Dieselfde lot tref ALMAL! (Deel 2)

In deel 1 het ons gesien uit die Skrifte, dat mense onder “een en dieselfde lot” ly en dat niemand  hierdie lot vryspring nie:

Pred 9:1-3 Want dit alles het ek [Salomo] ter harte geneem en dit alles het ek probeer deurgrond, dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is, liefde sowel as haat; die mens weet niks van wat hom voorlê nie. 2 Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed.

Hierdie “lot” sluit baie dinge in, en hieroor wil ons ‘n bietjie gesels. Ons moet weet dat ons nie anders is as ander mense nie, en dit is onmoontlik vir sommige om te erken in hierdie eeu. Die natuurlike mens hou graag daarvan om te klassifiseer, groepeer en om dinge te rangeer. Maar voor God is “alles gelyk vir almal” alhoewel daar ook oënskynlike verskille is. God weet wat Hy doen en die mens word in strikke gevang wat hy nooit self kon kies nie:

Job 18:10 ‘n Tou is vir hom verberg in die grond en ‘n valstrik vir hom op die pad.

Een van die belangrike waarhede wat God aan ons bring as Hy ons oë oopmaak, is dat die mens se hart van nature boos en siek is, en groter as dit is die feit dat God dit so gemaak het!!!

Jer 17:9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, verdorwe [Hebreeus: “ânash” = ongeneeslik siek en intens boos] is dit; wie kan dit ken?

Jer 18:4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluksoos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker….

Jes 45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil [Hebreeus: “ra” = bose] skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Die donkerte en die bose het God geformeer want daar is geen ander Skepper!

Jes 45:5-6 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;

God, die EEN Skepper van ALLES het inderdaad ook die donkerte en bose geskep en dit “alles” werk “baie goed” om Sy doel te bereik:

Gen 1:1-2 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. 2 En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil [Hebreeus: “ra” = bose].

Gen 1:31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Sover dit die mens aangaan, is die mens se hart die mees bedrieglikste ding “bo alle dinge”. Wie kan dit sien en wie kan dit erken? Niemand kan dit sien nie – net God en Hy openbaar dit aan ons op die regte tyd. Hierdie openbaring is een van die grootste skokke wat ‘n mens kan beleef. Om jouself te kan sien tot in jou diepste menswees, is voorwaar skokkend. Daar bestaan dan nie tyd om die ou vinger na ander te wys nie. As iemand se boek geopen word, word mens tjoepstil!

Open 8:1 En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent ‘n halfuur lank.

Hierdie woorde was geskryf deur die apostel Johannes en vorm deel van die boek van Openbaring in die Bybel. Die boek van Openbaring bevat van die grootste geheimenisse wat die grootste teoloë al vir jare laat bontstaan. Die geheime in hierdie boek is egter nie aan sogenaamde groot teoloë geopenbaar nie! God se geheime is net beskore vir die swakkes en onedeles van hierdie wêreld – hulle op wie die wêreld neerkyk:

1Kor 1:26-29 Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; 27 maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; 28 en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, 29 sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.

Die wyses in die godsdiens-wêreld kan nie eens sien wat die konteks van die boek van Openbaring is nie, want hulle kyk na buite en sien ook die simbole en gebeurtenisse wat in die boek voorkom as toekomsgerig. 99,9% van die kommentare oor hierdie boek sal altyd gefokus bly op dinge wat in die toekoms op die fisiese aarde en in hierdie skepping sal gebeur. En dat dinge so gaan gebeur in die fisiese soos hulle dit sê, kan heelwaarskynlik so gebeur. Maar dit is nie die rede waarom die boek geskryf was nie. Baie min kan sien waar en wanneer die dinge gebeur omdat hulle nie die eerste drie verse kan sien nie, al lees hulle dit duisend maal oor en oor:

Open 1:1-3 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, 2 wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus alles wat hy gesien het. 3 Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.

Ek herhaal vers 3 want hierin lê die grootste sleutel om die boek te ontsluit vir diegene aan wie die geestelike sleutels gegee word: “Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby”.

