God sal alles in almal wees!

J_____ skryf:

Goeie dag.

Die vergelyking tussen ‘Eloyim’ en ‘Adam’ is nogal interesant, maar daar is dalk een probleem hiermee. In Exodus 7:1 noem God vir Moses ‘Eloyim’, en dit gee vir ons ‘n meer wye perspektief op die woord ‘Eloyim’.

Wat vir my die meeste sin maak is dat Eloyim ‘n meervoud intensiewe woord is. In hierdie geval is Moses God met ‘n hoofletter G. Moses is God gemaak bokant die gode van Egipte. En in Genesis is God die almagtige God oor alle magte, persoonlikhede en elemente, sien dat hy alles geskep het, so die skrywer maak dit van die begin af duidelik.

Die woord ‘Godhead’ is nie ‘n goeie vertaling nie. Die woord THEOS verteenwoordig die Hebreeuse woord ELOYIM (MAGTIGE EEN), en die ‘Godhead’ in die KJV kom van die Griekse abstrak vorm van THEOS. So THEIOTHS in Romeine is dit wat betrekking het tot THEOS. So dit wat betrekking het tot die Magtige-Een is sy Mag (Magtigheid). Hierdie magtigheid word verteenwoordig deur baie fisiese dinge soos regterhand, arm, lig, water en die mees algemeenste as wind of asem (RUACH en PNEUMA). Die wind (of asem) kan mens nie sien nie maar jy kan die effek daarvan waarneem, so is dit met die Mag van die onsienbare Magtige-Een.

Dan is daar die woord Messiah. Vir die Hebreeuse was dit altyd ‘n persoon wat gekies en bemagtig was, iemand wat owerheid gegee word vir ‘n sekere posisie. So die Messiah (Gesalfde) is iemand wat gekies is deur die Magtige-Een en bemagtig word met sy Mag (Sy Asem of meer algemeen, Gees).

Die Seun is vanaf sy begin al in die beeld van God die Vader en hy het deelgeneem aan Sy Mag. En deur die Seun kan ons nou deelneem aan daardie Mag van die Vader.

“For in him dwells all the filling of the Mightiness bodily. And you are filled in him (who is the Head of all principality and authority).” – Col. 2:9

“…That by these you might be partakers of the Mighty nature…” – 2 Peter 1:4

Ons neem deel in die Gees (Asem) van on God deur en in Sy Seun en hierdie woord is een van baie (maar mees algemeenste) woorde wat die Mag van ons Vader verteenwoordig. Ons Here Jesus word die versalving gegee en dus is hy die erfgenaam daarvan. Hy erf die Magtige natuur, en ons in hom.

Dis maar my nederige kennis in die Woord.

—————–
Hallo J_____________

Baie dankie vir jou respons op die artikel ‘Wie is die “ĕlôhı̂ym” in die Skrifte?’. Dankie dat jy jou kennis met my wil deel.

Jy is heeltemal reg dat die “ĕlôhı̂ym” baie breër uitgebrei word na aanleiding van wie God, die Vader daarin wil insluit, soos jy tereg ook Eksodus 7 vers 1 aanhaal:

Eks 7:1 En die HERE het aan Moses gesê: Kyk, Ek stel jou as ‘n god vir Farao, en jou broer Aäron sal jou profeet wees.

Die artikel ‘Wie is die “ĕlôhı̂ym” in die Skrifte?’ op hierdie webtuiste wil ten eerste uitwys hoe hierdie “ĕlôhı̂ym” in die boek van Genesis verstaan moet word veral met die skepping van die “Adam” wat beide die manlike en vroulike rolle van die “ĕlôhı̂ym” uitbeeld:

Gen 1:27 En God het die mens [âdâm] geskape na sy beeld; na die beeld van God [“ĕlôhı̂ym”] het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Dat hierdie “ĕlôhı̂ym” verder uitgebrei word in die res van die Skrifte is ook baie belangrik om van kennis te neem! Dit is een van die belangrike temas van die Skrifte en uiteindelik die Vader se doel met die hele skepping – om almal in die eerste Adam soos Hy te maak:

Gen 1:26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis….

Die woord “maak” in die vers is ‘n onvoltooide werkwoord in die Hebreeus omdat dit ‘n proses is wat God en Sy Seun, Jesus Christus, steeds besig is om aan te “werk”:

Joh 5:16-18 En hieroor het die Jode Jesus vervolg en probeer om Hom dood te maak, omdat Hy dit op die sabbat gedoen het. 17 En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.18 Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, omdat Hy nie alleen die sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het.

Dit is juis hier in die boek van Johannes waar Jesus ook hierdie einddoel weereens beklemtoon wat dan aansluit by die uitbreiding van die “ĕlôhı̂ym” toe die fisiese Jode net nie kon verstaan wat hierdie “werk” van die “ĕlôhı̂ym” insluit nie:

Joh 10:33-36 Die Jode antwoord Hom en sê: Dit is nie oor ‘n goeie werk dat ons U stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U wat ‘n mens is, Uself God maak. 34 Jesus antwoord hulle: Is daar nie in julle wet geskrywe: Ek het gesê, julle is gode nie? 35 As dit húlle gode noem tot wie die woord van God gekom het, en die Skrif nie gebreek kan word nie, 36 sê julle vir Hom wat die Vader geheilig en in die wêreld gestuur het: U spreek godslasterlik—omdat Ek gesê het: Ek is die Seun van God?

