Dieselfde lot tref ALMAL! (Deel 6)

Ons almal gaan deur dieselfde “lot” – of ons dit nou wil glo of nie:

Pred 9:1-3 Want dit alles het ek [Salomo] ter harte geneem en dit alles het ek probeer deurgrond, dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hand van God is, liefde sowel as haat; die mens weet niks van wat hom voorlê nie. 2 Alles is gelyk vir almal: een en dieselfde lot is daar vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine en die onreine, en vir hom wat offer en vir hom wat nie offer nie, die goeie ewe goed as die sondaar, vir hom wat sweer ewe goed as vir hom wat bang is vir ‘n eed.

Hierdie “lot” sluit baie dinge in en dit is wat ons in hierdie reeks kortliks aanraak. Ek wil graag een van die belangrikste aspekte van hierdie “lot” aanraak, en dit behels die oordeel van God wat elkeen sal ervaar een of ander tyd in sy lewe. Die oordeel van God word ook na verwys  in die Skrifte as “die dag van die Here”. Baie min kan sien dat hierdie dag verwys nie na een spesifieke dag van die week nie. Hier is ‘n paar Skrifverwysings na “die dag van die Here” en kyk maar self hoe mens hierdie “dag” moet sien:

Jes 13:6 Huil julle, want die dag van die HERE is naby; hy kom as ‘n verwoesting van die Almagtige.

Jes 13:9 Kyk, die dag van die HERE kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde ‘n woesteny te maak en sy sondaars daaruit te verdelg.

Klaag 2:22 U het soos op ‘n feesdag my verskrikkinge geroep van rondom, en niemand het op die dag van die HERE se toorn vrygeraak of ontkom nie; die wat ek op die hande gedra en grootgemaak het—my vyand het hulle omgebring.

Joe 1:15 Ag, die dag! Want naby is die dag van die HERE, en hy kom soos ‘n verwoesting van die Almagtige.

Joe 2:1 Blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op my heilige berg! Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die HERE kom, want hy is naby—

Mal 4:5 Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek.

2Pe 3:10 Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

Open 1:10 Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, wat sê:

Die “dag” is nie ‘n dag soos ons dit ken nie – 24 uur lank nie! Dit is die tydperk van God se oordeel oor ons vlees. In die tyd van oordeel word dinge reggestel sodat ons God se perspektiewe kan sien en Sy geregtigheid kan ontvang:

Jes 2:12  Want ‘n dag is daar vir die HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word;

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Hierdie woorde het uit God se mond gegaan en elkeen sal hierdie woorde beleef:

Mat 4:4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Ons verlossing van sondige vlees kom slegs deur God se oordeel en dit is waarom God se oordeel so belangrik is as deel van “dieselfde lot” van elke mens. God is besig om ons te maak in sy ewebeeld, wat GEES is, en gees het niks te make met vlees en bloed nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Ons begin in die vlees maar sal eindig in die gees – ons sal almal soos God wees:

Pred 7:8 Die einde van ‘n saak is beter as sy begin; ‘n lankmoedige is beter as ‘n hoogmoedige.

1Kor 15:22 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word.

1Kor 15:45-46 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. 46 Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.

Die dag van die Here bevry ons van ons sondes en ons selfgeregtigheid – ons ou Adam. Diegene wat nou geoordeel word, is deel van “die huis van God”:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God

Dit is dieselfde oordeel wat oor almal sal kom, wat nou by God se uitverkore volk, sy Kerk, begin, net soos dit ook voorkom as ‘n skadubeeld in die boek van die profeet Sefánja:

Sef 1:4 En Ek sal my hand uitstrek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem; Ek sal ook uit hierdie plek uitroei wat van Baäl oorgebly het, die naam van die afgodsdienaars saam met die priesters.

Die kerk van God word dus nie saam met die wêreld geoordeel nie, maar voor die wêreld….

