Ons is Sy hemele as Hy IN ons woon!

Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

Hierdie woorde kom direk uit die mond van Jesus en BAIE MIN glo hierdie woorde. Niemand het opgevaar in die hemel, behalwe EEN…Jesus self!

Is Jesus reg? JA! 100%! Jesus praat ALTYD die waarheid en elke mens is’n leuenaar:

Rom 3:4……Maar God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig….

Mense vra: “Wat van Henog, Elia, Moses? Is hulle nie in die hemel opgeneem nie?” Die boek van Hebreërs stem saam met Jesus dat al die geloofshelde (Abel, Henog, Noag, Abraham, Isak, Jakob, Sara) in die Ou Testament nie ‘die belofte verkry’ het nie:

Heb 11:39 En alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie,

Hulle het almal gesterf en is nou nog dood in die graf – ja Henog is ingesluit in ‘hulle almal’…..

Heb 11:13 In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.

Wie was die grootste profeet en karakter in die Ou Testament tot op Jesus se geboorte in vlees? Jesus antwoord die vraag vir ons:

Mat 11:11 Voorwaar Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie….

…maar is Johannes in die koninkryk van die hemele? Jesus gee die antwoord in dieselfde Mattheus 11 vers 11….

….maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy [Johannes].

Petrus stem ook saam aangaande ‘die belofte’ van ‘hierdie saligheid’ wat die profete van die Ou Testament nie ontvang het nie, insluitend Johannes:

1Pe 1:10-13 Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors,  en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is—dinge waarin die engele begerig is om in te sien.

Petrus sê duidelik dat geen Ou Testamentiese profeet het die saligheid tot op hierdie stadium ontvang nie. Paulus maak dit ook baie duidelik dat niemand wat in vlees gekom het vanaf Adam het tot op hierdie oomblik ‘die belofte’ van onsterflikheid ontvang nie, behalwe een, en dit is Jesus Christus!

1Ti 6:14-16 dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van onse Here Jesus Christus  wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste Heerser, die Koning van die konings en Here van die here, wat alleen onsterflikheid besit en ‘n ontoeganklike lig bewoon,wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen.

Terloop, Jesus sê Hy in Johannes 3 vers 13 dat Hy op die oomblik toe Hy met Nikodémus praat in die hemel is! Kom ons lees dit weer:

Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel IS.

As ons nie kan sien “Wat en waar die hemel is” nie, kan ons Jesus se woorde hier aan Nikodémus nie verstaan nie. Hemel is NIE ‘n PLEK daar ver nie. Dit is baie nader as wat die aardse mens kan besef, maar die aardse mens se oë is toegemaak deur God om dit nie te sien nie.

So waar het Henog heengegaan want dit staan tog geskryf dat hy “weggeneem” was. Hier is die teks wat deur baie gebruik word om God se Woord te verdraai:

Gen 5:24 En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.

Die skrywer van Hebreërs bied ook ‘n verduideliking van Henog se lot (ek plaas ‘n verduideliking tuseen hakies in die teks om die oorspronklike Griekse woorde wat die gees van God gebruik het om Henog se lot mee te beskryf):

Heb 11:5 Deur die geloof is Henog weggeneem [Grieks = “metatithēmi” wat“verplasing” beteken] om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem [Grieks = “metatithēmi”] het; want voor sy wegneming [Grieks = “metathesis” wat “transporteer” of “verplasing”beteken] het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.

Henog was “verplaas” volgens die oorspronklike Griekse woorde in die vers!!! Hy was inderdaard “weggeneem” van een plek na ‘n ander plek OP AARDE! Daar staan nie EEN woord iewers in enige teks in die Bybel dat Henog in die hemel opgeneem is nie – dit is byvoegings deur die valse leraars! ‘n Verplasing van ‘nfisiese liggaam is heel bekend aan die Skrifte:

Hand 8:39-40 En toe hulle uit die water opklim, het die Gees van die Here Filippus skielik weggevoer, en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis. Maar Filippus is in Asdod gevind. En hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Cesaréa gekom het.