Daar staan dit en die meeste mense lees bo-oor die woorde. Die boek is geskryf uitsluitlik vir die ore van die uitverkorene wat al die dinge IN HUL EIE HARTE sien gebeur EN DIT NOU uitleef – “want die tyd is naby”.

Hoe weet ons dit? Die uitverkorene ween oor wat hulle sien IN HUL EIE LEWENS en soek God vir oorwinning. Openbaring is ‘n boek van TROOS vir elke ware gelowige in Christus, maak nie saak waar hy of sy lewe nie, of in watter tyd in die kerkgeskiedenis nie. Die boek is relevant vir elke dag van die gelowige!!!

Johannes het geween toe Hy uitvind daar niemand is “in die hemel of op die aarde of onder die aarde” wat die verseëlde boek van ons eie lewe kon oopmaak nie:

Open 5:1-4 En ek [Johannes] het in die regterhand van Hom wat op die troon sit, ‘n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met sewe seëls goed verseël. 2 En ek het ‘n sterk engel gesien wat met ‘n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seëls te breek? 3 En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. 4 En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie.

Maar daar is groot troos:

Open 5:5 Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie; kyk, die Leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy sewe seëls te breek.

Dit is vir my persoonlik ‘n groot voorreg om ook dieselfde troos te bring aan elkeen wat hierdie “blog” lees en wat opreg soek, en klop en bid – want ek weet hulle wat hierdie woorde kan aanvaar is hulle wat deur God getrek word om uit te vind wat versteek is in hierdie boek van ons eie lewens:

Mat 7:7-8 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 8 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

Hierdie woorde, soos elke woord in God se Woord, is geskryf om troos te bring aan elkeen wat treur as hulle hul eie sondige toestand kan sien. Dit gebeur by “die openbaring van Jesus Christus” en Sy werke in ons lewens – die proses wat loop vanaf die ou pot tot by die skepping van die nuwe pot:

Open 1:1 Die openbaring van Jesus Christus wat God Hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur, en wat Hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het.

Jer 18:4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Open 1:8 Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.

Die Vader bewerkstellig alles in ons lewens deur Jesus Christus, die God van die skepping:

Joh 1:1-3 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. 2 Hy was in die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Die nuwe pot wat God maak is heel verskillend van die ou pot, maar die ou pot is ‘n belangrike deel van die proses!

Nog ‘n simbool wat gebruik word in die Skrifte om hierdie proses uit te beeld, is die van die ou tempel en ou stad Jerusalem, en die heroprigting van God se stad en Sy tempel in ons eie lewens na die bevryding uit Babilon (simbool van ons afvallige toestand ten tye van ons ou skepping en lewe in vlees – die eerste Adam). Hier is ‘n tipe of geestelike skaduwee van hierdie oprigting in die Ou Testament:

Neh 8:10-12 Daarop het Nehemía—hy was die goewerneur—en Esra, die priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê: Hierdie dag is heilig aan die HERE julle God; treur nie en ween nie! Want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. 11 Verder het hy vir hulle gesê: Gaan, eet lekker spys en drink soet dranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie; want hierdie dag is heilig aan onse Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die HERE—dit is julle beskutting. 12 En die Leviete het die hele volk tot bedaring gebring en gesê: Wees stil! want hierdie dag is heilig; wees dus nie bedroef nie.

Terwyl ons dan deur al die “sewe plae” moet werk wat ons ou mens vernietig, word ons sterk aangepreek om nie bedroef te wees nie, want as ons kan sien wat aangaan, dan word ons gevul met blydskap!!!! En dit is hierdie blydskap wat ons beskutting word teen mismoedigheid en die vleeslike geneigdheid in ons om klaagliedere te sing.

In deel drie sal ons meer uitvind van die proses om in die nuwe stad en nuwe tempel in te gaan:

Open 15:6-8 En die sewe engele met die sewe plae het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne, en om die bors omgord met goue gordels. 7 En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. 8 En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s