Drie opstandings….drie oeste!

Hallo A___________

Baie dankie vir jou positiewe respons op my vorige skrywe. Ek waardeer dit baie. Jy is baie welkom en ek is bly ek kan van hulp wees.

Jy deel ook hierdie gedagte….

“….Jesus sê vir die man [die kwaaddoener op die kruis] dat hy sal saam met Hom in die paradys wees in die toekoms met die opstanding wanneer God Sy kinders kom haal”

Jy is reg dat die kwaaddoener ook saam met Jesus sal wees in die Paradys van God in die toekoms, maar wel in die tweede opstanding. Die kwaaddoener is nog dood op die stadium, soos alle mense is wat gesterf het vanaf Adam. Hulle almal weet niks wat aangaan nie, soos die Skrifte dan ook duidelik sê:

Pred 9:5-6  Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet.  6  Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.

Laat my toe om net ‘n kort verduideliking te gee oor die drie opstandings wat die Skrifte van praat. God het ‘n skadubeeld van die drie opstandings in die Ou Testament gegee deur die drie belangrikste oesfeeste in die fisiese Jode se kalender:

Eks 23:14-17  Drie maal in die jaar moet jy vir My ‘n fees hou.  15  Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou: sewe dae lank moet jy ongesuurde brode eet soos Ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand Abib, want daarin het jy uit Egipte uitgetrek—maar hulle mag nie met leë hande voor my aangesig verskyn nie;  16  verder die fees van die oes, van die eerstelinge van jou werk, van wat jy op die land saai; en ook die fees van die insameling aan die einde van die jaar as jy jou werk uit die land insamel.  17  Drie maal in die jaar moet al jou manspersone voor die aangesig van die Here HERE verskyn.

Die apostel Paulus gebruik hierdie model van die drie feeste in 1Korinthiërs 15 om die drie opstandings te verduidelik en ek wil graag die gedeeltes in 1Korinthiërs 15 ook hier belig want in die meeste vertalings word dit nie so aangedui nie.

Jesus was die eerste wat lewend gemaak was uit die dood – “as eersteling Christus” – “daarna” word hierdie groep gelowiges opgewek – “die wat aan Christus behoort by sy koms”:

1Kor 15:22-23  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  23  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.

Hierdie opstanding van slegs die gelowiges staan bekend in die Skrifte as die “eerste opstanding”:

Open 20:4-6  En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank.  5  En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding.  6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Hierdie gelowiges is die Kerk van Christus en hulle gaan direk by die opstanding op die aarde begin regeer in die plek van al die huidige aardse regerings vir ‘n simboliese duisend jaar voor God ‘n einde gaan maak aan hierdie fisiese skepping. Dan kom “die einde” (soos vertaal in Afrikaans) – die “einde” is eintlik die res van die mense wat almal in die “tweede opstanding” sal opgewek word en dit is ook dan hierna dat alle dood vernietig sal word:

1Kor 15:24-26  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.  25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.  26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

Dit word ook die “groot wit troon” oordeel genoem:

Open 20:11-15  En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.  12  En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke.  13  En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke.  

Dit is hier waar albei die kwaaddoeners wat saam met Jesus op die kruis gesterf het geoordeel sal word. Die een kwaaddoener wat Jesus geëer het sal natuurlik minder slae ontvang as die ander een wat Hom gesmaad het:

Luk 12:47  En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word;

Die slae wat almal ontvang is God se oordeel oor die ou mens in ons en dit is waarom almal in die vuur gewerp word:

Open 20:14-15 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood.  15  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Die oordeel van God kom deur Sy vuur wat Sy Woord is en deur Sy oordeel leer ons God se geregtigheid soos in Sy Woord voorkom:

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

God se oordeel is Sy “slae” en dit gaan dus nie aan en aan “tot in alle ewigheid”, soos sommige Bybelvertalings en predikers wil voorgee nie. God se oordeel het ‘n doel en die doel sal bereik word:

Fil 2:9-11  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,  10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Almal sal kan sê dat Jesus Here is en niemand kan dit sê as die gees van God nie in die persoon is nie!

1Kor 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

God se gees leer ons Sy geregtigheid as Hy ons oordeel of tugtig. Hoe meer ongehoorsaamheid in ons, hoe meer slae. Hoe meer gehoorsaamheid aan Sy Woord, hoe meer neem die slae af totdat dit totaal gestop word – die doel is bereik. Ons ken dan God se geregtigheid en so word geestelike volwassenheid bereik:

1Kor 15:27-28  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Daar staan dit vir “almal” om te lees maar baie min is gegee om dit te sien en te glo in hierdie leeftyd…. “sodat God alles in almal kan wees”. Almal sal God se geregtigheid ken en geestelike volwassenheid verkry!!!

Elke geestelike seun van God wat Hy aanvaar, gaan deur tugtiging:

Heb 12:6-8  want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem.  7  As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns; want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie?  8  Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie.

Selfs Jesus was deur God getugtig om vir ons die voorbeeld te stel en ook om deur Sy lewe nou in ons die oorwinning te kom gee:

Jes 53:3-7  Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie.  4  Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.  5  Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.  6  Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.  7  Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.

En hier bevestig God dat Hy nie vir ewig toornig is nie, soos die valse leraars God wil voorstel nie:

Jes 54:6-8  Want soos ‘n verlate vrou en ‘n bedroefde van gees het die HERE jou geroep, en soos ‘n vrou uit die jeugtyd as sy versmaad was, sê jou God.  7  Vir ‘n klein oomblik het Ek jou verlaat, maar met groot ontferminge sal Ek jou vergader.  8  In ‘n uitstorting van toorn het Ek vir ‘n oomblik my aangesig vir jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm Ek My oor jou, sê die HERE, jou Verlosser.

Dit is wat alle kwaaddoeners, ook ek en jy, sal moet deurgaan om die heerlike verlossing van God te ervaar!!!

Jesus is inderdaad die Redder van alle mense, maar eerste vir hulle wat in hierdie leeftyd geloof gegee word, en daarna sal God ook die ander red deur die poel van vuur:

1Ti 4:9-10  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word;  10  want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder [Redder] is van alle mense, insonderheid van [nie uitsluitlik] die gelowiges.

Almal word deur vuur gered – Sy Woord – Sy geregtigheid wat kom deur die Woord:

1Kor 3:11-15  Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.  12  En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels—  13  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  14  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang;  15  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Mar 9:49  Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word.

Die gelowige spring dus nie die vuur mis nie, allermins! Die vuur is so broodnodig! Hulle gaan inderdaad eerste deur God se vurige oordeel:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

En die gelowiges WEET dit en onderwerp hulle nou aan hierdie oordeel want hulle sal ook ander help om God se Woord te verstaan – al word hulle nou deur baie verag en verwerp. Selfs hulle wat nou in hoë posisies in die wêreld dien, moet gehelp word en ook hulle op wie mense neerkyk. Die gelowige is geroep deur God om almal te bedien met God se regverdigheid en geregtigheid:

1Ti 2:1-4  In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense;  2  vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.  3  Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser,  4  wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.

Wat God wil hê dit kry Hy!

Jou broer in Christus

Larry

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s