Henog was “weggeneem” of verplaas, net soos Filippus hier in Handelinge van een plek na ‘n ander plek “weggeneem” was. Henog het dus op die stadium “die dood nie [ge]sien nie”! Dat Henog se lewe in gevaar was is verseker as mens sien wat met almal gebeur wat God behaag en aan Hom getrou is:

Mat 10:23 En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens kom nie.

Mat 10:21-22 Maar die een broer sal die ander tot die dood oorleweren die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. 22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Jesus self was gehaat en vermoor, soos God ook bestem het. Henog was egter “weggeneem” en het “die dood nie [ge]sien” op daardie stadium nie. Ons word nie in die Skrifte gesê wie probeer om Henog dood te maak nie, maar daar was nog nooit ‘n tekort aan vyande vir hulle wat met God ‘wandel nie’. God het Henog beskerm teen hulle wat hom wou doodmaak en hom “weggeneem” uit die gebied waar die gevaar was. Weereens kan ons net waarsku dat daar nie ‘n woord staan in enige teks in die Bybel dat Henog hemel toe gegaan het soos die valse leraars beweer nie. Hebreërs 11 vers 13 sluit aan by Hebreërs 11 vers 5 en gee duidelikheid dat Henog eers weggeneem was na ‘n ander veiliger plek waar hy later wel gesterf het – vir hulle wat hierdie waarheid kan aanvaar:

Heb 11:5 Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie; en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het; want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het.

Heb 11:13 In die geloof het hulle ALMAL [AL die Ou Testamentiese geloofshelde, insluitend Henog wat dan noe juis in vers 5 genoem was]GESTERWE sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.

Ons herhaal net weer Jesus se woorde oor almal wat gesterf het – ook Henog:

 Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

En wat van Elia? Ten spyte van die dramatiese wyse waarop Elia vervoer is, het ons geen rede om te glo dat Elia opgeneem was na ‘n ander hemel behalwe die een waar die voëls in rondvlieg nie. Dit is ‘n voldwonge feit dat Elia NIE DIE AARDE VERLAAT HET NIE as ons weet dat hy  op ‘n later stadium ‘n brief geskryf het aan Koning Joram!!! (As ons ons Bybelgeskiedenis ken, dan sal ons ook weet dat Joram die seun was van koning Jósafat – Elia het geprofeteer in die tyd van koning Jósafat toe Elia dan ook “opgeneem was in die hemel”):

2Kro 21:12 Toe kom daar ‘n brief van die profeet Elía by hom aan om te sê: So spreek die HERE, die God van u vader Dawid: Omdat u in die weë van u vader Jósafat en in die weë van Asa, die koning van Juda, nie gewandel het nie,

Elia was net soos Filippus en Henog verplaas van een plek na ‘n ander – hy was fisies “opgeneem in die hemel” (waar voëls ook rondvlieg) en op ‘n ander plek neergesit. Selfs die profete-seuns het die waarheid van ‘n fisiese “verplasing” deur die gees van God geken, want hulle wou na Elia gaan soek. Elisa het dit egter verbied omdat hy moes verder gaan met die werk wat deur Elia begin was. Hulle het almal geweet dat Elia op ‘n ander plek op aarde voortgeleef het tot met sy dood (Heb 11:13):

2Ki 2:15-16 En die profete-seuns wat in Jérigo was, het dit [Elia se opneem en verplasing] op ‘n afstand gesien en gesê: Die gees van Elía rus op Elísa! En hulle het hom tegemoetgekom en voor hom na die aarde gebuig en vir hom gesê: Kyk, hier is by u dienaars vyftig kragtige manne; laat hulle tog u heer gaan soek, of nie miskien die Gees van die HERE hom opgeneem en hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie. Maar hy het beveel: Stuur hulle nie.