1Pe 4:17 ….En as dit [die oordeel] eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Die “einde” van hulle wat nou ongehoorsaam is aan die evangelie van God, word tydens die tweede oordeel voltrek. Dit word ook in die Skrifte as die “tweede dood” uitgedruk:

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Die kerk van God weet hierdie waarheid en glo God se ware evangelie – dat Hy almal gaan red deur Sy Vurige oordeel! Die kerk van God in Christus Jesus het groot vrymoedigheid in die dag van oordeel omdat hulle weet dat God se oordeel die verlangde verlossing bring van die ou mens en sy sondige toestand:

1Jn 4:17 Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.

Die ware kerk van God is “soos [Jesus] in hierdie wêreld” – hulle word gehaat en verwerp. As die ware Jesus in ons lewens is, dan bring Hy nie vrede nie want almal wat Hom haat, haat ons! Hy en sy ware evangelie en sy ware kinders word tot op vandag gehaat:

Mat 10:34-39 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. 35 Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder. 36 En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees. 37 Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. 38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

God se ware kinders weet dat hulle hul EIE kruis moet opneem en Hom volg op die pad van vervolging en verwerping. Hulle glo nie in die valse leerstelling van “die plaasvervangende dood” van Jesus nie. Ja, Jesus het vir almal se sondes gesterf en het opgestaan uit die dood:

1Kor 15:3-4 Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; 4 en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;

Hy het sonde en die dood oorwin om die oorwinning aan elkeen te skenk! Dit is nou die kerk wat eerste hierdie geloof ontvang wat die verrese Christus in GEES in hul lewens te ontvang:

Rom 5:1-5 Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; 2 deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. 3 En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, 4 en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop; 5 en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is.

Jesus leef nou deur Sy gees IN Sy kinders om hulle die krag te gee om vir hul eie sondes te sterf! Dit is wat Jesus se woorde “wie sy kruis” opneem, beteken – ons moet ons eie lewe verloor = ons eie sondige lewe!!! 

Mat 10:38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Die toekomstige oordeel verwys dus na die “tweede dood” wat die kerk nie sal ervaar nie omdat hulle dit reeds deurgegaan het. Net soos die gemeente in Thessalonika deur die toorn en oordeel van God moes gaan, gee Paulus ook aan hulle hierdie trooswoorde van ontsnapping van die “toekomstige oordeel” oor die res van die mensdom:

1Th 1:8-10 Want van julle uit het die woord van die Here weerklink nie alleen in Macedónië en Acháje nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. 9 Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien 10 en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.

Ons moet almal deur die oordeel gaan, “elkeen in sy eie orde”. Eers was dit Christus self:

Jes 53:1-7 Wie het geglo wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die HERE geopenbaar? 2 Hy tog het soos ‘n loot voor sy aangesig opgespruit en soos ‘n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. 3 Hy was verag en deur die mense verlaat, ‘n man van smarte en bekend met krankheid; ja, soos een vir wie ‘n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en ons het Hom nie geag nie. 4 Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte—dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. 5 Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. 6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom. 7 Hy is mishandel, hoewel Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; soos ‘n lam wat na die slagplek gelei word en soos ‘n skaap wat stom is voor sy skeerders—ja, Hy het sy mond nie oopgemaak nie.

Ja, Jesus as God se uitverkore Seun het dieselfde toorn van God ervaar as ‘n voorloper van dieselfde oordeel wat Sy liggaam, Sy Kerk, moet ervaar:

Jes 54:7-8 Vir ‘n klein oomblik het Ek jou verlaat, maar met groot ontferminge sal Ek jou vergader. 8 In ‘n uitstorting van toorn het Ek vir ‘n oomblik my aangesig vir jou verberg, maar met ewige goedertierenheid ontferm Ek My oor jou, sê die HERE, jou Verlosser.

Mat 27:46 en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Dan volg die kerk in Jesus se voetspore:

Fil 1:29-30 omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly, 30 terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor.

1Pe 2:21 Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;

Fil 3:10 sodat ek [Paulus] Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word,

Rom 8:17-18 en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. 18 Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.

Soos God wil, sal ons in deel 7 verder gesels oor hierdie aspek van die oordeel van God wat deel is van “dieselfde lot” vir elke mens!

 

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s