Jesus kwoteer hierdie woorde uit die boek van die Psalms waar die begrip van die “ĕlôhı̂ym” ook duidelik uitgebrei word en hoe ons die “werk” van die “ĕlôhı̂ym” beter kan verstaan:

Psa 82:1-8 ‘n Psalm van Asaf. God staan in die vergadering van die gode; Hy hou gerig te midde van die gode [“ĕlôhı̂ym”]. 2 Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Sela. 3 Doen reg aan die swakke en die wees; gee aan die ellendige en die arme sy reg. 4 Red die swakke en behoeftige, bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. 5 Hulle weet nie en verstaan nie; hulle loop rond in duisternis: al die fondamente van die aarde wankel. 6 Ek self het gesê: Julle is gode [“ĕlôhı̂ym”], en julle is almal seuns van die Allerhoogste— 7 nogtans sal julle sterwe soos mense, en soos een van die vorste sal julle val. 8 Staan op, o God, oordeel die aarde! Want U het erfbesit van al die nasies.

Jesus en Asaf wys uit dat die “ĕlôhı̂ym” ook verwys na SEUNSKAP, soos deur die Vader bepaal, en ook wat die ware seuns van God doen! Jesus is die aanvanklike Seun van God wat ander seuns (en dogters) na vore bring om hul goddelike rolle te vertolk tot eer van die Vader:

1Jn 4:15 Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is—God bly in hom, en hy in God.

1Jn 5:13 Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God.

1Jn 5:20 En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die Waaragtige te ken; en ons is in die Waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe.

2Kor 6:18 en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige.

Joh 1:12 Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

Gal 3:26 Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus;

Hulle wat God se Woord, Jesus Christus, erken en Sy woorde doen, is die “gode” of die kinders van God en vorm deel van die “ĕlôhı̂ym” wat later aan die wêreld geopenbaar sal word:

1Jn 3:1-2 Kyk wat ‘n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie. 2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

1Jn 5:2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.

Ons moet egter versigtig wees om nie hierdie “baie gode” en die EEN God, die Vader, op dieselfde vlak te stel nie. Daar is net EEN God, die Vader, en uit Hom kom alles en almal:

1Kor 8:5-6 Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is—soos daar baie gode en baie here is— 6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

Die “ĕlôhı̂ym” sal egter twee basiese dele wees wat aanvanklik uitgebeeld word in die boek van Genesis en dit is die Vader en die Seun. God, die Vader, sal altyd God bly bo alles (uitgebeeld in die manlike rol) en die res sal altyd onderdanig en afhanklik van Hom wees (die vroulike rol).

Sover dit die begrip ‘Godhead’ aangaan, net die volgende:

Die Vader het Jesus geskep and aangestel as die God van hierdie skepping en geen ander persoon het hierdie posisie gekry nie:

Open 3:14 En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:

Kol 1:15-17 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; 16 want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. 17 En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Heb 1:1-2 Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun 2 wat Hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie Hy ook die wêreld gemaak het.

Jesus alleen is die “afskynsel” en “afdruksel” van God – wat beteken Hy is vanaf Sy skepping SOOS die Vader in GEES:

Heb 1:3-6 Hy, wat die afskynsel is van sy  heerlikheid [Die Vader s’n] en die afdruksel van sy wese [die Vader se wese] en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte, 4 terwyl Hy soveel uitnemender geword het as die engele namate Hy ‘n voortrefliker naam geërf het as hulle. 5 Want aan wie van die engele het Hy ooit gesê: U is my Seun, vandag het Ek U gegenereer? en weer: Ek sal vir Hom ‘n Vader wees, en Hy sal vir My ‘n Seun wees? 6 En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.

Hierdie Jesus word dus as God aanbid (soos deur die Vader bepaal) soos ook baie keer in die Skrifte voorkom:

Mat 2:11 En hulle [die wyse manne] het in die huis gegaan en die Kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en Hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir Hom geskenke: goud en wierook en mirre.

Mat 14:33 Toe kom die wat in die skuit was [die dissipels], en val voor Hom neer en sê: Waarlik, U is die Seun van God!

Mat 28:9 En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom.

Joh 20:28 En Thomas antwoord en sê vir Hom: My Here en my God!

Heb 1:6 En wanneer Hy [die Vader] weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy [die Vader]: En al die engele van God moet Hom aanbid.

Dit is wat in kort met die “Godhead” bedoel word – die Vader het NET aan Jesus die reg gegee om aanbid te word as GOD soos ook die Vader aanbid word. Jesus is dan ook die “Sterke God”, maar Hy is ook “ewige Vader” (Jesus is as Vader aangestel oor die skepping deur God, Sy Vader!):

Jes 9:5 Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors—

Jesus alleen is as Verlosser en Heerser (Messias) van almal in Adam aangestel deur die Vader, en Hy sal 100% suksesvol wees om ALMAL in Adam aan die Vader te besorg as kinders van God – “elkeen in sy orde”:

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. 24 Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Daar is dit! God sal “alles in ALMAL” wees!

Ek hoop ek was van hulp.

Jou broer in Christus
Larry

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s