want daar gaan nie meer dood wees nie. Kom ons lees weer die twee tekste en ons vra die Here om ons die insig en geloof te gee om die woorde te aanvaar:

1Kor 15:26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 

Open 21:4  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.

Hierdie trane en die dood het alles te doen met ons aanvanklike skepping en geestelike toestand. Hier beskryf die apostel Paulus vir ons wat die dood geestelik beteken:

Rom 8:5-7  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.  6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,  7  omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

Daar is ‘n pragtige definisie van wat “dood” beteken – dit is wat die denke van vlees bedink! Alles in ons natuurlike denke is DOODSDENKE en alles wat met vleeslikheid te doen het, is wat die “hierdie dood” is.

Hier is nog ‘n getuie:

Pred 9:5  Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet.

Vleeslike denke is dood en ken NIKS van God se geestelike dinge nie. Hier bevestig Paulus dit wat Salomo geinspireer was om te skryf in Prediker vir ons lering:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die dood is alles te doen met vleeslikheid en tydelikheid. Dit is om niks te weet van die geestelike dinge van God nie. Ons natuurlike mens en sy denke weet regtig niks van geestelike dinge nie. Ons moet ‘n nuwe denke van God kry voor ons geestelike dinge kan verstaan:

1Kor 2:15-16 Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie. 16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin [die denke] van Christus.

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed [denke], sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Sonder die geestelike denke van Christus weet ons nie wat God se wil is vir alle mense nie.

Maar ons almal word eers gebore deur water (verwysend na die vlees), voordat God ons die geestelike geboorte skenk. Ons almal kom na Jesus “in die nag”:

Joh 3:1-6 En daar was ‘n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodémus, ‘n owerste van die Jode. 2 Hy het in die nag na Jesus gekom en vir Hom gesê: Rabbi, ons weet dat U ‘n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat U doen as God nie met hom is nie. 3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. 4 Nikodémus sê vir Hom: Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? 5 Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. 6 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Kan jy hierdie verbintenis sien met die water (die “wêreldvloed”) in Genesis 1 en die oorspronklike toestand van die aarde (ons vlees) by die skepping daarvan?

Gen 1:1-2 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

Daar is nie miljoene jare tussen vers 1  en vers 2 soos sommige beweer nie. Nee, God het die aarde in donkerte geskep – woes en leeg want Hy gaan dit alles vul met Sy lewe en Lig uiteindelik:

Jes 45:18 Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het—Hy is God! —wat die aarde geformeer en dit gemaak het—Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word—Ek is die HERE, en daar is geen ander nie.

Almal in die eerste Adam word geskep met dieselfde geestelike donkerheid in ons denke in ‘n liggaam “van hierdie dood”:

Pred 9:2  Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed.

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. 

Rom 7:24  Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Niemand het gevra om in hierdie ellendige toestand gebore te word nie. Dit was God se keuse vir almal in Adam. Ja, die eerste Adam was ook in dieselfde toestand geskep ten spyte van die populêre valse leer dat Adam geestelik perfek was by sy skepping:

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. 

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. 

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Jeremia sê baie duidelik dat die skepsel in ‘n en toestand. Hoor wat sê Paulus:

1Kor 15:42-44 So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid; 43 daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

Uit al die tekste hierbo kan ons sien dat die natuurlike liggaam word onder andere gekoppel aan nietigheid, dood, mislukking, verganklikheid, swakheid, en oneer. Jesus het self die natuurlike liggaam as “swak” beskryf:

Mat 26:41 Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.

Geen natuurlike liggaam van “hierdie dood” en sy doodsdenke was ooit of sal ooit in God se geestelike skepping kan bestaan nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Die liggaam en sy denke het nie op sy eie “vrye” wil misluk nie! Die eerste skepsel het “in die hand van die pottebakker” misluk. Dit is reg, dit is die Skepper self wat die skepsel in swakheid en mislukking geskep het. Adam en Eva kon niks anders doen as om te sondig nie. Hulle was “in sonde” voortgebring en God het alles geweet en haarfyn beplan. Die Skepper erken dit openlik alhoewel sommige die Skepper wil verdedig in hul geestelike onkunde:

Gen 1:1-2  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.  2  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 

Jes 45:5-7  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,  6  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;  7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

God het nog nooit weggeskram van die feit dat Hy self die fisiese skepping in donkerheid en onheil geskep het nie. Hy weet wat Hy doen! Want Hy sal uit die donkerte en onheil die LIG en HEIL bring – VIR ALMAL!

Gen 1:3-5  En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.  4  Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis;  5  en God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag.

Die donkerte en onheil sal dus NOOIT vir ewig voortbestaan nie. Die eerste dag van die Skepping lei ons in om die geestelike betekenis van ons eie lewens te kan sien:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie.

God se genade sal almal red deur die vuur heen want God se genade is ‘n verterende vuur:

Tit 2:11-12  Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn  12  en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe.

Heb 12:29  Want onse God is ‘n verterende vuur.

1Kor 3:13-15  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  14  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;  15  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Die valse leer dat die oorgrote meerderheid van God se skepping vir ewig in donkerte en dood sal bly is deur die ware Lig van God se Woord geopenbaar! Hierdie leuen sal nooit God stop om almal deur Sy reddende genade uit die donker na die Lig te bring nie. Die leuen is geskep om baie nou in donkerte te hou sodat God met Sy uitverkornes kan werk en hulle voorberei vir die groot oordeelsdag:

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Die dood en die doderyk is in God se verterende vuur gewerp! Hoeveel kan sien die groot verlossing wat hier aangekondig word? Die dood en alle sonde is oorwin! Die genade van God sal seëvier!

Rom 5:20b  ….waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword.

God sal alle dood vernietig en alle trane van leuens afvee!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to God se genade sal alle sonde en dood oortref en vernietig!

  1. D__________ sê:

    Amen! Wonderlike Goeie Nuus!!!! Dankie Vader vir U Waarheid, lering en genade! Ons loof U Naam!

  2. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s