Die vervalle Christendom se teoloë en valse leraars beweer egter dat Elia die brief geskryf het voor sy “opneming” omdat so ‘n redenasie hulle valse leersteling van afgestorwenes wat “hemel toe gaan” bevredig! [Sien die kort artikel op die blog oor “Wat gebeur by die dood van ‘n mens”]. God het die afvallige teoloë en die valse leraars nie die geloof gegee om Jesus se woorde te aanvaar nie:

Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

Elia is een van die profete wat nie ‘die belofte’ van ‘hierdie saligheid’ ontvang het nie:

Heb 11:13 In die geloof het hulle [Abel, Henog, Noag, Abraham, Sarah…(Heb 11:1-11)] almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.

1Pe 1:10-13 Aangaande hierdie saligheid het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die Gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe Hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulleself nie, maar vir ons dié dinge bedien het wat julle nou aangekondig is deur dié wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees wat van die hemel gestuur is—dinge waarin die engele begerig is om in te sien.

Maar wat maak ons met die gebeurtenisse op die berg van verheerliking? Het Moses en Elia dan nie verskyn aan Jesus op die berg van verheerliking nie? As ons die waarheid ken, dan maak hierdie waarheid ons vry van die leuens:

Joh 8:32 En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.

Kom ons kyk wat Jesus die verskyning van Moses en Elia op die berg van verheerliking noem:

Mat 17:9 En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê: Julle moet vir niemand iets van die gesig sê voordat die Seun van die mens uit die dode opgestaan het nie.

Jesus noem dit ‘n ‘gesig’ wat ‘n visoen is – ‘n tipe droom! So beskryf die Skrifte self wat ‘n “gesig” is:

Dan 2:28 Maar daar is ‘n God in die hemel wat geheime kan openbaar en wat aan u, koning Nebukadnesar, wil bekend maak wat in die toekoms gaan gebeur. In u slaap het u ‘n droom, ‘n visioen gehad.

Dan 2:19 Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in ‘n nagtelike visioenen Daniël het die God van die hemel geprys.

Moses en Elia was dus NIE LETTERLIK DAAR NIE!!!! Ons almal weet dat drome nie werklik plaasvind nie, maar dat dit soms aan ons ‘n boodskap oordra:

Gen 20:3 Maar God het in die nag by Abiméleg gekom in ‘n droom en vir hom gesê: Kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is ‘n getroude vrou.

Gen 31:11 En die Engel van God sê vir my in die droom: Jakob! En ek antwoord: Hier is ek!

Job 33:14-17 Want God spreek op een, ja, op twee maniere; maar die mens let daar nie op nie. 15 In die droom, in ‘n naggesig, as diepe slaap op die mense val, tydens sluimeringe op die bed, 16 dan open Hy die oor van die mense, en Hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle; 17 om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg;

Dit is tog hoe ons ook die “gesig” op die berg van verheerliking moet hanteer! Waarom sal ons Jesus se eie woorde oor wat dit was wil betwyfel? God gebruik simbole of “tekens” om waarhede aan Sy volgelinge oor dra en met dieselfde “tekens” of gelykenisse verberg Hy die waarheid vir die ongelowiges:

Mat 13:10-15 En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? 11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. 12 Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. 13 Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. 14 En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. 15 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Fisiese tekens en fisiese wonderwerke doen voorwaar hul werk tot vandag:

Joh 12:37-40 En alhoewel Hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in Hom geglo nie; 38 sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het: Here, wie het ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? 39 Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja óók gesê het: 40 Hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Moses en Elia was dus gebruik as “tekens” of simbole vir wat hulle verteenwoordig uit die Ou Verbond en dit is “die wet en die profete” wat almal getuig van Jesus en die geregtigheid in Hom:

Rom 3:21 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig,

Luk 24:27 En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het.

Die verheerliking was alles gedoen om Jesus as die vervulling van die Ou Testament se wet en profete te bevestig, en Hom as die Verheerlikte Verlosser bo almal uit te wys.

Ons wat die waarheid ken kan volmondig saamstem met Jesus dat NIEMAND in die hemel opgevaar het, behalwe Hy wat ook NOU IN ONS WOON – Sy hemele. Hy woon in ons en ons sit saam met Hom:

Efes 2:4-6 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, 5 ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered— 6 en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

Joh 14:23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.

Joh 14:20-21 In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle. 21 Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

One Response to Ons is Sy hemele as Hy IN ons woon!

  1. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s